Comentaris al Diccionari normatiu valencià (XV)

 

 

Eugeni S. Reig

 

 

1. Comentaris diversos

● La segona accepció de l’entrada espardenyada del DNV és:

f. Paraula o expressió d'origen valencià que diuen els valencians quan parlen una llengua que no dominen, especialment el castellà.

La segona accepció de l’entrada sabatada del DNV és:

f. Paraula o expressió d'origen castellà usada pels qui no dominen el valencià quan intenten parlar-lo.

Aquestes definicions no són gens adequades, perquè els vocables espardenyada i sabatada són geosinònims i els dos s’usen per a expressar la idea que hi ha hagut una interferència lingüística d’un dels dos idiomes, valencià o castellà, quan es parla l’altre. A més, si al fet de cometre una incorrecció per interferència del valencià quan parlem castellà li donem el nom d’espardenyada però en el cas invers, és a dir, quan la incorrecció la cometem per interferència del castellà en parlar valencià, ho anomenem sabatada, associem el valencià amb l’espardenya i el castellà amb la sabata, associació que considere molt desafortunada i gens adequada per a fomentar l’autoestima dels valencians.

La segona accepció de l’entrada espardenyada del DNV hauria de ser:

Errada lingüística que comet un valencianoparlant quan parla castellà o un castellanoparlant quan parla valencià, perquè empra solucions pròpies de l’altra llengua.

La segona accepció de l’entrada sabatada del DNV hauria de remetre a espardenyada 2.

● En l’entrada santíssim del DNV trobem l’expressió caure una aigua de Maria Santíssima però, en canvi, no trobem la locució de Maria Santíssima que s’aplica també a altre conceptes, com ara “fer un sol de Maria Santíssima”, “fer un fred de Maria Santíssima”, “fer una calor de Maria Santíssima”, “agarrar un constipat de Maria Santíssima”, etc.

    En la novel·la Això és llarg de contar de Josep Franco llegim:

     Estaves contant-me que el dia que va guanyar les eleccions el Front Popular, al poble feia un fred de Maria santíssima… Ah, sí! I, dic jo, per què t’havia dit la mare això del fred? Perquè, com en feia tant, que jo crec que, aquell, va ser l’hivern més dur de tota la meua vida, aquella nit ma mare va encendre el foc de la llar, que això només ho feia en dies comptats perquè, des del dia que el meu germà Ramon va partir palletes amb mon pare, per culpa de ta tia Rosa, i se’n va anar a Amèrica per cara d’uns amics seus, que li donaren faena en un barco, havíem de comprar la llenya, que era molt cara, i no sé d’on havíem de traure els diners.

De Maria Santíssima significa 'molt gran, molt fort, intens, abundant, en gran quantitat'.

● La tercera accepció de l’entrada pardalada del DNV és:

f. [vulg.] Coit.

Hauria de dir:

pegar una pardalada f. [vulg.] Un home, fer l’acte sexual.

La segona accepció de l’entrada piuada del DNV és:

f. [vulg.] Coit.

Hauria de dir:

pegar una piuada f. [vulg.] Un home, fer l’acte sexual.

Les paraules pardalada i piuada no són exactament equivalents a coit.

Les pardalades i les piuades es peguen, no es fan ni es tenen ni es donen ni cap altra cosa. I les pardalades i les piuades només les peguen els hòmens. Les dones no peguen pardalades ni piuades.

Si determinades paraules o expressions es considera que són ofensives o discriminatòries per a les dones, la millor cosa que es pot fer és prescindir-ne, no incloure-les en el diccionari. El que no es pot fer es falsificar-les, camuflar-les o maquillar-les. Si es posen, s’han de posar tal com són.

Si es decidix incloure els vulgarismes pegar una pardalada i pegar una piuada  –cosa que jo, personalment, no faria– es poden il·lustrar amb la dita paella que no et menges i pardalada (o piuada) que no pegues, ja no l’arreplegues.

● En l’entrada panxa del DNV trobem l’expressió panxa cap amunt però, en canvi, no trobem les locucions equivalents de panxa en amunt i panxa per amunt, correntíssimes en valencià.

● En el DNV no trobem la locució menjar hores que s’aplica a qui es preocupa excessivament pel temps cronològic i sempre està pendent de quina hora és. Tampoc trobem la dita qui menja hores, caga rellotges molt corrent en valencià i que seria una bona il·lustració per a l’entrada rellotge.

● L’entrada celobert del DNV remet a desllunat 1. Ha de remetre a desllunat, perquè no hi ha desllunat 2.

● El DNV no arreplega la dita és de veres com si menjares peres i les cagares senceres. S’usa quan algú vol posar de manifest de manera contundent que no està gens d’acord amb el que ha dit una altra persona. Si algú assegura determinada cosa i acaba afirmant “és de veres”, l’interlocutor, per a manifestar clarament el seu desacord, li diu “sí, és de veres com si menjares peres i les cagares senceres”. És una dita molt coneguda en valencià i que ha d’aparéixer en el DNV.

● En el DNV no trobem les locucions en piló i en xolla que signifiquen 'amb el cap descobert' i equivalen a en cascarra (o en caixcarra).

● En l’entrada arruixada del DNV diu:

1. f. Acció o efecte d'arruixar. Ens va deixar amerats d'una arruixada.

2. f. METEOR. Pluja molt forta, que dóna lloc a una precipitació que dura poc i amb intervals de cel clar. Anit va caure una bona arruixada.

3. f. Reprensió forta. Si et veuen fer això et caurà una bona arruixada.

● En l’entrada arruixó del DNV diu:

1. m. Arruixada.

2. m. Reprensió forta.

Arriuxó ha de rementre a arruixada. La segona accepció d’arruixó no cal posar-la perquè és exactament la mateixa que la tercera d’arruixada.

● En el DNV falta l’entrada volutxada que hauria de remetre a arruixada 2.

● En el DNV falta l’entrada xapacó que hauria de remetre a arruixada 2.

● En el DNV falta la locució estar biga que significa 'hi veure’s molt poquet, ser molt curt de vista'. És una expressió col·loquial.

● El DNV no arreplega el verb aterroritzar com a equivalent d’aterrir. El verb aterroritzar ‘causar terror’ és d’ús general en valencià i l’empra Joan Coromines en el seu DECat (VIII, 459b60). L’entrada principal ha de ser aterrir i aterroritzar ha de remetre a aterrir.

● En el DNV trobem ieisme però falta ieista.

● En el DNV falta la paraula picaterri.

Reproduisc tot seguit un fragment d’un article sobre el joc de l’escampilla escrit pel novel·lista otosí Joan Olivares Alfonso l’any 1996 en el qual explica el significat de la paraula picaterri.

Picaterri: quan, en l’intent de colpejar l’escampilla per l’aire, el jugador llançador toque amb el mànec en terra, incorrerà en la falta anomenada picaterri. Per a resoldre el picaterri, un jugador de l’equip receptor dirà picaterri davant del picador que és darrere o picaterri darrere del picador que és davant a gust seu. En el primer cas el jugador llançador s’haurà de col·locar dins del fendri, mirant cap a l’interior del camp i amb el cap ben alt; el mànec es col·locarà a la part de darrere del fendri i l’escampilla sobre el cap del jugador llançador. Tota aquesta operació la dirigirà un jugador de l’equip receptor que, quan crega que està tot ajustat, li pegarà un carxotet al front del jugador llançador amb la intenció de fer-li caure l’escampilla del cap per la part del tos i que colpege el mànec. Si ho aconsegueix, haurà eliminat el jugador llançador, i , si no, aquest continuarà jugant a partir del per-matar. En el segon cas es procedirà de la mateixa manera, però el mànec es posarà a la part de davant del fendri i el carxotet es farà al bescoll perquè l’escampilla caiga per la part de la cara i colpege el mànec.

● En el DNV falta la paraula fendri.

En el llibre El valencià de la Marina Baixa del lingüista Jordi Colomina i Castanyer podem llegir:

+fendri a Peníscola i la Vall d'Albaida: "El fendri –es feia en terra un quadrat d'un metre i es col·locaven les monedes, perres, xavos, quinzets, etc. en un muntó, una per cada jugador el joc consistia en traure les monedes a colp de perrot (moneda grossa). Cada moneda era per al jugador que la treia de dintre amb l’impuls de la seua moneda. Qui tenia el torn podia elegir entre traure una moneda o matar un contrari. Quan es matava un contrari aquest quedava eliminat i li entregava les monedes que havia tret anteriorment" (Ayza, 204,-5) ; "Fendri en el cuadrado se apilan monedas; se lanzaba un chavo contra ellas para sacar alguna moneda" (Quatretonda, Montoliu, 178).

● En el DNV falta pic picolí equivalent a pic i pala.

● En l’entrada pebràs del DNV diu:

1. m. MICOL. Bolet comestible (Russula delica), de barret voluminós, en forma d'embut, blanc, de cama curta i grossa, i de carn dura.

2. m. MICOL. Rovelló 1 i 2.

3. m. MICOL. Pinatell.

En l’entrada pinatell del DNV diu:

1. m. BOT. Pi xicotet.

2. m. MICOL. Rovelló.

3. m. MICOL. Molleric.

Considere que:

1) Pebràs no és equivalent a pinatell en totes les seues accepcions. A la primera accepció –pi xicotet– segur que no equival.

2) Tant pebràs com pinatell han de remetre a rovelló. No cal especificar 1 i 2 però, si s’especifica, cal fer-ho en les dues entrades.

 

2. Alguns vocables que falten en el DNV

Tot seguit relacione –ordenats alfabèticament– diversos vocables que no apareixen en el DNV.

aterroritzar

fendri

ieista

picaterri

volutxada

xapacó

 

3. Fraseologia lèxica que falta en el DNV

Tot seguit relacione –ordenades alfabèticament– diverses expressions, frases, dites, etc., que no apareixen en el DNV.

de Maria Santíssima

de panxa en amunt

en piló

en xolla

és de veres com si menjares peres i les cagares senceres

estar biga

menjar hores

paella que no et menges i pardalada (o piuada) que no pegues, ja no l’arreplegues

panxa per amunt

pegar una pardalada

pegar una piuada

pic picolí

qui menja hores, caga rellonges

 

 

4. Cibergrafia

Diccionari normatiu valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

<http://www.avl.gva.es/dnv>

 

 

Eugeni. S. Reig

València, 17 de juliol del 2014

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------