Comentaris al Diccionari normatiu valencià (XVIII)

 

 

Eugeni S. Reig

 

 

1. Comentaris diversos

● La primera accepció de l’entrada angina del DNV és:

1. f. PAT. [usat generalment en plural] Inflamació total o parcial de l'istme de la faringe.

La primera accepció de l’entrada angina del DIEC és:

    1 f. [LC] [MD] [usat generalment en pl.] Inflamació de les membranes mucoses de l’istme de la gola i de la faringe.

   És evident que la definició del DNV està copiada del DIEC, però és incorrecta.

   Tot seguit copie la definició de la paraula angina del Diccionari Enciclopèdic de Medicina que es pot consultar en línia:

    Inflamació de les amígdales palatines i de les altres formacions limfàtiques de l'anell limfàtic de Waldeyer. Sovint emprat en plural (angines). El terme és equivalent a faringoamigdalitis i amigdalitis aguda.

   Cal aclarir que la inflamació total o parcial de l'istme de la faringe s’anomena faringitis. Una persona que ha estat sotmesa a una amigdalectomia i se li han extirpat les dues amigdales no pot patir angines mai de la vida. Pot patir faringitis, això sí, però no amigdalitis ni faringoamigdalitis.

    Cal redactar de nou la primera accepció de l’entrada angina del DNV.

● El DNV arreplega amigdalitis, però no faringoamigdalitis.

    ● En el DNV trobem:

mal de gola (o de coll) m. PAT. Angina 1.

Ha de dir:

mal de gola (o de coll) m. PAT. Dolor en la gola per causes patològiques o traumàtiques.

El mal de gola pot ser degut a una faringitis, a una amigdalitis, a una faringoamigdalitis, a una tumoració, a una ferida produïda per una espina de peix o un os de pollastre estacat en la gola i a moltíssimes causes més.

● En l’entrada oxitocina del DNV diu:

f. BIOL./QUÍM. Hormona secretada pel lòbul posterior de la hipòfisi que actua durant el part sobre la fibra muscular llisa de l'úter i en provoca la contracció.

En l’entrada oxitocina del DIEC diu:

f. [MD] [BI] Hormona peptídica secretada pel lòbul posterior de la hipòfisi, que estimula la secreció de la llet i la contracció del múscul uterí durant el part.

    Es veu de seguida que la definició del DNV està copiada del DIEC, encara que amb alguns canvis. Però és incorrecta.

    Copie la definició de la paraula oxitocina del Diccionari Enciclopèdic de Medicina que es pot consultar en línia:

[DCI] Polipèptid format per nou aminoàcids; hormona secretada pels nuclis supraòptics i paraventriculars de l'hipotàlem i emmagatzemada a la hipòfisi posterior, estimula la contracció del múscul uterí, especialment al final de l'embaràs, i provoca la contracció de les cèl·lules mioepitelials dels canalicles de la glàndula mamària, amb la subsegüent secreció de llet.

El DNV diu que aquesta hormona és secretada pel lòbul posterior de la hipòfisi. Això no és veritat, ja que és secretada pel nucli supraòptic i paraventricular de l'hipotàlem i s'emmagatzema al lòbul posterior de la hipòfisi des d’a on s'allibera al torrent sanguini.

    Cal redactar de nou l’entrada oxitocina del DNV.

● La segona accepció de l’entrada pi 2 del DNV és:

f. MAT. Lletra grega adoptada per a representar la raó constant que existix entre la longitud de la circumferència i el seu diàmetre: 3,141592...

   En l’entrada nombre del DNV trobem:

nombre e m. MAT. Nombre irracional (2,71828) que és la base dels logaritmes naturals.

Tant el nombre π com el nombre e tenen infinites xifres decimals. ¿Per quin motiu a π se li posen 6 xifres decimals i punts suspensius (cosa que considere adequada) i en canvi al nombre e se li posen només 5 xifres decimals i no se li posen punts suspensius. És incongruent. Caldria posar:

nombre e m. MAT. Nombre irracional (2,718281...) que és la base dels logaritmes naturals o neperians.

En lloc de posar “logaritmes naturals” és millor posar “logaritmes naturals o neperians”.

 ● En el DNV no trobem la paraula tesselació.

Quan es fa una enquesta lexicogràfica en un territori determinat, com ara tota la nostra àrea idiomàtica, s’elabora un mapa que conté tots els punts d’enquesta en el qual s’ha realitzat una tesselació poligonal seguint el mètode Thiessen-Voronoi a conseqüència de la qual el mapa resta dividit en un conjunt de polígons amb les propietats següents:

- Dins de cada polígon hi ha només una població de les enquestades representada per un punt.

- En tots els polígons, tots els punts de cadascun dels seus costats equidisten del punt que representa la població de l’interior del polígon i del punt que representa la població exterior més pròxima a eixe costat del polígon.

- Tots els punts de la superfície interior de cada polígon –sense considerar el perímetre– es troben més prop del punt que representa la població de l’interior del polígon que de qualsevol dels altres punts que representen la resta de poblacions enquestades.

● El DNV tampoc inclou el verb tesselar.

● El DNV no inclou l’acceleració de Coriolis.

S’anomena acceleració de Coriolis una acceleració aparent, afegida a la real, que un observador atribueix a un cos en moviment amb una velocitat diferent a zero, quan l'observa des d'un sistema de referència en rotació respecte a un sistema de referència inercial.

● El DNV no inclou l’acceleració de la gravetat que és l’acceleració que adquirix un cos que cau lliurement quan és atret per la força de la gravetat terrestre.

En l’entrada quilopond del DNV sí que es menciona l’acceleració de la gravetat:

m. METROL./FÍS. Unitat definida com la força amb què la Terra atrau una massa d'un quilogram en un lloc on l'acceleració de la gravetat siga 9,80665 m/s2, de símbol kp.

En lloc de posar «en un lloc on l'acceleració de la gravetat siga 9,80665 m/s2» també es podria haver posat «en París».

L’acceleració de la gravetat es representa per la lletra g i s’expressa en m/s2. L’acceleració de la gravetat en un punt de la Terra de latitud A i altitud ortomètrica H (expressada en metres) és:

g = 9,780314 (1 + 0,0053024 sen2 A – 0,0000058 sen2 2A) – 3,086.10-6 H

L’acceleració de la gravetat en la ciutat de París és de 9,80665 m/s2, que és la dada que aporta el DNV.

● El DNV no inclou la constant de gravitació universal també anomenada constant gravitacional newtoniana que es representa per G i té el valor de 6,67259.10-11 m3 / kg.s2.

● El DNV no inclou altitud ortomètrica que es pot definir com 'altitud mesurada sobre la vertical gravimètrica, perpendicular al geoide'.

● El DNV no inclou el substantiu ortometria ni l’adjectiu ortomètric.

● El DNV no inclou mapa morfomètric que es pot definir com 'mapa temàtic que representa les formes d'un relleu d’una manera quantitativa, bé en valors absoluts o bé en valors relatius'.

● El DNV sí que inclou el substantiu morfometria, però no inclou l’adjectiu morfomètric.

    ● En el DNV falta la locució agarrar palomes que significa 'acompanyar una parella de festejadors per a vigilar-los i que no cometen excessos'.

● En el DNV falta la paraula baütxo, malnom que es dóna als habitants de l’Alqueria de la Comtessa.

● En l’entrada peroler del DNV falta l’accepció 'malnom que es dóna als habitants de Canals'.

● En l’entrada còlbit del DNV falta l’accepció 'malnom que es dóna als habitants de Benicolet'.

● En l’entrada cabut del DNV falta l’accepció 'malnom que es dóna als habitants de la Font d’en Carròs'.

● En l’entrada cagarnera del DNV falta l’accepció 'malnom que es dóna als habitants de Terrateig'.

Considere que seria convenient que l’AVL elaborara un vocabulari monogràfic sobre els malnoms dels habitants de les poblacions valencianes.

● El DNV inclou el verb devallar que remet a davallar. Ha de ser exactament al revés. Devallar ha de ser la forma principal i davallar la secundària.

● En l’entrada bisbe del DNV no es preveu que les dones puguen rebre l'ordenació episcopal, cosa que ja passa en l’església anglicana. Caldria pensar si s'inclou el femení bisbessa.

● En l’entrada tortuga del DNV es podrien mencionar la tortuga mora o tortuga grega (Testudo graeca) i la tortuga de rierol o tortuga leprosa (Mauremys leprosa) que són autòctones de les nostres terres.

● La primera accepció de l’entrada retall del DNV ens remet a retallada 1 i en retallada 1 diu:

f. Acció o efecte de retallar

Considere que aquesta accepció de retall no és correcta. No l’he trobada en cap altre diccionari.

El valencià diferència clarament retall de retallada de la mateixa manera que el castellà distingix retal de recorte.

Aquesta qüestió la va tractar Leonardo Giménez en el seu article Retalls, retallades i pedaços publicat en el diari Levante-EMV divendres 18 de juliol del 2014.

Caldria reconsiderar també la quarta accepció de retall que trobem en el DNV que ens diu que, en tauromàquia, és l’acció de retallar. Considere que el lloc de retall ha de ser retallada.

 

2. Alguns vocables que falten en el DNV

Tot seguit relacione –ordenats alfabèticament– diversos vocables que no apareixen en el DNV.

baütxo

bisbessa

faringoamigdalitis

morfomètric

ortometria

ortomètric

tesselació

tesselar

 

3. Fraseologia lèxica que falta en el DNV

Tot seguit relacione –ordenades alfabèticament– diverses expressions, frases, dites, etc., que no apareixen en el DNV.

acceleració de Coriolis

acceleració de la gravetat

agarrar palomes

altitud ortomètrica

constant de gravitació universal

constant gravitacional newtoniana

mapa morfomètric

tortuga de rierol

tortuga grega

tortuga leprosa

tortuga mora

 

4. Bibliografia

Giménez Giménez, Jesús Leonardo; 'Retalls, retallades i pedaço', article publicat en el diari Levante-EMV, València, divendres 18 de juliol del 2014

 

5. Cibergrafia

Diccionari normatiu valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

<http://www.avl.gva.es/dnv>

 

 

Eugeni. S. Reig

València, 22 de juliol del 2014

 ------------------------------------------------------------------------------------------------