InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 209 (divendres 12/09/2014) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
SUMARI
 
1) Eugeni S. Reig - votades
 
2) Eugeni S. Reig - xarramenta
 
3) Antoni Llull Martí - Llaminers i llépols
 
4) Pere Ortís - Empobriment de la llengua catalana. Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li. Fraseologia lèxica. Lletra S.
 
5) Albert Jané - Espardenyes de cànem
 
6) Josep Daniel Climent - El Tractat d’Almisrà, construïm el futur
 
7) Pere Ortís - La qüotidianitat lingüística
 
8) Neus Nogué Serrano - Avui ho veig una mica negre...
 
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

votades

Procediment per qual es trien per votació els candidats a representants d’una col·lectivitat.

Ara les votades són sempre diumenge, ja veus.

Aquest mot l’usa l’escriptor Enric Valor i Vives en la seua prosa literària. En la seua novel·la Sense la terra promesa podem llegir:

Rafel Olcina ocupava l’esquerra del rotle dels oients, com qui diu un lloc secundari, i se’l veia com sempre, delicat, pulcre i imperturbable, amb la seua captinença habitual tant si manava unes feines en la tranquil·litat del seu despatx com quan dirigia unes embrollades votades en el districte.

I en la mateixa novel·la, més avant, trobem:

Resultava sorprenent que, sobretot quan a les votades municipals, no hagués consignat res al seu diari Joan Monlió.

En la novel·la Temps de batuda, del mateix autor, llegim:

–Pot ser que això desil·lusionarà alguns conservadors, i hi haurà abstencions perilloses en unes votades tan ajustades, don Rafel –digueren alguns.

I en la mateixa novel·la, més avant, diu:

–El Comité de Defensa té més espies del que pareix. Després de guanyar les votades del 16 de febrer el Front Popular, guany que a Cassana va ser fort, la majoria dels treballadors del nostre poble que no s’havien decantat encara per afiliar-se a cap partit o sindicat, ho feren per fi per la Unió General de Treballadors i, generalment, pel Partit Comunista.

 

En valencià també es diu: eleccions, votacions
La llengua estàndard sol emprar: eleccions, votacions
En castellà es diu: elecciones, votaciones
 
NOTA: Els texts d’Enric Valor que he posat com a exemple podem trobar-los en:
- Sense la terra promesa (Editorial Prometeo, València, 1980) vol. I, pàgina 27.
- Sense la terra promesa (Editorial Prometeo, València, 1980) vol. II, pàgina 747.
- Temps de Batuda (Tàndem Edicions, València, 1991), pàgina 16.
- Temps de Batuda (Tàndem Edicions, València, 1991), pàgina 190.
 
2)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

xarramenta

Acció de parlar durant molta estona sobre coses intranscendents, sense importància, pel simple gust de parlar. Conversa frívola i sense substància.

¡Tanta xarramenta amb les veïnes i el sopar sense fer!

La paraula xarramenta és un derivat del verb xarrar format amb el sufix –menta que li dóna un sentit pejoratiu.

La xiqueta només fea que dir “tinc pipi” “tinc pipi” i tu i sa mare ¡caiga la xarramenta! Clar, al remat la pobreta s’ha pixat damunt.

Aquesta paraula l’usa Enric Valor en la seua prosa literària. Així en la rondalla El ferrer de Bèlgida podem llegir:

En Banyatorta, plantat al davall del llit, somreia de sentir tota aquella, segons ell pensava, inútil xarramenta.

 

En valencià també es diu: xarramenteria
La llengua estàndard sol emprar: barbolla, taral·la, xerrameca
En castellà es diu: cháchara, charloteo, palique, parloteo
 
NOTA: El text de la rondalla El ferrer de Bèlgida que servix d’exemple es troba en:
- Obra literària completa d’Enric Valor (Editorial Gorg , València, 1975, vol. I, pàg. 194)
- Rondalles Valencianes d’Enric Valor (Edicions del Bullent, València, 1991, vol. 3, pàg. 119)
 
 
3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 111)
 
Llaminers i llépols
 
Antoni Llull Martí
 
 
Aquests dos mots no tan sols són sinònims sinó que ho són molt més del que en principi sembla, perquè així com llépol és derivat de llepar, com és fàcil deduir-ho, llaminer és derivat d’un antic verb català que avui en dia ja no s’usa, llaminar, procedent del verb llatí lambere que també significa ‘llepar’, verbs que han produït també llepolia i llaminadura.
 
És curiós que en el segle XIV a Catalunya considerassin molt llépols els francesos, com ens ho mostra aquesta cita de fra Francesc Eiximenis retreta per Coromines al seu Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana (tom v, p. 50): «Per tal se diu de l’hom aquell qui hom té per laminer que ell ha la gorga francesa, ço és, lo gust fort inclinat a haver saboroses viandes, e volenter requer bons vins, e plasents tostemps». Gorga era usual a Mallorca i València per gargamella, que a altres llocs li diuen gola, mot que entra en frases fetes com fer-se goles o tenir gola d’una cosa, i del que sortiren antigament golós i golafre. Amb tot i que el primer fos usual en català antic, els qui l’usen avui en dia és per castellanisme.
 
En les llengües més pròximes a la nostra també hi trobam derivats de «llepar» per designar coses dolces o molt apetitoses, com ocorre amb el castellà mateix, en la qual hi ha un antic verb laminar que produí, a semblança del català, laminero i lamerón per ‘llépol’, i en francès si bé solen dir a una llepolia gourmandise, o friandise també l’anomenen lécherie, mot que ve de lécher ‘llepar’, i en portuguès del verb lamber, germà del castellà lamer, han sortit lambarice ‘llepolia’ i lambareiro, ‘llépol’. En italià no són tan usuals els derivats de leccare ‘llepar’, però a alguns llocs s’usa leccardo per ‘llépol’. Goloso i golosina són usuals en castellà, en italià i en portuguès. En mallorquí antic, golós es deia amb el sentit de golafre, com mostra aquestes dites: es golosos se cremen es morros, i es golosos se cremen i es llépols bufen. En anglès d’un llépol en diuen que has a sweet tooth, és a dir, ‘que té una dent dolça’, i per ‘llépol’ diuen sweet-toothed, que poc més o menys es pot interpretar per ‘que té dent dolça’. Com veis, les maneres d’expressar una mateixa cosa poden diferir molt d’una llengua a una altra.
 
4)

Empobriment de la llengua catalana.
Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li.

Pere Ortís

Fraseologia lèxica.

 
Lletra S.
 

     “Se ruega, “se corta”, “se vende”, “se hacen copias”. Es prega, es talla, es ven, es fan còpies. Però en català genuí és preferible la personalització de l’anunci: Preguem que, tallem, venem, fem còpies. Preguem a tothom que guardeu silenci. Fem còpies a colors. Venem fruits secs.

     “Ser el colmo”. Passar de taca d'oli.  Déu n’hi do!, amb sarcasme. Això ja passa de taca d'oli! Déu n’hi do de l’educació d’aquest paio, que se les dóna de finolis!

     “Ser novios”. *Ésser nòvios”. Festejar. Ell i jo aleshores festejàvem.

     “Ser preciso”. *Ésser precís”.  Caldre. Cal que hi anem tots. *Precisar”, en el sentit de Necessitar. Necessitem un  dependent. (No *precisem” un dependent).

     “¿Será esto?”. No deu ser això. No ha de ser per això. ─El nen del Tàpies li ha pegat perquè anava pinya. ─Ca, no deu ser per això. ─Està enrabiat perquè tinc més bones notes que ell! Ca, no deu ser això.

     “Sin embargo”. Amb tot. Malgrat tot. Nogensmenys. Tanmateix. Però. Li ha costat; amb tot, m'ho ha donat. Hi anaven molt convençuts que guanyarien; amb tot, els han clavat pana.

     “Sin más consecuencias”. Sense res de més avant. Hi haurà moltes bromes, molts de núvols, però sense res de més avant. No passaren de les amenaces, que després no hi hagué res de més avant.

 

 

5)
 
Publicat en el número 86 de la revista LLENGUA NACIONAL (1r trimestre del 2014) pàg. 21
 

Espardenyes de cànem

 

Albert Jané

 

Quan jo era petit, com tots els nens del meu estament, anava calçat habitualment amb espardenyes. De sabates en duia solament els dies de festa. I encara. Aleshores, d'espardenyes, que jo recordi, n'hi havia de dues menes: de cànem i d'espart. Les de cànem eren les més bones, és a dir, les que duraven més. També eren, és clar, les més cares. Això feia que sovint no hi havia altre remei que recórrer a les d'espart.

 

Però he de confessar que no se'm va ocórrer mai de relacionar les dues paraules, espart i espardenya. Les feia servir totes dues, aquestes paraules, perquè, com totes les que sabia, les havia apreses de sentir-les dir, sense pensar que la segona era un derivat lògic de la primera, talment com llibreta deriva de llibre, o com codonyat deriva de codony. I era certament inimaginable que algú hagués tingut la idea de rebutjar la denominació espardenya referida a les de cànem, adduint que, si aquella peça de calçat era de cànem i no d'espart, no se’n podia dir espardenya.

 

També recordo, de la meva llunyana infantesa, que una vegada els Reis, excepcionalment generosos, al meu germà li van dur una bicicleta de tres rodes. De fet, ens la van dur a tots dos. Ens en vam fer un tip, el meu germà i jo, de fer voltes a la taula del menjador amb aquella bicicleta! I si algú ens hagués dit que si tenia tres rodes no era adequat de dir-ne bicicleta, perquè aquest nom designa un vehicle que només en té dues, ens l’hauríem quedat mirant amb la boca oberta.

 

El llenguatge, però, és una de les matèries que conviden a fer afirmacions que no compten amb una reflexió prèvia, a pontificar basant-se solament en deduccions pretesament lògiques, és a dir, defectuoses. És obeint a aquesta mena de deduccions que hem sentit més d'un cop qui no admet que es pugui parlar d'aterrar a la Lluna, adduint que aterrar deriva de terra, que rebutja la designació popular esperit de vi per a l'alcohol etílic, amb la raó que avui el solen obtenir d'altres substàncies, i fins i tot que formuli objeccions a l'ús del nom escuradents, amb l'argument estrambòtic que n'hi ha molts que els fan servir habitualment amb altres finalitats. I ja no parlem dels casos tan discutits del conyac i del xampany. És ben evident que els qui fan aquestes afirmacions no s'aturen a pensar en les espardenyes de cànem i les bicicletes de tres rodes.

 

Hi ha, però, molts més exemples de mots, especialment noms, que usem habitualment amb un significat que no corresponen exactament a la realitat de la cosa designada –o de l'acció expressada per un verb. D'una banda, l'economia del llenguatge tendeix a usar una mateixa forma lèxica per a realitats que presenten una certa diferència. De l'altra, en certs casos la realitat pot variar amb el pas dels anys sense que variï la forma lèxica que la designa. La relació següent és, ja no caldria ni dir-ho, totalment incompleta. No és sinó el resultat d'anotar un seguit d'observacions ocasionals.

 

1) cuirassa. És un derivat evident de cuiro (o cuir), nom que designa la matèria amb què, primitivament, es feien les cuirasses. Després es van fer de metall, sense que la designació nominal canviés. Dir cuirassa metàl·lica és com dir espardenyes de cànem.

 

Hi ha, a més, els vaixells cuirassats o, simplement, cuirassats, designació que tothom admet bonament sense pensar a rebutjar-la amb la raó que no és precisament amb cuiro que van blindats aquests vaixells de guerra.

 

2) teulada de pissarra. El substantiu teulada és, sens dubte, un derivat de teula, perquè, entre nosaltres, les teulades són generalment de teules. Però també n'hi ha d'altres matèries, com és ara la pissarra. Aquestes teulades solen rebre el nom de llosat. Però els qui no coneixen aquesta designació en diuen teulada de pissarra, sense que els repugni la contradicció teòrica del significat de cada un dels dos mots. També existeixen teulades d'uralita, designació d'unes teulades sense la presència, així mateix, de les teules.

 

3) emboscada. Un mot derivat de bosc. Però alguns espais urbans, sense cap presència arbòria, poden ser perfectament l'escenari d'una emboscada.

 

4) armari. Primitivament s'hi devien guardar les armes. Actualment ja es deu tractar d'un cas excepcional. Els qui rebutgen, per exemple, escuradents perquè els destinen més aviat a usos diferents dels que indica la designació, tenen un o més armaris a casa, on no guarden, certament, ni pistoles ni revòlvers, ni escopetes ni fusells.

 

5) quarantena. Les quarantenes, en principi, eren de quaranta dies. I d'aquí els ve el nom. Els primers astronautes que van anar a la Lluna, com que no se sabia quina possible llei de contaminació els podia haver afectat, a la tornada es van haver de sotmetre a un període de quarantena, que no arribava pas a quaranta dies –una mica més de la meitat. Però tothom en deia una quarantena, fins i tot els qui tenien l'escrúpol de dir que havien aterrat a la Lluna.

 

6) coixinera del pa (o d'anar a buscar el pa). Ja ho sabem, que una coixinera és una "bossa o funda d'un coixí". Però el mateix DIEC, a continuació d'aquesta primera definició, dóna la que hem conegut de tota la vida: "bossa anàloga per a usos domèstics", amb el doble exemple La coixinera del pa, de les agulles d'estendre.

 

Notem, també, un parell de verbs en què observem un fenomen anàleg:

 

1) marejar-se (i mareig). Un claríssim derivat de mar. I són una legió innombrable els qui un cop o un altre s'hi han efectivament marejat. Però són així mateix nombrosíssims els qui s'han marejat ben marejats en ocasions o escenaris diferents: anant amb avió, amb cotxe, en espais tancats, pels efectes de l'alcohol, per causes internes... De tot en diem, clarament, marejar-se, sense prejudicis etimològics.

 

2) orientar-se. Una manera actualment consolidada d'orientar-se és, com se sap, amb l'ús de la brúixola. Però, bàsicament, la brúixola assenyala el nord, no l'orient. Dit altrament: qui es vol orientar, mira en primer lloc de saber on és el nord.

 

Caldria encara fer referència als noms de certs establiments públics, com cafè, o cerveseria, que solen oferir serveis o productes que no es redueixen, ni de bon tros, als que, en principi, permet de suposar el títol de l'establiment. I, finalment, hi ha alguns termes gramaticals ben coneguts, com substantiu, pronom, adverbi o preposició, no sempre usats amb el valor que creiem lògicament deduïble a partir de la seva etimologia o dels seus components. Podríem dir, vorejant la caricatura, que mots com buidor, inexistència o forat són noms substantius com els primers, i que l'últim mot de la frase Jo anava amb corbata i ell anava sense és una preposició, a desgrat que la posició que hi ocupa desmenteixi el significat d'aquest terme. En definitiva, es tracta, amb una perspectiva temporal molt diferent, del mateix cas que el de certs cognoms o noms de família: el meu amic Joaquim Fuster es diu així no perquè ell faci de fuster, sinó perquè en feien els seus avantpassats, fa una colla de generacions.

 
6)
 
Publicat en el blog Interés per la llengua dels valencians dilluns 25 d'agost del 2014
http://interesperlallenguadelsvalencians.blogspot.com.es/2014/08/el-tractat-dalmisra-construim-el-futur.html#!/2014/08/el-tractat-dalmisra-construim-el-futur.html
 
 
Josep Daniel Climent
 
 
7)
 
Publicat en el número 87 de la revista LLENGUA NACIONAL (2n trimetre del 2014) pàg. 30
 
 

La quotidianitat lingüística

 

Pere Ortís

 

Estem molt atents a la sociolingüística. I amb raó. Però també hi ha una raó forta perquè prestem atenció a la quotidianitat lingüística. Vull dir que ens fixem en allò que diem a taula, a la feina, al joc, als amics per veure si utilitzem infiltracions del castellà, que ha tingut un influx deleteri sobre la nostra llengua, germana seva, la qual ha tractat de desfigurar per fer-li una fesomia exactament igual que la seva. I que, en bona veritat, són infiltracions tot sovint difícils de detectar.

En primer lloc hauríem de suprimir els dos barbarismes que més embruten la parla i que diem com un respirar: “vale” i “algo”. Els diu tothom —no sé si els diuen a València, a Mallorca, a la Catalunya Nord; tant de bo que no—. El primer cal substituir-lo per entesos, d’acord, i el segon per alguna cosa o per res, segons s’escaigui. No podem acomodar-nos a conservar aquests dos paràsits, com si no fossin uns estranys corruptors; cal esmerçar-hi un esforç, com cal esmerçar-lo en tot aspecte defectuós de la llengua.

El castellà fa reflexius verbs que no els hi fa el català, però hem assumit la manera de fer-los el castellà. N’hi ha uns quants; ara volia remarcar despertar-se, que el castellà fa transitiu i el català reflexiu, com en aquest cas: no ‘Catalunya, desperta’, “Cataluña despierta”), sinó que fa: Catalunya, desperta’t. Desperta (adona’t) ho diem quan advertim algú que s’adoni d’un perill, d’una amenaça que té a sobre.

Un vici que clava massa deix de castellà al català quotidià és el tractament de tercera persona, a l’estil castellà: “Recordi” (en les carreteres), “Espero que els agradin”, “Que tinguin una bona nit”, quan en català castís s’hauria de dir:  Recordeu; i si és d’un tema concret, que hom ara no menciona: Recordeu-vos-en. Espero que us agradin. Que passeu una bona nit. Vosaltres és més castissament català, i més honorable, que no «vostès». Però, ves, el tan bonic i polit: Passi-ho bé. L’ús exacte, en cada cas, el dóna l’hàbit sagrat de la bona llengua, que és herència dels bons temps, i dels bons avis.

Ara són les deu. Està ben dit, però aquest “ara” hi sobraria, que és romanent d’aquell castellà: “son, ahora, las nueve”. Sense l’«ara» ho hem dit sempre, i és preciós: Són les dues / Són dos quarts de nou / És migdia / En falten tres per a les nou.

No se “n’adona” que el rifen; el verb és reflexiu, però no porta el pronom ‘en’ incorporat. El pronom tan sols cal utilitzar-lo quan substitueix un nom o un tema, que hom ara no menciona, perquè ‘que el rifen’, ja és mencionat, el tenim aquí i no hi cal pronom. Cal girar-ne la dialèctica així: ─No s’adona que li aixequen la camisa. ─No se n’adona? ─No, no se n’adona.

Però el vici més funest, i que emmalalteix greument el català d’avui, és el contrari, la supressió dels adverbis pronominals quan cal dir-los. Una malaltia que potser ja no superarem mai més. Dos exemples, ràpid: Tenim dues poesies... de la primera “d’elles” triarem, “de la primera de ellas”... per de la primera en triarem... Pacta amb les dones, però no et fiïs “d’elles”... per no te’n fiïs.

La pronunciació com la fa el castellà del grup ‘què és això’, i similars, sense fer sinalefa de les dues e-e encontrades, una al final de paraula i l’altra al principi de la següent: “Què-és això?”, a mi em fa la impressió de calc del castellà, no hi puc fer més. Sempre havíem pronunciat: Quèsaixò?, en el català central, i Quésaixò?, a ponent. I mai: “I això què-és?, “¿Y eso qué es?” Ans: Quès això?

També és quotidiana, i molt malaltissa, la supressió de la preposició de allí on ha d’anar per gramàtica. Exemple: ─Que teniu vi ranci? ─No, “vi ranci no tenim”, però tenim..., i cal dir:─No, de vi ranci no en tenim, però tenim vi bo. / M’has donat fruita verda i “necessito madura”, per M’has donat fruita verda i en necessito de madura. M’ha donat un oportunitat i “em donarà una segona”... per ...i me’n donarà una altra. No ho diríem: ‘una de segona’). Després de l’article indefinit un, una, hi va la preposició de especificativa: Una de blanca i una de negra. /Un assistent francès i un altre d’alemany.

A taula el recapte és bo, i no “està bo”, “está bueno”.Que bo que és aquest pa amb tomata! En català l’ús exacte dels verbs ser i estar és qüestió de pràctica, d’haver-hi nascut. Però mai no podem anar a veure com els fa el castellà. Tinguem més tendència, mentre n’aprenem, a utilitzar més el ver ser que estar.

Jo en una Catalunya sobirana, però amb la seva llengua bruta i feta malbé, no hi crec. La llengua és la reina de la nació, hem dit, i cal que hi regni tan rica com és, polida, neta, elegantment abillada, sense màcula ni ombra d’infiltracions deturpadores.

 

8)
 
Publicat en el blog en altres paraules dimecres 6 d'agost del 2014
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net