InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.300 membres]
 
Butlletí número 1040 (dijous 25/09/2014) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
Podeu donar d'alta en InfoMigjorn les adreces que considereu oportunes ací
Podeu donar-vos de baixa en InfoMigjorn ací
 
 
SUMARI
 
 
1) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
2) 300 dites que faran història
 
3) Joan-Carles Martí i Casanova - L'espill
 
4) J. Leonardo Giménez - Rectificar és de savis
 
 
 
 
8) David Valls - Qüestió d'evidència
 
9) Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
 
 
 
1)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 143).
 

493. Vetlau per la vostra llengua, vella com una olivera retorçuda, humil com una espiga de blat, harmoniosa com les notes d'una arpa, dolça com un rubiol de cabell d'àngel, bella com un cel estelat. Que sigui sempre estimada com una esposa, com una mare, com la pròpia carn.

 

Joan Veny

Lingüista i dialectòleg

 
 
2)
 
 
 
 
3)
 
Publicat en la revista digital NÚVOL divendres 1 d'agost del 2014

L'espill

Joan-Carles Martí i Casanova
 
 
4)
 
Article publicat en el núm. 12 de la revista Paraula d'Oc (València, 2013)
 
Rectificar és de savis
 
J. Leonardo Giménez
 
Quan l'Acadèmia Valenciana de la Llengua va presentar el Diccionari ortogràfic i de pronúncia del valencià, en l'any 2006, un dels acadèmics de la institució normativa valenciana em va comentar que “si fa quaranta o cinquanta anys les coses les hagueren fetes com ara s'estan fent, probablement, no haguérem tingut la divisió que hem patit i estaríem en millors condicions per a la recuperació i la normalització de la llengua”. L'acadèmic es referia, en general, a la tasca de posada en valor normatiu de bona part de la parla corrent valenciana, bandejada del model literari en els seixanta, i recuperada en els documents de l'AVL i en treballs d'autoritats lingüístiques preocupades per la falta de naturalitat d'eixe model. Venia a dir també que la dita Batalla de València no s'haguera donat o no haguera tingut les conseqüències que va tindre, almenys en la divisió produïda per la qüestió lingüística, sense l'emmirallament elitista del valencianisme d'orientació pancatalanista, traslladat a l'escriptura i als àmbits culturals en general.
 

El cas és que tant l'esmentat DOPV, com els anteriors i posteriors acords i publicacions de la institució normativa valenciana, han anat incorporant centenars de paraules i expressions titlades d'incorrectes, de barbarismes o d'impròpies d'usar-se en registres cultes o en l'ensenyament. Però gràcies a la labor, de vegades callada, prudent i pacient de destacats lingüistes i d'estudiosos preocupats per eixe bandejament, s'està posant en valor eixe ric repertori tradicional, natural i viu de la nostra parla. La Gramàtica normativa valenciana va seguir incidint a donar valor normatiu a determinades solucions lingüístiques que no tenien el beneplàcit d'anteriors gramàtiques o manuals de referència, i confiem que l'esperat Diccionari normatiu valencià aprofundisca eixa tasca.

Què va passar perquè eixa tasca i eixes solucions s'hagen emprés i determinat anys després d'establir-se oficialment el valencià en l'ensenyament, en l'administració, en la ràdio i la televisió en la nostra llengua? Per què ha costat tant de temps (i encara està costant) que una part molt significativa del nostre cabal idiomàtic s'incloguera en documents i reculls oficials d'un organisme públic de normativa lingüística? Una resposta, crec que fonamentada, és que la normativa i el model lingüístic es van vincular excessivament en els seixanta-setanta a la idea que la unitat idiomàtica, innegable d'altra banda, havia d'anar associada a la idea d'unitat política dels territoris d'eixa llengua. És a dir, a la unitat política de Catalunya, País Valencià i Illes Balears. El correlat va ser que el model lingüístic per a tots eixos territoris havia de ser únic o unitari, amb variacions composicionals o convergents, o no, segons convinguera.

