Comentaris al Diccionari normatiu valencià (LIV)

 

Lèxic del llibre El valencià de sempre (Lletra S)

 

 

Eugeni S. Reig

 

 

1. Comentaris diversos

    ● L’entrada sabacada del DNV remet a caiguda 1.

    La paraula sabacada significa 'sotragada forta', tant en sentit literal com en sentit figurat.

    ● En el DNV trobem:

     saber el dimoni on s'ajoca loc. verb. Saber molt, ser molt espavilat.

    Jo sempre he sentit dir saber a on s’ajoca el dimoni.

    ● En el DNV falta l’expressió saber-ne un fum que significa 'saber molt sobre una qüestió determinada'.

    ● La primera accepció de sacre2 del DNV remet a escurçó 1. Els redactors del DNV s’han limitat a copiar el que diu el DIEC  –que també és el que diu el GDLC– però que és completament fals. El costum de copiar uns diccionaris d’altres té el problema que els errors es perpetuen. La paraula escurçó s’usa per a denominar diversos ofidis de la família dels vipèrids, tots ells molt verinosos. El sacre és l’ofidi de l’espècie Elaphe scalaris i no és verinós, malgrat que, entre els llauradors valencians, té fama de ser-ho. S’anomena també serp d’escala i colobra escalonada, denominacions que no arreplega el DNV.

    Suggerisc que es consulte l’entrada sacre en:

    - Diccionario general valenciano-castellano de Joaquim Martí i Gadea

    - Diccionari Català-Valencià-Balear

- Una cruïlla lingüística: caracterització del parlar del Baix Vinalopó

- Valencià en perill d’extinció (2a edició)

- El Valencià de sempre

    ● En el DNV falta la paraula safer que significa 'moble de fusta que antigament hi havia en els dormitoris de les cases, que tenia uns penjadors per a les tovalloles, un espill i una safa, i que s’usava per a llavar-se la cara i endreçar-se'.

    ● En el DNV falta l’exclamació ¡sant Blai gloriós! invocació que es pronuncia quan algú tus, sobretot si ho fa durant molta estona o d’una manera violenta.

    ● En el DNV falta ¿saps com és?, expressió que s’usa per a demanar al nostre interlocutor si ha comprés bé el que li diem. Habitualment és només una falqueta que usem de manera inconscient i rutinària.

    ● En l’entrada sardina del DNV falta l’accepció 'cadàver d’una persona'.

    ● En el DNV falta la paraula secanet que, en llenguatge col·loquial, equival a cementeri.

    ● En el DNV falta l’expressió sense botiges ni barrals que significa 'amb tota claredat, sense titubeigs'.

● En el DNV falta l’expressió sense soltar mos que significa 'sense dir res en absolut sobre allò que es vol que es diga, sobre allò que es considera vertaderament important. Sense comprometre’s, guardant-se la informació per a ell'.

    ● En el DNV falta la paraula senyalets que significa 'menja elaborada amb testicles de bou o de corder tallats en làmines fines, rostits a la planxa i amanits amb oli verge d’oliva, all tallat a trossets molt xicotius, pebre negre i jolivert'.

    ● En el DNV falta l’expressió ser blat de bona lluna que significa 'tindre una persona molt bones qualitats, ser llest, treballador, intel·ligent, bona persona, generós, etc.'

    ● En el DNV falta l’expressió ser cap de caps que significa 'ser impossible de superar'.

    ● En el DNV falta l’expressió ser carrera de món que significa 'ser coses que passen en la vida i que no es poden evitar'.

    ● En el DNV falta l’expressió ser de l’any del batecul que significa 'ser, alguna cosa, molt antiga'.

    ● En el DNV falta l’expressió ser del ciriet que significa 'ser molt catòlic, tindre una devoció molt estreta i minuciosa, assistir freqüentment a llocs i actes religiosos'.

    ● En el DNV falten les expressions ser del puny tancat i ser del puny apretat que signifiquen 'ser molt avar, agarrat, mesquí, gasiu, ronyós, garrepa'.

    ● En el DNV falta l’expressió ser igual dos que vint-i-dos que significa 'ser igual una cosa que una altra'.

    ● En el DNV falta l’expressió ser mel de catem que significa 'ser alguna cosa de menjar molt bona, exquisida, d’excel·lent qualitat'.

    ● En el DNV falta l’expressió ser tro i llamp que significa 'ser molt ràpid'.

    ● En el DNV falta l’expressió ser un queixal foradat que significa 'ser, algú o alguna cosa, un turment, un suplici, una tortura, un martiri'.

    ● En el DNV falta l’expressió ser una gràcia que significa 'tindre bones qualitats'.

    ● En l’entrada serralla del DNV diu:

     f. BOT. Planta herbàcia lleugerament amarga de fulles runcinades.

    Cal especificar que és l’espècie Sonchus oleraceus.

    ● En el DNV falta l’expressió si a mà ve que significa 'si es presenta una circumstància favorable per a fer allò que volem fer'.

    ● En el DNV falta si d’ací a un any tornem a enjuntar-nos, bon senyal serà, frase que s’acostuma a dir quan familiars i amics es reunixen per a celebrar algun esdeveniment que es commemora una vegada cada any, com ara l’onomàstica o l’aniversari de naixement d’algú.

    ● En el DNV falta si tinc un pollastre, em pon, frase que es diu quan a algú li passen diverses coses inusuals en un espai curt de temps, especialment si li són favorables.

    ● En el DNV falta si toquen les campanes es senyal de festa, frase amb la qual es posa de manifest que hem de prestar atenció a determinades coses i no hem d’ignorar-les perquè poden ser un avís de quelcom important, perillós, transcendent, que passa, ha passat o passarà.

    ● L’entrada sió2 del DNV remet a xo i en l’entrada xo diu:

interj. S'usa per a fer parar un animal de càrrega, especialment una cavalleria.

    Vull deixar constància que el crit ¡siò! que s’empra per a fer que s’aturen les cavalleries sempre l’he oïda pronunciat com a vocable bisíl·lab, oxíton i amb o oberta. Per tant, considere que ha de dur accent greu, no agut.

    ● En el DNV falta la paraula sobresequier que ha de remetre a sequier 1.

    ● En el DNV falta l’expressió sopar amb ulleres que significa 'fixar-se molt bé en tots els detalls, actuar de manera meticulosa –fins i tot exageradament meticulosa– en totes les coses, mirar-ho tot amb lupa, ser un perfeccionista'.

    ● En el DNV falta l’expressió sort meua que. Ha de remetre a sort que.

    ● En el DNV falta la paraula sugranyós que significa 'que porta els cabells llargs però d’una manera desarreglada, desordenada, penjant-li blens greixosos per totes parts'.

    ● En el DNV falta la paraula sunyo que té els significats següents:

    1) Gest de disgust i d’enuig que es fa arrufant la pell del front i les celles.

    2) Carregament de cap més aïna lleuger, especialment al front i als ulls.

 

2. Alguns vocables que falten en el DNV

Tot seguit relacione –ordenats alfabèticament– diversos vocables que no apareixen en el DNV.

    safer

secanet

senyalets

¡siò! (apareix “¡sió!”)

sobresequier

sugranyós

sunyo

 

3. Fraseologia lèxica que falta en el DNV

Tot seguit relacione –ordenades alfabèticament– diverses expressions, frases, dites, etc., que no apareixen en el DNV.

    colobra escalonada

    saber a on s’ajoca el dimoni (apareix “saber el dimoni on s’ajoca”)

    saber-ne un fum (d’alguna cosa)

    ¡sant Blai gloriós!

    ¿saps com és?

    sense botiges ni barrals

    sense soltar mos

    ser blat de bona lluna

    ser cap de caps

    ser carrera de món

    ser de l’any del batecul

    ser del ciriet

    ser del puny apretat

    ser del puny tancat

    ser igual dos que vint-i-dos

    ser mel de catem

    ser tro i llamp

    ser un queixal foradat

    serp d’escala

    si a mà ve

    si d’ací a un any tornem a enjuntar-nos, bon senyal serà

    si tinc un pollastre, em pon

    si toquen les campanes es senyal de festa

    sopar amb ulleres

    sort meua que

 

 

4. Bibliografia

Alcover, Antoni Maria & Moll, Francesc de Borja (amb la col·laboració de Manuel Sanchis Guarner i Anna Moll Marquès). Diccionari Català-Valencià-Balear, (10 volums). (Editorial Moll, Palma de Mallorca, 1988) [= DCVB]

Martí i Gadea, Joaquim; (1891) Diccionario general valenciano-castellano. (Edició facsímil: Librerías “París-Valencia”, 2 volums, València, 1992)

Reig, Eugeni S.: Valencià en perill d’extinció (2a edició) (Edició de l’autor, València, 2005)

Reig, Eugeni S.; El valencià de sempre. (Edicions Bromera, Alzira, 2015)

Segura i Llopes, Carles; Una cruïlla lingüística: caracterització del parlar del Baix Vinalopó. (Universitat d’Alacant, Departament de Filologia Catalana / Institut Municipal de Cultura de l’Ajuntament d’Elx, Alacant /Elx, 2003)

 

 

5. Cibergrafia

Diccionari normatiu valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

<http://www.avl.gva.es/dnv>

 

 

Eugeni. S. Reig

València, 31 de maig del 2015

 

 

 

 

. . . .