InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 178 (divendres 07/02/2014) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
SUMARI
 
1) Eugeni S. Reig - pondre-li tot (a algú)
 
2) Eugeni S. Reig - porquí
 
3) Antoni Llull Martí - L'alfabet llatí, sistema universal d'escriptura
 
4) Pere Ortís - Empobriment de la llengua catalana. Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li. Els mots. Lletra G.
 
5) Albert Pla Nualart - Barroso no ha respost la Carta de Mas
 
6) Andreu Salom i Mir - A propòsit dels antropònims «Salom» i «Molas»
 
7) Josep Daniel Climent - Biografia del laureado vate Teodoro Llorente y Olivares, de Josep Sanchis Sivera
 
8) Jesús Bernat Agut - Tautologies a la toponímia
 
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

pondre-li tot (a algú)

Anar-li tot malament, tindre mala sort, ser desgraciat.

És que al pobre tot li pon, filla meua: es trenca el braç, se li crema la fàbrica i ara, per si no en tenia prou, li han entrat a robar en la caseta. ¡I que pare ahí la cosa!

Aquesta expressió és d'ús habitual a Alcoi.

 

En valencià també es diu: tindre mala sort
La llengua estàndard sol emprar: tenir mala sort
En castellà es diu: tener mala suerte
 
2)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

porquí

Fruit que no és de qualitat adequada per al consum humà i que s'usa per a alimentar els porcs.

 

Josep Garcia Llopis en el seu llibre Revoltim arreplega la dita:

¿Albercoquer carregat a la vora del camí? Amarg o porquí.

En el DCVB, en l'entrada porquí, trobem: «Pertanyent o relatiu als porcs; cast. porcuno, porcino. Tota bèstia cabruna, porquina, que sien trobades en les dites quarterades..., que pach de dia un sol, doc. a. 1453 (Mostassaf 311). Els vells hi feien un bufet porquí, Sagarra Comte 159. Bestiar porquí: conjunt de porcs. Conill porquí: mena de conill molt petit. Albercocs porquins: varietat d'albercocs de mala qualitat, que es donen als porcs (val.). “Callosins i albercocs porquins, molts però roïns” (Altea).»

També tenim les carabasses porquines. En el DCVB, en l'entrada carabassa, trobem: «Carabassa baconera (Tortosa, Llucena), o carabassa porquina (Vic, Gandia, Alcoi, Alacant), o carabassa de porc (Mall.): és molt grossa, groga, i la donen a menjar als porcs.»

Les denominacions albercoc porquí i carabassa porquina les conec del parlar d'Alcoi.

 

En valencià també es diu:
La llengua estàndard sol emprar: porquí
En castellà es diu: porcuno
 
NOTA: Garcia Llopis, Josep Revoltim (Edició de l'autor, València, 1983, pàg. 7)
 
 
3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 73)
 
 
L'alfabet llatí, sistema universal d'escriptura
 
Antoni Llull Martí

 
L'alfabet llatí fou adoptat, com era ben lògic que així fos, per a escriure totes les llengües que sortiren de l'evolució del llatí parlat dins els territoris que havien pertangut a l'Imperi Romà. Però no tan sols per a les llengües romàniques, sinó que molts d'altres pobles d'Europa que parlaven llengües celtes, germàniques, eslaves i d'altres, algunes de les quals havien usat antics alfabets menys pràctics que el llatí, acabaren adoptant aquest com a sistema propi d'escriptura.
 
Una cosa que quasi tothom sap, però que la majoria de gent ignora com posar-hi remei, és que no totes les lletres llatines es llegeixen de la mateixa manera en els distints idiomes en què són utilitzades, i fins i tot n'hi ha que poden sonar de diferent manera dins una mateixa llengua. Un exemple, que el pos només com a recordança, és el cas de c i g, en la nostra llengua i en altres, i
les diferències en la pronunciació catalana i castellana de j, ll (final), v, x i z. La tendència de quasi tots els lectors monolingües, com és ben comprensible, és de llegir qualsevol nom estranger a la manera de com en llegirien un en la pròpia llengua, però entre els qui són bilingües en llengües de les quals en consideren una com a la de la cultura i l'altra la d'anar per casa, com creuen molts de mallorquins desinformats que tenen aqueixa desigual idea de les dues que parlen, solen tenir tendència a llegir els noms estrangers com si fossin castellans. I surten coses fonèticament tan ridícules com zúritx (amb pronunciació de la z com en castellà), sakespeare, descartes, goete, freut, etc.
 
Tant les consonants com les vocals poden llegir-se de maneres molt diferents en les distintes llengües usuàries de l'alfabet llatí. La g davant e i a davant i, com ja hem vist i sabíem, sona com en la nostra llengua en portuguès, en francès, en italià i en altres idiomes, però no en castellà. I en alemany, la g sona a davant les esmentades vocals igual que a davant a, o, u, i la j, en aqueixa llengua, sona com a i semiconsonant o y castellana, la v com a f, i la z com a ts. Dins el segle XX importants idiomes no europeus adoptaren el nostre alfabet, com és el cas del turc, que fins a l'any 1928 s'escrivia amb els signes aràbics, insuficients per a representar tots els sons de la llengua. Tampoc no n'hi havia prou amb els del llatí, però en modificaren alguns afegint-los signes diacrítics, com diferents tipus d'accent, o puntets, i així tingueren un sistema modern d'escriptura suficient i quasi fonètic. Però el cas més notable és el del xinès, que a més del sistema ideogràfic amb milers d'anys de tradició utilitza avui en dia l'alfabet llatí, amb unes particularitats que us explicaré, si Déu ho vol, un altre dia.
 
4)

Empobriment de la llengua catalana.
Tot allò que li hem fet perdre i que cal restituir-li.

Pere Ortís

Els mots.

Lletra G.
 

     “Gamberro”. Ja sé que aquest mot el Diccionari de l'Institut l'admet, però ho fa contra les normes de sentit comú establertes per ell mateix al pròleg d'aquest Diccionari: No serà admès un mot que ja té el mateix significat en un altre, o en altres, de catalans. L'admeteren uns senyors que potser no havien sentit mai: Galifardeu. O algun altre d'aquesta colla: Bandarra. Bordissot. Bordegàs. Gambirot. Rebregat. Estripat. Trapella. Trinxeraire. Destraler. Vàndal. Marrà. Cafre. Tifa. Quina riquesa i quin empobriment que causa el malanat *gamberro”! Naturalment que la llista de mots presentats tenen matisos diferents, però són aptes per a no necessitar el barbarisme mai, en cap cas. No facis maleses, tu, eh, galifardeu! Els vàndals han embrutat el monument del Timbaler del Bruc.

     “Gamberrada”. Malifeta. Marranada. Bretolada. Malesa. Barrabassada. Cafrada. Trapelleria. El mestre l'ha posat de cara a la paret per una marranada de les seves.

     “Guapo”. Idem de eodem, que l'anterior. L'ha admès el susdit Diccionari i no ens fa cap mena de falta, puix que desbanca i empobreix com cap. Engega al botavant: Bell. Formós (¿quina mania ens ha agafat contra formós?). Eixerit. Ben plantat. Bonic. Galant. Plantós. Garrit. Castís. Xamós. El meu xicot és el  més eixerit de tots.

     “Guarro”. Porc. Brut. Bacó. Garrí. Marrà. Llord. Potiner. Godall. Menja bé, tu, garrí. De porc i de senyor se n'ha de venir de mena.

5)
 
Publicat en el diari ARA dissabte 11 de gener del 2014

Els mitjans hem afirmat aquests dies que "Barroso ha respost la carta de Mas", però la frase, estrictament, és incorrecta perquè, contradient una intuïció força general, l'actual normativa ens permet contestar preguntes o cartes però només ens deixa respondre-hi.

No és, ni de bon tros, l'únic cas en què dos verbs tan sinònims com res pondre i contestar tenen règims diferents. Cal tenir clar que el règim d'un verb és independent del seu sentit i, per tant, verbs de sentit igual poden regir complements diferents.

En conseqüència, mentre que tant podem contestar una pregunta com contestar a una pregunta, només és possible respondre a una pregunta. Si pronominalitzem el complement, això equival a afirmar que podem contestar-la o contestar-hi però que només podem respondre-hi.

Són dos verbs amb tres possibles complements: allò que es respon o contesta, allò a què es respon o contesta i la persona a qui es respon o contesta. Però el primer sovint no s'explicita i és llavors que contestar (però no respondre ) pot convertir en OD allò a què es contesta.

Aquesta asimetria en comporta una altra de més complexa: que puc contestar una pregunta a algú però no respondre una pregunta a algú. En canvi, sí que puc respondre (o contestar ) alguna cosa a algú.

I és que a la pregunta i a algú no poden conviure en la mateixa frase. O responem a algú ( li responem ) o responem a la pregunta ( hi responem ). No podem respondre a la pregunta a algú ( li hi responem ).

És una asimetria que el castellà no presenta. En castellà no tenen cap problema per responder o contestar una pregunta i a una pregunta.

El que fa de mal dir -jo mateix no ho tinc clar- és si ho hem de veure com un tret identitari del català que cal preservar o com una distinció massa subtil que potser algun dia valdrà més eliminar.

 
 
6)
 
Publicat en el núm. 85 de la revista Llengua Nacional (IV trimestre del 2013) (pàg. 33)
 
A propòsit dels antropònims «Salom» i «Molas»
 
Andreu Salom i Mir

 

En una ocasió algú em va fer veure la coincidència gràfica, en un ordre invertit, dels cognoms Salom i Molas. Ell pensava, també, que els portadors del llinatge Molas havien estat, en altre temps, de nom Salom, i que en un moment determinat, com a conseqüència de les persecucions contra els jueus (val a dir que donava com a segur que els Salom són d'origen semita), a la Baixa Edat Mitjana, invertiren la disposició de la grafia de l'antropònim esmentat i esdevingueren Molas. Li vaig adreçar, per escrit, la meva opinió i vaig intentar fer-li veure que era molt improbable que els portadors dels dos cognoms fossin d'origen jueu, especialment en el cas dels Molas, i que els dos noms de família no tenien cap tipus de relació de caire onomàstic. L'explicació que li vaig oferir fou la que segueix.

Per bé que Salom, etimològicament, prové del mot hebreu salom o shalom, que significa 'pau', aquest té una relació evident amb Salomó, que vol dir 'pacífic', el qual no és únicament el nom d'un rei jueu, sinó també el de diversos sants cristians, cosa que considero molt significativa. El fet revelador és que, a Mallorca, on l'element identitari d'origen hebreu és encara present, no disposem de cap dada que ens indiqui que el cognom Salom estigui relacionat amb jueus conversos, ni molt menys, encara, que tingui cap relació amb els “xuetes”, és a dir, amb els descendents de jueus practicants, per bé que parcialment, de la seva fe. Els portadors dels llinatges xuetes han estat estigmatitzats a la nostra illa, almenys des de finals del segle XVII, amb els darrers autos de fe esdevinguts a Ciutat, i la publicació de La fe triunfante, de Francesc Garau, jesuïta i qualificador del Sant Ofici (molt abans d'això, l'assalt al call de la Ciutat de Mallorca, de 1391, havia provocat una conversió en massa dels jueus de l'època). Tothom sap, a Mallorca, quins són la majoria d'aquells llinatges (cal notar, malgrat tot, el fet significatiu que no hi són tots els que ho són). Si no m'erro, els senyalats per pràctiques judaïtzants són els següents: Aguiló, Miró, Picó, Bonnín, Valls, Tarongí, Fortesa, Fuster, Cortès, Pinya, Segura, Martí, Valentí, Pomar i Valleriola, que foren els noms de família més comunament adoptats per aquesta minoria a l'illa balear (lògicament, això no vol dir, tanmateix, que absolutament tots els qui porten aquests llinatges siguin d'origen xueta). Breument: o bé els primers portadors del cognom Salom, a les terres continentals catalanes, renunciaren ben aviat als seus possibles orígens jueus i es feren conversos, o bé ja eren cristians vells sense cap ancestre familiar semita, i que la necessitat de portar un sobrenom que els designés, en un temps força reculat en la nostra història (ja està documentat en el segle XI), els féu adoptar com a tal un nom de prestigi (present en l'Antic Testament) que no tenia cap connotació identitària de caire pejoratiu o de menyscapte (la intolerància i el racisme més abjecte no hi feren acte de presència fins a la Baixa Edat Mitjana, i molt especialment arran de la implantació, al nostre país, de la sinistra Santa Inquisició).

És de raó considerar, per tant, que la possibilitat que algun portador del cognom Molas, o Moles, sigui d'origen jueu, són molt escasses, per no dir nul·les, tant més com que és verament molt improbable, i gosaria dir que inversemblant, que algú que es digués Salom tingués la necessitat, o simplement la idea, d'invertir la grafia del seu llinatge per transformar-lo en Molas. Altrament, com bé assenyala Francesc de B. Moll en el seu treball Els llinatges catalans, i encara en el Diccionari català-valencià-balear, la grafia correcta del cognom és Mola, o bé Moles, que deriva del substantiu mola, que vol dir 'roda de molí'. Així, doncs, ambdós noms de família, Salom i Molas, o Moles, a part que no tenen, etimològicament, res a veure, no han servat mai, pel que sabem, una relació onomàstica de cap mena.

 
7)
 
Publicat en el blog Interés per la llengua dels valencians dimarts 7 de gener del 2014
 
Josep Daniel Climent
 
 
8)
 
 
 
Jesús Bernat Agut
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net