InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.300 membres]
 
Butlletí número 972 (dijous 27/03/2014) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
Podeu donar d'alta en InfoMigjorn les adreces que considereu oportunes ací
Podeu donar-vos de baixa en InfoMigjorn ací
 
 

Els subscriptors d'InfoMigjorn Cap de Setmana rebreu dissabte que ve, 29 de març, el treball d'Eugeni S. Reig

Comentaris al Diccionari normatiu valencià (II)

 
 
SUMARI
 
1) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
2) J. Leonardo Giménez - Anorèxics, dislèxics i reconeixibles
 
 
4) Núria Puyuelo - Directe, sense la ‘a'
 
5) David Paloma - Cames ajudeu-me
 
6) Carles Ribera - La llengua dels elefants
 
7) Jaume Fèbrega - El català, llengua europea de la gastronomia
 
 
 
10) Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
 
 
 
1)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 128).
 
 

433. Als joves els diria que defensar la llengua és tan digne com qualsevol altra causa.

 

Joan Solà

Lingüista. Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (2009)

 

 

2)

 

Article publicat en el Levante-EMV divendres 7 de març del 2014
 
 
Anorèxics, dislèxics i reconeixibles
 
J. Leonardo Giménez
 

         Qualsevol usuari d'esta llengua pot pensar que una persona que patix anorèxia és anorèxica. I així és, normativament, des de l'aparició del Diccionari normatiu valencià (DNV), però els principals diccionaris de referència, influïts per raons “normatives”, tan erudites com misterioses, l'adjectiu corresponent a eixa malaltia només el grafien amb “ct” i no amb “x”, de manera que sols seria (és, en eixos diccionaris) “anorèctic/a”. Un nebot meu encara “flipa” i al·lucina amb els raonaments de l'examinador d'un servei universitari, que intentava explicar per què era “dislèctic/a” normativament i no “dislèxic/a”,un altre cas idèntic al citat, pel que fa a la prescripció doctrinal essencialista (sols amb “ct”), però que el Diccionari valencià (GV, IIFV, Bromera, Lacreu) ja l'arreplegava, d'acord amb la lògica i la naturalitat de la parla, amb “x”, com després ho feia el SALT.

 

Ara, el DNV, a més de les erudites formes esmentades, arreplega “anorèxic/a” normativament, de la mateixa manera que ratifica “dislèxic/a”, termes gens restringits territorialment, d'ús general en tots els territoris de la llengua, procedents del lèxic de les ciències de la salut. Terminologia real i moderna, que ja contenia el DOPV, que dóna carta de naturalesa normativa a les propostes de diverses autoritats lingüístiques, com ara Pla Nualart, que en el seu llibre Un tast de català assenyala l'anomalia que representa que per al DIEC2 només són normatives les formes “anorèctic/a” i “dislèctic”. El portal de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació, l'esadir.cat, que no és cap instància localista ni secessionista, arreplega i dóna com a vàlides, en els mitjans de comunicació, les formes “anorèxic” i “dislèxic”, per allò que la normativa i el(s) model(s) lingüístic(s) han de ser comprensibles, entenedors i comunicatius, i que cal deixar els fets interpretables i els arcans lingüístics sols per a les creences i per a la fe de tots els signes.

 

El nou DNV inclou, entre altres centenars de necessitats termonològiques, expressives o comunicatives, formes com “reconeixible” (amb “coneixible” i “irreconeixible”), “flema” i “flemó”, respectant i arreplegant també “recognoscible”, “flegma” i “flegmó”. Ja era hora que una instància amb capacitat normativa donara alternatives al postís “recognoscible”. I que vagen eliminant-se grafies innecessàries, com volia Fabra en algun cas, però els guardians més essencialistes no el deixaren. Una observació crítica al DNV: no trobe “tuberia ni “tapó”  que arreplegava el DOPV.

 

 

3)
 
Publicat en el diari ARA diumenge 16 de març del 2014
 
 
Albert Cuesta
 
Avui manllevo el títol de la sessió que la direcció general de Política Lingüística del departament de Cultura va organitzar dimecres a Barcelona per mostrar deu experiències d'èxit en l'ús del català en el sector de les TIC. Prèviament, un servidor va fer un panorama de la situació del nostre idioma a la web, a les xarxes socials, als repositoris de dades i als nous sistemes d'interacció entre màquines i usuaris, destacant els reptes que encara tenim al davant i el fet que no podem abaixar la guàrdia. El periodista Vicent Partal i Núria Bel, de la UPF, van coincidir a dir que sense recursos lingüístics no són possibles aplicacions avançades com l'anàlisi del sentiment en xarxes socials.

Vull destacar també píndoles d'altres participants: Víctor Bautista explicant que la seva premiada aplicació Social Diabetes és en català perquè la va crear per al seu ús personal; Toni Matas recordant que més del 50% de les descàrregues de la seva Bíblia dels Nens són en anglès i només el 2% en català; que els llibres digitals de Sanoen estan disponibles en sis idiomes i els de Planet Factory en 21, català inclòs en els dos casos. Però també Pau Font de l'associació CatalunyApps reconeixent que hi ha molts més desenvolupadors locals que ignoren la nostra llengua en les seves creacions, i Santi Ribera de la Fundació puntCat dient que només l'11% dels dominis d'internet que funcionen a Catalunya són .cat.

Iniciatives prometedores. Però deixeu-me també posar en qüestió el compromís amb la llengua d'un sector econòmic que contínuament la maltracta en les seves comunicacions diàries. Quan algú d'aquí m'explica que és el community manager d'una start-up que ha fet un crowdfunding per crear una app que incrementi l' engagement dels influencers en social media, dubto si respondre-li en anglès o sortir per cames. Encara que sigui del sector del mobile.

 
4)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari EL PUNT AVUI divendres 7 de març del 2014
 
Directe, sense la ‘a'
 
Núria Puyuelo
 

Un dels errors més comuns en català és escriure el complement directe (CD) precedit de la preposició a («*Ahir vaig veure a la meva cosina al cinema»). És una falta habitual perquè en castellà sí que la hi posen («Ayer vi a mi prima en el cine»). A diferència del complement indirecte, en català en la majoria de casos no introduïm el CD amb aquesta preposició. Com que això de la sintaxi a molts us deu quedar lluny, cal recordar que el CD és el complement que rep l'acció del verb i tant pot ser un nom («Ha rentat els plats»), un pronom («Va saludar tothom»), un sintagma nominal («Han comprat mig quilo de tomàquets»), una frase subordinada substantiva («Li han dit que vingués») o d'infinitiu («En Quim vol tornar-ho a provar»).

 

Però com que sempre hi ha l'excepció que confirma la regla, hi ha alguns casos en què hem d'escriure la preposició a precedint el CD. Per exemple, davant dels pronoms forts referits a persones mi, tu, ell/a, nosaltres, vosaltres i ells/es («Em va mirar a mi» o «Ens escoltava a nosaltres»); o també pot anar davant dels pronoms tothom, tots/es i ningú («No va trobar a ningú al parc» o «Conec a tothom»). També es pot fer servir la preposició per desfer ambigüitats, per exemple en les frases «El perseguia com el gat a la rata» i «T'estimava molt: potser més que al seu fill», tot i que hi ha altres casos en què la preposició no és necessària si hi ha una pausa entre el subjecte i el CD: «La Mireia ajudava en Martí, i la Paula, en Joan». Quan l'interrogatiu qui fa de CD també es pot utilitzar la preposició, «A qui ha vist la Maria?», perquè sinó també podríem interpretar que qui és el subjecte i que es demana quina persona ha vist la Maria. 

 

Finalment també es permet l'ús de la preposició a davant del CD en l'expressió l'un a l'altre («Es miraven l'un a l'altre») i en els verbs sentir i veure quan van acompanyats d'un CD infinitiu: «En sentirem a parlar, d'aquesta notícia» o «En sentirem parlar, d'aquesta notícia».

 

Sabíeu que...

 

En català, el complement directe l'escrivim sense la preposició a al davant, com sí que fa el castellà. Només hi ha alguns casos en què es permet aquesta preposició, com ara davant dels pronoms mi, tu, ell/a, nosaltres, vosaltres i ells/es. 

 
5)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari EL PUNT AVUI divendres 14 de maeç del 2014
 

Cames ajudeu-me

 

David Paloma

 

El 1918 Fabra ja va escriure que darrere de la primera persona del plural de l'imperatiu “és admissible la substitució de –nos per ‘s-”. L'exemple més difós és anem's-en. La fórmula, a vegades escrita equivocadament anem-se'n, és habitual en el català central col·loquial, on també es diu nem's-en (o nem-se'n, seguint la grafia incorrecta).

 

Si fem l'exercici d'escriure l'anem's-en tal com es diu en alguna altra varietat del català, trobem que, a més a més del pronom de primera persona del plural, hi ha variació en la tònica de la forma anem (dita també anam o nam, amb elisió de la a) i en el pronom en (dit també ne). Així, en lleidatà es diu anem'o-n; en tortosí, nam'o-n, nem'o-n i nam'o-ne, i en valencià, m'o-ne. Hi ha altres maneres de dir-ho, per descomptat, incloent-hi el canvi de posició del pronom (s'en anem en tarragoní, per exemple), però no m'hi aturo. Només vull dir com em sembla que cal escriure les realitzacions col·loquials esmentades.

 

Primer, el lleidatà: el nos pot ser os (també es diu anem-os-en) i fins només o (anem'o-n). Si Fabra va marcar amb un apòstrof l'elisió del pronom nos, sembla lògic fer-ho també a anem'o-n i mantenir el guionet entre el que queda del nos i l'en reduït a n (amb tot, és estesa la forma escrita ane-mo'n. Així ho escriu Pep Coll en El parlar del Pallars).

 

Segon, el tortosí: l'anem també es diu amb a, anam, i col·loquialment s'elideix la primera a, nam. Però no es diu nam-nos-en ni nam-os-en, i com en lleidatà, os esdevé o i en esdevé n: nam'o-n. Ara bé, el pronom en també pot fer-se ple, ne. Aleshores tenim nam'o-ne. L'Elisenda Bernal em fa veure que també el vámonos castellà ha perdut la marca de plural (no és pas vámosnos). Tercer, el valencià: l'imperatiu del verb anar ha quedat reduït a m, el nos és o i l'en, ne: m'o-ne. Caram.

 

Malgrat tot, penso que totes aquestes combinacions gràfiques són difícils d'implantar. Per això, a imatge d'un possible si's plau que en llengua estàndard ha passat a sisplau, potser algun dia escriurem anémon, nàmon, némon, nàmone i mone, ja sense la pressió d'apòstrofs i guionets.

 

Destacat

 

Jordi Colomina escriu que el canvi de nos a mos ha estat atribuït sovint a una analogia amb la m de me. Afirma que potser també hi intervé una labialització de la n deguda a la vocal o, que és labial.

 
6)
 
Publicat en el diari EL PUNT AVUI dilluns 17 de març del 2014
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/725358-la-llengua-dels-elefants.html
 
 
 
Carles Ribera

Aprendre un idioma depèn de diversos factors. N'hi ha de més senzills, n'hi ha de més familiars respecte del propi i n'hi ha d'absolutament incomprensibles sense una immersió intensíssima i un estudi tenaç. Hi ha gent amb més facilitat que altres per adquirir el coneixement d'una nova parla i n'hi ha que són uns negats i que per més que s'esforcin no aconsegueixen passar de les beceroles. Fins i tot, diuen els experts, hi ha moments de la vida més propicis per fixar les nocions d'una llengua d'una manera més senzilla. Sembla ser que en la infantesa s'assimila millor un idioma nou que no pas quan es té una certa edat. També, per posar un darrer exemple, és més fàcil aprendre una llengua quan ja se'n sap més d'una o més de dues. Deu ser que el cervell ja hi està avesat i les neurones, entrenades.

El que no se sabia fins ara, en el terreny de la lingüística, és que els elefants són capaços de captar i diferenciar llengües humanes. Ho sosté un estudi de la universitat anglesa de Sussex publicat recentment. Té mèrit, això dels paquiderms. Perquè les llengües que són capaços de diferenciar estan molt allunyades ja no del seu idioma sinó de la seva capacitat de parlar.

Aquestes noves troballes de la ciència fan reflexionar i, reflexionant, reflexionant, no costa gaire que ens trontollin algunes certeses. El fet que els proboscidis puguin entendre d'alguna manera o, si més no, copsar el llenguatge humà no només ens fa repensar la creença que la humanitat és l'espècie més trempada del planeta sinó que ens obliga a concloure que una part d'aquesta humanitat es troba fins i tot per sota de la capacitat dels paquiderms africans. Si un elefant és capaç d'identificar la llengua d'un home, aquests senyors que ens obliguen a aprendre el castellà perquè es veu que en català no ens entenen, amb 300 anys podrien haver fet algun progrés de comprensió. Vinga, va, que no deu ser tan difícil.

 
7)
El català, llengua europea de la gastronomia
 
Jaume Fèbrega
 

Antonio de Nebrija autor de diversos diccionaris llatino-castellans escriu la cèlebre i paorosa frase “sempre la lengua compañera del imperio”, que ha servit per justificar l'imperialisme espanyol de caire glotofòbic. I Covarrubias, contemporani seu,  és significatiu que titulés el seu diccionari Tesoro de la llengua castellana o espanyola,  en aquells moments en què Castella ja lliurava una croada  contra la llengua catalana, i per tant, quan usurpava el nom d'espanyol  deia que, definitivament, els catalans, valencians i balears, i és clar, els bascos i els gallecs, no eren espanyols. O perquè ho fossin de veritat calia, de totes totes, exterminar les seves llengües, un empeny en el que Castella hi portant maldant des del s. XV (imposició il·legal de la Inquisició i del castellà a la Corona d' Aragó), afermat al s. XVI- l'església catalana ja estava castellanitzada (o “espanyolitzada”), fins i tot Montserrat- dissenyat al segle XVII pel Conde Duque de Olivares- fer desaparèixer Catalunya del mapa, i la seva llengua, “a fin de que se vea el efecto y no se note el cuidado” i definitivament sancionat per un acte de conquesta per Felip V a través del Decret de Nova Planta. Fins llavors, l'estat espanyol no ha cessat ni un sol moment, en tots els segles i sota tots els règims, de fer lleis prohibint i perseguint el català, de la Restauració a Primo de Rivera, de la República a Franco, fins a les  150 lleis del PSOE i el projecte de Wert. El català s'ha prohibit als documents, a les notaries, a l'escola, al teatre, a l'edició i la premsa, al telèfon, a la ràdio, a la televisió, a la retolació, a l'etiquetatge i fins i tot als cementiris....Expulsat dels taxis i dels restaurants, humiliat, burlat i esquarterat (“Lapao”, “valenciano”, etc.), caçat fins a la mort, exclòs d'Europa...La persecució espanyola contra el català ha estat tan estat tenaç i constant- fins i tot amb una brutal decapitació del territori (la Catalunya Nord), desplaçaments de població que han fet que , per exemple, desaparegués  a Alacant o a la ciutat de València-, que és un autèntic miracle que encara es parli, s'hi escrigui o s'hi faci música. És realment, un cas únic entre totes les llengües d' Europa, que diu molt a favor d' un poble que, de forma constant i tossuda, ha maldat per salvaguardar aquest Patrimoni de la Humanitat.

 

I, no obstant, aquesta llengua, als europeus- i hi haurien d'incloure els espanyols, que l'haurien de veure, amb orgull, com un patrimoni propi- ens és imprescindible per conèixer la història de l'enogastronomia, ja que els primers textos i receptaris de cuina- del Sent Soví al llibre més important de la cuina europea el Llibre del coch de Mestre Robert, cuiner de la cort reial de Nàpols-, pastisseria, vins, dietètica, bones maneres, etiqueta reial, etc. de tot Europa s'escriuen en aquesta llengua, que fou durant almenys dos segles (XIV-XV) la llengua de la gastronomia, la llengua de la millor novel·la del món on els homes i les dones mengen i beuen (Tirant lo Blanc), que és  la llengua d'un escriptor únic a Europa per la seva literatura gastronòmica, Josep Pla i d'altres com Néstor Lujan, Joan Perucho o Manuel Vázquez Montalbán... Si s'acomplissin els designis de Wert, per estudiar la història de la cuina europea- i fins espanyola- caldria fer-ho a partir d'una llengua morta.

 

8)
 
http://www.llibertat.cat/2014/02/els-monolingues-del-pp-contra-l-escola-en-catala-al-pais-valencia-25030
 
 
 
Jordi Martí Font
 
9)
 
Publicat en VilaWeb divendres 21 de març del 2014

Raimon: 'El repte és internacionalitzar allò que som'

El cantant valencià ha estat guardonat amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

Òmnium Cultural ha decidit atorgar el 46è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al cantautor valencià Raimon, essent la primera vegada que un músic rep aquest guardó. En el seu parlament, Raimon ha parlat de la llengua, de la unitat de la llengua i del fet de pertànyer a una nació petita com la nostra. 'El repte és internacionalitzar allò que som', ha dit, perquè la tendència, si no fem res, és a homogeneïtzar. Per això, ha explicat, ell sempre ha cantat en català, arreu del món.

Des que va començar a cantar en públic el 1961, Raimon Pelegero i Sanchis (Xàtiva, 1940) ha publicat una cinquantena de discs, ha actuat en una vintena de països i sempre s'ha caracteritzat per la seva defensa de la llengua i la cultura dels Països Catalans. De gran reconeixement internacional, el cantautor va aportar a la Nova Cançó un estil personal i original. El reconeixement està dotat amb 15.000 euros i el guardó del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, obra d'Ernest Altés.

L'acte de lliurament tindrà lloc al Palau de la Música Catalana el dimarts 10 de juny. Raimon va començar a cantar en públic a València al mateix temps que neix a Barcelona el moviment dels Setze Jutges. El seu estil inconfusible el va fer destacar no només dins del moviment de la Nova Cançó, sinó també dins del panorama musical estatal de l'època. Va llicenciar-se en Història a la Universitat de València i va cantar per primera vegada a la capital catalana l'any 1962 al Fórum Vergés.

'Al vent', la seva primera cançó, publicada en disc el 1962, va obtenir un èxit immediat a tot l'Estat. Més enllà de les fronteres estatals, la carrera de Raimon ha tingut també una important repercussió internacional, una trajectòria que va començar el 1966 a l'Olympia de París. Des dels recitals en plena dictadura franquista fins als nostres dies, alguns dels moments clau de la seva carrera passen pel recital a l'Institut Químic de Sarrià de Barcelona (1966), el seu debut en solitari al Palau de la Música Catalana de Barcelona (1967), el concert a la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Madrid (1968), el recital al Palau d'Esports de Barcelona mentre Franco agonitzava (1975, l'únic recital autoritzat dels quatre que estaven programats al pavelló d'esports del Reial Madrid (1976), el del camp de futbol del Llevant a València (1976) i els quatre recitals al Palau d'Esports de Barcelona (1977).

Un cop eradicats els límits imposats per la censura dictatorial, Raimon segueix la seva trajectòria amb força arreu de l'Estat i del món fins als nostres dies. Sense anar més lluny, l'any passat va cantar a l'Auditori de Barcelona i en altres ciutats del Principat, a més de l'Auditorium de Palma i al Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Raimon i els poetes

Cantant, poeta i escriptor. La forma de cantar de Raimon reivindica el concepte visceral de la música, el crit, l'esbós melòdic i harmònic, l'estil col·loquial i lliure. La cançó és, per a Raimon, un vehicle expressiu de la poesia. De fet, la seva música ha contribuït decisivament a la divulgació i popularització d'alguns dels grans autors de la poesia catalana, des de la lírica medieval fins a la poesia contemporània. És especialment rellevant la seva vinculació amb l'obra d'Ausiàs March i de Salvador Espriu, als quals ha dedicat treballs i recitals monogràfics. També ha musicat poemes de Jordi de Sant Jordi, Joan Roís de Corella, Jaume Roig, Bernat Metge, Anselm Turmeda, Joan Timoneda o Pere Quart, entre altres.

El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes és una distinció atorgada a una persona que per la seva obra literària o científica en llengua catalana i per la importància i exemplaritat de la seva tasca intel·lectual, hagi contribuït de manera notable i continuada a la vida cultural dels Països Catalans. Des que es va començar a atorgar el 1969, han rebut aquest reconeixement personalitats com Jordi Rubió, Salvador Espriu, Joan Fuster, Pau Vila, Manuel de Pedrolo, Mercè Rodoreda, Joan Coromines, Pere Calders, Xavier Berenguel, Miquel Martí i Pol, Jordi Sarsanedas, Teresa Pàmies, Josep Maria Espinàs, Baltasar Porcel, Montserrat Abelló, o Jaume Cabré. L'any passat va rebre la distinció el dramaturg i guionista Josep Maria Benet i Jornet.

Una 'gran trajectòria artística, cultural i cívica'


El jurat ha decidit atorgar el premi a Raimon com a reconeixement a la seva obra en llengua catalana i ha destacat la importància d'una trajectòria de més de 50 anys, que ha contribuït de manera notable i continuada a la vida cultural dels Països Catalans. Anna Sallés, representant del jurat, ha recalcat que Raimon omple amb escreix les característiques "d'una gran trajectòria artística, cultural i cívica" i ha destacat el seu paper com a difusor de la llengua.

Com ha remarcat Òmnium Cultural, la cançó és per a Raimon un vehicle expressiu de poesia i "les seves musicacions han contribuït decisivament a la divulgació i popularització d'alguns dels grans autors de la poesia catalana, des de la lírica medieval fins a la poesia contemporània". El cantautor també ha publicat sis llibres com 'Poemes i cançons' (Editorial Ariel, 1973) i s'han publicat més d'una desena d'obres literàries sobre ell.

 
10)
Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
Sumari
 
1) Eugeni S. Reig - qui no està bé, ja té prou mal
 
2) Eugeni S. Reig - randa
 
3) Antoni Llull Martí - De sigles i acrònims
 
4) Pere Ortís - Empobriment de la llengua catalana. Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li. Els mots. Lletra O.
 
5) Albert Pla Nualart - Sensepapers sense sostre ni forabord
 
6) Albert Pla Nualart - No taponem l'entrada de significants
 
7) Sal·lus Herrero - Un fracàs no s'improvisa
 
8) Josep Daniel Climent - El Vocabulari de la música de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua
 
 
 
Si voleu rebre cada divendres el butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana heu de manifestar-ho explícitament en un missatge electrònic que heu d'enviar a l'adreça infomigjorn@telefonica.net en el qual heu de fer constar el vostre nom i cognoms i l'adreça electrònica on voleu rebre'l.
 
El preu de la subscripció al butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana corresponent a l'any 2014 és de 25 euros.
 
Els nous subscriptors podreu llegir en la web tots els butlletins d'InfoMigjorn i d'InfoMigjorn Cap de Setmana que s'han publicat fins ara.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací