Comentaris al Diccionari normatiu valencià (XXI)

 

 

Eugeni S. Reig

 

 

 

1. Comentaris diversos

● La primera accepció de l’entrada fatxada del DNV és:

f.. CONSTR. Façana. En la fatxada de l'edifici hi ha l'escut d'armes de la família.

La primera accepció de l’entrada façana del DNV és:

f. CONSTR. Cara principal d'un edifici. Han restaurat la façana de l'església.

La segona accepció de l’entrada frontera del DNV és:

f. CONSTR. Cara principal d'un edifici. Han restaurat la frontera de l'edifici.

La primera accepció de l’entrada frontis del DNV és:

m. inv. CONSTR. Cara principal d'un edifici.

La primera accepció de l’entrada frontispici del DNV és:

m. CONSTR. Cara principal d'un edifici.

Com que fatxada, façana, frontera, frontis i frontispici són, en l’accepció que ens ocupa, paraules equivalents, cal triar una forma principal i les formes secundàries han de remetre a ella. No té sentit repetir la mateixa definició en diverses paraules equivalents.

● En l’entrada galdufa del DNV diu:

f. Halo lluminós al voltant de la Lluna, que sol ser senyal de pluja. Hui la lluna té galdufa.

En l’entrada tana2 del DNV diu:

f. Rogle de llum pàl·lida més o menys irisada que apareix a vegades al voltant de la lluna i que presagia pluja.

Com que els dos mots són equivalents, els dos han de tindre exactament la mateixa definició. Considere que la definició de tana2 és la més adequada. La millor solució és triar u dels dos mots com a entrada principal i que l’altre remeta a ell.

● En l’entrada galer del DNV diu:

m. BOT. Roure de fulla xicoteta (Quercus faginea).

En l’entrada roure del DNV trobem:

roure valencià m. BOT. Arbre (Quercus faginea) de fulles xicotetes, coriàcies, amb el revers cobert de densos pèls estrelats i amb les dents xicotetes i regulars, agudes, les quals, ja seques, queden tot l'hivern en l'arbre, donant-li un aspecte ben característic i original entre els caducifolis.

Com que galer i roure valencià són dues denominacions de l’arbre de l’espècie Quercus faginea cal que les definicions siguen idèntiques en els dos casos. Considere que la definició de roure valencià és la més adequada. La millor solució és triar una de les dues denominacions com a entrada principal i que l’altra remeta a ella.

● En el DNV trobem:

barastell xiquet molt viu i entremaliat.

ferrabràs xiquet inquiet que fa moltes malifetes.

ravatxol xiquet rebel, que fa maleses.

Com que les tres paraules són equivalents, les tres han de tindre exactament la mateixa definició. Considere que la definició de barastell és la més adequada. La millor solució és triar una de les tres paraules com a entrada principal i que les altres dues remeten a ella.

● La segona accepció de l’entrada pitxerada del DNV és:

f. Colp pegat amb un pitxer.

En canvi, en l’entrada gotada no diu 'colp pegat amb un got' ni en l’entrada tassonada 'colp pegat amb un tassó' ni en l’entrada platada 'colp pegat amb un plat'. ¿Significa açò que un pitxer és un objecte adequat per a pegar colps i un got, un tassó o un plat no ho són pas? En el DNV trobem un grapat de colps pegats amb els objectes més sorprenents com, per exemple, piuada (colp pagat amb el piu), llimada (colp pegat amb una llima), figada (colp pegat amb una figa) o pitxerada (colp pegat amb un pitxer). La quantitat d’objectes que es poden utilitzar per a pegar colps és immensa. Segons aquest criteri caldria incloure en el DNV paraules com ara clarinetada (colp pegat amb un clarinet), orinalada (colp pegat amb un orinal) o alficossada (colp pegat amb un alficòs).

Considere que els redactors del DNV han de revisar totes les entrades que tenen una accepció “colp pegat amb” i estudiar quines s’han de deixar i quines s’han d’eliminar.

● En el DNV falta la paraula usieta, paragentilici que s’aplica als habitants d’Ontinyent.

● En el DNV falten les paraules tanorèxia ('síndrome caracteritzada per una obsessió addictiva a tindre la pell morena') i tanofòbia ('aversió a prendre el sol'). Les paraules tanorèxia i tanofòbia no han estat acceptades per la comunitat científica internacional i no les trobem en el Diccionari enciclopèdic de la medicina ni les arreplega el TERMCAT. No obstant això, són molt usades pels mitjans de comunicació. Cal estudiar la conveniència d’acceptar-les com a normatives i incloure-les en el DNV.

● En l’entrada acronímia del DNV diu:

f. LING. Fenomen consistent en la creació d'acrònims

En lloc de fenomen es podria posar sistema o procediment. Seria convenient reflexionar una mica sobre açò.

● En el DNV falta la locució pegar un gambo que significa 'fer una passejada'.

● En el DNV trobem:

fer la palometa loc. verb. Anar d'un lloc a l'altre regirant-ho tot.

En el DCVB trobem:

    Fer la palometa: anar d'un lloc a l'altre cercant o regirant-ho tot (Val.)

És evident que els redactors del DNV s’han limitat a copiar el que diu el DCVB, però és incorrecte. Algú que fa la palometa, en cap cas regira res, que jo sàpia. La definició del DCVB la trobe bastant sorprenent, la veritat.

Fer la palometa té dos significats:

a) 'rondar a algú o alguna cosa amb intenció d’aconseguir un objectiu determinat'. Exemple: “Miquel sempre va fent la palometa al voltant de Lluís. Alguna cosa vol.”

b) 'anar d’ací cap allà canviant contínuament de direcció'. Exemple: “Una de les coses que més em molesten quan porte el cotxe és dur algun cicliste fent la palometa davant de mi.”

Cal revisar aquesta definició.

   ● La primera accepció de l’entrada gola del DNV és:

     f. ANAT. Part anterior del coll, espai comprés entre el vel del paladar i l'entrada de l'esòfag i la laringe. Em fa mal la gola.

En lloc de “anterior” ha de dir “anterointerna”. Si als valencians ens diuen “part anterior del coll” entendrem sempre que ens parlen de la part anteroexterna, no de la anterointerna.

    ● Les paraules anterointern i anteroextern no les arreplega el DNV.

    ● En l’entrada gam del DNV falta una accepció que remeta a daina 1.

● En el DNV trobem l’entrada uei que ens diu que es pronuncia [wéj] i ens la definix de la manera següent:

    interj. S'usa per a expressar admiració, sorpresa, desil·lusió o contrarietat.

   He de dir:

   1) Jo, aquesta interjecció, l’he sentida pronunciar amb e tancada i amb e oberta. Considere que caldria posar les dues pronúncies.

   2) Jo no recorde haver sentit mai aquesta interjecció usada per a expressar admiració. Per a expressar sorpresa, desil·lusió o contrarietat, sí, moltes voltes, però admiració, mai. No m’imagine cap persona que, en trobar-se per primera volta davant de la torre inclinada de Pisa, exclame: ¡uei! Si ho fera, significaria decepció, no admiració.

   3) He sentit moltes més voltes ¡uai! que ¡uei! En canvi, el DNV no arreplega la variant formal ¡uai! Considere que l’hauria d’arreplegar.

   ● L’entrada desgrugar del DNV remet a descucar que el DNV definix com 'llevar els cucs (de les plantes)'. Desgrugar és 'llevar les grugues (de les plantes)'. Una gruga no és un cuc, és una larva d’un insecte.

 

2. Alguns vocables que falten en el DNV

Tot seguit relacione –ordenats alfabèticament– diversos vocables que no apareixen en el DNV.

anteroextern

anterointern

tanofòbia

tanorèxia

¡uai!

usieta

 

3. Fraseologia lèxica que falta en el DNV

Tot seguit relacione –ordenades alfabèticament– diverses expressions, frases, dites, etc., que no apareixen en el DNV.

pegar un gambo

 

4. Cibergrafia

Diccionari normatiu valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

<http://www.avl.gva.es/dnv>

 

 

Eugeni. S. Reig

València, 8 d’agost del 2014

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------