Comentaris al Diccionari normatiu valencià (LIII)

 

Lèxic del llibre El valencià de sempre (Lletra R)

 

 

Eugeni S. Reig

 

 

1. Comentaris diversos

    ● En l’entrada rabosot del DNV diu:

     1. m. ZOOL. Mascle de la rabosa.

     2. m. ICT. Rabosa 3.

    Falta una tercera accepció amb el significat 'persona astuta i malèvola, que té mala intenció i no és gens de fiar'.

    ● En l’entrada raïmer del DNV diu:

     adj. BOT./AGR. Del raïm o que hi té relació.

Falta una accepció amb el significat 'aquell que compra al viticultor la collita de raïm a fi de comercialitzar-la'. En aquest cas és un substantiu, no un adjectiu.

    ● En l’entrada randa del DNV falta una accepció amb el significat 'tel greixós entreteixit de venes, nervis i glàndules, format per un conjunt de replecs peritoneals, al qual estan adherits els budells a les parets abdominals posteriors i a la columna lumbar'.

    ● En el DNV falten les expressions raons i mitges lliures i romanços i mentires que signifiquen 'raons capcioses que es diuen amb intenció de justificar allò que és injustificable'.

    ● En el DNV falta la paraula rateta que significa 'estufa amb un nucli de ceràmica cilíndric que du enrotllada una resistència elèctrica i que s’empra per a calfar-se els peus'.

    ● En el DNV falta l’expressió rebecar el coll que significa, en llenguatge col·loquial, 'morir-se'.

    ● En el DNV falta la paraula rebollonós que significa 'que té els cabells plens de rebolls, és a dir, de reveixins o refillols'. També es diu de l’animal que té el pèl desordenat, fent remolins i, sobretot, de les aus que tenen el plomatge tou i rebolicat.

    ● En el DNV falten les exclamacions ¡recontraminos! i ¡recontramistos!, usades per a expressar contrarietat, desesperació, sorpresa, admiració, estranyesa, enuig, meravella, impaciència, disgust, etc.

    ● En el DNV trobem redéu i l’eufemisme equivalent redell, però no trobem la variant formal redeny, molt usada en valencià.

    ● En l’entrada refer del DNV falta una accepció amb el significat 'compensar un altre per allò que ha perdut o que ha deixat de percebre'. Equival a rescabalar.

    ● En el DNV falta la paraula refitolat que significa 'magníficament ben fet fins als més mínims detalls, exageradament ben acabat' i també 'excessivament carregat d’adornaments'

    ● En l’entrada regal del DNV falta una accepció amb el significat 'esbargiment, descans, solaç, entreteniment plaent'.

    ● En l’entrada reganyar del DNV falta una accepció amb el significat 'contemplar algú d’una manera excessiva. Consentir-li tots els capricis'.

    ● En l’entrada rellevar del DNV falta una accepció amb el significat 'rebaixar una determinada quantitat de diners del preu d’alguna cosa a qui la compra i ha de pagar-la'.

    ● En el DNV falta la paraula reprim que significa 'segó molt fi que s’obté al cerndre la farina en la darrera operació per al seu refinament'. També falta la paraula equivalent segonet.

    ● En l’entrada res del DNV falta l’expressió res del món que significa 'res en absolut'.

    ● En el DNV falta l’expressió res que tinga trellat que significa 'res que estiga ben fet, que siga de profit'.

    ● En el DNV falta l’expressió resar les estacions que significa 'anar una colla d’amics de bar en bar prenent begudes alcohòliques acompanyades –o no– d’alguna tapa. Cada ronda la paga un membre de la colla de manera que tots van pagant d’una manera cíclica'.

    ● En l’entrada retemptar del DNV falta l’accepció 'atacar de nou una malaltia que s’ha patit i que ja semblava estar curada'.

    ● L’entrada retorcilló del DNV remet a retorçó. Ha de remetre a retorçó 1. No he sentit mai la paraula retorcilló amb el significat de 'acció o efecte de retòrcer'.

    ● En el DNV falta la paraula retoria que té els significats:

    1) Càrrec o lloc de treball de poca faena i molt de profit.

    2) Situació privilegiada, privilegi.

    ● En el DNV no trobem riatxar-se que significa 'riure d’una manera discreta, sense cap soroll i amb gestos molt subtils, bé perquè la persona que riu ho fa per motius íntims i està abstreta amb els seus pensaments, bé perquè vol dissimular el riure a fi que els altres no se n’adonen.' Sovint és senyal de burla.

● En el DNV falta la paraula riberer que significa 'treballador agrícola estacional de la comarca de la Marina que anava a la Ribera del Xúquer a la collita de l’arròs.'

    ● En l’entrada riera del DNV falta l’accepció 'depressió allargada de la superfície terrestre recorreguda per les aigües d’un corrent fluvial'.

    ● En el DNV falta la paraula rieta que significa 'discussió forta, intensa, violenta'.

    ● En el DNV falta la paraula riure’s a barra catxa que ha de remetre a riatxar-se.

    ● En el DNV falta riure’s per les butxques que ha de remetre a riure pels colzes.

    ● En l’entrada rodada del DNV falta l’accepció 'conjunt de consumicions distribuïdes a diverses persones que van en grup, de bar en bar, prenent begudes –normalment alcohòliques–  i petites quantitats d’aliments sòlids com a acompanyament. Cada rodada la paga un membre del grup. Hi ha un orde no establit que fa que tots els membres vagen pagant d’una manera cíclica'.

    ● En el DNV falta la paraula rojoncós que significa 'de color que tira a roig'. Equival a rogenc i a rojós, vocables que sí que trobem en el DNV.

    ● En l’entrada rot1 del DNV falta l’accepció 'pensada, idea, ocurrència'.

 

2. Alguns vocables que falten en el DNV

Tot seguit relacione –ordenats alfabèticament– diversos vocables que no apareixen en el DNV.

rebollonós

¡recontraminos!

¡recontramistos!

redeny

refitolat

reprim

    retoria

riatxar-se

riberer

    rieta

rojoncós

segonet

 

3. Fraseologia lèxica que falta en el DNV

Tot seguit relacione –ordenades alfabèticament– diverses expressions, frases, dites, etc., que no apareixen en el DNV.

    raons i mitges lliures

    rebecar el coll

    res del món

    res que tinga trellat

    resar les estacions

    riure’s a barra catxa

riure’s per les butxques

    romanços i mentires

 

 

4. Bibliografia

Reig, Eugeni S.; El valencià de sempre. (Edicions Bromera, Alzira, 2015)

 

5. Cibergrafia

Diccionari normatiu valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

<http://www.avl.gva.es/dnv>

 

Eugeni. S. Reig

València, 30 de maig del 2015

 

 

 

 

 

 

. . . .