Però no hi pot haver model únic o unitari, amb les esmentades variacions o sense, si no hi ha un poder únic prèviament. El resultat és que eixe patró lingüístic, esbiaixat, triomfà o s'assentà majoritàriament en àmbits culturals, educatius i sectors progressistes (no en tots), enlluernats pel noucentisme i pel prestigi intel·lectual de figures importants i solvents, que li donaven suport, com ara Joan Fuster i altres, però sense translació d'eixe èxit al poble, perquè eixe model i els sectors que li donaven suport no han tingut la força necessària i suficient per a assentar-lo entre la gran massa de valencianoparlants. Es va posar el carro davant dels bous. El poble l'ha vist com a estrany (o parcialment estrany) a la parla, i gens (o poc) espentat pels poders, ja hagen sigut polítics, econòmics, eclesiàstics o administratius.

De tota manera, cal apuntar, com és ben sabut i notori, que la normativa i el model lingüístic concrets d'un idioma no són determinants per a fer normal eixa llengua, tant en el seu lloc natural com en la seua possible o real expansió. Perquè un idioma disfrute de normalitat una de les primeres condicions és que siga necessari i, sobretot, que hi haja un poder polític, administratiu, militar, econòmic, etc., que utilitze eixa llengua com a vehicle d'informació, de formació i de comunicació i com a element cohesionador d'eixe poder. La normativa i el model lingüístic castellans de l'època no foren obstacle per al seu assentament, imposició i expansió fora de les seues “fronteres inicials”. Tampoc l'anglés i la seua desesperant ortografia i les seues variants i models continentals han trobat massa entrebancs per a fer-se la seua condició actual d'”idioma universal”, i es podrien posar molts més exemples, passats i contemporanis.

Però en el nostre cas, eixe poder o eixos poders que tinguen el valencià com la “seua llengua exclusiva” i com el seu vehicle lingüístic únic de transmissió són inexistents i tampoc se'ls hi espera. O es manifesten molt esmortits. I és en eixe cas tan nostrat quan la normativa i el model lingüístics cobren una importància determinant, perquè a falta dels primers condicionants “normalitzadors”, la identificació dels parlants amb la seua llengua, en la pràctica real, passa per identificar-se al màxim amb una normativa i un model que reconeguen com a seus. I en el nostre cas particular de valencians, també amb el nom de la llengua.

Hi ha la percepció, en principi, que el valencià és difícil. Això produïx inhibició a l'hora d'usar-lo d'una manera normal fora dels àmbits familiars, si més no, en l'ús escrit i oralment en registres formals, llevat de determinats àmbits intel·lectuals molt conscienciats o en intervencions o en textos institucionals o periodístics (sempre amb el corrector o correctora darrere), en l'ensenyament i en sectors culturals. Cal assenyalar, abans de les consideracions següents, que qualsevol llengua minoritzada, per tant, sense aparell estatal exclusiu, sempre és difícil, amb independència que objectivament ho siga o no, perquè la seua marginació i la presència de la llengua del poders potents en els àmbits formals van fent-la innecessària, i per això, difícil. Si fem un símil de tasques agrícoles, ara ningú llaura amb animal de tir i forcat, havent-hi tractors amb múltiples relles.

Però en el cas del valencià, si a la manca de poders, potents i decidits, fomentadors de la normalitat de la nostra llengua, si a l'aclaparadora presència del castellà en tots els àmbits i a la consegüent “innecessarietat”, li afegim un model lingüístic i una normativa no assumits pels parlants, la identificació amb la llengua es debilita o cau en letargia, almenys per als usos formals propis d'una desitjada normalització lingüística. Perquè el valencià no és difícil, és com qualsevol altre idioma modern del nostre entorn, com ho evidencia, entre altres situacions, la facilitat amb què l'aprenen els xiquets nouvinguts, o els originàriament parlants d'una altra llengua, en els pobles menuts i mitjans (com sempre s'ha evidenciat), on la nostra llengua encara és “necessària” per a la comunicació i la integració. Fins i tot quan la necessitat “apremia” d'una manera més o menys coercitiva (però sense la fortalesa i pressió dels “grans” idiomes) també hi ha bons resultats en el coneixement de l'idioma… però eixa competència es manifesta, exceptuant els àmbits esmentats, tan sols els dies dels exàmens i en els cursos preparatoris de reciclatge o del sistema educatiu. I para de comptar.

La normativa de la nostra llengua ha sigut/és massa complexa, plena de dificultats innecessàries, poc pràctica i gens funcional per a una normalització lingüística en un context desfavorable i desproveït dels principals elements normalitzadors com els mencionats, i no val argumentar que altres llengües ben potents tenen ortografies o gramàtiques igual o més complexes, perquè eixos idiomes no tenen la barrera afegida de la minorització i de la “innecessarietat”. Hem tingut (i seguim tenint en l'ensenyament i en àmbits acadèmics i intel·lectuals) un model lingüístic massa artificiós i alié (o parcialment alié) a la parla valenciana en general, i massa allunyat de l'oralitat. Un valencià “mutilat i ortopèdic” que provoca el rebuig dels parlants corrents que no el veuen com a cosa seua. Mutilat perquè excloïa (i encara exclou) dels diccionaris i reculls lèxics “oficials” o de “referència”, fets a Catalunya, milers de mots, termes i expressions genuïns valencians, i també de les altres variants, tatxats d'incorrectes o marginats a la categoria de localismes o col·loquialismes. I ortopèdic perquè eixa amputació era/és substituïda per paraules i expressions estranyes a la parla viva i natural, almenys en el cas particular valencià. És una normativa sols per a especialistes.

Eixa situació va canviant des de principis dels 90 del segle passat, com a conseqüència de les inclusions lèxiques i de la tímida revisió normativa del SALT, del Diccionari valencià de la Generalitat Valenciana i de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, dirigit per Josep Lacreu. I sobretot per la creació i posterior labor de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, tot induït per la visió d'uns lingüistes que veien l'artificiositat d'una normativa que no responia a les necessitats d'una normalització que es vol moderna i per a tots els parlants, i no sols per a minories “selectes” i per a especialistes. Un fet que també degué influir positivament, en eixe sentit, va ser el model lingüístic de RTVV, elaborat per Toni Mollà, i més encara la realista i injustament atacada “llista Fabregat”. Tot seguint l'estela dels escriptors valencians de la Renaixença i posteriors, de la Gramàtica valenciana de 1950 de Sanchis Guarner, del magisteri callat però laboriós i fonamentat de Josep Giner, de l'impagable Ferrer Pastor, del mestratge d'Enric Valor, de l'excel·lent Diccionari català-valencià-balear, i de la tasca agosarada i fonamentada d'Emili Casanova, Jordi Colomina, Josep Lacreu, Abelard Saragossà, i altres com Lluís B. Polanco, Antoni Ferrando, Vicent Pasqual, Vicent Garcia Perales i més.

El model que es va adoptar en la transició, com ja s'ha apuntat, i que encara és el de l'ensenyament i la universitat, procedix d'un ideal de llengua culta d'estàndard únic, vinculat a un projecte ideològic i polític rebutjat per la immensa majoria de valencians, però, com diuen destacats lingüistes o sociolingüistes i constata l'experiència d'altres llengües, no hi pot haver estàndard únic sense poder únic, de la mateixa manera que no hi ha un estàndard únic per a tots els estats del castellà o de l'anglés, llevat que es vullga utilitzar la llengua i un estàndard únic per a aconseguir un poder únic, que és com “posar el carro davant dels cavalls”, posició ideal per a no moure's mai o anar arrere. Per tot això és necessari el conreu i l'aprofundiment d'un model d'estàndards autònoms en què tots els parlants de tot el domini lingüístic s'identifiquen i el senten com a propi, però per a això fa falta la unitat entorn d'eixa idea de tots els que volem que la nostra llengua assolisca una normalitat que ara està lluny de tindre. I per descomptat, cal allunyar la idea de subordinació i servitud a projectes i institucions aliens al sentiment dels valencians.

El món universitari, l'ensenyament i els bons escriptors, que tant han fet pel redreçament cultural i lingüístic d'este País, modestament, crec que s'haurien de plantejar quin model és el més adequat i viable ara i ací, perquè l'objectiu no és un estàndard per a elits selectes, sinó la normalització lingüística de tots, i això passa per aturar la creixent interrupció de la transmissió generacional, aconseguir una revernaculització gradual, la competència normativa general i l´ús general de la llengua en tots els àmbits i registres. No es pot mai normalitzar una llengua minoritzada amb un model i una normativa percebuts com a molt més difícils que l'idioma que la minoritza. I una llengua amb una normativa que necessite sempre el corrector, i el diccionari sempre a prop, per a ser usada en registres formals, és una llengua que no pot aspirar a la normalització, amb una realitat sociopolítica com la nostra.

És per tot això que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua deu consolidar la labor que ja té feta, difondre-la molt més i aprofundir en la consolidació de l'estàndard valencià i en la revisió normativa, i el mateix l'Àrea de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, sense complexos de ninguna classe, conscients que fan el que toca, però tenint clar igualment que el que toca és, també, la comunicació fluida i en igualtat, si més no, amb les institucions catalanes, balears i andorranes (quatre poders) de referència lingüística, perquè així tota la nostra llengua eixirà guanyant.

L'Acadèmia és, i ho ha de ser més encara, el punt de trobada, l'espai de consens. Ara mateix té les condicions per a ser el nexe d'unió dels que volem que esta llengua siga normal ara i ací i per sempre, entre altres raons, perquè hi conviuen pràcticament totes les sensibilitats existents en la qüestió idiomàtica. L'esperat Diccionari normatiu valencià pot ser un element d'eixos punts i espais, com ho és o ho haguera pogut ser, i podria seguir sent-ho, el Diccionari català-valencià-balear.

I acabe estes línies amb unes paraules de Joan Francesc Mira, dites fa vint-i-cinc anys, en relació al conflicte lingüístic i identitari valencià: “Sobre la base de la intel·ligència serena, de l'honestedat i de la coherència mental, ens podíem haver entés, tard o d'hora. No ha estat així, i ara tenim, tots plegats, molt mala peça al teler. Vint-i-cinc anys després, encara estem atrapats entre els excessos d'una certa raó (excessos de síntesis simplificadores, dèficits d'anàlisis) i els excessos molt més dramàtics d'unes certes emocions de raó escassa. Mentrestant Espanya és només una, i Castella arriba ja al Mediterrani per Alacant i València. Sobraran llibres”.

No calen més comentaris, simplement cal postil·lar que el valencià encara té vida. Eliminem els excessos, rebaixem les emocions i apliquem la intel·ligència. I rectificar és de savis, però tots.

 
5)
 
Publicat en el diari ARA dijous 14 d'agost del 2014
http://www.ara.cat/premium/dia-classe-valencia_0_1193280665.html

 

El primer dia de classe de valencià

 

David Miró

 

Els xiquets de l'escola pública Padre Vilallonga de Borriana vam assistir a la primera classe de valencià a cinquè d'EGB amb la convicció que allò era una extravagància pedagògica. El mateix mestre, Don Pascual, bufava cada vegada que al llibre trobava alguna paraula que catalanejava. A sisè l'assignatura va recaure en un mestre que no tenia cap formació específica (els professors de valencià eren escassos als 80) i d'entrada va deixar clar que fer tot l'ensenyament en aquesta llengua li semblava una animalada. Al pati tothom parlava valencià, però ningú pensava que fos important estudiar-lo. En passar de Borriana a Castelló, i de l'escola a l'institut, la llengua del pati també va canviar: llavors ja era el castellà, cosa que per a mi no era cap problema perquè és la meua llengua materna (sóc un cas de bilingüisme pur). La suma de nouvinguts i xics de casa bona convertia el castellà en llengua hegemònica, i el valencià en una mera incomoditat acadèmica. I així van passar els anys fins que, ja a COU, un mestre, en Víctor Labrado, ens va descobrir Fuster i vaig prendre consciència que aquella llengua era com les altres, ni millor ni pitjor, amb la particularitat que era la pròpia d'un territori que era el meu (i d'altres més al nord) i que algú volia fer desaparèixer per la via d'inculcar-nos un fort sentiment d'inferioritat. Aquell estiu vaig memoritzar l'ortografia de Fabra i des d'aleshores m'esforce a no fer faltes.

 

6)
 
Publicat en el diari ARA dijous 14 d'agost del 2014

Les llengües del possible estat català

Albert Branchadell
 
El mes de juny passat es van donar a conèixer els primers resultats de l'Enquesta d'Usos Lingüístics de la Població (EULP) 2013, una magna operació estadística (7.500 persones entrevistades) que pretén fotografiar la realitat lingüística del país. La veritat és que la notícia va passar bastant d'esquitllada; després del preceptiu reportatge l'endemà de la roda de premsa del conseller de Cultura i la directora general de Política Lingüística, la qüestió va desaparèixer ràpidament del focus i no se n'ha parlat més. Avui potser és bo que glossem les principals dades de l'Enquesta i ponderem la part bona d'aquest silenci relatiu.
 
L'EULP 2013 no fa altra cosa que confirmar el que ja sabíem des de fa deu anys, quan les grans enquestes sociolingüístiques catalanes, seguint l'exemple pioner del Centre d'Investigacions Sociològiques i de les enquestes metropolitanes, van incorporar preguntes sobre la llengua inicial (materna), d'identificació i habitual de les persones entrevistades. La primera confirmació de l'EULP 2013 és que la llengua majoritària de Catalunya segueix sent el castellà, tant si el criteri és la llengua inicial (55 per cent) com si ho és la llengua amb què hom s'identifica (48 per cent) o la llengua considerada habitual (51 per cent). En segon lloc, es confirma el poder d'atracció del català, que el distingeix de les altres llengües regionals o minoritàries d'Europa; com es va emfasitzar a la roda de premsa, hi ha 600.000 persones amb el català com a llengua habitual i d'identificació (sol o amb el castellà) que no el parlaven a casa quan eren petites. (Sense anar més lluny, això és just al revés del que passa al departament dels Pirineus Orientals i en molts indrets de la Comunitat Valenciana.) En tercer lloc, finalment, queda palès una vegada més que Catalunya és un país essencialment bilingüe, en el sentit que el 90 per cent o més del pastís lingüístic se'l reparteixen només dues llengües. En els darrers temps s'ha fet molta propaganda de Catalunya com un país on es parlen 300 llengües, però les enquestes són tossudes i segueixen mostrant que darrere el castellà i el català amb prou feines hi ha deu llengües amb una presència social significativa (25.000 parlants o més), encapçalades per l'àrab, que consolida la seva posició de tercera llengua de Catalunya. (En qualsevol cas, Catalunya no és excepcional: en quin país europeu receptor d'immigració no es parlen 300 llengües?)
 
El relatiu silenci que ha envoltat les dades de l'EULP 2013 es pot interpretar com un signe de maduresa. La societat catalana comença a interioritzar que és com és (i no com hauria pogut ser si la història hagués estat diferent) i ja no s'esquinça les vestidures quan les enquestes l'enfronten a la indeclinable implantació del castellà. (L'indiscutible poder d'atracció del català no és suficient per preveure la desaparició del castellà ni a curt ni a llarg termini.)
 
En la perspectiva del procés sobiranista, aquesta calma és oli en un llum. Potser encara queda algun friqui que sospira per una Catalunya independent que sigui l'estat nacional dels autèntics catalans (els catalanoparlants); per sort, el gruix del moviment té ben assumit que, si Catalunya esdevé un estat, serà l'estat de tots els ciutadans catalans, al marge de les seves característiques lingüístiques. En aquest possible escenari, i amb la meitat de la població que parla habitualment castellà, res no seria més lògic que mantenir l'oficialitat del castellà. (Fins ara, totes les enquestes mostren que els catalans de llengua castellana mostren interès a mantenir aquesta oficialitat; és una llàstima que el CEO, que segueix tan de prop l'opinió pública sobre el procés, no es decideixi a incorporar als seus baròmetres una pregunta sobre aquesta qüestió.)
 
En un arriscat article, el politòleg Jaume López sostenia que l'estat català (si algun dia hi ha estat català) ha de ser l'estat del demos català (el poble, la comunitat política), no de la nació. Si fem abstracció de totes les dificultats que envolten el procés (l'absència de padrins internacionals; la ferma oposició del govern espanyol i de la Unió Europea; les endèmiques divisions internes; el tacticisme dels partits, que ni tan sols són capaços d'adoptar una posició comuna davant d'un afer tan fàcil com l'elecció de Juncker com a president de la Comissió), aquest és possiblement el principal repte que té plantejat avui el projecte sobiranista: evitar la vulgaritat d'engendrar un altre estat nació al continent europeu.
7)
 
Publicat en el diari ARA dimarts 5 d'agost del 2014
http://www.ara.cat/premium/opinio/Llengua-identitats-democratiques_0_1187881203.html

Llengua i identitats democràtiques

Borja Vilallonga
 
Es podria argumentar que la primera imposició lingüística que experimentem és quan els nostres pares ens parlen en la seva llengua, i ens l'ensenyen. La baula dels orígens i de les arrels ens forja la primera identitat, que no hem pogut triar.

Pot semblar xocant afirmar amb tanta contundència que la llengua que parlem, la nostra llengua materna, és una imposició dels pares i la societat. No obstant, l'Europa descreguda i amb tendència a la incomprensió del fet religiós compra el mateix argument quan es tracta de rebutjar la imposició de la religió dels pares i l'entorn de sociabilitat als nounats, ja sigui contra el baptisme o contra la circumcisió. De la mateixa manera que s'argüeix que la fe s'hauria de poder triar lliurement i voluntària a l'edat adulta, puc reclamar triar la meva llengua. Però la vida pràctica acabarà per materialitzar la seva imposició final en la necessitat de comunicar-me amb els altres.

Si tenim la necessitat vital de comunicar-nos amb l'entorn, també podem tenir la de participar de la religió de la societat a la qual pertanyem. I, malgrat les necessitats de la vida, això no fa acceptable la imposició, solament útil. Semblantment, la religió de la nostra societat pot ser manifestament aberrant, idolàtrica i contrària als nostres propis principis i creences. Però ho acabem acceptant per poder formar part de la societat.

Orígens i arrels poden ser la base de la nostra identitat, però no han ni de determinar-la ni d'acabar formant-ne part. En la nostra capacitat de decidir què i com volem ser, podem acabar recreant la nostra identitat, anorrear les arrels i convertir els orígens en una simpàtica nota històrica o genealògica. Si ens centrem en la llengua, descobrirem fenòmens que demostren que tant els orígens com les arrels no determinen el que som, si no ho volem.

Catalunya ha estat -i encara és- un peculiar bastió del moviment esperantista, un moviment que propugna l'adopció d'una llengua internacional auxiliar, l'esperanto, per a la comunicació lliure, igualitària i democràtica. Actualment l'Associació Catalana d'Esperanto / Kataluna Esperanto-Asocio és l'epicentre del moviment a Catalunya. És possible que el fet que el català sigui una llengua minoritària i minoritzada i que històricament Catalunya hagi bullit en anarquisme i solidaritat internacionalista hagin contribuït a la popularitat de l'esperanto. Aprendre i parlar esperanto era, i és, una manera de reivindicar que les nostres comunicacions s'han de basar en la mútua i lliure acceptació de com volem que siguin, no pas a partir d'imposicions i d'imperialismes lingüístics.

L'esperanto és una llengua creada, artificial, pensada per ser racional, senzilla, oberta a qualsevol persona i per ajudar a millorar les relacions humanes sobre uns principis radicalment democràtics. Ludwik Zamenhof, un metge jueu polonès, va preparar la base de l'esperanto entre el 1878 i el 1887. Universalista i humanista convençut -va crear la seva pròpia religió humanista-, va estar també implicat en el renaixement del jiddisch. A Catalunya la llista d'esperantistes cèlebres és llarga. Joan Amades va presidir la Federació Esperantista Catalana, la principal organització esperantista a la Catalunya de preguerra. Delfí Dalmau va ser el representant català a l'Akademio de Esperanto. Andreu Nin va ensenyar esperanto i va crear grups d'estudi. Fins i tot Carles Riba va guanyar els Jocs Florals Internacionals de 1909 amb Nu, un poema escrit en esperanto. Tots ells van decidir aprendre una nova llengua, neutral, sense pàtria i en la qual tots els seus parlants no eren nadius.

L'hebreu modern ofereix un altre exemple de la capacitat humana de concebre una nova identitat lingüística. Quan Eliezer Ben-Yehuda va emigrar a Jerusalem, el 1881, va començar el procés de construcció de l'hebreu modern a partir d'un híbrid de l'hebreu de la Mixnà, el jiddisch, i la pronúncia sefardita. En el renaixement i reconstrucció de la identitat nacional jueva com a identitat nacional moderna, l'hebreu va ser el vehicle unificador del poble jueu en la noció de nació contemporània al territori històric dels jueus, és a dir, el sionisme. L'hebreu modern és un cas reeixit, en el qual un idioma sense parlants, quasi mort, restringit a l'estudi d'obra religiosa i a la pregària, va convertir-se en llengua d'ús habitual de milions de persones. Va ser una decisió col·lectiva, però també individual, lliure, igualitària i democràtica en la formació d'una entitat nacional al Pròxim Orient, que finalment el 1948 va materialitzar-se en part de les fronteres del mandat britànic de Palestina.

Avui l'hebreu és una llengua més que els pares i la societat imposen als nounats. A diferència de l'esperanto, l'hebreu modern va néixer per crear una continuïtat, uns orígens i unes arrels. En realitat, va substituir altres llengües que feien aquesta funció, com el jiddisch, el ladí o les diferents llengües dels països en els quals vivia la diàspora jueva. La llibertat, igualtat i democràcia de l'hebreu modern era temporal i circumstancial. Un cop creada la fraternitat i la unitat nacionals, el seu comportament va passar a ser el d'una altra llengua del món.

En qualsevol cas, els condicionants dels orígens, de les arrels, dels pares i la societat on naixem, creixem i vivim no determinen la nostra identitat. Solament ens cal descobrir que hem de ser el que nosaltres vulguem i crear la nostra pròpia identitat, encara que això sigui en perjudici de les nostres arrels, els nostres orígens i la identitat heretada.

 
8)
 
Publicat en la revista digital NÚVOL dissabte 19 de juliol del 2014
http://www.nuvol.com/opinio/questio-devidencia/

Qüestió d'evidència

David Valls
 
Podríem definir un morfema com a la unitat mínima amb significat. Així, per exemple, en català la –s a final de paraula és un morfema que el seu significat és indicar el plural. Algunes llengües del món tenen uns morfemes que se'n diuen evidencials. Aquests morfemes indiquen la font de la informació del que s'està dient. De llengües amb evidencials n'hi ha a molts llocs, però on n'hi ha més i amb els sistemes més complexos és a l'Amazones. Així per exemple, en català podem dir: “el Joan és a Lleida”, però en una llengua amb evidencials hem d'especificar com ho sabem que en Joan és a Lleida. Hem de dir si ho sabem perquè ho hem vist, perquè ens ho han dit, perquè ho hem sentit o perquè ens ho imaginem. Per entendre'ns, és com si cada vegada que parlem haguéssim de dir: “he vist”, “m'han dit” o “he sentit”.

