InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 201 (divendres 18/07/2014) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
SUMARI
 
1) Eugeni S. Reig - tindre més anys que un corb
 
2) Eugeni S. Reig - tirar a pacte
 
3) Antoni Llull Martí - Astorats i esparverats
 
4) Pere Ortís - Empobriment de la llengua catalana. Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li. Fraseologia lèxica. Lletra H.
 
5) Albert Pla Nualart - Alguns ‘treure' que hauríem de treure
 
6) Màrius Serra - Quillar-se?
 
7) Josep Ruaix - Errors de lèxic (III)
 
8) Neus Nogué Serrano - És quan dormo que hi veig clar
 
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

tindre més anys que un corb

Ser molt vell.

L'home eixe que tu dius té més anys que un corb. Els cent els ha complit ja, segur.

L'origen de la frase feta tindre més anys que un corb, que he sentit moltes voltes a Alcoi i a diverses poblacions de l'Alcoià i el Comtat, es troba en la creença popular que els corbs són uns animals molt longeus. Hi ha la idea, totalment equivocada, que els corbs viuen més de cent cinquanta anys. La veritat és que la vida mitjana d'un corb en llibertat no arriba als catorze anys. Els corbs criats en captivitat i ben cuidats com els que tenen a la Torre de Londres poden arribar a complir els quaranta quatre anys, però de cap manera arriben a l'edat exagerada que els atribuïx la imaginació d'alguns valencians.

L'expressió més usada per a expressar que un ésser humà té molts anys d'edat és dir que és més vell que Matusalem, ja que la Bíblia ens diu que aquest patriarca, fill d'Enoc i pare de Lamec, va ser molt longeu.

Francesc Xavier Llorca Ibi, en un missatge que va enviar a la llista Migjorn el 12 de setembre del 2007 ens va informar que a Benidorm s'usen les expressions ser més vell que sant Jeroni i ser més vell que la roca de l'Illa.

Cal aclarir que expressions com ara ser més vell que l'arna (o que el sabó blanet, o que l'anar a peu, o que la picor, o que pixar en terra, o que la tos) fan referència a l'antiguetat d'alguna cosa i no a l'edat d'una persona i, per consegüent, no les hem de confondre.

 

En valencià també es diu: ser més vell que Matusalem (o que sant Jeroni, o que la roca de l'Illa)
La llengua estàndard sol emprar: ser més vell que Matusalem
En castellà es diu: ser más viejo que Matusalén
 
NOTA: Done les gràcies a Francesc Xavier Llorca Ibi per la seua ajuda.
 
 
 
2)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

tirar a pacte
 

1)

Referit a una cosa, a un assumpte, a un negoci, desentendre-se'n i deixar que es deteriore, que es perda, que acabe malament.

Els pares tota la vida desfetjant-se pel negociet i el carabassa del fill l'ha tirat a pacte en quatre dies.

2)

Referit a una persona, desfer-se'n, despatxar-la amb paraules hostils, violentes o de menyspreu.

Aquesta expressió, en aquesta accepció, l'usa Enric Valor en la seua prosa literària. En la novel·la Sense la terra promesa trobem:

–Senyoretes, diguem-ho clar: el so Pep es veu que no aprofita per a res.

–La voluntat del Senyor –continuava impertèrrita l'Anna.

–Ni per a tenir xiquets ni per a pegar quatre galtades al gat moix de don Joan i i tirar-lo a pacte –resumí la Rita.

La locució tirar a pacte prové del tir de colom. Antigament es parlava de tirar a pacte quan, prèviament, s'havien pactat entre el colombaire i el tirador les condicions en què aquell havia de llançar el colom i aquest havia de disparar-li. Eixes condicions acostumaven a ser les següents: el colombaire llançava amb les mans el colom amb força cap amunt, en vertical, després d'haver-li arrancat algunes plomes de la cua –o totes– amb la finalitat que el colom volara amb més ràbia. Qui havia de disparar no podia fer-ho fins que el colom volara per damunt d'una corda que es col·locava tibant a una alçada determinada en el lloc a on es feia el llançament. Si el matava, el colom era seu i el colombaire no rebia res a canvi. Si no el matava, el tirador li pagava la quantitat de diners pactada. El lloc des del qual el colombaire feia el llançament del colom i des del qual el disparador li tirava era un rodal que rebia la denominació de pacte de colom o, simplement, pacte. S'anomenava així perquè era el lloc a on es duia a terme allò que s'havia pactat entre el colombaire i el tirador: el primer llançava el colom cap amunt i el segon li disparava. Així era com es feia la cosa en el segle xix. En l'actualitat continua fent-se d'una manera molt semblant, però amb una diferència molt significativa. Ara ja no es fa un pacte entre el tirador i el colombaire. Ara, el tir de colom, l'organitza una societat a la qual el tirador que dispara des del pacte abona una quantitat de diners a canvi de tindre dret a tirar a una quantitat determinada de coloms que li llancen consecutivament. Si en mata un mínim establit, rep un trofeu en forma de copa o quelcom semblant. Els coloms morts, si cauen dins del terreny del pacte, també se'ls queda, però eixe ja no és el premi important, com ho era abans, ara el que importa és el trofeu.

El terreny al voltant del pacte de colom està parcel·lat en diversos espais anomenats replaces que són llogats per altres tiradors. Si el tirador que dispara des del pacte encerta el tir i el colom cau mort dins del seu terreny, la peça es seua, però si no l'encerta i el colom se n'ix volant del terreny del pacte, aleshores tots els tiradors de les replaces són lliures de disparar-li si volen fer-ho. Si el maten, se'l queda el llogater de la replaça a on ha caigut, independentment de quin o quins tiradors li hagen encertat. Si el colom el mata el tirador que dispara des del pacte però l'animal mort cau en una replaça, se'l queda el llogater de la replaça, no l'autor del tret.

En l'entrada pacte del Diccionario general valenciano-castellano de Joaquim Martí i Gadea trobem: «Tirar els coloms á pacte. En el tiro de palomos, arrojarlos el palomero con ciertas condiciones».

El Diccionari català-valencià-balear copia el que diu Martí i Gadea i afig: «Tirar una cosa a pacte: desentendre-se'n, exposar-la a un risc (Val.). Sortir a pacte: sortir una perdiu de la mata cap amunt, gairebé verticalment (Gandesa).»

Emili Casanova Herrero, professor de la universitat de València i acadèmic de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en el seu treball titulat Lèxic i cultura popular: la creació lèxica dels colombaires valencians entre el segle XVIII i el XX reproduix el fragment següent de Memorias de un setentón, de Teodoro Llorente Falcó: «Había dos clases de tiro, ambos a brazo: a pacte y a broma… En el primero el tirador se convenía con el colombaire, que era el encargado de arrojar el palomo, siempre un mocetón fuerte y de buen brazo. Si mataba el ave ganaba el “pacte” y se llevaba gratuitamente la pieza y no pagaba nada por el tiro; si lo perdía abonaba una peseta al colombaire. Este para que el palomo saliese bravo, al arrojarlo al aire, lo cual hacía con toda picardía posible, le arrancaba de un tirón la cola y exclamaba para que nadie tirase: “¡Hi ha pacte!”.

El tiro a “broma” era libre entre todos los tiradores del cauce. El colombaire cogía el pichón, y al lanzarlo al espacio gritaba: “¡A ell ara, a ell ara!” y a esto seguía un estruendo horroroso. Había inocente avecilla que caía hecha trizas, atravesada por las descargas de varias escopetas. En esta modalidad había de abonar el tirador sus buenos doce cuartos y quedaba dueño del palomo el que lo derribaba.»

I en eixe mateix treball, una mica més avall, escriu Emili Casanova: «Tirar a pacte ‘desentendre's, allançar-se a perdre'; anar a pacte ‘allançar-se a perdre, anar en orris'. En el tir de colom, ‘jugar-se tot en un tir entre el tirador i el colombaire'.»

L'escriptor Toni Cucarella en el seu treball titulat Llengua col·loquial, llengua literària diu: «[...] tirar a pacte una cosa és llançar-la a perdre deliberadament, malbaratar-la. Així podem tirar a pacte una relació, un patrimoni, el sentit d'una frase i un idioma... I per allò que deia adés, dels continguts culturals que són inherents a un idioma viu, aclariré que aquesta frase prové de la pràctica del tir de colom.»

Joan Coromines en el seu DECat (VI, 347b40) diu: «És curiós el sentit que pren aquesta paraula, en la zona valenciana Gandia-Ribera, en pacte de colom, que com vaig poder observar en la Font d'En Carròs, a la comarca de Xàtiva (Novetlè), 1962, i alguns pobles intermedis, no és res de tracte ni conveni, sinó l'indret des d'on el colombaire engega els coloms i des del qual els tiren («a la mataéta»). La pronúncia és netament pákte. Sembla que aquí es tracta d'una metamorfosi de l'antic pati, ‘terreny sense conreu'. ‘solar' (estudiat a PATI i d'etimologia diferent), que es produí quan l'antic pati ‘pacte' fou substituït pel cultisme notarial pacte

Aquesta expressió la inclou Marina Zaragozà Pérez, professora de la universitat de València, en el seu treball titulat Fossilitzacions lèxiques en malnoms i topònims menors de Silla i en algunes frases fetes.

Escriu la professora Zaragozà: «Coromines parla de “pacte de colom” i expressa la seua sorpresa del sentit que pren la paraula en la zona valenciana Gandia-Ribera en aquesta expressió pacte de colom que no és ni pacte ni conveni sinó l'indret des d'on el colombaire engega els coloms i des del qual els tiren. Per això aquest pacte no queda gens clar. He preguntat a un colombaire i em diu que en les competicions ells solten o amollen els coloms obrint-los les portes de dins del colomer perquè volen, i que “pacte de colom” (sorprén l'estructura, per altra part idèntica a la que recull Coromines) és expressió pròpia del tir de colom, com diu també Coromines, és a dir, en un descampat es tiren els coloms fort amunt, a pacte, al sacrifici, a la desfeta, perquè els mate el tirador i caiguen morts a terra. Aquest és el sentit de “a pacte” que ací estudiem: anar tots a la desfeta extrema. Està relacionat amb el sentit figurat que ja recull Alcover-Moll: “tirar una cosa a pacte: 'desentendre-se'n, exposar-la a un risc'”.

El poble usa l'expressió “anà (va, anirà) tot a pacte” quan s'està construint qualsevol cosa, bé física o psicològicament, i se n'ha anat, o es veu que se n'anirà, tot avall, a terra. És a dir, pacte com a sinònim també de 'desfeta', 'desastre'.

En aquest sentit de pacte ('terra'), estaria l'apreciació de Coromines que pensa que en “pacte de colom”, la paraula 'pacte' es tracta d'una metamorfosi de l'antic 'pati', 'terreny sense conreu, solar', que es produí quan l'antic pati fou substituït pel cultisme notarial pacte. I així connectaria amb l'accepció que estudiem.

Per a 'pati', el Diccionari de l'Enciclopèdia Catalana, dóna el sentit de 'espai clos i descobert a l'interior o a un costat d'un edifici'. Ferrer Pastor, al seu Diccionari General, diu 'lloc lliure i desocupat'. Alcover-Moll, en l'entrada Pati, com l'etimologia que proposa [“patŭlu”] no la veu clara, remet a Coromines, on trobem tot un entramat d'etimologies i significació entre pacte i pati.

A l'Alcover-Moll es recull una frase amb la paraula “pati” que seria sinònim del “pacte” que nosaltres estudiem, diu: “Loc. “Enviar algú al pati de l'ós (Empordà, Vallés, Barc., Penedés), o als patis de Frígola o del Bordall (Val.): enviar algú a mal viatge, desentendre-se'n amb menyspreu”».

Fins ací el que he transcrit del treball de Marina Zaragozà.

Considere que l'etimologia proposada per Joan Coromines és una elucubració fantasiosa del savi lingüista que no té res a veure amb la realitat. La paraula pacte que apareix en les expressions tirar a pacte, anar a pacte i pacte de colom fa referència al pacte, és a dir al conveni, a l'acord, entre dues persones sobre una qüestió determinada. El fet que el lloc des d'on es llança el colom i des d'on se li dispara s'anomene precisament així, pacte, és perquè és el lloc a on, antigament, s'executava el pacte establit. Encara que en l'actualitat ja no hi haja un pacte entre dues persones sinó una persona que paga a una societat uns diners a canvi d'un servici, el nom de pacte es conserva per tradició. Si Coromines no ho va entendre és perquè quan ell va visitar la Font d'en Carròs i Novetlè l'any 1962 ja es feia de la manera com es fa ara i perquè, sense cap mena de dubte, ningú li ho va explicar adequadament.

 

En valencià també es diu:

1) enviar a rodar 

2) enviar a escurar la bacinilla (o a l'ample, o la porra, o a passeig, o a pastar fang, o a rentar-se els ulls amb vinagre, o allà a on brama la cavalla, o allà a on brama la tonyina)

La llengua estàndard sol emprar:

1) engegar (o enviar) a rodar

2) engegar a dida (o a escampar la boira, o a fer piles, o a fer trons, o a fregar, o a fregir raves, o a la fresca, o a la pífia, o a la porra, o a mal viatge, o a passeig, o a pastar fang, o a porgar fum, o al botavant, o al diable)

En castellà es diu:

1) echar a rodar 

2) mandar (o enviar) a escardar cebollinos (o a freír buñuelos, o a freír espárragos, o a freír monas, o a hacer gárgaras, o a la porra, o a los quintos infiernos, o a paseo, o a tomar viento, o al Congo, o al cuerno, o al guano, o al infierno, o enhoramala)

 

NOTA 1:

- El fragment literari que he posat d'exemple podem trobar-lo en Sense la terra promesa d'Enric Valor i Vives (Editorial Prometeo, València, 1980, vol.II, pàg. 595).

- El treball d'Emili Casanova Herrero titulat Lèxic i cultura popular: la creació lèxica dels colombaires valencians entre el segle XVIII i el XX podem trobarlo en Internet fent clic en l'enllaç http://www.romanistik.uni-freiburg.de/pusch/zfk/18/07_Casanova.pdf

- El fragment que reproduix Emili Casanova de T. Llorente Falcó podem trobar-lo en la pàgina 261 del primer volum de Memorias de un setentón de Teodoro Llorente Falcó (recull d'articles publicats en el diari Las Provincias amb el títol “De mi Valencia de otros tiempos”) (Federico Doménech, València, 1943-1944, 3 volums).

- El fragment que he transcrit de Toni Cucarella es troba en el seu treball titulat Llengua col·loquial, llengua literària que forma part del llibre Estudis del valencià d'ara (Actes del IV Congrés de Filologia Valenciana) (Editorial Denes, València, 2002, p126).

- El treball Fossilitzacions lèxiques en malnoms i topònims menors de Silla i en algunes frases fetes de Marina Zaragozà Pérez es troba en IV COL·LOQUI D'ONOMÀSTICA VALENCIANA. XXI COL·LOQUI DE LA SOCIETAT D'ONOMÀSTICA (Volum LXX – LXXI, setembre-desembre 1997) (Editorial Denes, Ontinyent, 1997, pàgines de la 1257 a la 1265).

 

NOTA 2: Done les gràcies a Àngel Alexandre Plancha per la seua ajuda

 

3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 104)
 
Astorats i esparverats
 
Antoni Llull Martí
 
Astorar, més usual com a verb reflexiu (estar astorat, quedar estorat, romandre astorat, etc.), és usual tant a les Illes com al Continent, i en temps antic ha significat, i en alguns llocs encara significa, ‘causar un gran espant' però a Mallorca en la seva forma reflexiva usual, és més tost ‘quedar fortament sorprès o trasbalsat per un fet extraordinari i del tot inesperat', sens que això impliqui necessàriament temor o preocupació.
 
I no hi ha motiu per quedar-ne astorats, però potser més d'un quedi sorprès, de saber que aquest verb prové del nom d'un aucell rapinyaire migratori que avui en dia abunda molt poc a la nostra illa, si és que hi és present, l'astor, en castellà azor, que en temps antic, com el seu parent el falcó era ensinistrat per caçar altres aucells. Astorar degué sortir de comparar la por i el desconcert que sentien les víctimes de l'astor quan aquest els atacava, i el mateix procés se seguí en castellà, que damunt azor formaren el verb azorar.
 
El nom de l'astor prové del llatí acceptor, i de l'evolució d'aquest nom a través del castellà antic, acetor, del que sortí el nom d'acetorero, i més envant acetrero, per a aquell qui el criava o el cuidava, es formà el mot castellà cetrería (adoptat pel català) per designar l'art de caçar amb l'astor, significació que es va estendre a la caça amb altres aus, com el falcó.
 
El llatí acceptor produí en portuguès açor, del que ve el nom de les illes Açores, i també un verb que en significació difereix un poc del respectiu català. Açorar, en portuguès, pot significar ‘excitar un gran desig per alguna cosa', i ‘temptar', i ‘sentir-se empès amb ardor (a fer alguna cosa)'.
 
D'un altre aucell carnisser un poc més petit que l'astor i més abundós i conegut, l'esparver, altrament anomenat xoric i xoriguer (i astoret) també en sortí un verb de significat molt semblant a astorar: esparverar, i el corresponent adjectiu, esparverat ‘esglaiat, espantat'.
 
 
4)
 

Empobriment de la llengua catalana.
Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li.

Pere Ortís

Fraseologia lèxica.

 
Lletra H.
 

       “Haber empezado por aquí”. Calia començar per aquí. Haguéssiu començat per aquí. Calia començar per aquí i ara sabries on dar-la.

      “Hace como una hora”. Fa cosa d'una hora. Fa cosa d'una hora que ha partit.

     “Hacia abajo”. Avall. Cap avall. Per avall.  Tots aquests van avall, o cap avall, o per avall.

     “Hacia arriba”. *Cap a dalt”. Amunt. Cap dalt. Per amunt.  Els paquets més grossos van amunt. Els nens van per amunt. Tu, cap dalt.

      “Hay más”. *Hi ha més”. Encara n'hi ha més. Hi ha més cosa. No te n'escapis d'això, que encara n'hi ha més.

     “Hay que”. *Hi ha que”. Cal. S'ha de fer.  S'ha de creure el que ell diu. Cal creure-ho. Cal no fiar-se de les aparences.

 

 

5)
 
Publicat en el diari ARA dissabte 3 de gener del 2014

L'ús del verb ‘TREURE' és una font de problemes en català per diverses raons però, sobretot, perquè el forcem a equivaler a sacar i quitar, i el nostre treure no dóna per tant. Molts dels mals usos -ho veurem- són calcs d'accepcions de quitar.

Calcant quitar el sueño, per exemple, sovint sento i trobo escrit “Això no em treu el son”, una frase que en català genuí ha de ser “Això no em fa perdre la son”. Sí, la son -les ganes de dormir- i no pas el son, de la mateixa manera que un disgust ens fa perdre la gana (i no ens la treu).

Una altra incorrecció és calcar l'accepció de quitar que equival a prendre. En català no ens poden mai treure la cartera (en tot cas, si badem, en la prenen); ni poden treure drets als treballadors, avui ja més que prendre'ls-hi els hi arrabassen; ni tampoc, en principi, no hi ha res que ens pugui treure la vida, més aviat en la pot fet perdre.

L'últim cas planteja, però, dubtes raonables, perquè, sí, jo puc prendre o fer perdre la vida a algú, però què passa si em suïcido i me la prenc a mi mateix? Sona molt estrany dir que algú s'ha pres la vida i potser en aquest cas no tenim més remei que dir simplement “S'ha suïcidat” o bé recórrer a “S'ha llevat la vida, per poc habitual que sigui.

Un altre cas molt dubtós és el que calca l'“Esto no quita que... ”, un gir habitual en textos argumentatius. És el quitar que vol dir impedir o obstar, i sembla que el gir català més correcte seria precisament “Això no impedeix que...” o bé “Això no obsta perquè...”

En canvi, quan el treure equival a sacar sol ser admissible. Per exemple, sacar de quicio (o de tino ) tant pot ser fer sortir de polleguera com treure de polleguera. I amb un sentit molt semblant ens poden fer sortir de fogó o treure de fogó.

I, encara que creï alguns dubtes, també és correcte l'ús pronominal que significa obtenir algun certificat o títol, com ara treure's el carnet de conduir o treure's una carrera.

 
6)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari EL PUNT AVUI divendres 27 de juny del 2014
 
Motacions
 
Quillar-se?
 
per Màrius Serra
 
A Cadaqués em renyen perquè em fa gràcia el seu verb quillar-se (empolainar-se) i dic que amb la meva camisa hawaiana em sento ben quillo. En realitat, hauria de dir que vaig ben quillat i no tinc ni l'excusa de la primera persona del singular perquè els cadaquesencs dirien quilli. Fan com al Vallespir: jo mengi o corri o quilli. De manera que accepto la crua realitat: sóc un xuxumet en terra cadaquesenca. Xuxumet és una d'aquestes denominacions pejoratives que els barcelonins ens sentim a dir cada cop que trepitgem el país, això que ara en diuen el territori. Afegeixo, doncs, el terme xuxumet a la ja llarga llista dels pixapins, camacos, dièsels, esquenafreds, camalluents i altres fineses que m'han etzibat per aquests mons de déu, i n'esborro quillo. Quillo (pronunciat quixo, com a quixot) m'ho deien al barceloní barri del Congrés Eucarístic quan, d'adolescent, portava grenyes i m'agradaven Los Chunguitos. Era un diminutiu de chiquillo. En canvi el verb quillar-se prové de la quilla dels vaixells. El trajecte és curt: la quilla és essencial per a una nau, de manera que un vaixell ben quillat és una nau que té tot el que ha de tenir. Aquest sentit nàutic es generalitzà i quillat passà a designar tot allò “ben proveït de l'essencial”. L'últim tram va ser prendre quillat com a participi d'un nou verb, quillar-se, que passà a voler dir “arreglar-se per fer goig”. La proximitat amb el verb maquillar-se és una pura coincidència, perquè el maquillatge ve del francès maquiller, probablement derivat d'una variant semblant a maskier que descrivia el fet d'emmascarar-se la cara per anar ben quillat.
 
 
7)
 
Publicat en el núm. 86 de la revista Llengua Nacional (pàg. 23)
 
Errors de lèxic (III)
 
Josep Ruaix i Vinyet
 

Aquest article és continuació dels publicats en els números 84 (pp. 29-32) i 85 (pp. 21-24) de llengua nacional. Aniria bé, doncs, de repassar els advertiments de l'inici del primer article.

1) «Amb aquestes paraules Miquel Siguan encapçala La guerra als vint anys, un llibre que, publicat sis dècades després de ser escrit, pot semblar extemporani i resulta, en canvi, d'una aclaparant actualitat» (Avui, 22-3-2003, p. 37; existeix la forma aclaparant com a gerundi però no com a adjectiu) > Amb aquestes paraules ... i resulta, en canvi, d'una aclaparadora actualitat.

2) [acoplar] «Ara una empresa pot fabricar peces en plantes situades en cinc estats diferents i gestionar-les en temps real perquè s'acoplin en un determinat port» (AA. VV., La terra i la llavor, p. 79; calc del verb cast. acoplar) > Ara una empresa ... i gestionar-les en temps real perquè s'acoblin en un determinat port.

3) [acuciant] «Es diria que la comunitat de creients del bisbat de Barcelona no té cap problema. I quan no hi ha problema, se'n busca. Doncs sí, es diria que els greus i acuciants problemes que tenim dins el nostre bisbat s'arreglarien fàcilment si les autoritats responsables fessin cas de les reclamacions d'un grup de ciutadans que no renuncien a crear problema rere problema» (Avui, 29-11-2004, p. 4; calc de l'adjectiu cast. acuciante) > Es diria que ... Doncs sí, es diria que els greus i apressants (o urgents) problemes que tenim ...

4) «Ahà! Tu ho has dit!» (M. Asensi, L'últim Cató, p. 148; calc de la interjecció cast. ¡ajá!) > Justa la fusta! (o bé Això mateix!, o bé Àngela!). Tu ho has dit!

5) [alentador -a] «A tots ens és adreçada aquesta paraula que és alhora seriosa i alentadora» (Missa Dominical, any 2004, 5, 14; calc de l'adjectiu cast. alentador -a) > A tots ens és adreçada aquesta paraula que és alhora seriosa i encoratjadora.

6) [aunar] «La necessitat d'aunar postures en el si de la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides entre estats sobirans amb interessos geoestratègics diferents hauria tingut com a conseqüència la desnaturalització de drets importants ...» (Rev. del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats..., jul. 2005, p. 27; calc del verb cast. aunar) > La necessitat de conjuminar (o de coordinar, o d'unir) postures ...

7) [bagul dels records] «I ara que, com deia més amunt, es dibuixen nous plans d'ensenyament i es pretenen relegar diversos estudis de la nostra realitat cultural al “bagul dels records”, convé de recordar que la ciència i la cultura són universals, però que s'inspiren i s'expandeixen de manera particular en cada poble» (d'un original, abans de ser corregit; calc de l'expressió cast. baúl de los recuerdos) > I ara que ... i es pretenen relegar diversos estudis de la nostra realitat cultural a la cambra dels mals endreços, convé de recordar que ...

8) «La bioesfera està “funcionant” cada vegada amb més intensitat» (Escola Catalana, jul. 2003, p. 14; confusió entre mots «compostos per prefixos o prefixoides», tipus autoescola, poliesportiu, infraestructura, i mots «recompostos», tipus atmosfera; cf. el nostre manual Català complet / 3, lliçons 13-14) > La biosfera està «funcionant» cada vegada amb més intensitat.

9) [borrador] «... com borradors d'un deure escolar fet a corre-cuita» (E. Teixidor, Pa negre, p. 240; calc del cast. borrador) > ... com esborranys d'un deure escolar fet a corre-cuita.

10) «A la cuina, a peu dret, la Roser va omplir una tassa d'aigua bullint, un pèl enfosquida pel filtrat de marro de malta» (J. Varela, Aquell primer de maig, p. 14; confusió entre el gerundi bullint i l'adj. bullent) > A la cuina, a peu dret, la Roser va omplir una tassa d'aigua bullent, un pèl enfosquida pel filtrat de marro de malta.

11) «Jo havia fet filigranes, amb la impremta. [...] Quan necessitava unes lletres grosses, me les feia. Amb el linòleum, els buidatges eren fets amb un buril, que és com un enformador; són estrets, fan rodó, fan angle recte, fan agut... i amb tot això pots anar fent aquests rebaixos» (d'un original, abans de ser corregit; calc del cast. buril) > Jo havia fet filigranes ... els buidatges eren fets amb un burí, que és com un enformador ...

12) «Els equips d'emergència evacuen amb camilla un dels dos homes que van resultar ferits en el sinistre» (Avui, 24-12-2003, p. 21, peu de fotografia) > Els equips d'emergència evacuen amb llitera un dels dos homes que van resultar ferits en el sinistre.

13) «Em vaig negar a participar-hi perquè em feia vergonya entrar a la presó a fer-me una foto amb els qui no podien sortir i, en canvi, sortir jo, a continuació, tan campant» (d'un original, abans de ser corregit; calc de l'adjectiu cast. campante) > Em vaig negar ... i, en canvi, sortir jo, a continuació, tan tranquil (o xiroi).

14) [consagratori -òria] «La segona pregària és una pregària considerablement llarga i és típicament consagratòria. La tercera és una pregària breu, que, si més no, té els elements necessaris per a ser perfectament una pregària consagratòria, si bé d'una extrema sobrietat» (d'un original, abans de ser corregit; l'adjectiu corresponent al v. consagrar el prenem directament del llatí: consecratori -òria) > La segona pregària és una pregària considerablement llarga i és típicament consecratòria. La tercera és una pregària breu, que, si més no, té els elements necessaris per a ser perfectament una pregària consecratòria, si bé d'una extrema sobrietat.

15) [culleró] «Les dues germanes, la Ció i l'Enriqueta, movien plats i olles i feien fressa amb els cullerons i els pots de llet per tapar la conversa» (E. Teixidor, Pa negre, p. 61; calc del cast. cucharón) > Les dues germanes ... feien fressa amb els cullerots i els pots de llet per tapar la conversa.

16) «El pergamí en qüestió havia estat confeccionat per Josep Oller Gibert, mestre curtidor, que en retirar-se s'havia dedicat a fer d'artesà tractant el material que més coneixia: la pell» (V/balls de Lletres, núm. 2, any 2004, p. 20; calc del cast. curtidor) > El pergamí en qüestió havia estat confeccionat per Josep Oller Gibert, mestre blanquer (o assaonador, o adober, o adobador), que en retirar-se ...

17) «La vella sostenia un antic daguerrotip del seu marit, Israel Menéjem, amb qui la dona semblava que parlés» (J. Agut, Rosa de foc, p. 176; calc del cast. daguerrotipo; cf. francès daguerréotype) > La vella sostenia un antic daguerreotip del seu marit ...

18) «Un Estat de violència sempre premia la violència, encara que sigui la de l'enemic! L'entén i la reconeix millor que la no-violència. No cal dir que l'admira i respecta més –amb raó– que la passivitat covarda a la qual se sol reduir la no-violència de boqueta» (d'un original, abans de ser corregit; calc de la locució cast. de boquilla) > Un Estat de violència ... la passivitat covarda a la qual se sol reduir la no-violència de boca i prou (o només de boca).

19) [deixació] «Practica el poble, un cop més, aquell acte suïcida tan repetit de deixació inconsiderada de les seves responsabilitats» (d'un original, abans de ser corregit; calc del cast. dejación) > Practica el poble, un cop més, aquell acte suïcida tan repetit de desistiment inconsiderat de les seves responsabilitats.

20) «La Roviretes se'l va mirar, desafiant. Per la irritació de les paraules que es dirigien, vaig sospitar que entre ells hi havia alguna cosa» (E. Teixidor, Pa negre, pp. 270-271; existeix la forma desafiant com a gerundi però no com a adjectiu) > La Roviretes se'l va mirar, desafiadora. Per la irritació ...

21) [desangelat -ada] «Fred i desangelat. L'homenatge institucional [al president Companys] va demostrar que, com els europeus, ja no sabem improvisar» (Avui, 16-10-2004, p. 18, titulars; calc de l'adjectiu cast. desangelado -ada) > Fred i apagat (o trist). L'homenatge institucional ...

22) [descabellat -ada] «Un d'aquells dies, just en entrar a la pensió, vaig trobar la mestressa, la senyora Aurora, tota disgustada: el comte d'Espanya, en una més de les seves decisions descabellades, havia fet clausurar tots els teatres de la ciutat» (M. Fité, El carrer dels Petons, p. 73; calc de l'adjectiu cast. descabellado -ada) > Un d'aquells dies ... en una més de les seves decisions desgavellades (o desballestades, o sense cap ni peus), havia fet clausurar tots els teatres de la ciutat / «Segurament fou providencial que un altre descobriment l'apartés d'aquella idea descabellada» (J. Bellès, Fabulacions sirianes, p. 202) > Segurament fou providencial que un altre descobriment l'apartés d'aquella idea desgavellada (o desballestada, o sense cap ni peus).

23) [desnortat - ada] «Alguna cosa dintre meu cridava contra la intrusió a la meva nova vida d'aquella dona esprimatxada, fràgil, envellida, desemparada, desnortada i sola» (E. Teixidor, Pa negre, pp. 393-394; calc de l'adjectiu cast. desnortado -da) > Alguna cosa dintre meu cridava contra la intrusió a la meva nova vida d'aquella dona esprimatxada, fràgil, envellida, desemparada, desorientada i sola.

24) «Vaig pensar que jo m'havia de protegir com ells, de la mateixa manera, amb astúcia, sense desvetllar mai els meus propòsits, que eren simplement sobreviure lluny d'aquella força irracional que ens governava» (E. Teixidor, Pa negre, p. 238 i pàssim; confusió entre desvetllar i desvelar o descobrir o revelar) > Vaig pensar que jo m'havia de protegir com ells, de la mateixa manera, amb astúcia, sense desvelar (o descobrir o revelar) mai els meus propòsits ...

25) «Freud convertí el divà psicoanalític en un banc de proves de la seva doctrina» (d'un original, abans de ser corregit; variant ultracorrecta de divan) > Freud convertí el divan psicoanalític en un banc de proves de la seva doctrina.

26) [donar a l'abast] «He llegit que el ministre Bono vol fer revisar el procés de Lluís Companys, el president màrtir. És un bon gest simbòlic, però començar aquesta via és perillós, perquè vindran altres reclamacions i els jutges no donaran a l'abast» (Avui, 15-6-2004, p. 4; confusió entre la loc. adv. a l'abast i la loc. verbal donar l'abast) > He llegit ... i els jutges no donaran l'abast.

27) [donar (un pas)] «Fins i tot Kilian Kupka, que sempre estava a l'oposició i criticava durament el que aprovava la majoria, va ser el primer que va dir que ja havia arribat el moment d'abandonar antics prejudicis i que el que de debò calia era treballar pel bé comú, i que per demostrar-ho ell donava el primer pas i cedia la seva casa de dos pisos de la solana perquè els vells del poble poguessin trobar acolliment i assistència mèdica» (E. Larreula, Un paquet de galls, p. 23; calc del cast. dar [un paso]) > Fins i tot Kilian Kupka ... i que per demostrar-ho ell feia el primer pas i cedia la seva casa ...

28) [embaucar] «Enguany tampoc no hi ha Nadal, només / ressons ja coneguts de música celeste / que embauquen rabadans de bona fe, / i encara amb instruments desafinats / i un guirigall de veus esgarrifós» (d'un original, abans de ser corregit; calc del verb cast. embaucar; noteu que el verb amb què substituirem el castellanisme ha de tenir tres síl·labes, per raons mètriques) > Enguany tampoc no hi ha Nadal, només / ressons ja coneguts de música celeste / que enganyen rabadans de bona fe, / i encara amb instruments desafinats / i un guirigall de veus esgarrifós.

29) «Les forces de l'ordre impediren amb tot el seu empeny que vianants i automòbils, carrer Entença amunt, arribessin fins a la Model» (d'un original, abans de ser corregit; calc del cast. empeño) > Les forces de l'ordre impediren amb tot el seu entestament que vianants i automòbils ...

30) [ensombrir] «La magnificència de la vall fou ensombrida per un dia plujós» (d'un original, abans de ser corregit; calc del verb cast. ensombrecer) > La magnificència de la vall fou aombrada (o entristida) per un dia plujós.

31) «Entre pitos i flautes vaig estar gairebé tres anys fora de casa» (d'un original, abans de ser corregit; calc de la locució cast. entre pitos y flautas; cf. el nostre Nou diccionari auxiliar [NDA], s.v. pito) > Entre naps i cols (o Entre una cosa i l'altra, etc.) vaig estar gairebé tres anys fora de casa.

32) «De sobte, la dona de Job, Sítidos, que s'havia escapat de l'amo a qui servia com una esclava, compareix en escena, vestida amb parracs, provocant un esquinçant plor dels amics» (d'un original, abans de ser corregit; la forma esquinçant existeix com a gerundi però no com a adjectiu) > De sobte ... provocant un esquinçador plor dels amics.

33) [estar en el cert] «Els pares porten els fills a la consulta mèdica per estar tranquils. Ja sabien que venien per una cosa banal, però el que de debò volien era estar segurs; és a dir, que algun tècnic els digués: “Està vostè en el cert: era un refredat» (d'un original, abans de ser corregit; calc del cast. estar en lo cierto; noteu, en la frase corregida, el canvi d'ordre entre el verb i el pronom personal) > Els pares ... que algun tècnic els digués: «Vostè té raó: era un refredat.

34) [farola] «Recordem que les quatre columnes, juntament amb unes majestuoses faroles suggerides per Gaudí, eren commemoratives del centenari de Balmes i estaven situades a la plaça Major de Vic» (d'un original, abans de ser corregit; calc del cast. farola en una de les seves accepcions) > Recordem que les quatre columnes, juntament amb uns majestuosos fanals suggerits per Gaudí ...

35) [fer una llambregada] «Abans que el Ford trenqués per la primera cantonada vaig fer una última llambregada a l'indret on era el meu amic» (J. Agut, Rosa de foc, p. 206; ultracorrecció; cf. NDA, s.v. fer una ullada, fer un cop d'ull) > Abans que el Ford trenqués per la primera cantonada vaig donar una última llambregada a l'indret on era el meu amic.

36) [fill de veí, fill de veïna] «G.H.B. ha sofert, com els altres fills de veïna, la tortura del buidatge de cervell» (d'un original, abans de ser corregit; calc de l'expressió cast. hijo de vecino) > G.H.B. ha sofert, com tothom, la tortura del buidatge de cervell.

37) [glaciar] «A mig camí entre el continent europeu i Amèrica, ben lluny d'altres terres habitades per l'ésser humà, Islàndia, que té el glaciar més gran d'Europa, és una illa tres vegades més gran que Catalunya ...» (Regió 7, 13-3-2004, p. 29; calc del cast. glaciar) > A mig camí ... Islàndia, que té la glacera més gran d'Europa ...

38) «Qui tampoc no parlava gens era el pianista, però no pas perquè s'aboqués al plat, sinó perquè es quedava amb la mirada suspesa al lluny, picotejant com un ocellet, empassant-se amb dificultat el que es duia a la boca, amb la seva nou del coll sortida i gran com un ou, que pujava i baixava com un cavallet de fira» (J. Agut, Rosa de foc, p. 185; calc de l'adjectiu cast. grande en un dels seus usos) > Qui tampoc no parlava gens ... amb la seva nou del coll sortida i grossa com un ou ...

39) «Maragall promet que el país canviarà tant que d'aquí a un temps serà irreconeixible» (Avui, 31-7-2005, p. 21; adjectiu mal format; cal prendre per model cognoscible, enregistrat pel DIEC2) > Maragall promet que el país canviarà tant que d'aquí a un temps serà irrecognoscible.

40) «Tanmateix, el problema principal no és la voracitat insadollable de la hisenda pública aplicada a la iugular de la petita i mitjana economia productiva de Catalunya, sinó la falta de retorn en forma d'inversions públiques i, sobretot, de creació o millora d'infraestructures» (Avui, 27-12-2003, p. 2; calc del cast. yugular) > Tanmateix ... aplicada a la jugular de la petita i mitjana economia ...

41) [mamon] «Empasseu-vos aquesta, mamons» (Avui, 3-12-2003, p. 67; aplicació del sufix castellà -ón a una arrel verbal catalana; cf. NDA, s.v. mamon) > Empasseu-vos aquesta, mamaires (o mamerris).

42) [mandamàs] «Jo no diria que els bisbes enyoren directament el franquisme, com fan els mandamassos del PP. Però enyoren aquella època en què les autoritats de torn feien genuflexions davant del bisbe i li besaven l'anell» (Foc Nou, gen. 2005, p. 4; calc del cast. mandamás) > Jo no diria que els bisbes enyoren directament el franquisme, com fan els capitans manaies del PP. Però enyoren ...

43) [mandon -a] «Tot eren empentes per ser a primera fila i per recuperar posicions, i de seguida destacà la noia que era la més “mandona”, que aconseguia fer enrere els xicots ...» (J. Bellès, Fabulacions sirianes, p. 167; calc del cast. mandón -ona, que, encara que vagi entre cometes, és totalment innecessari) > Tot eren empentes ... i de seguida destacà la noia que era la més manaire, que aconseguia fer enrere els xicots ...

44) «Hi ha quart creixent i quart menguant. Hi ha també la lluna plena» (Avui, 22-6-2004, p. 5; calc del cast. menguante) > Hi ha quart creixent i quart minvant. Hi ha també la lluna plena.

45) [menjar] «En escasses i atropellades hores els serveis de protocol del nou govern es van mobilitzar el cap de setmana passat per impedir que el gremi de periodistes es quedés sense el menjar tradicional de Nadal» (Avui, 24-12-2003, p. 67; cf. NDA, s.v. menjar) > En escasses ... es quedés sense el dinar (o l'àpat) tradicional de Nadal.

46) [moldejar] «El món no es pot pas reduir a aquest cada dia el mateix; a aquesta pasta enganxifosa que enfarino, que tallo, que moldejo, que ratllo, que arrenglero a la post i que poso a la pala» (M. Fité, El carrer dels Petons, p. 43; calc del verb cast. moldear) > El món ... que tallo, que modelo (o afaiçono), que ratllo ...

47) «Ara mateix José Montilla ha dit que el no d'ERC i d'ICV al Tractat europeu és fruit d'una utopia egoista. Això d'utopia m'ha agradat; jo em pensava, tot llegint Moro i Hobbes, que utopia vol dir un món perfecte, no una Europa on hagin exclòs les nacions sense Estat» (Avui, 19-2-2005, p. 3; calc del cast. [Tomás] Moro, que adapta el nom del personatge històric anglès Thomas More; cf. Gran enciclopèdia catalana, s.v. utopia) > Ara mateix ... jo em pensava, tot llegint More i Hobbes ...

48) «La figura del Summe Pontífex se'ns apareix cada cop més deteriorada. A poc a poc ha anat perdent aquells atributs humans que concedeixen l'autonomia personal, fins a quedar-se sense la veu potent i càlida que s'expandia per l'orb com a guia espiritual de milions de cristians i d'altres seguidors de bona fe» (Avui, 26-3-2005; variant ultracorrecta de orbe) > La figura ... que s'expandia per l'orbe com a guia espiritual ...

49) [paralatge] «També he dedicat un annex a un mètode molt important en la determinació de grans distàncies, que tant serveix per als topògrafs com per als astrònoms. Es tracta del mètode de paralatges, el qual es fonamenta en una ciència molt important en aquest treball: la trigonometria» (AA. VV., Treballs de recerca d'alumnes de batxillerat del Bages. Curs 2001-2002, pp. 18-19; calc del cast. paralaje) > També ... Es tracta del mètode de paral·laxis, el qual es fonamenta ...

50) «Gregori, enamorat del poble pla, en totes les teves pàgines crides a la gent: “Aixeca't i camina!”» (d'un original, abans de ser corregit; calc del cast. pueblo llano) > Gregori, enamorat del poble senzill, en totes les teves pàgines ...

51) [presbíter] «Quan hi vam arribar, l'alcalde major d'Organyà ja feia una mica que hi era amb dos presbíters de la seva vila, mossèn Antoni Savi i mossèn Ermengol Ritort, i el tinent del destacament, Esteve Ribas» (M. Fité, El carrer dels Petons, p. 225; calc del cast. presbítero) > Quan hi vam arribar, l'alcalde major d'Organyà ja feia una mica que hi era amb dos preveres de la seva vila ...

52) [pujar] «M'he llevat d'hora, he pujat la persiana, he parat atenció a cada cosa que feia i he gaudit dels minuts i de les hores que m'acostaven a la felicitat» (Avui, 30-4-2004, p. 71; calc del verb cast. subir en una de les seves accepcions; cf. NDA, s.v. pujar) > M'he llevat d'hora, he apujat la persiana ...

53) «Era un programa que, sense complexos, parlava de la societat, dels seus tics, dels tòpics, dels defectes i els encerts de la gent del segle XX i d'aquesta gent en aquest país. Quasi res. Com l'enyorem ara que la màxima ambició que hom albira per tenir audiència és clonar programes d'humor» (Rev. del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats..., jul. 2005, p. 90; calc de l'expressió cast. casi nada) > Era un programa que ... i d'aquesta gent en aquest país. Déu n'hi dó!1 (o Déu n'hi doret!, o Com qui no diu res!). Com l'enyorem ...

54) [remontar] «[parlant de les eleccions europees del 13-6-2004] CiU davalla, el PSC toca el cel, el PP remonta i ERC s'atura» (Dossier Econòmic, 19-6-2004, p. 4; calc del verb cast. remontar) > CiU davalla, el PSC toca el cel, el PP remunta i ERC s'atura.

55) [salmonet] «Amanida russa, bistec, salmonets, flams» (d'un original, abans de ser corregit; calc del cast. salmonete) > Amanida russa, bistec, rogers (o molls), flams.

56) [tirar-se un pet] «Aquest nostre país de les meravelles s'escandalitza quan algú, en comptes de fer un badall, es tira un pet» (Regió 7, 5-2-2005, p. 26; calc del cast. tirarse un pedo) > Aquest nostre país de les meravelles s'escandalitza quan algú, en comptes de fer un badall, fa un pet.

57) «... Josep Comas i Solà ... fou qui mostrà que Titan –la lluna més gran de Saturn– tenia atmosfera (per cert, més densa que la de Mercuri, la Terra i Plutó)» (Avui, 25-9-2004, p. 19; calc del cast. Titán) > Josep Comas i Solà ... fou qui mostrà que Tità –la lluna més gran de Saturn– tenia atmosfera ...

58) [tornar-se contra (algú)] «A Castella, en general, és molt fàcil fer propaganda amb caricatures. El PP quan fa això sap que fa mal, però li dóna rèdits electorals. Ara bé, a la llarga, aquest model basat en la confrontació es torna contra ells» (Avui, 2-11-2005, p. 6; calc del cast. volverse contra [alguien]) > A Castella ... Ara bé, a la llarga, aquest model basat en la confrontació es gira contra ells.

59) [tupit -ida] «Deia que, encara que no ho sembli, hi ha dies en què els polítics fan vacances. I dic que no ho sembla perquè la política, que és sàvia en presència mediàtica, ha creat una tupida xarxa de mecanismes automàtics que permet ...» (Avui, 9-12-2004, p. 20; calc de l'adjectiu cast. tupido -da) > Deia que ... ha creat una espessa xarxa de mecanismes automàtics que permet ...

60) [xabacaneria, xavacaneria] «IB3, la irreversible. El castellà gaudeix d'una presència dominant en la programació de la nova televisió balear i la xavacaneria és marca de la casa» (Avui, 10-10-2005, p. 49; calc del cast. chabacanería) > IB3, la irreversible. El castellà gaudeix d'una presència dominant en la programació de la nova televisió balear i la grolleria (o barroeria, o matusseria) és marca de la casa.1 Escrivim el darrer mot d'aquesta expressió amb accent gràfic per les raons donades en el Català complet / 1, p. 93.

 
8)
 
Publicat en el blog en altres paraules dimecres 7 de juny del 2014
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net