InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 195 (divendres 06/06/2014) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
SUMARI
 
1) Eugeni S. Reig - ser del puny tancat
 
2) Eugeni S. Reig - sobresequier
 
3) Antoni Llull Martí - Paraules molt conegudes que quasi ningú sap què volen dir
 
4) Pere Ortís - Empobriment de la llengua catalana. Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li. Fraseologia lèxica. Lletra A.
 
5) Albert Pla Nualart - Petit repàs al revelador argot polític
 
6) Pere Ortís - Pantano? I altres aigües
 
7) Laura Basagaña - Raimon: “La llengua és l’expressió del que un és”
 
8) Neus Nogué Serrano - Pompeu Fabra i les tematitzacions
 
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

ser del puny tancat

Ser molt avar, agarrat, mesquí, gasiu, ronyós, garrepa.

És bona xicota però és del puny tancat. Jo no vaig gens a gust amb ella, la veritat.

La frase feta ser del puny tancat (o apretat) és d’us habitual en valencià.
 
En valencià també es diu: ser del puny apretat
La llengua estàndard sol emprar: ésser de la confraria de l’estalvi, ésser de Vilatenim, ésser del puny clos (o estret), ésser estret d’armilla
En castellà es diu: ser de la Virgen del Punyo
 
 
 
2)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

sobresequier

Encarregat de distribuir l’aigua d’un riu o d’un naixement entre els diversos regants que en són beneficiaris.

Però ¿de quin sobresequier em parles, del de la font del Molinar o del de la font de Barxell?

Tenim la cançoneta popular alcoiana:

Si la Font del Molinar

es tornara de café,

de segur que el Ricatxon

seria sobresequier.

L’escriptor alcoià Jordi Valor i Serra empra aquest mot en la seua prosa literària. En la narració La cosina Agnés podem llegir:

El padrí fou un germà del pare i sobresequier del reg de les fonts del Molí.

En la Història d’Alcoi, publicada per l’Ajuntament d’Alcoi i el CAEHA, trobem:

Les competències del Consell Particular incloïen assumptes de molt diversa índole, però les podem agrupar en dos temes principalment: el polític i l’econòmic. Quant a les primeres, assenyalem que els consellers donaven, o no, la seua aquiescència als nous càrrecs extrets i establien, si es donava el fet, l’impediment pel qual no podien exercir-lo. A més, nomenaven les persones que exercien càrrecs, com el sobresequier, el cirurgià de l’hospital, el tarraçaner, els jutges comptadors, etc.

L’historiador Rogelio Sanchis Llorens en Memorias sobre antigüedades de Alcoy, reproduïx la relació de persones que formaven el govern municipal alcoià l’any 1668, relació que dóna Vicente Carbonell en la seua obra Célebre centuria (1672) [edició facsímil publicada en 1976 per la CAPA, Alacant], entre les quals apareix el ciutadà Lluís Arcaina amb el càrrec de sobresequier.

L’ofici o càrrec de sobresequier va tindre molta importància durant segles en la vida d’Alcoi. La prova és que el càrrec sempre s’assignava a una persona de la classe dels  ciutadans, grup social –amb membres de la noblesa– que copava el govern municipal, i no a cap persona que tinguera un ofici manual. A més, s’ha de tindre en compte que fins al segle xviii el pes de l’agricultura i la ramaderia en l’economia local va ser molt important.

D’altra banda, el proveïment d’aigua a la població, dedicada al consum humà i al reg, sempre ha tingut una importància cabdal. Així, fins al segle xvi, Alcoi només disposava, per a atendre les necessitats del seu veïnat, de l’aigua de la font anomenada d’En Barberà, que naix en un terreny de la partida anomenada de les Ombries, i que es va portar a la vila després de l’acord pres el 16 de novembre de 1483. En el segle xvi, davant de les necessitats tant de proveïment d’aigua potable com de reg, es va acordar segons les escriptures dels dies 24 de maig de 1529, 4 de maig de 1532 i 12 d’agost de 1534, la conducció d’aigües procedents del Molinar, anomenat en aquella època la Font Mansa o el Llac. Finalment va arribar l’aigua a la plaça de Sant Agustí la vespra de la Pasqua de 1540.

La paraula sobresequier, que no apareix en cap diccionari, és d’ús habitual en el parlar d’Alcoi, especialment en el de la zona rural. Jo la conec molt bé perquè el meu avi matern va ser sobresequier de la font de Barxell. Cal aclarir, no obstant, que la paraula és (o ha sigut) pròpia d’una àmplia zona del valencià meridional, tant del nord-meridional com del sud-meridional i que la trobem en diversos llibres i documents sobre Elx i Monòver.

En Aqüeductes de Monòver de María Luisa Román Mira, podem llegir:

El sobresequier és l’encarregat de repartir l’aigua de reg i de controlar les hores que corresponen a cada regant. En els Llibres de Claveria de Monòver (1652 a 1694) apareixen reflectits els sous o jornals. En estos anys hi va haver dotze sobresequiers distints, però el sou (4 lliures anuals) no va canviar en absolut durant eixe temps.

A Cocentaina s’empra, per a aquest mateix concepte, l’expressió manador de l’aigua o, simplement, manador, però el mot més àmpliament usat pels valencians és sequier. En la novel·la Els horts de Martí Domínguez Barberà trobem la paraula sequier:

Ell havia estat regador i sequier i encara conservava la corpenta dels bons anys per bé que enderrocada per la senectut.

 

En valencià també es diu: manador, sequier
La llengua estàndard sol emprar: sequier
En castellà es diu: acequiero
 
NOTA 1: La cançoneta popular alcoiana que he posat com a exemple l’ha arreplegada de fonts orals l’estudiós alcoià Josep Tormo Colomina i podem trobar-la en el seu treball “El café gelat (IV)” publicat en la Revista de Festes de Moros i Cristians d’Alcoi de l’any 1996, pàg. 128.
 
NOTA 2:
- Valor i Serra, Jordi; La cosina Agnés dins Narracions alacantines de Muntanya i Voramar (Editorial Sicània, València, 1959, pàg. 18)
- Payà i Botella, Cèsar; “El govern i la societat de l’època foral (segles xvi-xvii)”, dins Història d’Alcoi (Ajuntament d’Alcoi, Editorial Marfil i Centre Alcoià d’Estudis Històrics i Arqueològics [CAEHA], Alcoi, 2006, pàg. 186).
- Sanchis Llorens, Rogelio; Memorias sobre antigüedades de Alcoy, inclosa dins del volum II d’Obras escogidas sobre Alcoy (Alcoi, 1995, pàg. 1261)
- Román Mira, María Luisa; “Aqüeductes de Monòver” publicat en la Revista de Festes (Monòver, 2005, pàg. 46)
- Domínguez Barberà, Martí; Els horts de (Editorial L’Estel, València, 1972, pàg. 97 i Edicions Bromera, Alzira, 1990, pàg. 154)
 
NOTA 3: El meu avi matern, Francisco Reig Pastor, que va ser sobresequier de la font de Barxell, va nàixer a Alcoi l’any 1872 i va morir, també a Alcoi, l’any 1964.
 
NOTA 4: Done les gràcies a Joaquim Victoriano Lavinya per la seua ajuda.
 
 
3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 95)
 
Paraules molt conegudes que quasi ningú sap què volen dir
 
Antoni Llull Martí
 
Tots ens trobam de tant en tant amb paraules que ens resulten conegudes (les hem sentit o les hem vist escrites en moltes ocasions), però que molts de nosaltres no arribam mai a saber exactament què és allò que signifiquen. Pel context ens en feim una idea, i generalment encertam en la comprensió, però també es pot donar el cas que interpretem malament un d’aquests mots i no entenguem prou bé el contingut de la frase en la qual es troba.
 
Miraré de treure’n alguns exemples. Tothom sap que significa caçar, però quasi ningú sap, si no ha estudiat lleis, que és cassar. Això no obstant quasi tothom ha sentit parlar de recursos de cassació i sap poc més o menys que és un recurs que presenten els advocats quan no estan conformes amb una sentència. Idò bé, cassar, com el seu predecessor llatí cassare, significa anul·lar, i amb un recurs de cassació es demana l’anul·lació d’un acte jurídic, com una sentència, per considerar aquell qui el presenta que no s’ajusta a la llei o que és estat emès infringint garanties processals que no podien esser deixades de banda.
 
Un altre d’aquests mots és logística. Qui més qui menys ho associa a cosa militar, però què és exactament això? Del grec logos ‘argument, discussió, raó’, i finalment ‘paraula’, s’ha format un gran nombre de mots tècnics, tals com sil·logisme, logaritme, lògic i logístic, aquest darrer amb la significació de ‘relatiu o pertanyent al càlcul’, i d’aquesta accepció es formà logística que és la branca de l’art militar que té per objecte preveure, efectuant els adients càlculs, les necessitats de les forces armades, i proporcionar-los els mitjans per assolir els seus objectius. Però avui en dia s’utilitza també aquest mot amb relació a la indústria o el comerç (per exemple, la companyia distribuïdora de productes derivats del petroli que abans es deia CAMPSA canvià de nom i ara es diu CLH, que vol dir Compañía Logística de Hidrocarburos). Logística, en aquest cas i en altres semblants, és l’estudi del moviment de materials i mitjans que necessita una determinada
indústria i com aconseguir-los de la manera més avantatjosa, preveient quins i com poden esser els productes, on convé fabricar-los, com transportarlos i quan treure’ls al mercat per obtenir uns guanys màxims.
 
 
4)

Empobriment de la llengua catalana.
Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li.

Pere Ortís

Fraseologia lèxica.

 

La penetració de lèxic castellà dintre el català és increïble, però encara ho és més la penetració de la sintaxi, de les frases fetes, i molt més nociva per tal com és més subtil i difícil de detectar, i no diguem de corregir. Tan sols una persona ben formada en la llengua catalana té la capacitat de detectar-la. Allò que sempre hem dit malament ens sembla el més correcte del món i la seva esmena ens fa l'efecte de forçada i arbitrària, difícil i impossible d'assumir. La llengua catalana ha passat situacions molt adverses creades pels seus implacables enemics i siguem-li fidels, fem un esforç ni que ens costi i s’oposi al nostre amor propi a restaurar-la i tornar-la neta, que és el millor desgreuge que li podem dedicar. I a fe que se’l mereix.

 
Lletra A.
 

     “A fin de cuentas”. Comptat i debatut. Al capdavall. Al cap d’allà. Fet i fet. Tantes promeses i al capdavall ens deixen a l’estacada. Molt de bla, bla, bla i al cap d’allà no ha dit res. Semblava qui sap què i, comptat i debatut, no hi hagut res de nou.

     “A granel”. A l'engròs. A dojo. A doll. Vendre a l'engròs. Vendre cereals, grans, a dojo. Vins de tota mena, a doll.

      “A primera vista”. Al primer cop d’ull. Amor al primer cop d’ull.

      “Ahí vienen!”.  *Ai vénen!”. Ja vénen! Ara vénen! Ja vénen, ja són al pont! Mi-te’ls com vénen!

     “Algo es algo”. Déu n'hi do. ─Tan sols n'he caçat un.  ─Home, Déu n'hi do!

     Al + infinitiu. En + infinitiu.  "Al entrar en casa". En entrar a casa. En sortir al carrer.  O usant el gerundi: Sortint al carrer. Entrant a l'habitació. O En + gerundi, com ho fan els mallorquins: En arribant del viatge. En obrint la finestra.

     “Allá ellos”.*Allà ells”. Ja s'ho faran. És cosa seva. Per a ells va el pollastre. Del seu pa faran sopes.  Mira que de tota manera volen anar amb ell. ─No t’hi amoïnis, del seu pa faran sopes!No hi volen anar, per on tu els dius. ─Ja s’ho faran!

     “Allá nos vamos”. *Allà ens anem”, (referint-nos a un lloc del qual acabem de parlar).   Ens n’hi anem. Això diu el nostre delegat és a París; ens n'hi anem...

      “Al pelo”. Con l'anell al dit. De primera. El regal m'ha vingut com l'anell al dit.

      “Al rojo vivo”. *Al roig viu”. Roent. El ferro sortia del foc i estava roent.

      “Al tanto”. Alerta! Ull viu! Vigileu! Pareu compte! Aneu amb compte! Alerta, que vénen! Ull viu amb aquest bergant!  Al corrent. Mantenir-se al corrent del que diuen.

      “Ama de casa”. Mestressa. Les mestresses fan la compra.  La Maria és una bona mestressa de casa seva.          

      “Anda, tío!”. Apa, noi! Au, xiquet! Alça, brivall! Apa, noi, quina atzagaiada!

      “A plazos”. A terminis. A pagaments. A pagues. Comprar a terminis. A pagues.

       “A por otra”. *A per una altra”.  En cerca d'una altra. Bregar per una altra. Amb aquesta hem fallat; cerquem-ne una altra. Tornem-hi, que no ha estat res. Ja en tenim una; ara breguem per una altra.

      “A raíz de”. *A rel de”. Arran de. Arran de la mort de son pare, el xicot  s'acovardí. Arran d’aquesta derrota, l’equip s’ha destarotat.

      “A tope”. Fins dalt de tot. A vessar. L'embassament està fins dalt de tot. De gom a gom. Ple com un ou. La discoteca estava de gom a gom.

      “A trancas y barrancas”. *A tranques i barranques”. A empentes i rodolons.     Entraren al local a empentes i rodolons.        

 

5)
 
Publicat en el diari ARA dissabte 10 de maig del 2014

Amb l'inici de les europees torna la retòrica dels mítings, tan antiga, tan déjà-vu que gairebé incentiva la desafecció. I, tanmateix, seria injust afirmar que el nostre argot polític no es renova. Ho fa, però sotmet la novetat a un ús tan intensiu que en quatre dies fa pudor de suada.

No fa tants anys que els mítings s’han omplert de fulls de ruta i línies vermelles. I la cosa no acaba aquí. Jo, que no sóc tan vell, conservo memòria d’aquell temps en què les polítiques s’aplicaven o es duien a terme, en lloc d’implementar-les, i els espais es recuperaven, en lloc de posar-los en valor.

Sempre he pensat que un estudi d’aquest argot i el seu èxit esclatant i infecciós diu molt més del que ens pensem d’alguns dèficits de la nostra democràcia. Aquest èmfasi en fulls de ruta i línies vermelles, per exemple, parla a crits de buidor ideològica.

Quan hi ha una ideologia clara i transparent el full de ruta no passa d’implícit i les línies vermelles són principis massa indiscutibles per brandar-los. Acostumem a vantar-nos de coratges i coherències que ja hem posat a subhasta.

No és, doncs, cap paradoxa que aquesta epidèmia es produeixi quan menys sabem on anem i on són els límits ètics. Com tampoc ho és que ja no parlem de girar full sinó de passar pantalla.

Passar pantalla és força més que la digitalització de l’altra metàfora, no és un simple canvi de tema: és el salt qualitatiu quan puges de nivell en un videojoc... i no escapa al perill de confondre el món real i el virtual.

És un perill que també evoca un adjectiu en voga en l’anàlisi política: performatiu. La lingüística anomena així tot verb o enunciat que du a terme l’acció que descriu. En seria un típic exemple: “T’ho prometo”.

El full de ruta sobiranista confia en un “Sí, sí” performatiu, i a l’unionista li fa prou por per fer-ne una línia vermella.

 
 
6)
Pantano? I altres aigües
 
Pere Ortís
 
 

     Un fenomen estrany és que tots els homes de Bellpuig de l’estany que hi ha dalt sobre el molí, i a nivell del convent, en diuen “pantano”, paraula castellana per tots els costats. No hi ha aquella sensibilitat per la llengua catalana i encara vivim de rutines perjudicials com quan érem sota la sola de la sabata del dictador. És ben hora que ens analitzem una mica i mirem on posem el peu. ¿Tant costaria revestir-se d’un mínim de respecte a la llengua i començar d’una vegada a respectar-la i corregir-la? Tenim una llengua rica, neta i apta per a tots els usos ─col·loquial, casolà, científic, artístic, vulgar, endreçat i polit─ i que a més és una heroïna per haver resistit tantes persecucions i cops d’amics i d’enemics que és un autèntic miracle que encara sigui viva. Més d’una vegada hem dit que els catalans tenim una llengua que no ens mereixem. Som dissortats i anem perduts, i només ens faltava aquesta. Això ho ha creat en gran part el menfotisme nostre, que ha estat la desgràcia de casa nostra. Si fos l’euro que tinguéssim “brut”, l’hauríem llimat i polit mil vegades.

    Bé, tenim a dues passes l’estany d’Ivars, i la paraula no se’ns ha encomanat gota. A Puigcerdà tenen un gran toll al parc, ben tingut, molt noble, i en diuen l’estany. I no pot pas ser que li diguem així perquè “són petits i tenen poca aigua”, que plus et minus non mutant speciem, que “el poc i el molt no canvien l’espècie”. Per exemple, al toll del parc de sota el convent, menjat per la bova i fet malbé per la poca traça, li diem estanyol, derivat d’estany, que és preciós. De si, l’estany és fet artificialment; sinó és un llac, una llacuna, un aiguamoll, un sorramoll.

    ¿I què és, doncs, un pantà? Comencem per dir que és paraula ben catalana; el Fabra el defineix simplement dient que és un aiguamoll i, ja ho sabem, fons impermeable, aigua estancada, generalment fangosa, i també diu el Fabra que és, en segona accepció, l’eixamplament d’un riu o d’un llac mitjançant una resclosa. Senyor meu, que l’estany del camí de Sant Martí no és res d’això darrer, ni de l’altre.

   Però fem un petit volt geogràfic i històric, i veiem com tenim la situació. Quan era petit, i vivia a Tàrrega, passejava amb els cosins pels volts de Vilagrassa i vora la carretera reial, baixant del nivell del poble a la dreta, si fa no fa a l’altra banda d’on és ara l’empresa Ros Roca, hi havia, una mica amunt del petit turó, un sot ple d’aigua que suposo que devia ser de les pluges, que aleshores abundaven més que ara, i no descarto que hi desguassés un petit torrent. D’aquest sot ple, d’aquesta bassa, en deien peixera, segur que perquè hi havia alguns peixos; peixera és un recipient amb aigua on hi ha alguns peixos, sí, dintre casa, i la paraula, peixera, la registren tots els diccionaris i diu que és un clot per a emmagatzemar aigua per a un molí o per al rec, i veieu si no és per a això l’estany en qüestió. Per tant li hem de dir estany, que és el  més familiar, o peixera, que costarà més de dir.

   I ja que hi som, diguem que vora aquest estany, a l’angle que fan la caseta i el ventilador de la cantonada sud-est, hi creix un àlber jovenet que ai, ai, ai! Fa un goig que enamora i suplica, amb els bracets estesos, que el deixin viure. N’hauria d’estar tot envoltat, l’estany, d’aquests arbres preciosos, de casa, de l’Urgell. ¿Que diu que embruten, els arbres? Au, home,  que si embruten una època a l’any deixant anar les fulles, amb un caça-papallones se les arreplega navegant amb la mateix barqueta en què van a fer surar les babarotes per a espantar els torlits, enfonsades pels vents. No ha de ser sempre, i incondicionalment, que se l’hagin de carregar els arbres. Posem seny. Més embruten els gossos, insisteixo, i no els mata ningú. Abandonen les seves deixes a la calçada i sobre la vorera, en absurda preferència als veïns, que no rarament s’hi embruten les sabates. Vegeu si no ho tenim tot cap per avall.

7)
 
Publicat en la revista digital NÚVOL dimecres 30 d'abril del 2014
 
8)
 
Publicat en el blog en altres paraules divendres 4 d'abril del 2014
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net