Si ens centrem a Sud-Amèrica, veurem com l'ús dels evidencials tenen una forta connotació cultural. Per a molts indígenes, la gent que parla llengües que no tenen evidencials, com ara l'espanyol i el portuguès, són gent de malfiar, mentiders. Com ens podem creure una persona que simplement ens diu: “el Joan és a Lleida” i no ens diu com ho sap? Així, quina credibilitat tenien –i com s'ho feien– els primers missioners que van arribar per aquelles terres i els volien explicar la Bíblia? Què pensaven els natius quan els deien, que Déu va crear la Terra? I com ho sabien aquells missioners?

Algunes llengües tenen evidencials específics per explicar els somnis, en d'altres la forma d'utilitzar els evidencials canvia segons la percepció dels somnis. Per a algunes llengües els somnis són una continuació de la vida real, per tant quan els expliquen fan servir els evidencials visuals o directes, és a dir: “he vist”. Per a d'altres, els somnis s'acaben quan un obre els ulls i, per tant, quan els expliquen fan servir evidencials no visuals o indirectes.

L'ús dels evidencials per part dels xamans també té connotacions culturals. Els xamans són unes persones que tenen poders sobrenaturals i aquests poders impliquen que poden veure coses que la resta de mortals no poden. Per tant, els xamans poden utilitzar evidencials visuals per a explicar certs fenòmens. Si no ets un xaman, pots explicar aquests fets sobrenaturals, però no ho pets fer utilitzant evidencials visuals o directes, sinó indirectes.

Per últim, com s'han adaptat aquestes llengües als nous ginys? Doncs tot depèn de la llengua. Quan parlen per telèfon alguns han decidit d'utilitzar evidencials visuals, d'altres no. Així mateix com per la televisió que és, en principi, un element molt visual. Per exemple, en macedoni, una llengua eslava que té evidencials, quan miren la televisió no sempre fan servir el mateix evidencial. La tria de l'evidencial depèn de la credibilitat del presentador que hi surt. Mentre que els tariana, de l'Amazones, quan parlen de la televisió sempre ho fan amb un evidencial visual, ja que la informació visual és la més creïble.

Per tant, sobre l'etern debat de si la llengua condiciona el pensament o és a la inversa, podríem dir que en el cas dels evidencials, potser hi ha certs casos on el pensament i la cultura sí que condicionen l'ús de la llengua.

 
 
9)
Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
Sumari
 
1) Eugeni S. Reig - xona
 
2) Eugeni S. Reig - xorrant sang
 
3) Antoni Llull Martí - Nina, pepa, pupil·la
 
4) Pere Ortís - Empobriment de la llengua catalana. Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li. Fraseologia lèxica. Lletra U.
 
5) Albert Pla Nualart - ¿Hi ha un greu error a “Això no l'hi donis”? (1)
 
6) Pere Ortís - Misèries que fem patir a la llengua
 
7) Roser Latorre i Gaia - Més errors lingüístics per influència de la llengua forana
 
8) Neus Nogué Serrano - Per anar tancant la llibreta de vacances
 
 
Si voleu rebre cada divendres el butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana heu de manifestar-ho explícitament en un missatge electrònic que heu d'enviar a l'adreça infomigjorn@telefonica.net en el qual heu de fer constar el vostre nom i cognoms i l'adreça electrònica on voleu rebre'l.
 
Els nous subscriptors podreu llegir en la web tots els butlletins d'InfoMigjorn i d'InfoMigjorn Cap de Setmana que s'han publicat fins ara.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací