Comentaris al Diccionari normatiu valencià (XXXII)

 

 

Eugeni S. Reig

 

 

1. Comentaris diversos

● En el DNV falta l’entrada literaturitzar que significa 'conferir caràcter literari a alguna cosa o a alguna persona'. Podem dir, per exemple, que Enric Valor va literaturitzar les rondalles que ell va arreplegar de viva veu en diversos pobles valencians.

● En el DNV falta l’entrada literaturització que significa 'acció i efecte de literaturitzar'.

● En l’entrada genocidi del DNV cal incloure l’accepció genocidi lingüístic que ha de remetre a lingüicidi.

● En el DNV falta l’entrada tanatoestètica que significa 'tècnica de conservació i maquillatge de cadàvers que pretén millorar-ne l’aspecte'.

● En el DNV falta l’entrada tanatoesteticista que significa 'persona que es dedica professionalment al maquillatge de cadàvers'.

● En el DNV falta l’entrada tanatoplàstia que significa 'tècnica que té per objecte la restauració d’alguna part danyada del cos d’un cadàver'.

● En el DNV falta l’entrada tanatopràxia que significa 'conjunt de tècniques de conservació i agençament de cadàvers, que inclou la tanatoplàstia i la tanatoestètica'.

● En el DNV falta l’entrada teleoperador que significa 'professional del telemàrqueting'.

● En l’entrada generativisme del DNV diu:

 m. LING. Gramàtica generativa.

Considere que caldria incloure una altra accepció amb la definició següent: 'teoria lingüística que inicialment es proposava construir gramàtiques generatives de diverses llengües i que progressivament s’ha orientat cap a l’estudi dels principis generals del llenguatge humà'.

● En l’entrada geologia del DNV diu:

f. GEOL. Ciència que té per objecte l'estudi de la composició, l'estructura i la història de la Terra.

Caldria afegir també el significat de geologia lingüística: 'disciplina que tracta d’establir les diferents vicissituds històriques que ha travessat una llengua en una determinada zona geogràfica a partir de les restes conservades i de com aquestes estan distribuïdes'.

● En el DNV falta la paraula teleassistència que significa 'conjunt de servicis a distància que s’oferixen per mitjà del telèfon o d’una xarxa telemàtica'.

● En el DNV falta la paraula telemedicina que significa 'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació a les necessitats de la sanitat'.

● En el DNV falta la paraula odontoteràpia que significa 'tractament mèdic per a remeiar malalties, malformacions, traumes i altres problemes de la dentadura'.

● En el DNV falta la paraula glotofàgia que significa 'conjunt d’accions amb les quals els parlants d’una llengua dominant intenten fer desaparéixer altres llengües subordinades i substituir-les per la seua'.

Glotofàgia no equival a lingüicidi. El lingüicidi és el resultat de la glotofàgia. La nostra llengua és víctima d’una glotofàgia continuada des de fa segles però, afortunadament, encara no s’ha consumat el lingüicidi. Tant de bo no es consume mai.

● En l’entrada albercoc del DNV falta albercoc del pinyol dolç (o albercoc de pinyol dolç) que es pot definir com 'varietat d’albercoc de forma oblonga, pell tacada, carn dura i pinyol no amarg'.

L’albercoc del pinyol dolç s’anomena en francés abricot Luziet i en castellà albaricoque de Toledo. Dels pinyols d’aquests albercocs s’obté un oli molt apreciat.

● En l’entrada obsolescència del DNV diu:

1. f. Qualitat d'obsolescent.

2. f. ECON. Depreciació dels béns d'equipament com a conseqüència del progrés tècnic.

Falta obsolescència programada (o obsolescència planificada) que es pot definir de la manera següent: 'conjunt de tècniques amb les quals es programa la vida útil d’un producte amb la finalitat d’augmentar-ne la demanda de manera artificial'.

● En l’entrada gnòmic2 del DNV diu:

adj. LIT. Que conté màximes o que en compon. Poesia gnòmica.

Falta el significat que la paraula gnòmic té en morfosintaxi que és 'temps verbal que s’usa en alguns enunciats com ara refranys, màximes o sentències en què es formulen judicis universals que no tenen límits temporals'.

En la frase “l’home és la mesura de totes les coses” el temps gnòmic és el present d’indicatiu (del verb ser).

● En el DNV falta l’entrada grafemàtica que ha de remetre a grafèmica.

● En el DNV falten els verbs parentetitzar i parentitzar que signifiquen 'posar entre parèntesis o entre claudàtors'. Aquest és el significat general que tenen aquests verbs en, per exemple, les matemàtiques i les ciències experimentals, però cal afegir també el significat específic que tenen en lingüística que és: 'fer visible l’estructura d’una oració gramatical en els seus constituents immediats i, per a aconseguir-ho, aquests es tanquen entre parèntesis o entre claudàtors adequadament inserits i etiquetats amb la denominació estructural que els correspon'.

● En el DNV falten també els substantius parentetització i parentització.

● En l’entrada particularisme del DNV diu:

1. m. Tret característic d'un individu o d'un conjunt d'individus. Cal obviar els particularismes i atendre l'interés general.

2. m. Inclinació exclusiva o parcial per un interés, un partit o un lloc particulars.

Cal afegir una tercera accepció amb el significat que la paraula particularisme té en lexicografia: 'unitat lèxica que és pròpia d’un llenguatge específic'. Exemple: el mot dicloroetilé és un particularisme del llenguatge de la química.

● En l’entrada oficina del DNV caldria afegir:

Oficina tècnica: 'lloc de treball d’un enginyer o d’un arquitecte'.

Oficina de premsa: 'departament d'una entitat (empresa, corporació, institució, organisme, etc.) que realitza funcions de mitjancer entre l’entitat que representa i els mitjans de comunicació i és concebut com a servici periodístic i de relacions públiques'.

Oficina mòbil: 'ordinador personal portàtil connectat amb un telèfon digital mòbil automàtic, que permet a l’usuari transmetre i rebre dades i tota mena d’informació (correus electrònics, documentació gràfica, llistats, fitxers, faxs, etc.)'

● En l’entrada galtada del DNV diu:

f. Colp pegat a la galta. Li va pegar una galtada.

És incorrecte. Cal posar: 'colp pegat a la galta amb la part anterior de la mà'.

Un colp pegat a la galta amb el puny, amb el dors de la mà, amb el colze, amb el peu, amb un bastó o amb un fuet no és una galtada. Només podem dir que és una galtada si el colp es pega amb la part anterior de la mà.

● La primera accepció de l’entrada bufetada del DNV és:

f. Colp pegat a la galta amb la palma de la mà. Si continues així, rebràs una bufetada.

És incorrecte. Cal posar: 'colp pegat a la galta amb la part anterior de la mà'.

La palma de la mà o palmell és la zona de la part anterior de la mà que va des dels dits fins al canell o monyiqueta. Les bufetades es peguen amb els dits de la mà per la part anterior, tenint la mà plana, no amb el palmell. En una bufetada, el palmell pràcticament no toca la galta, quasi tot el colp es pega amb els dits.

Com que galtada i bufetada són paraules equivalents, seria molt millor que galtada fóra l’entrada principal i que bufetada remetera a galtada en lloc de repetir la mateixa definició en les dues entrades. He vist que el DIEC ho fa al revés (en el DIEC bufetada és l’entrada principal) i ho trobe francament desafortunat.

● La quinta accepció de l’entrada revés del DNV és:

5. m. Colp pegat amb el revés de la mà. Li girà la cara d'un revés.

És incorrecte. Cal posar: 'colp pegat a la galta amb la part posterior de la mà'.

El revés de la mà o dors de la mà és la part oposada a la palma de la mà o palmell. Un revés es pega amb els dits de la mà per la part posterior, no amb el dors de la mà. En un revés, el dors de la mà pràcticament no toca la galta, quasi tot el colp es pega amb la part posterior dels dits.

Les definicions del DNV han de ser precises. És imprescindible.

● En el DNV falta la paraula il·locució que significa 'component de l’acte de parlar que determina la intenció comunicativa del parlant (asseveració, promesa, petició, pregunta, orde, etc.)'.

● En el DNV falta la paraula homorgànic que significa 'so que té el mateix lloc d’articulació que un altre, encara que només coincidisca amb ell en aquesta característica'.

● En el DNV falta la paraula hetrorgànic que significa 'so que s’articula en un lloc diferent que el d’un altre'.

● En el DNV falta període holofràstic que significa 'etapa de l’adquisició del llenguatge en el qual el xiquet pronuncia paraules soltes amb el significat de frases completes'.

● En el DNV falta holofrase que significa 'paraula amb valor de frase completa que el xiquet pronuncia en el període holofràstic'. Holofrases conegudes per tothom són ma amb el significat de 'vull beure aigua' o caca amb el significat de 'tinc ganes de fer de ventre'.

● En el DNV falta la paraula acufen que significa 'percepció de sons o sorolls de manera continuada o intermitent sense que hi haja cap estímul sonor exterior que els origine'.

● En el DNV falta la paraula antropogen que té dos significats: en biologia significa 'que engendra éssers humans' i en geologia equival a quaternari.

● Els redactors del DNV han decidit incloure eutectoide i hipereutectoide, però no han inclòs hipoeutectoide.

● En el DNV falta la paraula simplèctic, adjectiu que s’usa per a denominar un dels ossos del cap dels peixos teleostis.

 

2. Alguns vocables que falten en el DNV

Tot seguit relacione –ordenats alfabèticament– diversos vocables que no apareixen en el DNV.

acufen

antropogen

glotofàgia

grafemàtica

hetrorgànic

hipoeutectoide

holofrase

homorgànic

il·locució

literaturització

literaturitzar

odontoteràpia

parentetització

parentetitzar

parentització

parentitzar

simplèctic

tanatoestètica

tanatoesteticista

tanatoplàstia

tanatopràxia

teleassistència

telemedicina

teleoperador

 

3. Fraseologia lèxica que falta en el DNV

Tot seguit relacione –ordenades alfabèticament– diverses unitats lèxiques que no apareixen en el DNV.

albercoc de pinyol dolç

albercoc del pinyol dolç

genocidi lingüístic

geologia lingüística

obsolescència planificada

obsolescència programada

oficina de premsa

oficina mòbil

oficina tècnica

període holofràstic

 

4. Cibergrafia

Diccionari normatiu valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

<http://www.avl.gva.es/dnv>

 

 

Eugeni. S. Reig

València, 5 de desembre del 2014

 

------------------------------------------------------------------------------------------------