InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 198 (divendres 27/06/2014) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
SUMARI
 
1) Eugeni S. Reig - tapit
 
2) Eugeni S. Reig - tara
 
3) Antoni Llull Martí - Trobar i encontrar
 
4) Pere Ortís - Empobriment de la llengua catalana. Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li. Fraseologia lèxica. Lletra D.
 
5) Albert Pla Nualart - Un pronom en un titular de portada
 
6) David Paloma - Josep Ruaix: "Sóc un lingüista de batalla"
 
7) Griselda Oliver i Alabau - De les perspectives de la demolingüística catalana
 
8) Neus Nogué Serrano - Rematitzacions i focalitzacions
 
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

tapit

Que té els seus elements molt junts. Comprimit, dens, compacte, espés.

El brosquil aquell era tan tapit que no es podia passar de cap de manera.

En la narració curta El ferrer de Bèlgida d’Enric Valor i Vives trobem:

Més endins, hi havia la cuina, i, al fons, es veia una porta, fronterera, que donava al corralet, enmig del qual s’alçava una frondosa figuera que, a l’estiu, feia una ombra molt tapida, i, sobretot, collita abundosa i de bona classe.

En la narració curta titulada Dolça recompensa de l’escriptor alcoià Jordi Valor i Serra podem llegir:

Primer collírem el millor raïm de la vinya i després de deixar la cistella en casa ens en pujàrem cap a amunt creuant la via del ferrocarril de Gandia, la carretera de València i la via de Xàtiva; ens internàrem pel pinar de Gormaig que tenia uns racons molt tapits i espessos i algunes clarianes poètiques.

Els fragments següents són de la rondalla El Gegant del Romaní d’Enric Valor:

Mitja hora bona de feina duia feta, quan va ataüllar un romer ufanós, que creixia una braça alt vora el marge pedregós d’un bancalusseu erm:

–Ah, quin romer més tapit! –va exclamar el forner.

 

Llavors, amb gran sentiment del pare i gran engrescament de l’Adolfet, que deia que estava en punxes de ganes de trobar-se el Gegant del Romaní, van anar al tros on era el romer tapit i sedós, i Batiste s’hi va agafar i va pegar estrebada.

En la rondalla El castell del Sol d’Enric Valor podem llegir:

Muhammad obeeix; però malgrat clavar-se per una senderola entre tapides frondes, al poc es giren i senten (res no veuen, pels revolts de la senda) el trec-trec de les ferradures del cavall de l’Home del Sol.

En la novel·la L’ambició d’Aleix d’Enric Valor trobem:

–Enguany la serra és tendra –afegí el Mingarro–; ha plogut molt en la primavera. El timó té dos pams, i per tots els alts la verdina puja més d’un eixem. Aniran bé si van pel pinar tapit, que fa molt bona ombra.

Els fragments següents són de la rondalla Esclafamuntanyes d’Enric Valor:

I, al capdadins del bosquet, destria un altre casalici que blanquejava entre els arbres ufanosos i tapits.

 

Buscà corrents un bon recés davall d’uns arbres tapits, vora una raconada de penyes, i s’hi va ajupir per passar-hi la nit.

 

El jove, amb el gec ben ajustat a la gola i el barret estacat fins a les orelles, llegües devorava per l’estreta senda, entre els troncs altíssims i la xara punxosa i tapida.

I els següents de la rondalla Abella, també d’Enric Valor:

I amb el braç estés li mostrava unes roges teulades, uns merlets de joguina, lluents al lluny com si fossen rajoletes de Manises, tot pertanyent a un casalici de caire misteriós, voltat de balustrades i tapides arbredes, que s’alçava enmig de les hortes cap a la banda de ponent, no més d’un quart d’hora lluny d’on Jaumet es trobava.

 

Els ecos que feien els boscatges tapits repetien breument: Negre!

En el Diccionario valenciano-castellano de Josep Escrig (1851) i en el Diccionario general valenciano-castellano de Joaquim Martí i Gadea (1891), en l’entrada tapit, trobem: «tupido, da».

El Diccionari General de Francesc Ferrer Pastor (1985) també arreplega l’adjectiu tapit. Diu: «Atapeït, compacte [tupido]».

El DCVB diu d’aquest adjectiu: «Atapeït, compacte (Empordà, Alt Pallars, Urgell, País Valencià); cast. tupido

El DECat de Coromines (VIII, 291b15) diu: “Recollit primerament pel DTo. en la variant tapir «denso, condenso, stipo, constipo» (1647). Aquesta variant resta avui valenciana: «tapit: cosa tupida», Sanelo (I, 130v1); Valor-Giner defineixen tapir ‘fer que una tela, etc. siga ben espessa, que no tinga intersticis, espessir-la’, aplicat a teixits o brancatge.”

No arrepleguen l’adjectiu tapit cap dels diccionaris següents: DGLC de Fabra, DIEC, GDLC, DVal, diccionari del SALT 3. Sí que l’arreplega, en canvi, el DOPV de l’AVL.

L’adjectiu tapit és àmpliament usat pels valencians. Sé segur que s’usa, com a mínim, a l’Alcoià, a la Vall d’Albaida i al Baix Vinalopó, però el seu ús està molt més estés. En molt llocs s’usa la variant formal atapit. És una paraula nostra, molt antiga i encara viva, que ha estat injustament bandejada de la llengua normativa.

 

En valencià també es diu: atapit
La llengua estàndard sol emprar: atapeït
En castellà es diu: tupido
 
NOTA 1:
- Valor i Vives, Enric; El ferrer de Bèlgida dins Obra literària completa (vol. I, Editorial Gorg, València, 1975, pàg. 186)
- Valor i Serra, Jordi; Dolça recompensa dins Històries Casolanes. Narracions alcoianes (Editorial Lletres Valencianes, Alcoi-València, 1950, pàg. 52)
- Valor i Vives, Enric; El Gegant del Romaní dins Rondalles valencianes (3er volum, Edicions del Bullent, Picanya, 1991, pàgs. 8 i 11)
- Valor i Vives, Enric; El castell del Sol dins Rondalles valencianes (2on volum) (Edicions del Bullent, Picanya, 1993, pàg. 46)
- Valor i Vives; Enric; L’ambició d’Aleix (2ª edició, dins Obra literària completa, volum III, Fernando Torres editor, València, 1982, pàg. 187) i (3ª edició, redacció nova, Editorial Tàndem, València, 2000, pàgs. 164 i 165)
- Valor i Vives, Enric; Esclafamuntanyes dins Rondalles valencianes (5é volum) (Edicions del Bullent, Picanya, 1993, pàgs. 24, 46 i 50)
- Valor i Vives, Enric; Abella dins Rondalles valencianes (5é volum) (Edicions del Bullent, Picanya, 1993, pàgs. 97 i 122)
 
NOTA 2: DTo = Petro Torra, Dictionarium seu thesaurus catalano-latinus, Barcelona, 1653; Vic, 1757. Cite per l’edició de Vic.
 
 
2)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

tara

   Quantitat d’un aliment sòlid que es pren com a aperitiu i com a acompanyament d’una beguda, normalment alcohòlica. Sovint es tracta d’un producte elaborat en la cuina, com per exemple bocinets de truita de queradilla, encara que també poden ser olives, ametles fregides, cacauets torrats, trossets de formatge, de cuixot o d’embotit, etc.

A mi m’agraden molt les taretes d’Alcoi. ¡Quines coses més bones!

Aquesta paraula és d’us habitual a Alcoi.
Ja que he mencionat les taretes d’Alcoi, en relacione a continuació unes quantes: abissinis, abissinis de llonganissa, aladrocs en vinagre, bolets de xop, calamars a la romana, caragolets, carxofes rostides amb all i jolivert, carxofes arrebossades i fregides, cervellets, coradeta, croquetes d’aladroc, croquetes de bacallar, esclata-sangs, espardenyes d’aladroc, espardenyes de bacallaret, espardenyes de sardina, faves bollides amb herba sana, fetge rostit, floricol arrebossada i fregida, formatget blanquet fregit, gambes a la planxa, garibaldinos, lleterola, mareta, olives farcides, pericana, pilotetes, renyons a la planxa, sang amb ceba, sangueta, senyalets, sépia a la planxa, sepionets, tombabarcos, ventre en tassa. ¡Bon profit!
 
En valencià també es diu: tapa
La llengua estàndard sol emprar: tapa
En castellà es diu: tapa
 
3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 97)
 
Trobar i encontrar
 
Antoni Llull Martí
 
Trobar i encontrar són mots quasi sinònims que ja eren usuals en la nostra llengua dins el segle XIII. El primer té un significat més extens, i el segon s’usa molt poc avui en dia, potser perquè no se’n coneix bé l’ús i perquè molts deuen pensar que és un castellanisme. Amb tot i que semblin sinònims, la seva significació no és idèntica, i el verb castellà encontrar no sempre és traduïble per trobar.

 

El diccionari normatiu diu de trobar que és «veure presentar-se a la fi (allò que cercàvem)», «coincidir per atzar amb qualcú a algun lloc», «veure presentar-se (quelcom) sota una determinada manera d’esser, aspecte, etc.», mentre que del segon en posa que és «topar-se (amb algú), sortir al pas (d’algú)». Per deixar-ho més clar: si dues persones se cerquen, o caminen en direccions oposades, en el moment que es veuen cara a cara s’encontren, mentre que dues persones que es coneixen i que sense cercar-se es veuen a algun lloc, es troben.

 

Amb tot i que encontrar, i el seu derivat encontre, no siguin molt populars, en tenim exemples d’ús tradicional i encara actual, com el nom de la processó dita «de l’encontre». Una glosa que, si no ho record malament, vaig llegir a la revista L’Ignorància, deia: «Me n’anava no sé on / vaig encotrar no sé qui / me va contar no sé què / i no sé que li vaig dir». De vegades trobam en castellà

encuentro inadequadament traduït per trobada, com és el cas del punt de trobada del nostre aeroport, que quedaria millor dient-li punt d’encontre, perquè la gent no va a reunir-s’hi, sinó, normalment, a encontrar-s’hi amb qualcú. En canvi, de la reunió de persones que acudeixen a un lloc determinat per parlar o fer-hi qualsevol altra cosa, podem dir-ne una trobada, com generalment es fa, però mai «una encontrada».

 

Encontrar ve de contra ‘enfront de’, i trobar, segons sembla, del mot llatí tropus ‘figura de dicció, trop’. Trobar, en principi, era ‘inventar, compondre versos’, i finalment ‘fer trobadís’, ‘aparèixer allò que cercàvem’. En castellà i en portuguès s’usa trovar referit als antics trobadors, en castellà trovadores. Un curiós derivat de trobar és tròpies (vulgarment tropis), que és l’estipendi que es dóna a qui troba una cosa de valor que s’havia perdut i la retorna al seu propietari.
 
4)
 

Empobriment de la llengua catalana.
Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li.

Pere Ortís

Fraseologia lèxica.

 
Lletra D.
 

      “Dado que”. Atès que. Atès que hi ha roba estesa, no ho xerraré. Atesa la teva sort, no vinc amb tu.

      “Dar palo”. *Donar pal”. Pegar. Pegar amb un bastó. Amb un garrot.  Pegava al pobre nen. Donar bastonades. Rebre, donar garrotades. Pegar amb un bastó.

      “Dar un beso”. Fer un petó. Fes-me un petó, reina.

       “Dar-se cuenta”. *Donar-se compte”. Adonar-se. A la fi s'adonà que l'estafaven. Adona’t que ets un badoc.  Cal reparar que el verb és adonar-se, i no adonar-se’n. El pronom en hi va quan cal fer referència a un nom que hom després no menciona. Molts diuen: *No se n’adonava que li aixecaven la camisa”, per No s’adonava que li aixecaven la camisa.  És a dir que, quan l’objecte d’adonar-se és present, hi sobre el pronom en.

       “Dar gusto”. *Donar gust”. Donar bo. Donar bo prendre el sol; sol solet vina’m a veure.

      “Darse la vuelta”. *Donar-se la volta”. Girar-se. Tombar-se. Mal parlaven d’ell i es girà i els fulminà amb els ulls. Fer un gol mig girant-se, o fer-lo a la mitja volta, o fent mitja volta, o  mig tombant-se.

     “Darse la vuelta la situación”. Capgirar-se la situació. Nedaven en l’abundància, però s’ha capgirat la situació.

      “Date prisa”. *Dóna't pressa”. Afanya't. Mou-te. Mou-t'hi. Au, de pressa! Afanya't, que fem tard.

      “Debido a”. *Degut a”. A causa de. Per raó de. Per mor de. S'han assecat per causa de l'eixut. No ha vengut per mor d’en Pere.          

     “De cuando en cuando”. *De quan en quan”. De tant en tant. Adesiara. Tot sovint.    De tant en tant gira full.  *De tant en quant”. De tant en tant. De tant en tant surt el sol. Plou, adesiara.

      “De haber sabido esto”. *D'haver sabut això”. Si sé això. Si arribem a saber això. Si ho sabia abans. Si sé això, no vinc. Si arribem a saber això, no hi participem pas. Si ho sabia abans, jo pla que  l’hauria posat a rotlle.

       “De lo contrario”. En cas contrari. D'altra manera. D’altra banda. Altrament.     L'ajuntament hi ajudarà; en cas contrari, ja ens espavilarem.

       “De nada”, a Amèrica: “Por nada”. *De res”, l’ha imposat aquesta expressió castellana, en respondre a Gràcies, i ha desbancat els preciosos: No s’ho val. No hi ha de què. No es mereixen. ─Gràcies, noi, pel teu cop de mà. ─No s’ho val. ─Gràcies per averar-me el paquet. ─No hi ha de què. No es mereixen.

      “De pacotilla”. De pa sucat amb oli. Ha estat un discurs de pa sucat amb oli. Mentalitat de pa sucat amb oli.

      “De por vida”. *De per vida”. Tota la vida. Per tota la vida. Aquest mal ja el tindrà  tota la vida. O per tota la seva vida.

      “De repente”. *De repent”. De sobte. Sobtadament. Tot d'un plegat. De cop i volta. A la impensada. En Tal morí de sobte. Tot d'un plegat, la vella  s'enrabià.

      “Dejar córrer”. Deixar-ho córrer. Deixar-ho estar. Deixar fer. Deixa’l estar, d’una vegada! Deixa fer la pilota, brivall!

     “Derrame cerebral”. Vessament cerebral. Feridura. Apoplexia. Ferir-se. Embòlia. Hemorràgia. Ictus. En Joan ha mort d'una feridura. En Tal s'ha ferit.  Pot ser que això de feridura, aplicat a aquest cas, soni malament a aquell que no ho ha dit mai ─que ho ha dit sempre en castellà─ i ara vol traduir-ho al català. Però així ho hem dit sempre, i encara es diu. És una paraula, i és un verb, ben nostrats.

      “Desde luego”. Per descomptat. I tant! Prou que. Pla bé. Per descomptat que no saps on vas. Si ho sé abans, jo pla que li dic el nom del porc!

      “Desde que”. Des que. D'ençà que. Des que s'ha post el sol som aquí

 

5)
 
Publicat en el diari ARA dissabte 7 de juny del 2014

El nostre titular de portada de dijous va crear dubtes i debat abans i després de publicar-se. Fa molts anys, quan la informació no ens assaltava tothora i per tot arreu, els titulars dels diaris tendien a ser més explícits en detriment de la brevetat i l’impacte.

Però avui no podem obviar que el lector viu en un brou informatiu que de vegades, quan hi domina molt un ingredient -com l’abdicació reial-, ja pressuposa un context per defecte. Això explica que a l’ARA tituléssim “CiU se’n desmarca”, i a El Periódico, “CiU desconnecta”.

I que no s’espanti el veí de dalt: no li trepitjo el terreny i em cenyeixo a l’àmbit lingüístic. Pocs qüestionen el segon titular i, en canvi, alguns no veuen clar el pronom del primer. Tan poc clar que arriben a proposar “CiU es desmarca”. Però aquest afany d’escamotejar el cos del delicte fa agramatical la frase sense fer-la més autosuficient.

Imaginem-nos que Felip VI, ja entronitzat, vol que Mas vagi a la Zarzuela, i un dels nostres rotatius bilingües, molt eufòric perquè té una exclusiva, titula amb lletres de pam: “ Mas irá ”. Tothom tindria clar, en aquest cas, que la versió catalana només pot dir “Mas hi anirà”.

La presència de l’ hi no fa menys autònom el titular, i la seva absència, com en l’altre cas, el fa agramatical. Si “CiU es desmarca” us sona millor, és perquè la influència del castellà us ha esmussat la intuïció.

Que la intuïció balla ho prova que hàgim traduït el magnífic thriller de Hitchcock The man who knew too much -en castellà El hombre que sa bía demasiado - amb un calcat L’home que sabia massa, mentre que el francès, conscient que sap massa d’un tema molt concret, opta per L’Homme qui en savait trop.

Esclar que saber-ne massa evoca habilitat per fer una cosa i no pas un excés d’informació. Potser caldria una versió més lliure. Suggereixo, de cara a un futur més independent, L’home que sabia on i quan.

 

6)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari EL PUNT AVUI divendres 6 de juny del 2014
 
 
Josep Ruaix:
"Sóc un lingüista de batalla"
 
David Paloma
 
Una coneguda revista que mensualment descobreix Catalunya va dedicar un monogràfic al Moianès. Eduard Castellet i Díaz de Cossío, aleshores president de la Fundació Joan Miró, va escriure que “el primer que s’ha de fer al Moianès és anar a parlar amb el lingüista Josep Ruaix”. Ni les Coves del Toll ni el roure del Giol: Josep Ruaix i Vinyet, natural de Moià. Eclesiàstic, gramàtic i escriptor, Ruaix és autor d’una seixantena d’obres sobre gramàtica. El seu primer manual va ser El català en fitxes (1968); després, entre altres títols, va publicar Català fàcil (1983), Punts conflictius de català. Deu estudis sobre normativa lingüística (1989), Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d’avui (1994-95) i Nou diccionari auxiliar (2011). En el portal Jove.cat, només un dels molts enllaços sobre diccionaris i gramàtiques porta al web d’un lingüista: és ell, el gramàtic del poble, tal com el va definir Carles Riera. El dia 10 de juny, en el marc de la cloenda de la 14a edició dels postgraus de correcció i d’assessorament lingüístics de la Universitat Autònoma, parlarà sobre deu punts que l’esperada gramàtica normativa hauria de resoldre.
 
Us agrada que us anomenin el gramàtic del poble?
Sí, m’agrada molt. Sóc un home que he volgut conèixer les necessitats del poble i donar-hi resposta.
 
Ja al seminari vau començar a elaborar fitxes de català...
De primer anaven adreçades als seminaristes de Vic. Parlem de començaments dels anys seixanta del segle passat. En aquella època, al nostre seminari tot el que no era acadèmic es feia en català; i el que era acadèmic, o bé en castellà o bé en llatí.
 
Classes tolerades en horari extraescolar.
Fora del seminari també les classes eren tolerades, si bé sota algun paraigua: locals parroquials, associacions... El que recordo que va ser clandestí van ser uns exàmens de professors de català que van tenir lloc a Barcelona i als quals vaig assistir. Tota la vida he ensenyat i corregit català, a més de traduir-hi d’altres llengües.

D’on us ve l’interès per la llengua catalana?
És vocacional. De ben petit recordo que m’embadalien els sermons, el teatre, els llibres, la llengua literària. Vaig aprendre a llegir català amb el catecisme i les revistes En Patufet i Virolet, que es guardaven a casa. Anava resseguint les paraules i pensava: “Així és tal com parlem nosaltres”.

Quines van ser les primeres obres que vau consultar sobre llengua?
Les que tenia el meu pare, de la “Col·lecció Popular Barcino”: Ortografia catalana i Les principals faltes de gramàtica, de Pompeu Fabra; El català i el castellà comparats, de C.A. Jordana, i El català en vint lliçons, de B. Montsià; després el Curs pràctic de gramàtica catalana, de J. Marvà, les Converses filològiques i la “gramàtica pòstuma” de Fabra, etc.

Pompeu Fabra es va convertir en el vostre principal referent lingüístic.
Sí. Fabra va ser un cas excepcional des del punt de vista de la normativa: el seny ordenador de la llengua, com s’ha dit.

Heu escrit que “cap autor, per més prestigi que tingui, no pot ser seguit acríticament”. Es pot ser fabrista i seguir críticament Fabra?
I tant. Tots ens equivoquem. S’ha de ser crític amb tothom.

Hi va haver una època, en aquest país, amb bastants capellans estudiosos de la llengua. Ara hi ha menys capellans que es dediquin a estudiar-la.
Hi ha hagut una democratització de l’ensenyament. Abans els clergues eren privilegiats dipositaris de la cultura i bastants capellans eren filòlegs. Ara ja només en queda un reducte. Sense anar més lluny, el 29 de març va morir Modest Prats. Però encara hi ha una colla de filòlegs i d’humanistes que han passat alguns anys al seminari: Josep Torras, Josep Tió, Narcís Garolera, Joan Badia, J.-L. Carod-Rovira... Joan Solà també hi va passar.

Parlant de Solà, en les vostres Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d’avui vau fer referència a tres qualitats i “tres no petits defectes” de Solà. Els mantindríeu?
Prefereixo no parlar-ne. Ell ara no es podria defensar. Diguem-ho amb la frase de Pilat: Quod scripsi scripsi, el que està escrit està escrit.

Sovint citeu les Observacions crítiques... És la vostra obra referencial?
No. Simplement és una obra amb un enfocament original i amb observacions encara poc conegudes.

Heu estat editor de pràcticament tots els vostres llibres.
Volia controlar la meva obra en tots els seus aspectes. Penseu que vaig destruir una edició completa de La conjugació dels verbs perquè hi havia errates. Com que era autor i editor alhora, m’ho podia permetre.
 
¿Us sentiu sol, en determinades opinions? Vós defenseu que s’escrigui si us plau i no sisplau.
Crec que s’ha de mantenir la coherència entre el significat i el significant en aquesta fórmula d’educació. Per a mi és un ús heretat la distinció entre si et plau, si li plau, si us plau. Ara bé, si la tendència a l’aglutinació és tan forta com sembla, també entenc que la grafia sisplau té avantatges i que, per tant, es pot modificar la norma. Les llengües evolucionen.

I la “proposta Coromines” en relació amb les preposicions per i per a? No en voleu dir “proposta Coromines-Solà”.
Solà la va divulgar i els mitjans l’han seguit, però la paternitat és de Joan Coromines. La va fer pública en Lleures i converses d’un filòleg, l’any 1971. Com ja vaig exposar, es tracta d’una proposta filològicament infundada, gramaticalment incongruent i socialment disgregadora, demagògica i contraproduent.
S’ha perdut una oportunitat per a reforçar la unitat de la llengua?
Per descomptat. Ha estat pitjor el remei que la malaltia. La proposta de Fabra era una mica difícil perquè no responia a la praxi oral, però també era equilibrada en termes generals i interdialectals. Va passar que a partir de 1971 hi va haver carta blanca. Es va desencadenar una indisciplina lingüística. La proposta corominiana és la causa de certes actituds d’esnobisme, relaxació i empobriment en general.
 
Què en penseu, de la llengua en els mitjans de comunicació?
Sento un gran respecte pels periodistes; entre altres raons, perquè jo també m’he dedicat qui-sap-lo a aquest àmbit. Quan es treballa amb immediatesa, no es pot demanar perfecció. De fet, els mitjans reflecteixen un ús precari de la llengua en els usuaris en general, ús precari que es deu principalment a la interferència del castellà.

És de Fabra la reflexió que ni la pràctica de l’excursionisme ni l’estudi de la llengua no li havien donat mai cap disgust. Com aneu de disgustos?
A mi l’observació de la llengua me n’ha donat i me’n dóna bastants. No ho puc negar. Sóc un lingüista de batalla.

Què resoldrà la nova gramàtica?
Doncs no ho sé.

Però n’heu revisat uns quants capítols...
A hores d’ara, divuit.

I quina opinió en teniu?
M’han demanat discreció des de l’Oficina de Gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans.

Però potser ens podeu avançar alguns punts que d’aquí a pocs dies explicareu en un àmbit universitari.
Us en dic tres: és admissible cap en lloc de gens de?; són acceptables certes oracions de relatiu sense verb?; s’ha d’escriure amb a o sense a la construcció D’aquí a mitja hora? Són molts els punts que la nova gramàtica normativa hauria de resoldre.
 
7)
 
Pubicat en NÚVOL dilluns 9 de juny del 2014
http://www.nuvol.com/noticies/de-les-perspectives-de-la-demolinguistica-catalana/

De les perspectives de la demolingüística catalana

Griselda Oliver i Alabau
 
8)
 
Publicat en el blog en altres paraules diumenge 4 de maig del 2014
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net