InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.300 membres]
 
Butlletí número 955 (dimecres 26/02/2014) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 

 

Els subscriptors d'InfoMigjorn Cap de Setmana rebreu dissabte que ve, dia 1 de març, el treball d'Eugeni S. Reig

Més bé i locucions equivalents

 
 
SUMARI
 
 
1) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
 
 
4) Cursos d'escriptura creativa de l'Escola de Lletres de Tarragona
 
 
 
7) Ferran Suay - Cortina de fum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 124).
 

416. La llengua, l'hem de lluir.

 

Ramon Sangles i Moles

Director de la revista Llengua Nacional

 
2)
 
Article publicat a NÚVOL dissabte 15 de febrer del 2014
 
 
 
3)
 
 

 

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua, segons assenyala la pròpia Llei de Creació, té com una de les seues funcions determinar i elaborar, si és el cas, la normativa lingüística del valencià. I, amb aquest objectiu, la nostra institució ha estat treballant ininterrompudament des dels seus orígens, l'any 2001. Els acords plenaris del 25 de març i del 20 de maig del 2002 establiren un primer referent normatiu del valencià, avalant i atorgant un caràcter oficial al «conjunt de criteris ortogràfics, gramaticals i lèxics usats en els textos i documents oficials de la Conselleria de la Generalitat Valenciana responsable de l'aplicació i el desplegament de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià». Es tractava d'unes declaracions de principis que, partint de la normativització consolidada des de les Normes de Castelló, intentaven marcar les línies bàsiques del treball de l'AVL. El Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià, publicat en 2006, significà no sols una concreció dels principis ortogràfics esbossats en les declaracions anteriors, sinó també una fixació dels límits i l'abast de la normativa pel que fa al lèxic. I fins i tot, amb els recursos limitats que proporciona un diccionari estrictament ortogràfic, per mitjà d'un sistema de marques, s'establia una jerarquització de variants amb l'objecte d'orientar en l'ús correcte i adequat del valencià en els registres formals. La publicació de la Gramàtica normativa valenciana, també l'any 2006, representà una fita importantíssima en els treballs normatius de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. La gramàtica precisà detalladament l'ortografia del valencià, així com tots els aspectes ortològics, morfològics i sintàctics que regulen el funcionament de la llengua.

Ara, completant el corpus normatiu, l'Acadèmia publica el Diccionari normatiu valencià. Es tracta d'un treball que, a pesar d'haver partit de la rica tradició lexicogràfica de què disposa la nostra llengua, ha representat un procés laboriós i necessàriament dilatat en el temps. L'elaboració d'un diccionari implica triar entre el conjunt de lexemes i variants formals vives i tradicionals les que més s'adiuen al seu objectiu; analitzar tots els significats que ha adquirit cada mot en el seu ús històric i destriar posteriorment els usos genuïns d'aquells usos espuris que s'han assimilat pel contacte amb altres llengües i que resulten prescindibles; compilar els girs idiomàtics que no són una mera addició semàntica dels elements lèxics que els componen; indicar amb les marques corresponents les paraules o accepcions que han perdut vigència en l'ús actual o que són pròpies només de registres poc formals o de certs llenguatges específics. I tot això amb una mirada atenta a la realitat que ens circumda. Perquè la llengua és una convenció dinàmica, que es fa i es contrafà amb els usos de milers de parlants, i especialment amb la tradició escrita que ens han llegat els nostres escriptors que, al llarg dels segles, l'han usada per a transmetre'ns els seus coneixements, descriure'ns les seues emocions o narrar-nos les seuesfantasies. La llengua, en fi, és una entitat viva, que reflecteix, amb tota mena de detalls, cada objecte que configura el nostre entorn i la percepció subjectiva que en tenim.

El conjunt de coneixements que constitueix un diccionari és fruit d'un esforç col·lectiu acumulat al llarg dels segles. El nostre és deutor de molts treballs lexicogràfics precedents, i no volem ometre un reconeixement explícit a aquells autors que s'han dedicat a la tasca lexicogràfica abans que nosaltres. Ja en 1489, Joan Esteve publicà el Liber elegantiarum, que, tot i ser una obra destinada a l'ensenyança del llatí, es considera el primer diccionari, stricto sensu, d'una llengua romànica. Tres anys més tard, en 1492, les Regles d'esquivar vocables o mots grossers o pagesívols de Bernat Fenollar i Jeroni Pau van optar per les variants diatòpiques més urbanes i cultes. En 1575, el gironí valencianitzat Onofre Pou publicava a València el Thesaurus puerilis, el millor diccionari de l'època moderna i font de tots els posteriors. També és destacablel'obra lexicogràfica de Llorenç Palmireno coneguda com a Vocabulario del humanista, publicada en 1569, en què dóna les veus referents a animals, plantes, monedes o metalls en llatí, amb equivalències castellanes i valencianes. Quasi dos segles més tard, concretament l'any 1764, el notari Carles Ros publicà un Diccionariovalenciano-castellano. Ja al segle xix, Lluís Lamarcaredactà un Ensayo de un diccionariovalenciano-castellano, publicat en 1839, en què mostrava una especial atenció a l'exactitud de les equivalències. Josep Escrig, en 1851, publicà un Diccionariovalenciano-castellano, que Constantí Llombart va ampliar notablement en la tercera edició, feta l'any 1887, i al qual incorporà un «Ensayo de ortografía lemosino-valenciana».La utilització per Llombart del terme llemosí, independentment de la seua inadequaciófilològica, volia ser una clara manifestació de la consciència d'unitat lingüística entre els territoris de l'antiga Corona d'Aragó, amb un evident afany per augmentar el valor social del valencià. A partir del material aplegat en el diccionari d'Escrig-Llombart, però ampliant-lo considerablement amb refranys, modismes i frases fetes, Joaquim Martí Gadea començà a editar en fascicles, l'any 1891, el Novíssimo diccionariogeneral valenciano-castellano. El pare Lluís Fullana, en 1921, publicà un meritori Vocabulari ortográficvalenciá-castellá.

Per la seua modernitat i la seua repercussió, mereix una menció especial l'obra lexicogràfica de Pompeu Fabra, continuada i ampliada després per l'Institut d'Estudis Catalans. És igualment destacable el monumental Diccionari català-valencià-balear, d'Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll, del qual foren col·laboradors nombrosos valencians i redactor destacat el professor Manuel Sanchis Guarner. Publicat l'últim volum l'any 1962, és una obra que arreplega amb exhaustivitatles variants lèxiques i de pronunciació no sols dels parlarsvalencians, sinó també dels altres parlars de la nostra comunitat lingüística. Dins del procés de normativitzacióes pot destacar igualment el Vocabulari ortogràfic valencià, de Carles Salvador, que l'any 1932 completà el text de les Normes de Castelló. Amb un eminent propòsit de divulgació, cal remarcar també el Diccionari general,de Francesc Ferrer Pastor, així com els seus vocabularis de valencià-castellà, que han ajudat a alfabetitzar milers de valencians durant els últims quaranta anys. En col·laboració amb Josep Giner, el mateix autor publicà en 1956 un important Diccionari de la rima. Pel que fa a l'origen i l'evolució de les paraules, cal esmentar també el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, de Joan Coromines, qui va comptar, en relació amb el valencià, amb la col·laboració de Josep Giner i Enric Valor, entre altres. Aquest darrer, amb el seu Vocabulari escolar, també va fer una interessant aportació a la lexicografia valenciana. Vicent Pascual ha sigut igualment un divulgador eficaç del lèxic valencià a través dels seus vocabularis de correspondències valencià-castellà. També volem fer una referència als diccionaris publicats per la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, que, així mateix, han contribuït a la recuperació del lèxic i la fraseologia valenciana, tot i no ajustar-se a l'ortografia oficial. Hem d'esmentar també, en aquest compendi de treballs lexicogràfics, el Diccionari valencià, editat per la Generalitat valenciana i Edicions Bromera en col·laboració amb l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana l'any 1995, que és, sens dubte, una referència bàsica, tant per la seua proximitat temporal com per la pretensió normativitzadora amb què es va redactar, així com per l'augment significatiu de lexemes, accepcions i variants formals que va incorporar. Finalment, hem de recordar la tasca lexicogràfica de l'Àrea de Política Lingüística de la Generalitat, que, a través del programa Salt 2 i del seu diccionari, ha contribuït decisivament a la difusió de la normativa fins al punt d'haver sigut el referent per al valencià fins a l'aprovació del present diccionari. D'altra banda, a més d'aquestes obres fonamentals de la lexicografia valenciana, cal deixar constància també de la consulta de nombrosos vocabularis especialitzats de matèries específiques, així com de diccionaris de neologismes i llibres d'estil dels mitjans de comunicació. El propòsit que ens ha guiat a l'hora d'elaborar el present diccionari ha sigut proporcionar una obra útil, amb definicions adequades i actualitzades, al variat conjunt d'usuaris que té el nostre idioma en l'actualitat, conjuminant la tradició lexicogràfica amb la terminologia més moderna.

Resulta ineludible també abordar ací la qüestió onomàstica de la nostra llengua. Altrament, no és possible entendre el contingut del diccionari. Així, d'acord amb el dictamen del Consell Valencià de Cultura —incorporat en el preàmbul de la Llei de Creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, punt de partida indefugible dels treballs d'aquesta institució—, el valencià «forma part del sistema lingüístic que els corresponents estatuts d'autonomia dels territoris hispànics de l'antiga Corona d'Aragó reconeixen com a llengua pròpia». I expressat encara amb més precisió: el valencià, tal com es defineix en l'entrada corresponent del nostre diccionari, és la «Llengua romànica parlada en la Comunitat Valenciana, així com a Catalunya, les Illes Balears, el departament francés dels Pirineus Orientals, el Principat d'Andorra, la franja oriental d'Aragó i la ciutat sarda de l'Alguer, llocs on rep el nom de català». I no reproduïm ací la definició de valencià amb cap afany polèmic. Hem d'acceptar amb normalitat la nostra realitat lingüística per a poder superar els conflictes onomàstics que tantes energies han consumit durant les últimes dècades. Així, cal entendre la denominació llengua valenciana com la manera habitual de referir-se a la nostra llengua d'acord amb la tradició onomàstica, compatible d'altra banda amb altres denominacions. De la mateixa manera, el reconeixement de la unitat de la llengua parlada en el nostre domini lingüístic no significa ni pot significar cap tipus de supeditació de les variants pròpies d'un territori respecte a les d'un altre. En el Diccionari normatiu valencià hem tingut en compte tot el lèxic valencià que hem pogut arreplegar a partir de les fonts consultades. Però, d'acord amb els principis unitaris enunciats anteriorment, també hem donat entrada a les variants lèxiques pròpies d'altres regions de la nostra comunitat lingüística (com ara noi o al·lot, per exemple), encara que, evidentment, remetent-les a la forma pròpia de l'àmbit valencià (xic), a la qual s'ha donat prioritat. La variació lingüística és un fenomen general de totes les llengües, que cal harmonitzar amb naturalitat i integrar en un corpus comú més ric.

El Diccionari normatiu valencià és el resultat d'un treball col·lectiu que, sense perjuídel rigor filològic, aspira a integrar equilibradament les diferents sensibilitats presents al si de l'AVL i de la societat valenciana, en el marc dels criteris de la Llei de Creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Tal com indica el títol, el Diccionari normatiu valencià pretén orientar sobre l'ús correcte o adequat dels mots inventariats, seguint els mateixos criteris explicitats en la Introducció del Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. La tasca no ha sigut sempre fàcil i, al llarg del procés d'elaboració de l'obra, s'han hagut de superar diversos esculls. El camí recorregut, amb tot, ha sigut positiu i ha culminat en el resultat que ara presentem, sens dubte perfectible. Tant de bo que aquest diccionari pugaser útil per a tots els valencians i per a tots aquells que, dins o fora de l'àmbit administratiu valencià, aspiren a conéixer millor la nostra llengua.

Si voleu enviar cap comentari a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua podeu fer-ho a l'adreça electrònica avl@gva.es
 
4)
Cursos d'escriptura creativa de l'Escola de Lletres de Tarragona
 
 
Des de l'Escola de Lletres de Tarragona us presentem els cursos d'escriptura creativa per a aquest segon mòdul. Hem programat quatre tallers de creació literària i oferim la possibilitat de realitzar tutories literàries individuals.

Es tracta de
seminaris pràctics d'escriptura per a persones amb inquietuds literàries, a qui els agrada escriure i volen millorar la seva tècnica
o aprofundir més enllà dels límits dels gèneres.

Els cursos començaran a partir del 25 de febrer i s'allargaran fins al 20 de juny.

Taller d'escriptura jove. Divendres de 19 a 21 h. Lloc: Òmnium Tarragonès

Taller estable. Grup de dimarts. Dimarts de 19 a 21 h. Lloc: "El Seminari", Centre Tarraconense

Taller estable. Grup de divendres. Divendres de 19 a 21 h. Lloc: Llibreria de la Rambla

Taller d'escriptura itinerant. Dimarts de 21 a 23 h. Punt de trobada: Antic Ajuntament


El període de matrícula finalitza el 28 de febrer i podeu realitzar el tràmit a través d'internet al web: www.escoladelletres.cat o bé presencialment a l'oficina de l'Escola de Lletres, a l'Antic Ajuntament. L'horari d'atenció és de dimarts a divendres de 18 a 20 h.

A banda, iniciem un cicle de monogràfics que estrenarem amb dues sessions sobre les noves tecnologies en la creació literària (29 de març i 5 d'abril) i un seminari sobre la relació del periodisme i la literatura centra
nt
-nos en la pràctica del New Journalism (14 de juny).

Trobareu més informació sobre els cursos i monogràfics de l'Escola de Lletres al tríptic adjunt i al següent enllaç: http://www.escoladelletres.cat/cursos/curs-2013-14-2n-modul
 
 
5)
 
Publicat en VilaWeb divendres 14 de febrer del 2014

Toni Mollà: 'L'Acadèmia Valenciana de la Llengua és plena d'analfabets'

Entrevista a l'escriptor i filòleg · Ens parla de la polèmica institucional sobre la unitat de la llengua i la nova batalla lingüística que ha obert el govern

La batalla per la llengua que ha tornat a encendre el govern valencià ha enutjat l'oposició, les entitats, els experts i la societat. Amb el dictamen del Consell Jurídic Consultiu a la mà, Fabra vol que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) faça un canvi en el diccionari: vol que esmene la definició de 'valencià', perquè s'equipara a 'català'. 'L'últim recurs de la dreta valenciana sempre és l'anticatalanisme empeltat de xenofòbia', diu a VilaWeb l'escriptor i filòleg Toni Mollà, que veu en aquesta nova batalla una cortina de fum. També reflexiona sobre l'ús de la llengua ('fer un diccionari no en millorarà l'ús: calen escoles i mitjans'), sobre les mancances i incoherències del nou diccionari normatiu i sobre el paper de l'AVL: recorda que va néixer d'un pacte entre PP i PSOE i retreu la poca preparació científica de la majoria dels seus membres.

—Què en penseu que el Consell Jurídic Consultiu digui que l'AVL no té competències per a definir 'valencià'?
—Jo no sóc jurista, però em sembla una cursa de despropòsits que va començar ja fa molt de temps. Al País Valencià s'ha de judicialitzar absolutament tot! El que diga el CJC, que és un òrgan nomenat i controlat pel poder legislatiu, per mi té molt poc de valor. Les qüestions normatives d'un idioma no haurien de ser matèria jurídica, no ho són en cap país del món. Em pareix un despropòsit, no solament això, sinó que la comunitat lingüística ho accepte. El problema de la llengua al País Valencià no és de definició filològica o jurídica, sinó un problema sobre els qui van a favor de l'ús de la llengua pròpia i els qui hi van en contra. En aquest moment, com sempre que es troba en dificultats, la dreta valenciana ha ressuscitat les bruixes de Salem, que som els catalanistes.

—Ho fan els qui acostumen a menysprear la llengua i no la fan servir gaire…
—Absolutament cap no fa servir la llengua de manera habitual; per escrit, naturalment que no, però ni tan sols oralment i segurament tampoc familiarment. Per tant, són persones molt poc legitimades per a dictar aquesta mena de normes. El fet que em sembla molt greu és que des de fa molts i molts anys una part del 'valencianisme' i de l'esquerra', entre cometes, ha entrat en un joc sobre aspectes simbòlics del país que no és res més que una partida en què les cartes són marcades i sempre tindrem nosaltres les de perdre.

—Sou del parer que aquesta actitud de la dreta no és sinó una cortina de fum?
—La dreta valenciana està acorralada. El grup del PP a les Corts és ple d'encausats, el partit es troba en caiguda electoral i incompleix sistemàticament tot el programa amb què es va presentar a les eleccions. Ni tan sols els seus sectors socials més afins, com podrien ser els empresaris, no els segueixen. Ara, com que veuen que les coses s'encaren malament, van a l'últim recurs, que sempre és l'anticatalanisme, que no és tan sols odi al català o al catalanista, sinó que és empeltat de pura xenofòbia, antiintel·lectualisme i populisme. Això és així des que el 1977 inventaren la versió valenciana del maccarthisme americà o de tantes altres caceres de bruixes.

—Fa uns dies escrivíeu a Twitter: 'La llengua més sòlida del món no té acadèmia; això sí, té la BBC.'
—És clar. Cada context cultural té un ordenament jurídic o un altre. A la Gran Bretanya no tenen ni tan sols constitució escrita, vénen d'una altra tradició. Això s'incorpora també en el camp de les polítiques lingüístiques: consideren que el seu idioma no necessita cap organisme regulador perquè tenen grans mitjans de comunicació que compleixen el paper d'element de referència. La llengua de la BBC no té un valor prescriptiu sinó que és una proposta de llengua referencial que accepten ensenyants, escriptors, etcètera, i és una llengua viva. En el context català, no s'ha seguit mai aqueixa tradició anglosaxona, sinó que es va copiar el model francès, que és molt normativista. No ho qüestione, però sí que dic que allò que dóna consistència a una comunitat lingüista són els seus elements de cohesió; i en una societat moderna, els elements de cohesió són els grans mitjans de comunicació. En pocs mesos, al País Valencià han tancat RTVV i ha prohibit TV3 i Catalunya Ràdio. Temps enrere s'hauria hagut de fer una aposta per una llengua referencial, una televisió pública valenciana i la reciprocitat amb altres televisions. Crear uns estàndards de referència per als usuaris del català que, com deia Sanchis Guarner, fossen policèntrics però convergents. Això és una aposta sociolingüística que no té res a veure amb organismes prescriptius com acadèmies o diccionaris. Poden ser importants, però no tenen res a veure amb la viabilitat d'una comunitat lingüística moderna.

—Tenim acadèmia i diccionari, però ens hem quedat sense mitjans públics en català…
—Ens han desconnectat de la modernitat, d'allò que representen les propostes dels mitjans, i han convertit el País Valencià en una estricta comunitat virtual. Ara mateix, l'únic espai on realment existeix la comunitat lingüística catalana en un sentit genèric és el digital --i en això felicite VilaWeb--. En els mitjans tradicionals no existeix.

—El nou diccionari normatiu valencià reconeix la unitat de la llengua. Però, més enllà d'això, sembla que és ple d'incoherències, segons que analitzava Francesc Esteve fa uns dies.
—No he mirat el diccionari, però tinc en una gran consideració tot allò que fa Francesc Esteve de fa anys. Segurament té raó perquè no conec cap acadèmic de l'AVL que tinga la seua preparació científica. Si repasses la nòmina de l'AVL, és bàsicament d'analfabets, en el sentit que són persones que no saben ni llegir la seua llengua. Aquesta acadèmia es va fer per un pacte entre PP i PSOE, que volien apartar de l'agenda pública el conflicte perquè ho havien pactat Zaplana i Pujol, i Camps el desenterrà altra volta. Veig que hi ha confusions evidents. Primer de tot, diuen que és un diccionari normatiu, però els diccionaris normatius tenen un valor prescriptiu i no poden incloure realitzacions lingüístiques pròpies de l'oral o de dialectes geogràfics, com fa aquest. Els autors han confós qüestions molt elementals de la lingüística, com és la diferència entre la tira fònica i la tira gràfica. D'una altra banda, han introduït tot de dialectalismes, que està molt bé, però per a això ja teníem l'Alcover-Moll, que és un diccionari que recull absolutament totes les varietats de la llengua. Em fa l'efecte que han fet un diccionari que ni és un diccionari d'usos ni és un diccionari normatiu, perquè és ple de barbaritats tenint en compte què hauria de ser una normativa.

—Però com que referma la unitat de la llengua --cosa òbvia, d'una altra banda--, sembla que ara toqui fer costat a l'AVL. És com si haguéssim de defensar les engrunes…
—És la situació que vivim els valencians de fa molt de temps. Ens toca defensar sempre les engrunes. I jo n'estic una mica fart, de tot això. Defensar el diccionari no és cap barricada. Si no hi ha diccionari o acadèmia no és pas més greu, ni de bon tros, que el fet que no hi haja TV3 o RTVV, que sí que és greu. Hi ha una sociolingüista gallega, Pilar García Negro, que diu que la llengua és l'únic instrument del món que millora amb l'ús. El fet de posar-la en un diccionari no en millorarà els usos. Allò que millorarà els usos de la llengua, es diga com es diga, serà que fem escoles, que fem mitjans de comunicació. Allò que millorarà i determinarà la viabilitat d'una llengua en una societat moderna no són els diccionaris sinó els usos reals. I ells ara mateix no solament han tancat els grans mitjans de comunicació, sinó que ofeguen les editorials, tanquen més de cent línies en valencià… Que no ens facen creure que defensant un diccionari o un organisme com l'AVL salvarem la llengua, perquè no. Han fet més pel català Joaquim Maria Puyal o Pep Guardiola que tots els dictàmens sobre la unitat de la llengua o la filiació lingüística. Jo em vaig alegrar molt quan el IEC va incorporar en Puyal. Aquest és el camí, la col·laboració entre acadèmics i promotors de l'ús.

6)
 
Article publicat a NÚVOL diumenge 16 de febrer del 2014
 
 
 
7)
 
Publicat en LA VEU DEL PAÍS VALENCIÀ diumenge 16 de febrer del 2014
 
 
Ferran Suay
 
8)
 
Publicat en el diari ARA dilluns 17 de febrer del 2014

Una família reclama a Wert que pagui l'escola concertada de la seva filla per estudiar en valencià

Els pares demanen al ministeri que aboni les despeses d'igual manera que preveu pagar a les famílies que sol·liciten l'ensenyament en castellà a Catalunya

Una família de Xirivella (l'Horta) ha presentat una sol·licitud al ministeri de Cultura i Educació reclamant danys econòmics i personals per haver hagut de dur la seva filla a un centre concertat d'un altre municipi davant la falta d'oferta d'ensenyament públic en valencià en la seva localitat.

Segons ha informat en un comunicat Escola Valenciana, els pares d'aquesta alumna demanen al ministre José Ignacio Wert que apliqui la llei orgànica de millora de la qualitat educativa (Lomce) i garanteixi el dret a escollir ensenyament en la llengua pròpia, tal com preveu fer a Catalunya amb les famílies que sol·liciten l'ensenyament en castellà.

La família va tractar de matricular en valencià la seva filla el curs 2010-2011 a una escola de Xirivella, però la falta d'oferta d'ensenyament en valencià va fer que haguessin de matricular-la en l'escola cooperativa Les Carolines de Picassent. Aquest fet ha suposat una despesa per a la família durant els quatre cursos que ha estat la seva filla matriculada fora de la seva localitat de més de 17.000 euros.

En concret, la família reclama diferents danys en termes econòmics i personals per haver hagut de matricular la seva filla en valencià fora de la seva localitat. Reclamen al ministre Wert el pagament de la matrícula en el centre concertat, que suposa una despesa mensual de 100 euros; una despesa de transport mensual de 160 euros, i el pagament de 100 euros per la despesa del menjador escolar, ja que li resultava impossible per la distància anar a dinar a casa.

Aquesta família va guanyar el novembre passat un judici per obrir una línia d'ensenyament en valencià. Amb un grup de pares van recórrer la decisió de la conselleria d'Educació per la qual se'ls denegava un canvi de programa d'ensenyament per garantir el valencià al centre Ramón y Cajal de Xirivella. Escola Valenciana denuncia que la conselleria hauria d'haver convertit una de les unitats educatives de 1r de primària del centre, d'acord amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia valencià, però no ho va fer, cosa que ha impedit que la filla de la família demandant pugui estudiar ja en aquest centre.

 
9)
 
Publicat en LA VEU DEL PAÍS VALENCIÀ dilluns 17 de febrer del 2014
El dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) instat pel Govern valencià respecte a la definició de valencià en el Diccionari normatiu valencià de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua no té la més mínima solidesa per a dir-se “jurídic”. De fet, tot indica que es tracta d'un document en què el Govern valencià encomana les conclusions i el CJC ha d'afanyar-se a trobar unes justificacions que puga semblar que les confirmen.

I, evidentment, això fa del “dictamen” una acumulació tendenciosa d'arguments parcials, que amaguen o esquiven la jurisprudència del Tribunal Constitucional, del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justícia valencià (amb 46 sentències consecutives que admeten l'equivalència denominativa de valencià i català), quan no la contradiuen frontalment. I tot això, a més, amanit amb uns raonaments particularíssims i fets a mida, que pretenen establir que, com que l'Estatut l'anomena valencià, l'extensió de la llengua ha de restringir-se a les fronteres administratives valencianes: imagineu això mateix aplicat a castellà a Castella o al Regne d'Espanya. O que és irrellevant que hi haja un total consens científic en aquesta qüestió, perquè l'Acadèmia no és una entitat científica ni ha de tenir en compte la ciència, sinó només sotmetre's a la literalitat de l'Estatut i a la Generalitat Valenciana.

Per començar, ja veiem que tota la retòrica centrada en la “defensa” del valencià del dictamen del CJC és això: pura retòrica. El CJC ni tan sols ha redactat el seu informe en la llengua que diu defensar. La primera part que es va filtrar i segurament també la primera que es va redactar, que són les conclusions, ja mostraven que l'havien escrit en castellà. I la lectura del document sencer revela que es una mediocre traducció del castellà, plena de faltes i de calcs. Un detall: en la pàgina 18 apareix la indesxifrable expressió “Cala advertisca's” (“Cala advertisca's que [...] ‘les decisions de l'AVL, en l'exercici de les seues funcions, hauran de ser observades' [...]”), producte d'una traducció automàtica del programa SALT i d'una pèssima traducció o d'ambdues coses.

Però, centrem-nos en el moll de l'os, en els raonament jurídics que aporta el CJC per dir que la definició de valencià del DNV no s'acomoda a l'Estatut d'Autonomia ni a la Llei de Creació de l'AVL.

El CJC afirma que examinarà els assumptes “atenent a criteris estrictament jurídics amb subjecció a la Constitució [...] l'Estatut d'Autonomia [...] i la norma de Creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Llei 7/1998, de 16 de setembre”. Sorprenentment, no diu res de la nombrosa jurisprudència que sobre aquest tema hi ha fixada i que tenen obligació de fer servir en la interpretació de les normes, tal com s'explica en el primer curs de la titulació de Dret.

I això és el que fa al llarg de tot l'informe, ignorar la jurisprudència o fins i tot contradir-la. Cita el CJC algunes sentències del Tribunal Constitucional sobre la competència de la Generalitat Valenciana per a establir la denominació de la llengua oficial pròpia, però esquiva la sentència més important sobre aquest tema i que el dilucida amb molta claredat. Parlem de la sentència 75/1997 del Tribunal Suprem que afirma:

“Podrá discutirse cuanto se quiera sobre la pertinencia de que en el seno de la Universidad de Valencia la lengua propia de la Comunidad Autónoma se denomine indistintamente valenciano o catalán, pero, como ha quedado dicho, ello no contradice valores, bienes o intereses constitucionalmente tutelados y no vulnera precepto legal alguno.”

Per què no ha tingut en compte el CJC el que sentencia el Tribunal Constitucional quan diu que la denominació indistinta de valencià o català no contradiu els valors de la Constitució i no vulnera cap precepte legal?

I igualment, tampoc no té en compte el que estableix el Tribunal Suprem en la sentència de 29 d'octubre de 2008, dictada quan ja estaven aprovats el nou Estatut d'autonomia i la Llei de Creació de l'AVL), que diu ben clarament: “

“[...] debe darse una respuesta negativa a la cuestión de si la denominación “lengua valenciana”, empleada por el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, tiene carácter excluyente e impide el uso de cualesquiera otras, con referencia obviamente a la lengua catalana [...]”.

Ignora del tot la jurisprudència, perquè no li és favorable en la seua argumentació i perquè va en contra dels mínims principis elementals jurídics que obliguen a observar-la. Tot això fa que siguen capaços d'emetre un dictamen del tot contradictori amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem.
Però és que, a més d'esquivar la jurisprudència, el CJC fa trampa malintencionada quan cita els mateixos acords de l'AVL. Curiosament, fa referència a l'acord de l'AVL de 19 desembre de 2003 (que, d'altra banda, no parla en absolut de l'exclusivitat del nom valencià), però no pren en consideració el Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la denominació i l'entitat del valencià de 9 de febrer de 2005, centrat exclusivament en la qüestió i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 12 d'abril de 2005), que afirma:

“la denominació històrica de valencià ha coexistit amb la de català, documentada en determinades fonts valencianes [...], i generalitzada en l'àmbit de la romanística i de la universitat valenciana de les últimes dècades”.

“És un fet que a Espanya hi ha dos denominacions igualment legals per a designar esta llengua: la de valencià, establida en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i la de català, reconeguda en els estatuts d'autonomia de Catalunya i les Illes Balears, i avalada per l'ordenament jurídic espanyol [...] i la jurisprudència [...]”.
A banda de totes aquestes llacunes jurídiques, l'informe té altres perles, com quan diu que l'”examen no pot estar condicionat per la postura filològica prèvia que es tinga respecte d'això, sinó que ha de vindre determinat per l'estudi jurídic” o que “s'estima extravagant, des d'este punt de vista jurídic, la definició que de ‘valencià' es realitza en el Diccionari Normatiu de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, perquè la dita Institució s'extralimita en les seues funcions a l'atribuir a la llengua valenciana un àmbit territorial distint i més ampli del que assenyala l'Estatut d'Autonomia”.

Ras i curt: que un diccionari normatiu no pot tenir en compte els criteris filològics quan fa definicions i que l'AVL, com a entitat lingüística de referència oficial, no pot definir res que ultrapasse l'àmbit territorial valencià. Si això és un “dictamen jurídic”, el CJC, a banda de cobrir-se de glòria, caldrà que recomane a l'AVL que canvie també la definició de dictamen i de jurídic.

Alfons Esteve, Llicenciat en Dret i tècnic lingüístic.
 
10)
 
Publicat en el diari Levante-EMV dilluns 17 de febrer del 2014
 
Podeu traduir el text amb www.internostrum.com
Un fulano lanza un bote de humo al césped de El Madrigal y obliga a interrumpir durante más de 20 minutos el partido entre el Villarreal y el Celta. Ante la gravedad de los hechos, el presidente Fernando Roig comparece en conferencia de prensa para aclarar:

A) Que el autor del lamentable incidente no es socio de su club, ni nativo de Vila-real, sino que es alguien llegado de fuera, con el propósito de perjudicar al club. Se trata de una afirmación, como mínimo bastante osada, ya que a esa hora, la policía no ha identificado ni detenido al autor de los hechos.

B) Agotado el tradicional catálogo de descalificaciones al uso para estos casos, Roig, que se expresa en todo momento en dubitativo castellano como Dios manda se acoge a una licencia gramatical, para enfatizar su enfado: «Como diríamos en valenciano, esto ha sido una 'animalá'» (sic).

He aquí una nueva demostración de la consideración que le merece nuestra lengua, a la burguesía dirigente local. El valenciano es el lenguaje adecuado para decir animalaes, recollons, la mare que et va parir y otras lindezas de ese estilo. O sea, brofegaes. También sirve para recitar sainetes de Bernat i Baldoví, contar chistes de Arévalo sobre llauros, xeeee! y hablar con los iaios ¡qué graciosos!en la intimidad familiar. No vale, en cambio, como lenguaje científico, cultural o jurídico; ni siquiera deportivo.

Ahí tiene la Academia de la cosa, una definición para su Diccionari, que no levantaría ampollas entre el personal del PP y adláteres. No es lexicográficamente correcta, pero sí sociológicamente adecuada.
Todavía estamos así, a estas alturas.
 
 
11)
 
Publicat en VilaWeb dilluns 17 de febrer del 2014

Dictamen jurídic sobre l'AVL? Les manipulacions, ocultacions i invencions

Alfons Esteve i Francesc Esteve

Francesc Esteve i Alfons Esteve desmunten els arguments contra la definició de valencià del diccionari normatiu

Fa pocs dies que es va publicar el dictamen que havia encarregat el govern valencià al Consell Jurídic Consultiu a fi de comprovar si la veu 'valencià' del recentíssim 'Diccionari normatiu valencià' de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua s'ajustava a la legalitat estatutària.

Seguint el guió, el Consell Jurídic Consultiu (CJC) valencià va concloure allò que el govern volia: que la institució de la Generalitat Valenciana que, segons l'estatut, té la funció de determinar la normativa no pot definir en el seu diccionari el terme 'valencià' referit a la llengua si no el restringeix al territori valencià, perquè –afirmen-- així ho estableix l'estatut.

I si això ja resulta fals i alarmant, ho és igualment que, per complir l'encàrrec del govern valencià, els suposats experts en dret que componen el Consell Jurídic Consultiu no hagen dubtat a menystenir, a ocultar o directament a tergiversar la jurisprudència del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem espanyols i, si cal, a inventar-se raons jurídiques que no fonamenten en cap base legal. Vegem-ho (i, de passada, demanem disculpes al lector per tots els [sic] que marquen els calcs i les faltes del dictamen, una pèssima traducció d'un original en un castellà pompós en què els experts del dret l'han redactat, no pas en la llengua que diuen defensar):

Primera manipulació: quan l'estatut declara el valencià llengua pròpia, vol dir que és una llengua exclusiva i limitada a la comunitat autònoma. CJC: 'En l'estatut valencià, l'afirmació de caràcter propi del valencià té, per tant, esta consideració: el reconeixement que és una llengua específica de la comunitat valenciana i, en conseqüència, distinta des del punt de vista jurídic, de les altres llengües de l'estat' (p. 7).

Rotundament fals. El caràcter de 'propi' no fa referència a l'exclusivitat ni a la limitació a l'àmbit territorial valencià. Un exemple claríssim: quan l'estatut d'autonomia de Catalunya del 1979 declara (art. 3.1) que 'La llengua pròpia de Catalunya és el català' no vol dir que siga exclusiva de Catalunya, i així l'estatut de les Illes Balears del 1983 també declarà el català 'llengua pròpia de les Illes Balears' (art. 3.1).

Segona manipulació: l'estatut valencià defineix el valencià amb els seus límits territorials. CJC: 'L'Acadèmia Valenciana de la Llengua introduïx [...] en la definició de la veu "valencià" la referència a uns territoris que no contempla [sic] l'Estatut d'Autonomia' (p. 16).

L'estatut valencià (ni cap altre estatut) no defineix l'àmbit en què es parla una llengua: simplement li atorga un cert estatut jurídic. Curiosament, el CJC no aplica el mateix raonament al castellà, i en el 'dictamen' no té cap problema d'esquivar l'única denominació per a aquesta llengua en l'estatut valencià i la constitució ('castellà') i parlar, com fa en la p. 27 de 'l'espanyol o el castellà'. Tampoc no veu cap violació jurídica en el fet que, malgrat que l'estatut valencià i la constitució espanyola només parlen de 'castellà', la Real Academia Española done com a forma preferent en el seu diccionari 'espanyol' i no 'castellà'.

Tercera manipulació: l'estatut 'blinda' el nom valencià per a la llengua i no en permet cap altre. CJC: 'En estos termes l'Estatut d'Autonomia blinda, com a llengua, el terme "valencià"' (p. 15); '[en] l'esmentat article 6.1, l'Estatut ha blindat [...] el terme "valencià", del que [sic] no pot separar-se ni realitzar opinions ni valoracions filològiques amb eficàcia normativa' (p. 19).

Una altra falsedat sense cap fonament. Poden citar una sola norma en què es base aquest presumpte 'blindatge'? Si fos així, les universitats de València, d'Alacant i Jaume I de Castelló no podrien equiparar 'valencià' i 'català' com a denominacions equivalents en els seus estatuts. I, més clar encara: la Generalitat Valenciana no hauria perdut una quarantena de sentències que reconeixen que el títol de filologia catalana i l'acreditació administrativa de català de la Generalitat de Catalunya i el Govern les Illes Balears demostren el coneixement de valencià en oposicions a l'ensenyament.

Quarta manipulació: defensar el valencià equival a dir que no és català, no a 'vetlar pel seu ús normal'. CJC: '[L'AVL] És, per tant, una entitat institucional de la Generalitat Valenciana, la funció fonamental de la qual consistix a determinar i elaborar la normativa lingüística de l''idioma valencià' [...] i, fonamentalment, 'defendre la seua denominació i entitat”.'

D'on ho trauen, que la 'funció fonamental' de l'AVL siga 'defensar el nom'? La Llei de Creació de l'AVL no ho diu enlloc. De fet, en l'article 3, que en defineix les funcions, ni apareix esmentada ('té per funció determinar i elaborar, en el seu cas, la normativa lingüística de l'idioma valencià. Així com, vetlar pel valencià partint de la tradició lexicogràfica, literària, i la realitat lingüística genuïna valenciana, així com, la normativització consolidada, a partir de les denominades Normes de Castelló') i en l'article 7, que exposa les 'competències de l'AVL' apareix en el quart lloc i lligada a l'ús normal ('d) Vetlar per l'ús normal del valencià i defendre la seua denominació i entitat'). No té, per tant, res a veure amb cap suposada resistència assimilista catalana, com sembla insinuar el CJC.

Cinquena manipulació: la sentència 75/1997 del Tribunal Constitucional no identifica 'valencià' i 'català' i, a més, sols és aplicable a les universitats. Tota la qüestió sobre la doble denominació equivalent entre 'valencià' (o fins i tot 'llengua valenciana'), nom estatutari, i 'llengua catalana', nom acadèmic, va quedar claríssimament resolta ja el 1997, amb la sentència 75/1997 del Tribunal Constitucional, màxim intèrpret de la Constitució segons l'ordenament jurídic espanyol. De fet, les 45 sentències següents invoquen de manera explícita aquesta sentència, que afirma coses tan clares com: 'Podrá discutirse cuanto se quiera sobre la pertinencia de que en el seno de la Universidad de Valencia la lengua propia de la Comunidad Autónoma se denomine indistintamente valenciano o catalán, pero, como ha quedado dicho, ello no contradice valores, bienes o intereses constitucionalmente tutelados y no vulnera precepto legal alguno.'

Amb la sentència del Tribunal Constitucional i les 45 sentències successives del Tribunal Suprem i el Superior de Justícia valencià, tota interpretació que vulga fer el CJC no sols és inútil sinó que, a més, voreja la prevaricació en termes jurídics i el ridícul o la barra en termes socials.

Contra tot això, el CJC la interpreta segons el seu particular criteri: '[...] el Tribunal Constitucional no va entrar, lògicament, en la identificació entre les llengües valencià i català [sic], sinó que es va limitar a emparar a [sic] la Universitat en l'exercici del dret a l'autonomia universitària, i permetre-li en el marc de la docència i de la investigació emprar ambdós denominacions' (p. 24); 'la [...] mencionada Sentència 75/1997 no és transportable a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua' (p. 25).

Totalment fals, perquè el Constitucional deia ben clarament: 'el [...] art. 7 de los Estatutos de la Universidad de Valencia no hace sino optar por una de las denominaciones [= llengua catalana] con un soporte de carácter científico, acogida en una norma reglamentaria dictada por la Administración general del Estado con la correspondiente habilitación de la Ley.'

L'altre argument, que la sentència del TC només és aplicable a l'àmbit universitari i per raó de l'autonomia universitària, és igualment insostenible. Si fos així, el Tribunal Suprem i el Superior de Justícia valencià no la invocarien explícitament en més de quaranta sentències i, a més, precisament per reconèixer, sempre contra la Generalitat Valenciana i en la seua esfera administrativa, que la titulació de filologia catalana i les acreditacions de administratives de català de Catalunya i les Illes demostren el coneixement de valencià en les oposicions a l'ensenyament.

Sisena manipulació: ocultació de les quaranta-cinc sentències del Tribunal Suprem i el Tribunal Superior de Justícia valencià

El dictamen no conté ni una referència a les quaranta-cinc sentències del Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justícia valencià en què, de manera unànime, aquests tribunals obliguen la Generalitat Valenciana a reconèixer que els títols universitaris i administratius de català certifiquen el coneixement de valencià, atès que es tracta de la mateixa llengua.

Només en posarem dos exemples: un del Tribunal Suprem i l'altre del TSJCV. La sentència de 15 de març de 2006, del Tribunal Suprem (recurs de cassació núm. 8075/1999) afirma inequívocament quant a l'estatut: 'Ese problema de si son o no lenguas diferentes el valenciano y el catalán ya ha de aceptarse que no está resuelto en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, según ha declarado la STC 75/1997. Por tanto, al no tener una solución normativa, ha de ser considerado como un problema ajeno al Derecho que tiene su sede natural en el ámbito científico o académico.'

I és curiosíssim que el CJC no cite aquesta sentència perquè entre els 'datos suficientes que revelan que esa unidad lingüística [entre 'valencià' i 'català'] tiene un importantísimo reconocimiento en el campo científico y académico' citava precisament que 'es especialmente significativo el acuerdo de la Academia Valenciana de la Lengua de 9 de febrero de 2005, por el que se aprueba el dictamen sobre los principios y criterios para la defensa de la denominación y la entidad del valenciano. En este dictamen se afirma que la lengua propia e histórica de los valencianos, desde el punto de vista de la filología, es también la que comparten las Comunidades Autónomas de Cataluña y de las Islas Baleares y el Principado de Andorra, [...] y que es un hecho que en España hay dos denominaciones igualmente legales para designar esta lengua: la de valenciano y la de catalán'.

I acabem amb un advertiment del Tribunal Superior de Justícia valencià, que constitueix un excel·lent resum de la posició de la Generalitat Valenciana, que el CJC té la gosadia d'avalar contra tota la jurisprudència. En la sentència 474/2006, de 28 d'abril de 2006, el Tribunal afirma: 'Solo el empecinamiento en la ignorancia y rechazo de los criterios científicos que avalan la unidad lingüística, se manifiesta como exclusiva razón del mantenimiento de la posición contraria por parte de la Generalitat, máxime cuando existen reiterados pronunciamientos jurisdiccionales que desautorizan tales argumentos, lo que fuerza a este Tribunal a recordar que una de las más elementales exigencias del Estado de Derecho que consagra nuestro texto constitucional, es la del imperativo cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales, especialmente por parte de los poderes públicos, que deben servir con objetividad los intereses generales.'

És, en efecte, lamentable que el Consell Jurídic Consultiu base el seu dictamen en 'el empecinamiento en la ignorancia y rechazo de los criterios científicos que avalan la unidad lingüística' i en la manipulació i l'ocultació de la jurisprudència, quan no inventa directament fonamentacions jurídiques sobre normes inexistents.

 
 
12)
 
Publicat en directe.cat dilluns 17 de febrer del 2014
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací