Comentaris al Diccionari normatiu valencià (XIV)

 

 

Eugeni S. Reig

 

 

1. Comentaris diversos

● En l’entrada faldó del DNV trobem:

en faldó loc. adv. Solament amb la camisa i les bragues o els calçotets.

Seria més adequat:

     A mitjan vestir, mig despullat.

Per a dir que algú va en faldó no cal que porte la roba que ens diu el DNV, només cal que no estiga acabat de vestir.

● En el DNV no trobem la dita cent i la mare, molt coneguda i usada en valencià.

● En el DNV no trobem la dita un bovo en fa cent, molt coneguda i usada en valencià.

● En l’entrada foc del DNV trobem:

botar (o calar) foc (a alguna cosa) loc. verb. Encendre-la. Els revoltats van botar fot a la casa.

pegar foc (a alguna cosa) loc. verb. Encendre-la. En un moment de desesperació va pegar foc als documents.

Però no trobem punxar foc, que té el mateix significat.

Considere que seria millor que diguera:

botar (o calar o pegar o punxar) foc (a alguna cosa) loc. verb. Encendre-la. Els revoltats van botar fot a la casa.

● En l’entrada assentar, el DNV ens diu que assentar bé significa 'fer, alguna cosa, profit al cos' i assentar malament significa 'no fer, alguna cosa, profit al cos'. Jo, en el meu valencià heretat per tradició oral dels meus pares i dels meus avantpassat alcoians, per a expressar la idea que alguna cosa em fa profit, que actua de manera favorable sobre el meu organisme, dic que em prova. Jo diria, per exemple, “a mi, a dieta vegetariana em prova molt i la dieta a base de carn no em prova gens”. És fàcil que molts valencianoparlants, a causa de la pressió del castellà, en lloc de dir “les llonganisses que em vaig menjar anit per a sopar no em varen provar gens i no he pogut dormir en tota la nit” diguen “les llonganisses que em vaig menjar anit per a sopar em varen sentar mal i no he pogut dormir en tota la nit”. Però, calcant el castellà de manera exacta, diran “em varen sentar mal”, no diran “se’m varen assentar malament”. En alguns parlars, en lloc del verb sentar, usen els verbs caure o pegar. Les expressions assentar bé i assentar malament, que ja els va incloure Pompeu Fabra en el seu Diccionari General de la Llengua Catalana de 1932 i que el DIEC ha inclòs tant en la primera edició com en la segona, tenen tot l’aspecte de calcs del castellà hàbilment maquillats a fi de fer-los passar per locucions genuïnes nostres.

Considere que caldria reflexionar sobre la conveniència d’eliminar del DNV aquestes expressions.

● En el DNV no trobem el verb tresllindar que significa: 'arreplegar i ordenar adequadament els objectes d’una habitació o d’una casa, de manera que quede cada cosa al seu lloc'. S’usa, com a mínim, a Banyeres de Mariola.

● En l’entrada bovo del DNV trobem:

d'Alcoi i bovo?, canta-li un trobo.

El DNV ens diu que la paraula bovo es pronuncia [bóvo], és a dir, amb la o tònica tancada i v labiodental, i que la paraula trobo es pronuncia [tɾɔ́bo], és a dir, amb la o tònica oberta i b bilabial. Com que aquesta dita és pròpia del migjorn valencià –zona no betacista i a on les oo obertes es pronuncien ben obertes–, bovo i trobo no rimen. Ho trobe absurd.

La zona a on es fa el trobo –que probablement caldria grafiar trovo– es troba al sud de la línia Biar-Busot i s’estén, ja en terres de parla castellana, fins a l’Andalusia oriental.

Manuel Sanchis Guarner, en Els pobles valencians parlen els uns dels altres, arreplega la dita ¿Alcoià i bovo? Canta-li un trobo i diu:

El trobo o romanç més o menys fantàstic, no el creuran els alcoians perquè tenen fama de vius i desperts. Apliquen també aquesta dita als de Muro, III, 108; d’Ibi, IV, 9, del Campello, VII, 41; d’Elx, VIII, 6.

Joan-Carles Martí i Casanova, gran coneixedor del parlar del Camp d’Elx (oficialment, Baix Vinalopó) ens va comunicar en un missatge adreçat a la llista Migjorn el 17 de juny del 2005 que en aquella zona és molt coneguda la dita D’Elx i bovo? Canta-li un trovo. Ell va grafiar la paraula trovo amb v i ens va dir que entre bovo i trovo hi ha una rima perfecta.

Si posem en el cercador Google “canta-li un trovo” (entre cometes i amb v) trobarem un bon grapat de resultats. I podem veure la dita aplicada a altres poblacions, a més de les que ens diu Sanchis Guarner.

Considere que caldria estudiar la conveniència de dividir l’entrada trobo en dues entrades:

trobo [tɾɔ́bo]

Cosa trobada per atzar

trovo [tɾóvo]

Composició en vers de caràcter popular i, generalment, narratiu.

Açò és una mica complicat perquè implicaria fer canvis en les entrades trobar i trobador. De tota manera considere que és convenient que s’estudie.

● En el DNV trobem tonyar i atonyar, però no tonyador i atonyador, denominacions de qui fa aquesta activitat.

● En el DNV trobem persolar i persolador, però no persolada.

Heus ací un fragment de la rondalla Esclafamuntanyes d’Enric Valor:

Anaren molt lluny, en una heretat que es deia el mas dels Pinarets, ja del terme de Banyeres, on s’estava fent una gran persolada.

● En el DNV no trobem la paraula tanganada, 'caiguda violenta'.

● En l’entrada anís del DNV trobem:

1. m. BOT./AGR. Planta herbàcia anual (Pimpinella anisum), de flors blanques i menudes i llavors molt aromàtiques.

2. m. BOT./AGR. Llavor aromàtica d'esta planta, usada com a condiment i en infusions.

3. m. ALIM. Confit elaborat amb grans d'anís. Li agraden molt les coquetes i els rotllets d'anís.

4. m. ALIM. Confit menut.

5. m. BEG. Aiguardent aromatitzat amb essència d'anís.

6. anís estrelat m. BOT. Fruit de la badiana.

7. arribar als anissos loc. verb. Arribar a les acaballes d'una cerimònia, d'una festa.

La primera i la segona accepcions són incorrectes. En la primera accepció, a on diu “llavors molt aromàtiques” ha de dir “fruits molt aromàtics”. En la segona accepció, a on diu “llavor aromàtica d’esta planta” ha de dir “fruit  aromàtic d’esta planta”.

Els fruits de l’anís és allò que els valencians anomenem llavoretes i que formen part de la fórmula tradicional de les rosquilletes. Però encara que els valencians anomenem popularment llavoretes als fruits de l’anís, són fruits, no llavors.

● El DNV inclou les paraules bela, corumbela i culabela que remeten a Volantí 1. No inclou els geosinònims culambela, curumbela, girimbela, jurumbela, xirimbela i xurumbela que tenen el mateix significat, encara que un diccionari normatiu no ha d’arreplegar-ho tot, evidentment. El que sí que trobe curiós és que inclou la paraula giravela, que també remet a Volantí 1 i la grafia amb v, no amb b. Els sinònims que he relacionat anteriorment es pronuncien tots amb b bilabial en la zona no betacista i giravela és una paraula de la mateixa família i, lògicament, s’ha de pronunciar amb b bilabial, com les altres, i s’ha de grafiar amb b, com les altres. Supose que els redactors del DNV l’han grafiada amb v perquè així l’escrivia Enric Valor. Vegem-ne alguns exemples.

En la rondalla Joan-Antoni i els torpalls podem llegir:

Si malpensa, done’m una mitja; jo me la posaré i els ensenyaré com es fa, sense necessitat de tirar-me cap giravela.

En la rondalla Comencilda, Secundina i Acabilda trobem:

I així, escridassant, et despertares mig endormiscat i vas començar a córrer les foranes, vinga la giravela i la tombarella i no parant de dir badomies i renecs.

Supose que al senyor Valor el varen influir les fantasies que escriu Joan Coromines sobre la paraula mallorquina cucavela.

● En el DNV trobem xarcolar, però no xarcolador.

● En el DNV falta el verb peçolar.

● En l’entrada boç del DNV falta una accepció que remeta a careta 5.

● En el DNV falten els verbs bollisnar, mullisnar i plovisnar equivalents a plovisquejar.

● En l’entrada home del DNV trobem:

home del temps m. Persona que fa la crònica del temps en un mitjà de comunicació, especialment audiovisual.

En lloc de “persona” ha de dir “home” o, millor encara, “professional”.

En l’entrada dona del DNV trobem:

dona del temps m. Persona que fa la crònica del temps en un mitjà de comunicació, especialment audiovisual.

En lloc de “persona” ha de dir “dona” o, millor encara, “professional”.

I potser encara seria millor si en l’entrada home diguera:

home (o dona) del temps m. Professional que fa la crònica del temps en un mitjà de comunicació, especialment audiovisual.

I en l’entrada dona diguera:

dona (o home) del temps m. Professional que fa la crònica del temps en un mitjà de comunicació, especialment audiovisual.

● L’entrada turó del DNV remet a tossal. Hauria de remetre a tossal 1 i 2.

● En el DNV no es menciona el joc infantil xinxes, caparres i polls.

● En el DNV trobem tindre cara de Dijous Sant i fets de carnestoltes però no trobem tindre cara de marededeueta i fets de dimoni, tindre bel d’ovella i mossegar de llop, tindre cara de Pasqua i fets de Divendres Sant ni tindre cara de santet i fets de canalla. Totes aquestes expressions tenen el mateix significat, són equivalents.

● En el DNV no trobem granera vestida que és una granera que té la seua part inferior folrada amb un tros de drap i que servix per a arreplegar la pols i les brossetes que queden en terra després d’haver agranat i també per a enlluentir el paviment.

 

2. Alguns vocables que falten en el DNV

Tot seguit relacione –ordenats alfabèticament– diversos vocables que no apareixen en el DNV.

atonyador

bollisnar

culambela

curumbela

girimbela

jurumbela

mullisnar

peçolar

pelejadora

persolada

plovisnar

tanganada

tonyador

tresllindar

xarcolador

xirimbela

xurumbela

 

 

3. Fraseologia lèxica que falta en el DNV

Tot seguit relacione –ordenades alfabèticament– diverses expressions, frases, dites, etc., que no apareixen en el DNV.

cent i la mare

granera vestida

punxar foc

tindre bel d’ovella i mossegar de llop

tindre cara de marededeueta i fets de dimoni

tindre cara de Pasqua i fets de Divendres Sant

tindre cara de santet i fets de canalla

un bovo en fa cent

xinxes, caparres i polls

 

4. Cibergrafia

Diccionari normatiu valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

<http://www.avl.gva.es/dnv>

 

 

Eugeni. S. Reig

València, 10 de juliol del 2014

 

------------------------------------------------------------------------------------------------