Comentaris al Diccionari normatiu valencià (XVII)

 

Sobre la locució donar pena

 

Eugeni S. Reig

 

 

 

1. Comentaris diversos

    En el DNV trobem:

10. donar pena loc. verb. Molestar, fer nosa. El sol em dóna pena.

12. fer (o donar) pena loc. verb. Commoure, emocionar. Feia molta pena veure'l plorar.

Hauria de dir:

10. donar pena loc. verb. Molestar, fer nosa. El sol em dóna pena.

12. fer pena loc. verb. Commoure, emocionar. Feia molta pena veure'l plorar.

La locució donar pena només té el significat de 'molestar, fer nosa'. Amb el significat de 'commoure, emocionar' es diu  fer pena o fer llàstima, mai donar pena. Donar pena, en aquest darrer sentit, només ho diuen els valencians tremendament castellanitzats.

En l'obra teatral Voreta el Xúquer de Josep Arminyana, el personatge anomenat Matilde, per a expressar que a ella no li molesta que el seu marit i el nuvi de la seua filla vagen de tant en tant a la taverna a fer-se unes copetes, diu:

Si a mi no em dóna pena. Jo sempre tinc a casa una botelleta d'anís, i quan tinc gana, traguet! Veus, i sense anar a la taverna.

En El cel a trossos: gent de Benborser de Salvador Company llegim:

En tres ďaquells textos la història contínua amb l'aclariment que les terres del llaurador van fructificar com mai s'havia vist mentre que el bony no li tornà a donar pena, tot i que se li féu primer com una segona nou o un albercoc, tot seguit com una pruna, i quan va morir uns anys després en llaor de santedat, el tenia com una bresquilla.

En l'article Donar (i fer) la mà de Leo Giménez llegim:

Una altra expressió que cal, especialment, comentar és “donar pena”, que en valencià no és ‘tindre llàstima' ni ‘commmoure's per algú', sinó ‘molestar, destorbar, fer nosa'. En conseqüència els desafavorits de tota classe, els discapacitats i els marginats no ens deuen donar pena, sinó commoure'ns, fer llàstima i, sobretot, moure'ns a la solidaritat. Qui ens han de donar pena, és a dir, molestar, produir repulsió, etc., són els corruptes, els aprofitosos.

La paraula pena, en l'expressió fer pena significa 'sentiment de tristor' mentres que en l'expressió donar pena significa 'molèstia', el mateix significat que té en expressions com ara amb penes i treballs, donar més pena que una brossa en l'ull, estar en pena o valdre la pena.

 L'expressió moderna donar pena amb el significat de 'molestar, fer nosa', és a dir, 'causar molèsties' és una evolució de l'expressió dar (o donar) pena que empraven els nostres clàssics i en la qual la paraula pena tenia el significat de 'molèstia molt important, patiment, sofriment ' o, fins i tot, de 'suplici'. Heus-ne ací tres exemples del Tirant lo Blanc.

En el capítol CLXI titulat Com Tirant tingué lo guiatge e anà a fer reverència a la Princesa llegim:

¿Oh, bé és cosa cruel voler dar pena a qui tant vos ama! Encara que me dolc de vós, que no poreu soferir les penes que sou mereixedora per haver tan poca pietat de mi, com la mia querella sia justa e bona, e lo meu clam crida contínuament davant la majestat divina: "Justícia!”

Es veu de seguida que “voler dar pena” significa “voler produir patiment” i que “no poreu soferir les penes que sou mereixedora” significa “no podreu sofrir els patiments que us mereixeu”.

En el capítol CCXLIV titulat Com Plaerdemavida fon tornada a la Princesa llegim:

–Ara –dix la Princesa– deixem aquestes raons, e parlem de Tirant com està e quan lo poré veure, car la contentació gran que tinc d'ell, me fa pensar més que no volria. E certament ell me dóna pena més cruel que mort per causa de son mal, car los perills que amor en si porta són tan extrems que ab tota veritat mon sentiment no basta a saber-los comprendre.

Es veu de seguida que “ell me dóna pena més cruel que mort” significa ell em produix un sofriment més cruel que la mort”.

En el capítol CCCXVI titulat Com lo Cabdillo llagotejà a Tirant per conduir-lo a son voler llegim:

E per la molta amor que et porte, tinc confiança en tu que em consentiràs que done fi a mos fatigosos treballs, per on daré tanta pena a aquest cruel de Rei i fins a tant que la sua ànima li trameta als inferns.

Es veu de seguida que “daré tanta pena a aquest cruel de Rei” significa “causaré tant de sofriment a aquest rei cruel”.

L'expressió donar pena dels nostres clàssics, en la qual la paraula pena significava 'molèstia molt important, forta, dura, dolorosa' i també 'penalitat, patiment, sofriment, suplici', ha evolucionat l'actual donar pena a on la paraula pena significa 'molèstia lleu, destorb'.

Ha de quedar molt clar que la paraula pena en l'expressió valenciana donar pena, tant en l'antiga com en l'actual, significa únicament 'molèstia' –molt important o poc important, però molèstia– i no significa ni ha significat mai 'sentiment de tristor'.

En un diccionari normatiu valencià no es pot posar que donar pena equival a fer pena.

En els parlars de Mallorca i de Menorca hi ha la locució donar creu que té un significat molt pròxim a la locució valenciana donar pena. En el Diccionari català-valencià-balear, en l'entrada creu, trobem:

Donar creu: donar pena contínua, donar molèstia de manera persistent (Mall., Men.). «Ves-te'n i no tornis, que tot lo dia em dónes creu».

La locució donar creu tampoc la trobem en el DNV.

 

2. Bibliografia

Alcover, Antoni Maria & Moll, Francesc de Borja (amb la col·laboració de Manuel Sanchis Guarner i Anna Moll Marquès). Diccionari Català-Valencià-Balear, (10 volums). (Editorial Moll, Palma de Mallorca, 1988) [= DCVB]

Arminyana i Canut, Josep; Voreta el Xúquer. (Editorial Sicània, València, 1962)

Company Gimeno, Salvador; El cel a trossos: gent de Benborser. (Editorial Empúries, Barcelona, 2001)

Giménez Giménez, Jesús Leonardo; 'Donar (i fer) la mà', article publicat en el diari Levante-EMV, València, divendres 11 de juliol del 2014

Martorell, Joanot & Galba, Martí Joan de; (1490) Tirant lo Blanc. (Edició a cura de Martí de Riquer) (2a edició, Seix Barral, Barcelona, 1970)

 

3. Cibergrafia

Diccionari normatiu valencià de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

<http://www.avl.gva.es/dnv>

 

 

Eugeni. S. Reig

València, 17 de juliol del 2014

 -----------------------------------------------------------------------------------------------