Comentaris al Diccionari normatiu valencià (XVI)

 

 

Eugeni S. Reig

 

 

1. Comentaris diversos

● En el DNV trobem:

pell de gallina f. Pell aborronada pel fred, l'emoció o la por.

carn de gallina f. Erecció anormal dels fol·licles de la pell, generalment produïda pel fred, per la por o per una emoció intensa.

Considere que:

1) Les locucions pell de gallina i carn de gallina són equivalents i, per tant, han de tindre exactament la mateixa definició o, millor encara, l’entrada carn de gallina ha de remetre a pell de gallina que ha de ser l’entrada principal.

2) La locució pell de gallina és la que tradicionalment hem usat els valencians per al concepte definit. Als valencians, la locució carn de gallina ens ha arribat a través del castellà –carne de gallina–, encara que actualment és d’ús bastant generalitzat. Curiosament, els catalans de la Catalunya del Nord també empren carn de gallina que a ells els ha arribat a través del francés –chair de poule–. Seria convenient reflexionar sobre la conveniència de la possible eliminació de carn de gallina del DNV. No perdríem res important.

    ● En l’entrada remulla del DNV falta l’expressió estar a remulla que significa –en sentit figurat– 'estar algú en la vespra d’un esdeveniment molt important com ara un examen, una operació quirúrgica, una boda, etc.' Equival a la locució castellana estar en capilla.

    ● La cinquena accepció de l’entrada figura del DNV és:

     f. Persona que destaca en una activitat. És una figura del futbol.

    En lloc de femení hauria de dir femení i masculí perquè en valencià és molt corrent emprar la paraula figura en masculí quan ens referim a un home. Exemple: “Pep és un figura”.

    En l’entrada crac 2 del DNV diu:

m. Persona que destaca molt en la seua activitat, especialment en els esports. El club anuncià el fitxatge d'un crac.

    La setena accepció de l’entrada número del DNV és:

m. i f. Persona o cosa que destaca de la resta. És el número u en la seua professió.

    La quinzena accepció de l’entrada sèrie del DNV és:

fora de sèrie loc. adj. Extraordinari.

Considere que:

    1) La cinquena accepció de l’entrada figura del DNV hauria de ser:

     m. i f. Persona que destaca en una activitat de manera extraordinària. Pep és un figura. És una figura del futbol.

    2) La setena accepció de l’entrada número i l’anglicisme recent que trobem en crac 2 han de remetre a la cinquena accepció de l’entrada figura.

    3) La locució fora de sèrie hauria de tindre dos significats, el que té actualment –'extraordinari'– i un altre que remetera a la cinquena accepció de l’entrada figura.

    ● En el DNV falta la paraula abusananos que significa 'persona que abusa dels xiquets' i també, per extensió, 'persona que abusa dels més dèbils'.

    ● En el DNV falta l’exclamació ¡Àngela Maria! que s’usa per a expressar que hem vist clara una cosa, que l’hem compresa.

● En l’entrada regalíssia del DNV trobem:

regalíssia de moro f. Extracte de l'arrel de la regalíssia, preparat per ebullició en aigua i que es presenta en forma de barretes negres.

El DNV no arreplega la denominació equivalent puro moro, molt popular en valencià.

● El DNV no arreplega la paraula regalissier que s’aplica a qui es dedica a vendre regalíssia. El DOPV, en canvi, sí que arreplega aquesta paraula.

    ● El DNV no arreplega l’expressió cremat com un regalissier que s’aplica a qui està molt enfadat, enrabiat, irritat, indignat, furiós.

● La segona accepció de l’entrada gallimarsot del DNV és:

m. [col·loq.] Dona sense gràcia, que pareix un mascle.

Hauria de dir:

m. [col·loq.] Dona homenenca.

Això de “dona sense gràcia” és un juí de valor.

● La primera accepció de l’entrada piuada del DNV és:

f. [col·loq.] Colp pegat amb el piu.

Com que piu és una de les moltes denominacions vulgars que el penis té en valencià, supose que “colp pegat amb el piu” significa “colp pegat amb el penis”. El DNV arreplega moltes més denominacions vulgars del penis, com ara pardal, fava, carall o cuca, però la qüestió és que en l’entrada pardalada no diu “colp pegat amb el pardal” ni en l’entrada favada “colp pegat amb la fava” ni en l’entrada carallada “colp pegat amb el carall” ni en l’entrada cucada “colp pegat amb la cuca”. Si es considera que el penis és adequat per a pegar colps, la coherència obliga a actuar de la mateixa manera en totes les denominacions. Jo, personalment, considere que seria molt més adequat eliminar la primera accepció de l’entrada piuada.

● En l’entrada germà del DNV falta germà petit, 'denominació col·loquial del penis'.

● En l’entrada petit del DNV falta l’accepció 'denominació col·loquial del penis'. Aquesta denominació és un acurtament de la locució germà petit. La paraula petit, en aquesta accepció, és pròpia del parlar genuí d’Alcoi, parlar que jo vaig rebre per tradició oral de la meua família.

Germà petit i petit amb el significat de 'penis' han de dur la marca de col·loquial, no la de vulgar.

● En el DNV trobem anar l’orgue mal parat però falta estar l’orgue mal parat i tindre l’orgue mal parat.

● El DNV no arreplega jagant, variant formal de gegant que ja s’usava en l’edat mitjana junt a gigant i que ha arribat viva als nostres dies i que és l’única que actualment usem els valencians. Considere que no estaria gens malament que, a més de gegant, també s’acceptara com a normativa la variant formal jagant. Això no seria cap problema greu ni faria mal a ningú i seria un senyal de respecte a la manera de parlar els valencians. Evidentment, l’entrada principal ha de ser gegant i jagant ha de remetre a aquella.

● El DNV no arreplega la paraula ressuscitació que equival a reanimació cardiovascular.

● En el DNV trobem:

gos falder m. ZOOL. Gos xicotet, que es pot tindre còmodament en la falda.

En el DRAE trobem:

perro faldero m. El que por ser pequeño puede estar en las faldas de las mujeres.

És evident que l’explicació del DNV està copiada del DRAE, però és incorrecta. Aquests gossos xicotets estan sempre pendents dels seus amos, els seguixen a tots els llocs, sempre van al seu costat. Han estat sempre els gossos preferits de les dones de la reialesa, l’aristocràcia i de les classes altes. Antigament, en l’època que les dones portaven unes faldes molt llargues, quasi fins a terra, els gossets anaven sempre al costat de les faldes de l’ama i fins i tot, a voltes, s’hi amagaven davall. Per això s’anomenen falders.

El DNV ha de canviar l’explicació de gos falder.

● En l’entrada puter del DNV diu:

[vulg.] Que freqüenta putes.

● En l’entrada bagasser del DNV diu:

[vulg.] Que freqüenta bagasses.

    Com que hi ha l’entrada bagassa 1 amb dues accepcions i l’entrada bagassa 2 amb dues accepcions més, considere que seria més aclaridor que l’entrada bagasser remetera a l’entrada puter.

    ● La primera accepció de l’entrada bagassa 1 del DNV es podria il·lustrar amb la conegudíssima dita pluja d'estiu i plor de bagassa, prompte passa.

● El DNV arreplega la paraula jueu però no la variant formal judeu que jo he sentit diverses voltes. El DCVB diu que és una forma arcaica, però jo assegure que l’he sentida viva en diversos llocs de la comarca de la Safor i de l’Horta de València. Un amic meu i company de faena, natural del Real de Gandia, –que malauradament s’ha mort– l’emprava habitualment. La paraula judeu es pronuncia [ʤuðɛ́w]. Done fe que es pronuncia amb una e ben oberta.

A Alcoi he sentit sempre judio, pronunciat [ʤoðío] que, malgrat que sempre es diu que és un calc del castellà, podria ser molt bé un masculí analògic del femení judia –a Alcoi pronunciat [ʤoðíɛ]–, procedent del llatí iudaea.

El cas de judio/judia podria ser molt bé com els de burro/burra, nóvio/nóvia, tio/tia, viudo/viuda i nino/nina. En aquests casos, els femenins són vocables patrimonials de la nostra llengua i els masculins es formen més tard per analogia amb els femenins.

    ● En el DNV falta la paraula menjurrada que significa 'menjada abundant'. Equival a fartada.

● En el DNV no trobem la locució nano petano que significa 'xiquet xicotet'. És una locució d’us habitual en valencià, sobretot en la comarca de l’Horta de València. La locució no té absolutament res a veure amb el castellà. La paraula nano s’usa habitualment en valencià amb el significat de 'xiquet' i la paraula petano, relacionada amb el llatí pitŭlus, significa 'petit'.

L’expressió gos petaner que en diversos llocs de Catalunya s’usa per a denominar el gos falder, significa literalment 'gos petit' perquè aquests gossets són molt xicotets.

Els adjectius petano i petaner que trobem en les locucions nano petano i gos petaner no tenen res a veure amb la paraula pet.

● En l’entrada petaner del DNV diu:

1. adj. i m. i f. Petejador.

2. m. Gos de casta menuda.

Cal dividir l’entrada petaner en dues entrades, petaner 1 i petaner 2, ja que la paraula petaner de la primera accepció i la paraula petaner de la segona són dues paraules homònimes, que es pronuncien exactament igual i s’escriuen amb la mateixa grafia però tenen orígens etimològics i significats completament diferents.

En l’entrada petaner 1 ha de dir:

adj. i m. i f. Petejador.

I en l’entrada petaner 2 ha de dir:

gos petaner m. ZOOL. Gos falder.

També es podria posar al revés, que potser seria millor:

Entrada petaner 1:

gos petaner m. ZOOL. Gos falder.

Entrada petaner 2:

adj. i m. i f. Petejador.

 

2. Alguns vocables que falten en el DNV

Tot seguit relacione –ordenats alfabèticament– diversos vocables que no apareixen en el DNV.

abusananos

jagant

judeu

menjurrada

regalissier

ressuscitació

 

3. Fraseologia lèxica que falta en el DNV

Tot seguit relacione –ordenades alfabèticament– diverses expressions, frases, dites, etc., que no apareixen en el DNV.

¡Àngela Maria!

cremat com un regalissier

estar a remulla

estar l’orgue mal parat

germà petit

nano petano

    pluja d'estiu i plor de bagassa, prompte passa

puro moro

tindre l’orgue mal parat

 

4. Cibergrafia

Diccionari normatiu valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

<http://www.avl.gva.es/dnv>

 

 

Eugeni. S. Reig

València, 26 de juliol del 2014

 

-----------------------------------------------------------------------------------