Comentaris al Diccionari normatiu valencià (IX)

 

 

Eugeni S. Reig

 

1. Comentaris diversos

● En el DNV trobem la paraula passacarrer que ens remet a cercavila.

La paraula cercavila –que el DCVB ens informa que es diu al Forcall– la trobe molt adequada i actualment és coneguda per una quantitat considerable de valencians. La definició de cercavila que trobem en el DNV és:

«Acte de recórrer els carrers d'una població amb música per a anunciar el començament d'una festa popular o d'una funció religiosa».

Sobre l’etimologia del vocable en qüestió, el DCVB ens diu:

«Etim.: compost de l'imperatiu de cercar i del substantiu vila. El verb cercar té en aquest compost la significació arcaica de ‘recórrer’, com en el mot cercapous.»

La paraula passacarrer és un invent que, a més d’innecessari, és desafortunat. ¿Per quin motiu passacarrer, en singular? ¿Significa que la música recorre només un carrer de la vila i no passa per cap dels altres carrers? Qui s’ha inventat la paraula passacarrer ha traduït al valencià la paraula castellana pasacalle sense adonar-se que en castellà eixa paraula no fa referència a l’acte de recórrer els carrers un grup de persones fent sonar la música sinó que fa referència a una classe de música que el DRAE definix com:

«Marcha popular de compás muy vivo».

La paraula castellana pasacalle referida a la dita classe de música la va adaptar l’italià amb la forma passacaglia. I eixa és la paraula que han adoptat quasi totes les llengües del món que empren l'alfabet llatí, excepte el francés que ha fet passacaille i el castellà que conserva la forma original pasacalle.

Considere, doncs, que:

1) Cal deixar en el DNV la paraula cercavila amb la definició que té que és molt encertada.

2) Cal eliminar del DNV la paraula passacarrer perquè a més d'innecessària i inadequada, crea confusió.

3) Cal incloure una paraula nova per a denominar la classe de música que en castellà s’anomena pasacalle i en quasi totes les llengües del món passacaglia. Podem adaptar al valencià la paraula castellana pasacalle escrivint-la passacalle o podem agafar la paraula internacional passacaglia.

Cal estudiar a fons aquesta qüestió.

● La segona accepció de l’entada avió del DNV ens remet a falcia. Avió no és un sinònim valencià de falcia, és un calc del castellà, però aplicat a l’ocell que no toca. En valencià anomenem falcia (i també falcilla) a l’ocell que pertany a l'espècie Apus apus i també al que pertany a l'espàcie Apus pallidus (les dues espècies són molt semblants, però no idèntiques). La denominació castellana d’aquest ocell és vencejo. En castellà anomenen avión (augmentatiu d’ave) a l’ocell de l’espècie Delichon urbica que els valencians anomenem orandella de la panxa blanca o colomet. Els pobres ocells de l’espècie Delichon urbica, tan abundants en les ciutats valencianes, no apareixen en el DNV amb cap denominació. Aprofite l’avinentesa per a dir que la denominació oreneta cuablanca que assigna el DIEC a aquest ocell la trobe molt desencertada. Els ocells de l’espècie Delichon urbica tenen blanques les plomes de l’abdomen i del crepó, però no les de la cua, que són ben negres.

La segona accepció de l’entada avió del DNV s’ha d’eliminar perquè és incorrecta. Un diccionari normatiu no pot dir que avió equival a falcia.

● En l’entada xurro del DNV diu:

1. m. GASTR. Peça de pasta de bunyol de forma allargada i estriada.

2. m. [col·loq.] LING. Parla de base aragonesa de la zona interior de la Comunitat Valenciana, que inclou molts vocables valencians.

3. adj. [col·loq.] Propi de la zona interior de la Comunitat Valenciana de parla castellana.

4. m. i f. [col·loq.] Habitant d'esta zona.

5. m. i f. [col·loq.] Persona tossuda.

6. m. [col·loq.] Xamba, sort.

7. m. JOCS Joc popular infantil, d'agilitat i de resistència, jugat entre dos bàndols, generalment de tres a sis components, en què els jugadors d'un dels equips s'aponen i els de l'altre equip els salten i es van posant damunt.

Cal dividir aquesta entrada en dues entrades: xurro1 i xurro2. Encara que el vocable es pronuncie i s’escriga exactament igual en els dos casos, es tracta de dos mots d’origen etimològic diferent que s’empren per a denominar realitats completament diferents.

En aquest cas, tant el DIEC com el DRAE han resolt el problema de manera molt més encertada i elegant que el DNV.

Cal reconsiderar aquesta entrada i no barrejar els valencians de la zona de parla castellanoaragonesa amb els xurros que ens mengem mullats en xocolate desfet. No és únicament una qüestió d’etimologia –que també– sinó de respecte.

● La quarta accepció de l’entrada encontrar del DNV remet a trobar 1 que definix com: «Descobrir (allò que es buscava). No vam trobar aparcament prop de casa. Per fi he trobat les fotografies que buscava.» Cal eliminar del DNV aquesta accepció d’encontrar. És un castellanisme gratuït i innecessari.

● En el DNV trobem clonació com a entrada principal i clonatge –que remet a clonació– com a secundària. En canvi, trobem dessalatge però no trobem dessalació. No sembla congruent.

● El DNV no arreplega despatxament ('acció i efecte de despatxar').

● El DNV no arreplega brunzir com a substantiu. Exemple: “el brunzir de les abelles”.

● En l’entada jacobeu del DNV diu: «De Sant Jaume de Galícia o que hi té relació». En l’entrada compostel·là diu: «De Santiago de Compostel·la o que hi té relació». Els qui no sàpien que Sant Jaume de Galícia i Santiago de Compostel·la són la mateixa ciutat es poden fer un bon embolic.

● En l’entada cistercenc del DNV diu: «Religiós de l'Orde del Císter». ¿Per quin motiu Císter (amb accent greu damunt la i) i no Cister (sense accent) com ho trobem en el DIEC2? Considere que seria convenient evitar aquestes divergències.

● El DNV té l’entrada llinya, la primera accepció de la qual és: «Fil o corda que es lliga per un cap a l'ham i per l'altre a la canya de pescar». En canvi, l’entrada sedal no té aquesta accepció. Considere que ha de tindre-la.

● En l’entada al·lòcton del DNV trobem tres accepcions, la primera referida a l’ecologia i les altres dues a la geologia. La paraula al·lòcton significa 'que no és autòcton' i es pot aplicar a moltes més coses com, per exemple, a persones, a paraules, a expressions, etc. Cal revisar l’entrada i afegir alguna accepció més.

● En l’entada mató del DNV es podria citar el mató amb mel també anomenat mel i mató. La paraula mató no es pròpia de cap parlar valencià i molts valencians la coneixen només per la locució mel i mató.

● En l’entada foc del DNV trobem a foc lent, que és un calc del castellà a fuego lento, però, en canvi, no trobem ni a poquet foc ni a foc fluix ni a foc dolç, que són les expressions pròpies de la nostra llengua. Jo, als membres de la meua família, sempre els he sentit dir a poquet foc, mai a foc lent.

Caldria reconsiderar aquesta qüestió.

● En l’entada allarg del DNV falta l’expressió donar allargs (a una cosa) ('diferir-la, retardar-ne l’execució, el compliment'). Tampoc trobem en el DNV l’expressió equivalent donar llargues. Sí que trobem, en canvi, passar amb raons, expressió valenciana genuïna i vivíssima.

● El DNV inclou la paraula glaçó, paraula que els valencians hem incorporat procedent de la llengua culta però que no pertany a cap parlar valencià. En canvi, l’expressió valenciana genuïna per a aquest concepte, terrosset de gel, no l’arreplega el DNV.

En la narració curta d’Enric Valor titulada Danys mínims sobre coberta podem llegir:

«Tots quatre l’emprengueren, com si els cremàs una set inextingible, amb refrescs abundosos carregats de gotes de diversos licors, amb els còctels, amb els terrossets de gel tritllejant en els gots irisats.»

● El DNV inclou brutícia (entrada principal) i brutesa (o brutea), brutedat i brutor (entrades secundàries que remeten a brutícia). Considere que l’entrada principal hauria de ser brutesa (o brutea). Jo no he sentit mai de la vida cap valencià que diga brutícia.

● El DNV arreplega Tots Sants, però no dia de Tots Sants. Tampoc arreplega dia de difunts ni dia de les ànimes (el 2 de novembre).

● El DNV inclou posagots, calc del castellà posavasos, paraula inventada totalment prescindible perquè ja tenim sitiet. Un sitiet no ha de ser imprescindiblement d’espart, de ferro, de fusta o de terrissa, pot ser de tela, de cartó o de qualsevol altre material. Considere molt més adequat assignar accepcions noves a paraules tradicionals que inventar paraules noves.

● La tercera accepció de l’entada llar del DNV és: «Centre on es reunixen persones pertanyents a un mateix grup social o professional. Llar dels jubilats. Llar del soldat. Llar fallera.» La quinta accepció de l’entada hogar del DRAE és: «Centro de ocio en el que se reúnen personas que tienen en común una actividad, una situación personal o una procedencia. Hogar del pensionista.» Es veu de seguida que la tercera accepció de l’entada llar del DNV és un calc del castellà completament innecessari perquè nosaltres, per a eixe concepte, ja tenim la paraula casal. Els exemples que hem vist del DNV haurien de ser: Casal dels jubilats. Casal del soldat. Casal faller.» En alguns casos –no en tots– casal es podria substituir per casa sense cap problema. Considere que cal eliminar la tercera accepció de l’entada llar del DNV.

    ● En el DNV no trobem anell de foc. Exemple: “L’anell de foc del Pacífic és la zona més volcànica de la Terra

● En l’entada res del DNV trobem: «de res loc. orac. S'usa com a expressió de cortesia per a respondre a un regraciament. Moltes gràcies. -De res.» Ho trobe molt adequat. En canvi, el DNV no arreplega la locució equivalent no es mereixen i considere que hauria de fer-ho.

● El DNV no arreplega ja ho has vist, ja no ho has vist que és com diem en valencià el que en castellà es diu visto y no visto.

● En l’entada any del DNV trobem l’expressió anys i panys, que no es diu en cap parlar valencià, però no trobem l’equivalent anys i anys que és la que habitualment usem.

● En l’entada pau del DNV trobem l’expressió fer les paus però no l’equivalent fer pau (en singular i sense article), usada pels nostres clàssics i encara viva,

● En l’entada tragabales del DNV trobem: «Home que presumix de valent sense ser-ho». Jo, aquesta accepció, no he tingut la sort de sentir-la mai de la vida. M’agradaria molt saber en quins llocs es diu. Però sí que he sentit moltíssimes voltes l’accepció que significa 'que menja molt i amb molta gana', accepció que no arreplega el DNV. Una bala és un fardell gran de qualsevol mercaderia lligat amb cordes o cordells. El tragabales és aquell que s’egul quantitats enormes de quemenjar que podríem comparar, per la seua grandària, amb bales de drap o de paper. Tragabales és l’equivalent valencià del tragaldabas castellà, és a dir, s’aplica a algú que és molt fartó, que menja sense mesura.

● En l’entada tragó del DNV trobem: «Fartó, molt menjador». És una valencianització del castellà tragón que no ens cal gens perquè per a aquest concepte ja tenim fartó, embuder, fartera, farterola, tragabales, etc. En canvi no trobem la paraula tragó (deformació de dragó) que s’empra en el Baix Vinalopó per a denominar la milotxa o catxerulo.

● En l’entrada mot del DNV trobem mots encreuats que definix com: «Passatemps que consistix en una quadrícula amb caselles blanques i negres, les primers destinades a rebre lletres o síl·labes i les segones a indicar el principi i el final de les paraules que cal descobrir a partir d'unes definicions o pistes.» La segona accepció de l’entrada encreuat ens remet a mots encreuats. L’expressió mots encreuats la va inventar i popularitzar Tísner –pseudònim d’Avel·lí Artís i Gener– en els anys 60 del segle xx. D’aleshores ençà, l’expressió ha fet fortuna i actualment és la més emprada en la nostra llengua. No obstant les denominacions encreuamots i crucigrama –que no arreplega el DNV– considere que són exactament igual de vàlides per al concepte definit i tenen l’avantatge de ser paraules, no locucions. ¿Quin nom té la persona que té per ofici elaborar mots encreuats? El derivat no és fàcil de trobar. En canvi, de les paraules encreuamots i crucigrama podem fer immediatament encreuamotaire i crucigramista. Si no creem aquestes paraules, per a anomenar a qui te per ofici crear mots encreuats hauríem de recórrer a una paraula com enigmista –que, per cert, no apareix en el DNV– que té un significat més ampli i més imprecís.

Encreuamots i encreuamotaire són paraules formades a partir del verb encreuar i del sunstantiu mot, totalment legítimes en la nostra llengua.

Crucigrama és un cultisme que coincidix amb la denominació que empra el castellà, però que no és cap castellanisme. En la nostra llengua tenim paraules que comencen per cruci-, com ara crucifix, crucificar, cruciforme, crucifixió o crucífera, i tenim paraules que acaben en -grama, com ara anagrama, cronograma, diagrama, pentagrama o programa. ¿Quin problema hi ha amb crucigrama?

Jo inclouria en el DNV les paraules encreuamots, crucigrama, encreuamotaire, crucigramista i enigmista.

 

2. Alguns vocables que falten en el DNV

Tot seguit relacione –odenats alfabèticament– diversos vocables que no apareixen en el DNV.

brunzir (substantiu)

colomet (Delichon urbica)

crucigrama

crucigramista

despatxament

dessalació

encreuamotaire

encreuamots

enigmista

escaiolista

farterola (= fartó)

tragabales (= fartó)

tragó (= milotxa)

 

3. Fraseologia lèxica que falta en el DNV

Tot seguit relacione –odenades alfabèticament– diverses expressions, frases, dites, etc., que no apareixen en el DNV.

a foc dolç

a foc fluix

a poquet foc

anell de foc

anem allà que ací ja estem

anys i anys

arròs eixut

arròs passejat

arròs rossejat

aturada biològica

com qui no ho fa

dia de difunts

dia de les ànimes

dia de Tots Sants

donar allargs

donar bagues

donar llargues

¡estigues bo!

fer pau

ja ho has vist, ja no ho has vist

no es mereixen

orandella de la panxa blanca (Delichon urbica)

pa torrat, en la panxa molt me’n cap

pastís de glòria

processó de l’encontre

processó dels xiulitets

¡que estigues bo!

¡quin rot més agre!

segon dia de Nadal

terrosset de gel

tres en ratlla

 

4. Comentaris finals

La relació de mancances que he posat no és exhaustiva ni de bon tros, és només una mostra dels mots que falten en el DNV. En els meus llibres Valencià en perill d’extinció i Les nostres paraules hi ha una quantitat important de paraules i locucions que no les arreplega el DNV i que no estan incloses en la relació anterior.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha pres una decisió molt encertada al decidir publicar el Diccionari normatiu valencià en format informàtic i permetre que tothom hi tinga accés lliure i gratuït. També considere molt encertat que haja posat en la web un enllaç titulat propostes lingüístiques a fi que els usuaris de la llengua puguem, lliurement, proposar que s’incorporen noves entrades i que s’esmenen, s’amplien o es reduisquen les existents. I que, fins i tot, tinguem l’oportunitat de proposar eliminar-ne algunes. Amb les aportacions dels usuaris de la llengua pot, sense cap mena de dubte, millorar-se el DNV de manera notable.

Considere que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua hauria d’esperar un temps prudencial abans de publicar l’edició definitiva en paper del DNV –com a mínim, un parell d’anys– a fi de donar prou temps al públic perquè faça les propostes lingüístiques que considere oportunes i que aquestes s’estudien i es discutisquen abans que els acadèmics decidisquen si les aproven o no. Recordem que la sabiduria popular ens diu que les corruixes arrapen les cuixes, és a dir, que les presses i les precipitacions fan malbé les coses. Qui camina a poc a poc, ho fa d’una manera segura i arriba lluny. Qui camina d’una manera atrotinada, qui va amb presses i corruixes, cau de bocadents i no arriba enlloc. Si fer el DNV ha costat dotze anys, ¿quina importància té esperar-ne dos o tres més a fi de perfeccionar, depurar i consolidar una obra tan important per a tots els valencians, una obra cabal de la lingüístaca romànica?

Considere que seria molt convenient que els usuaris de la llengua férem les nostres propostes lingüístiques a l’Académia Valenciana de la Llengua, bé fent ús de l’enllaç que l’AVL ha posat a la nostra disposició, bé per qualvevol altre conducte que cadascú considere adient, com ara estudis, articles, escrits a l'AVL, etc. I considere que l’AVL hauria d’incorporar al DNV les modificacions que els acadèmics decidisquen que cal fer i, a més, hauria de publicar periòdicament un butlletí en el qual s’explicara de manera clara i explícita quins canvis –addicions, supresions, ampliacions, correccions, substitucions, etc.– s’han dut a terme.

Tots els diccionaris els han elaborat sempre els lingüistes –amb la col·laboració dels experts en diverses matèries– arreplegant la llengua que parla el poble amb l’ajut de la documentació disponible i fent enquestes tan exhaustives com ha sigut possible. Però ara tenim una oportunitat que no s’ha tingut mai: que el poble –i tots els experts, especialistes, amants de la llengua, etc.– parle directament. Ara tenim a l’abast uns ferraments informàtics que no hem tingut mai i que ens permeten que tots els usuaris de la llengua que ho desitgen puguen posar-se en contacte directament amb els acadèmics i fer-los les aportacions que consideren adients. Ara tenim una ocasió única en la història: elaborar un diccionari amb la participació directa dels parlants. No la desaprofitem.

 

5. Bibliografia

Alcover, Antoni Maria & Moll, Francesc de Borja (amb la col·laboració de Manuel Sanchis Guarner i Anna Moll Marquès). Diccionari Català-Valencià-Balear, (10 volums). (Editorial Moll, Palma de Mallorca, 1988) [= DCVB].

Coromines, Joan; Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana. (10 volums, Curial, Barcelona, 1980-1991) [= DCat].

Institut D’Estudis Catalans; Diccionari de la llengua catalana. (1a edició, Edicions 3 i 4 / Editorial Moll / Enciclopèdia Catalana / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona / Palma de Mallorca / València, 1995) [= DIEC1].

Institut D’Estudis Catalans; Diccionari de la llengua catalana. (2a edició, Enciclopèdia Catalana i Edicions 62, Barcelona, 2007) [= DIEC2].

Fabra i Poch, Pompeu; Diccionari General de la Llengua Catalana. (7a edició, EDHASA, Barcelona, 1977).

Ferrer Pastor, Francesc; Diccionari general. (València, 1985).

Martí Mestre, Joaquim; Diccionari històric del valencià col·loquial (segles XVII, XVIII i XIX) (Universitat de València, València, 2006)

Pou, Onofre; (1580) Thesaurus puerilis. (Edició facsímil: Librerías “París-Valencia”, València, 1979).

Real Academia Española; Diccionario de la lengua española. (22a edició, 2 volums, Espasa-Calpe, Madrid, 2001) [= DRAE]

Reig, Eugeni S.; Valencià en perill d’extinció (1a edició, editat per l’autor, València, 1999) [= VPE1]

Reig, Eugeni S.; Valencià en perill d’extinció (2a edició, editat per l’autor, València, 2005) [= VPE2]

Reig, Eugeni S.; Les nostres paraules. (Acadèmia Valenciana de la Llengua, València, 2008)

 

6. Cibergrafia

Diccionari normatiu valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

<http://www.avl.gva.es/dnv>

 

 

Eugeni. S. Reig

València, 15 de maig del 2014

 ------------------------------------------------------------------------------------------------