Comentaris al Diccionari normatiu valencià (XIX)

 

 

Eugeni S. Reig

 

 

1. Comentaris diversos

● En la 45a accepció de l’entrada sant del DNV diu:

sants olis V. oli 19.

La 19a accepció de l’entrada oli del DNV és:

sants olis V. crisma 1.

I la 1a accepció de l’entrada crisma del DNV és:

m. (o f.) REL. Oli mesclat amb bàlsem consagrat pel bisbe durant l'ofici del Dijous Sant, que s'usa per a ungir en el baptisme, la confirmació, l'ordenació de sacerdots i la congregació de bisbes.

En el catolicisme, els sants olis en són tres: Sant Crisma, Oli dels catecúmens i Oli dels malalts. En els tres casos és oli d’oliva. En el Sant Crisma, a l’oli d’oliva se li afig una quantitat xicoteta de bàlsem. En l’Oli dels catecúmens i en l’Oli dels malalts a l’oli d’oliva no se li afig bàsem. El Sant Crisma és consagrat pel bisbe en l’ofici de Dijous Sant. L’Oli dels catecúmens i Oli dels malalts són olis beneïts, no consagrats com el Sant Crisma. El Sant Crisma s’usa per a ungir en el baptisme, la confirmació, l'ordenació de sacerdots, la congregació de bisbes i la dedicació de temples i altars. L’Oli dels catecúmens s’usa per a ungir els que estan a punt de ser batejats. L’Oli dels malalts s’usa en el sagrament de la unció dels malalts.

Considere que els conceptes Sant Crisma, Oli dels catecúmens i Oli dels malalts han d’estar definits de manera clara, precisa i completa en el DNV.

● En l’entrada ajuntar del DNV falta l’accepció 'mantindre, dues o més persones, una relació d’amistat o de companyonia'. Aquesta accepció l’he sentida moltes voltes en la ciutat de València, especialment entre xiquets. Sovint he sentit, quan un xiquet s’ha enfadat amb un amiguet, que li ha dit: ¡ja no t’ajunte! A Alcoi, els xiquets, en lloc de dir ¡ja no t’ajunte! diuen ¡ja no t’enjunte!

● En l’entrada conopial del DNV només es parla de l’arc conopial. L’adjectiu conopial té més usos, com ara finestra conopial. Cal tornar a estudiar aquesta entrada.

● En l’entrada cisterna del DNV trobem:

avió cisterna V. .

Ha de dir:

avió cisterna V. avió 4.

● En l’entrada cambrot del DNV diu:

m. NÀUT. Cabina 4.

La 4a accepció de l’entrada cabina del DNV és:

f. NÀUT. Compartiment de dimensions generalment reduïdes que hi ha en les embarcacions, i que s'utilitza com a dormitori.

Els valencians, per a aquest concepte, usem camarot o, simplement, cabina. Fa l’efecte que cambrot és un invent d’algú més papista que el Papa.

Considere que seria millor eliminar cambrot del DNV.

● En el DNV no trobem cap referència als vasos canopis, els recipients en els quals, en l’Antic Egipte, els embalsemadors depositaven les vísceres del difunt (els intestins, els pulmons, l'estómac, el fetge, etc).

● En el DNV trobem:

fer (o donar) caguera loc. verb. Cansar, algú o alguna cosa, fartar, avorrir. L'assumpte ja fa caguera.

Ha de dir:

fer caguera loc. verb. Cansar, algú o alguna cosa, fartar, avorrir. L'assumpte ja fa caguera.

L’ús del verb donar en aquesta locució és un castellanisme que només poden dir els valencianoparlants que estan fortament castellanitzats. El diccionari valencià de l’AVL no pot ademetre com a normatiu donar caguera.

● En el DNV trobem:

donar conversació (a algú) loc. verb. Entretindre'l parlant amb ell.

Potser seria millor posar:

donar conversació (o conversa) (a algú) loc. verb. Entretindre'l parlant amb ell.

● En el DNV trobem:

passar pàgina (a algú) loc. verb. Continuar avant deixant arrere una situació o uns fets desagradables.

Aquesta locució és un calc del castellà completament innecessari perquè en la nostra llengua ja tenim girar full, que també trobem en el DNV, encara que amb una definició no tan afortunada com la de passar pàgina.

girar full loc. verb. Canviar de tema, de conversa.

Considere que caldria eliminar del DNV l’expressió passar pàgina i deixar només girar full amb la definició següent.

girar full loc. verb. Continuar avant deixant arrere una situació o uns fets desagradables. Canviar de tema, de conversa.

● En el DNV falta la locució de boca i prou equivalent a la castellana de boquilla.

● En el DNV falta la locució entre naps i cols equivalent a la castellana entre pitos y flautas.

● En el DNV hi ha l’entrada irreconeixible que diu:

adj. Que no es pot reconéixer. Després de l'operació estava totalment irreconeixible.

En el DNV hi ha l’entrada irrecognoscible que diu:

adj. Que no es pot reconéixer. La ciutat estava irrecognoscible.

Considere que seia millor que una fóra la principal i l’altra la secundària i que la primera remetera a la segona.

● La primera accepció de l’entrada mamó del DNV és:

adj. i m. i f. Que mama molt o que ho fa quan és massa major per a fer-ho.

En l’entrada mamerri del DNV diu:

m. Xiquet que mama molt.

L’entrada mamerri hauria de remetre a la primera accepció de l’entrada mamó.

● La tercera accepció de l’entrada mamó del DNV és:

m. i f. [vulg.] Forma usada com a insult amb un significat variable.

Considere que l’entrada mamerri hauria de tindre una segona accepció que remetera a la tercera accepció de l’entrada mamó.

● En el DNV no trobem la paraula xavacà que significa 'llengua criolla parlada per vora de 700.000 persones en les ciutats filipines de Zamboanga, Basilan i Cavite que empra lèxic castellà sobre una estructura gramatical malaiopolinèsia'.

● En el DNV trobem adstrat:

m. LING. Llengua que influïx parcialment sobre una llengua o una varietat lingüística veïna. El grec va ser un dels adstrats del llatí.

Però no trobem l’adjectiu adstràtic.

● En el DNV no trobem la paraula conflictòleg.

● En el DNV falta la locució anar per totes que significa 'fer tots els esforços i els sacrificis que calguen per a aconseguir un fi determinat'.

● En el DNV falta la locució carta de naturalesa que significa 'concessió discrecional a un estranger de la nacionalitat d’un país sense que calguen requisits determinats'.

● En el DNV falta la locució fer tertúlia que significa 'ajuntar-se unes quantes persones a fi de passar una estona conversant de coses diverses'.

● En el DNV falta la locució no fer gran cosa que significa 'no fer res que siga significatiu per a resoldre el problema que ens ocupa'.

● En el DNV trobem demonitzar però falta demonitzador.

● En el DNV falta la paraula monoargumental (verb monoargumental, adverbi monoargumental, etc.)

● En el DNV falta la paraula entonatiu (corba entonativa, sintagma entonatiu, llengües entonatives, etc.)

● En el DNV no trobem les paraules dextralocació (dislocació a la dreta) i sinislocació (dislocació a l’esquerra). Tampoc trobem els derivats dextralocat i sinislocat.

● En el DNV trobem deconstrucció que ens remet a desconstrucció. En canvi, trobem desconstruir però no deconstruir.

● En el DNV hi ha l’entrada joànic que diu:

adj. REL. De l'Evangeli de sant Joan o que hi té relació.

En canvi, no apareix la paraula joaneu que té el mateix significat. Caldria incloure l’entrada joaneu i que remetera a joànic.

● En el DNV falta la paraula xaroneria que significa 'qualitat de xaró'.

● En el DNV falta la locució tocar a sometent.

● En el DNV trobem:

fer-se (o tornar-se'n) arrere loc. verb. Desdir-se. Espere que, quan arribe el moment de la veritat, no et faces arrere.

Hauria de dir:

fer-se arrere loc. verb. Desdir-se. Espere que, quan arribe el moment de la veritat, no et faces arrere.

Tornar-se’n arrere és un calc de volverse atrás que només empren els valencianoparlants molt castellanitzats. El DNV no deu consagrar aquest castellanisme totalment prescindible.

● En el DNV trobem tragar però no trobem traga-sabres.

● El DNV no arreplega fructícola que significa 'relatiu o pertanyent a la fructicultura' (zona fructícola, jornada fructícola, producció fructícola, fira fructícola, campanya fructícola, etc.)

● El DNV no arreplega fanfarronesc que significa 'dels fanfarrons o de la fanfarroneria o que hi té relació'.

● En el DNV falta la paraula gaspatxer, malnom que es dóna als habitants d’Alcalà de Xivert.

 

2. Alguns vocables que falten en el DNV

Tot seguit relacione –ordenats alfabèticament– diversos vocables que no apareixen en el DNV.

adstràtic

canopi

conflictòleg

conopial

deconstruir

demonitzador

dextralocació

dextralocat

entonatiu

fanfarronesc

fructícola

gaspatxer

joaneu

monoargumental

sinislocació

sinislocat

traga-sabres

xaroneria

xavacà

 

3. Fraseologia lèxica que falta en el DNV

Tot seguit relacione –ordenades alfabèticament– diverses expressions, frases, dites, etc., que no apareixen en el DNV.

anar per totes

carta de naturalesa

de boca i prou

donar conversa

entre naps i cols

fer tertúlia

finestra conopial

no fer gran cosa

Oli dels catecúmens

Oli dels malalts

Sant Crisma

tocar a sometent

vasos canopis

 

4. Cibergrafia

Diccionari normatiu valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

<http://www.avl.gva.es/dnv>

 

 

Eugeni. S. Reig

València, 28 de juliol del 2014

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------