Comentaris al Diccionari normatiu valencià (XL)

 

Lèxic del llibre El valencià de sempre (Lletra D)

 

 

Eugeni S. Reig

 

 

1. Comentaris diversos

● En el DNV no trobem la locució d’ací a no res que significa 'al cap de molt poc temps a comptar des d’ara'.

● En el DNV no trobem la locució dalt o baix que significa 'aproximadament'. Tampoc arreplega la locució equivalent poc dalt o baix.

● En l’entrada darrer del DNV falta una referència al darrer dia que és el dimarts de carnaval, és a dir, l’últim dia de carnestoltes. L’endemà és el dimecres de cendra i comença la quaresma.

    ● En el DNV no trobem la locució ¿darrere de qui sóc?, fórmula que s’usa per a demanar tanda.

    ● En el DNV no trobem la locució de cames en amunt que fa referència a una persona (o un animal) amb els peus i les cames cap amunt, en caure.

● En el DNV no trobem la locució de capa i creu que significa 'senzill'. Enric Valor empra diverses vegades aquesta expressió en la seua prosa literària.

● Tant en l’entrada colp com en l’entrada repent del DNV trobem la locució de colp i repent. El DNV no arreplega, en canvi, l’expressió de colp a repent que és com ho diem els valencianoparlants. Jo, personalment, no recorde haver sentit dir mai de colp i repent, en canvi he oït moltes voltes de colp a repent.

● En el DNV no trobem la locució de faldó gros que significa 'pobre, de pocs recursos econòmics'.

    ● En el DNV no trobem la locució de l’os gros que s’aplica a la persona que té un esquelet format per ossos grossos, forts i robusts.

● En el DNV no trobem la locució de mal aire que significa 'de molt mal humor'.

● En el DNV trobem la locució de rapa-fuig. Considere que seria més adequat escriure la paraula rapafuig aglutinada, sense guionet. Per tant, la locució hauria de ser de rapafuig.

● En el DNV falta la locució de rumb i traca.

    ● En el DNV falta la locució de seguida amb el significat 'que té una línia de conducta adequada, que té bons costums'. Exemple: “M’agrada molt el noviet que s’ha fet la xicona. Tant ell com els seus pares es nota que són persones de seguida.”

    ● En el DNV falta l’expressió de tant que et conec, no t’òbric.

    ● En el DNV falta l’expressió de terreta, dona.

    ● En el DNV trobem la locució deixar l’anima quieta (a algú). Considere que seria més adequat escriure deixar l’anima quieta (o queta) (a algú). Habitualment, tothom diu queta.

    ● En el DNV falta l’expressió deixar per conills verds.

    ● En el DNV falta la paraula dell, eufemisme per no dir Déu.

    ● En el DNV falta la paraula déna, eufemisme per no dir Déu.

    ● En el DNV falta l’exclamació ¡dels collets!

● En el DNV falta la locució demanar la veu. La paraula veu que trobem en aquesta locució deriva del llatí vĭcem i significa 'vegada'. Joan Coromines en parla en el seu DECat (IX, 72a34-72b24).

● En el DNV trobem espeat però no l’equivalent despeat, molt més usat.

● En el DNV falta la paraula despreat.

● El DNV arreplega destapador, obridor, llevataps i tirabuixó però, en canvi, no arreplega destapabarrals ni destapabotelles.

Considere lamentable que hàgem de recórrer a invents com llevataps (en el fons, un castellanisme, perquè s’ha creat mirant el mot castellà sacacorchos) o gal·licismes com tirabuixó (adaptació del molt francés equivalent tire-bouchon) quan tenim paraules pròpies i ben vives com ara destapabarrals i destapabotelles que hauríem de dignificar-les elevant-les a la categoria de vocables cultes.

● En el DNV trobem el verb desvedar, però no el substantiu desveda.

En la novel·la Temps de batuda d’Enric Valor podem llegir:

Així, durant la major part dels dies, la valleta de l’Almussai restava totalment tranquil·la. I jo, per fi, amb els consells estratègics de Toni i de Ramon, vaig fer la meua desveda.

● En l’entrada desvanit del DNV trobem:

Satisfet, content, orgullós. Estava tot desvanit amb els èxits de la seua filla.

L’entrada devanit remet a desvanit.

En l’entrada debellit trobem:

Content, satisfet

Considere que debellit hauria de remetre a desvanit.

Desvanit, devanit i debellit són equivalents.

Caldria reflexionar sobre si l’entrada principal hauria de ser devanit en lloc de desvanit.

● En el DNV falta la paraula dolçatxo.

● En el DNV trobem dona de fer faenes. Considere que seria més adequat dona de fer (les) faenes. Si no vaig errat, la immensa majoria de valencians diem dona de fer les faenes, no dona de fer faenes.

    ● En el DNV falta donar el pa per reixeta que significa 'donar els diners racionats, amb gasiveria, molt a poc a poc, amb comptagotes'.

● En el DNV trobem

donar els dies (a algú) loc. verb. Felicitar-lo per la festa del seu sant o del seu natalici.

El DCVB, en l’entrada dia, trobem:

Festa del nom o del natalici de qualcú. “Demà són els dies del meu pare”. Donar els dies a algú: felicitar-lo per la festa del seu sant o del seu natalici. Som anat a donar los dies a Bartomeu Serra, doc. a. 1787 (Boll. Lul. xxv, 149).

Aquesta accepció que dóna el DCVB de felicitar algú el dia del seu sant o de l’aniversari del seu naixement  –i que el DNV copia– que jo sàpia no és coneguda en valencià, almenys actualment.

Per als valencians donar els dies significa 'visitar familiars i amics per a desitjar-los que passen unes bones festes de Nadal'. Eixe és el significat que jo he heretat del valencià de la meua família i que he sentit sovint.

    ● En el DNV no trobem donar la boleta que significa 'despatxar a algú de la faena, acomiadar-lo. Destituir a algú del càrrec que ocupava.'

Aquesta locució té l’origen en les boles d’estricnina que es donaven als gossos i a altres animals per a enverinar-los i desfer-se’n. Actualment s’usa metafòricament en el sentit definit.

● En el DNV falta la locució dormir redó.                      

● En el DNV falta la locució dormir com una pedra.

● En el DNV falta la locució dos dits de la mateixa, equivalent a la castellana tres cuartos de lo mismo. És lamentabilíssim que molts ignoren per complet la nostra dita genuïna i, en canvi, calquen la castellana i diguen i escriguen tres quarts del mateix.

 

2. Alguns vocables que falten en el DNV

Tot seguit relacione –ordenats alfabèticament– diversos vocables que no apareixen en el DNV.

dell

déna

despeat

despreat

destapabarrals

destapabotelles

desveda

dolçatxo

3. Fraseologia lèxica que falta en el DNV

Tot seguit relacione –ordenades alfabèticament– diverses expressions, frases, dites, etc., que no apareixen en el DNV.

d’ací a no res

dalt o baix

darrer dia

¿darrere de qui sóc?

de cames en amunt

de capa i creu

de colp a repent

de faldó gros

de l’os gros

de mal aire

de rapafuig

de rumb i traca

    de seguida ('que té una línia de conducta adequada, que té bons costums')

de tant que et conec, no t’òbric

de terreta, dona

    deixar l’anima queta (a algú)

deixar per conills verds

    ¡dels collets!

demanar la veu

dona de fer les faenes

    donar el pa per reixeta

donar la boleta

dormir com una pedra

dormir redó

dos dits de la mateixa

poc dalt o baix

 

4. Bibliografia

Alcover, Antoni Maria & Moll, Francesc de Borja (amb la col·laboració de Manuel Sanchis Guarner i Anna Moll Marquès). Diccionari Català-Valencià-Balear, (10 volums). (Editorial Moll, Palma de Mallorca, 1988) [= DCVB]

Coromines, Joan; Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana. (10 volums, Curial, Barcelona, 1980-1991) [= DCat]

Reig, Eugeni S.; El valencià de sempre. (Edicions Bromera, Alzira, 2015)

Valor i Vives, Enric; Temps de batuda. (Tàndem Edicions, València, 1991)

 

5. Cibergrafia

Diccionari normatiu valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

<http://www.avl.gva.es/dnv>

 

Eugeni. S. Reig

València, 21 de març del 2015

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -