Comentaris al Diccionari normatiu valencià (LVI)

 

Lèxic del llibre El valencià de sempre (Lletra V)

 

 

Eugeni S. Reig

 

 

1. Comentaris diversos

    ● En el DNV falta l’expressió vaja el món, exclamació ponderativa emfàtica que s’usa per a expressar l’admiració o la sorpresa que ens produïx alguna cosa que veiem o que ens diuen.

    ● En el DNV falta veges tu, expressió que s’usa per a posar de manifest la nostra sorpresa, el nostre esbalaïment, la nostra estupefacció davant d’alguna cosa que algú fa o diu.

    ● En el DNV falta vejam que s’usa com a proposició introductiva quan es vol deixar clara una qüestió determinada.

    ● En el DNV falta el verb velcar que significa 'tombar un objecte determinat (un recipient, un vehicle, etc.) de manera que perda la posició vertical que té habitualment '.

    ● En el DNV falta la paraula ventarro que significa 'vent fort'.

    En la novel·la Temps de batuda d’Enric Valor trobem:

     A l’hivern, sense cap llom que li servís de recer, allà devia rugir desfermat potser dies i setmanes un ventarro de tramuntanal que arribaria a ser imponent.

    ● En el DNV trobem verdiell però no trobem verdill.

    ● En el DNV falta l’expressió veu de mardà, que significa 'veu trencallosa i desagradable, com el bel del mascle de l’ovella'.

    ● En el DNV falta l’expressió veu de teixidor, que significa 'veu forta, potent, sonora'.

    ● En el DNV falta l’expressió veure’s coent, que significa 'sentir un dolor molt fort, molt viu, molt intens'.

    ● En el DNV falta la paraula vinatxa que té els següents significats:

    1) Vi, en sentit pejoratiu.

    2) Subproducte obtingut de l’elaboració del vi, format per la rapa, les pellorfes i els pinyols del raïm després d’haver-lo xafigat o premsat i haver-ne extret el most.

    ● En el DNV falta l’expressió vindre a la clau, que significa 'arribar en el moment oportú'.

    ● En el DNV falta l’expressió vindre a vènit, que significa 'tindre relació amb l’assumpte o matèria que es tracta'.

    ● En el DNV falta l’exclamació emfàtica ¡voto a Déu!

 

2. Alguns vocables que falten en el DNV

Tot seguit relacione –ordenats alfabèticament– diversos vocables que no apareixen en el DNV.

    vejam
    velcar
    ventarro
    verdill
    vinatxa

 

3. Fraseologia lèxica que falta en el DNV

Tot seguit relacione –ordenades alfabèticament– diverses expressions, frases, dites, etc., que no apareixen en el DNV.

    vaja el món

    veges tu

    veu de mardà

    veu de teixidor

    veure’s coent

    vindre a la clau

    vindre a vènit

    ¡voto a Déu!

 

4. Bibliografia

Reig, Eugeni S.; El valencià de sempre. (Edicions Bromera, Alzira, 2015)

Valor i Vives, Enric; Temps de batuda. (Tàndem Edicions, València, 1991)

 

5. Cibergrafia

Diccionari normatiu valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

<http://www.avl.gva.es/dnv>

 

Eugeni. S. Reig

València, 7 de juny del 2015

 

 

 

 

 

 . . . .