InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 153 (divendres 16/08/2013) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
SUMARI
 
1) Eugeni S. Reig - mallorquina
 
2) Eugeni S. Reig - mamperlà
 
3) Antoni Llull Martí - Diferències entre llengües
 
4)  J. Leonardo Giménez - Els pertobadors accents diacrítics
 
5) Núria Puyuelo - Maleïts dos punts
 
6) Mercè Prunera - Vicent Andrés Estellés: el poeta de Burjassot
 
7)  Em dic Chryssula Kokossulis i també parlo català
 
8) Joan Sellent. - Entre tots i totes la mataren
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

mallorquina

Denominació popular de la sobrassada mallorquina.

A mi m'agrada molt la mallorquina escampada damunt del pa torrat.

En el DCVB, en la tercera accepció de l'entrada mallorquina, diu: «Sobrassada de Mallorca (Val.). “En eixa botigueta venen una mallorquina molt bona”.»

Aquesta accepció de la paraula mallorquina és d'us general entre els valencians. De vegades, fins i tot, per extensió, s'aplica a altres sobrassades que no són de Mallorca.

 

En valencià també es diu: sobrassada mallorquina
La llengua estàndard sol emprar: sobrassada mallorquina
En castellà es diu: sobrasada mallorquina
 
 
 
2)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

mamperlà

Barra o llistó de fusta que es col·loca horitzontalment i forma el cantó de cada graó d'una escala de pedra o d'obra, el repeu d'un balcó o la vora del sòl de terra d'una llar de foc. També pot col·locar-se en altres construccions, com ara les menjadores dels animals. Açò es fa per a donar-los un acabat més resistent i també per motius ornamentals.

L'escala té uns mamperlans de mobila preciosos. I no estan gens corcats, no.

Aquest vocable l'usa el la seua prosa literària l'escriptor castellut Enric Valor i Vives. En la novel·la Enllà de l'horitzó podem llegir:

Era un edifici pobre de dues plantes, d'habitacions estretes, amb una escala –com vaig veure després– de graons de guix sense mamperlans, de parets nues, fosques i sovint clivellades, arrodalades d'humitats suspectes.

I en la rondalla Abella, també d'Enric Valor, trobem que l'autor ens parla de mamperlans de bronze, cosa bastant estranya i inusual, però es que parla d'un palau encantat.

[...] hi havia una porta i una curta escala de pedra picada i mamperlans de bronze que baixava al parc.

També l'empra el xatívi Toni Cucarella. En El lledoner de l'home mort trobem:

Pujàrem a les habitacions a través d'una escala de mamperlans i taulells rojos.

La paraula la trobem grafiada mamperlat en el Diccionario Valenciano-Castellano de Josep Escrig (1851) i en el Diccionario General Valenciano-Castellano de Joaquim Matí i Gadea. Eixa grafia és també la que han adoptat els redactors del Diccionari Valencià-Castellà de la RACV. En tots els altres diccionaris que arrepleguen el mot trobem la grafia mamperlà. Joan Coromines en el seu DECat (V, 406b12) entra el mot com a MAMPERLÀ o MAMPERLAN(T). El DCVB usa també la grafia mamperlà i ens diu que la pronuncia [mamper'la] és pròpia d'Alcoi i Pego, [mamper'lat] de Morella, València i Sueca i [mamper'lan] d'Onda.

 
En valencià també es diu:
La llengua estàndard sol emprar: mamperlà
En castellà es diu: atoque, mamperlán, mampernal
 
 NOTA 1: El texts que he posat com a exemple podem trobar-los en:
Enllà de l'horitzó d'Enric Valor (Tàndem Edicions, València, 1991, pàg. 493)
El lledoner de l'home mort de Toni Cucarella (Bromera, Columna. Alzira, 1996, pàg. 23)
Abella dins Rondalles valencianes d'Enric Valor (5é volum) (Edicions del Bullent, Picanya, 1993, pàg. 108)
 
NOTA 2: Les paraules castellanes atoque i mampernal podem trobar-les en la 21a edició del DRAE (1992) però no apareixen en la 22a edició (2001) del mateix diccionari.
 
 
3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 42)
 
Diferències entre llengües
 
Antoni Llull Martí
 
Totes o quasi totes les llengües parlades a Europa i a una bona part d'Àsia, estan enquadrades dins una gran família lingüística anomenada indoeuropea, a la qual pertanyen el sànscrit, el llatí, el grec, el persa antic i les antigues llengües germàniques i celtes. Sembla que totes aquestes evolucionaren d'un protoindoeuropeu que es parlava en el neolític, fa més de cinc mil anys, a gran part del continent eurasiàtic. Les excepcions més conegudes de llengües no pertanyents a aqueixa gran família són les de l'èuscar, l'hongarès i el finlandès, llengües també antiquíssimes però que tenen un origen distint, i a més no estan emparentades entre elles.
 
Paraules a primera vista tan distintes com el llatí ovum, el català ou, el castellà huevo, el francès oeuf, l'alemany Ei l'anglès egg i l'irlandès ugh, provenen d'una mateixa paraula d'una llengua indogermànica desapareguda, la qual, amb el temps i les influències de noves llengües ha arribat a prendre totes aqueixes formes. Per moltes diferències que vegeu entre aqueixos mots que he posat com a exemple, comprovau com semblen germans comparats amb el basc arraultze, amb el finlandès muna o amb l'hongarès tojás, mots que igualment signifiquen ‘ou' però que tan diferents són dels que hem vist anteriorment.
 
Una creença general entre els qui parlen una llengua com la nostra, i no en coneixen cap altra, és que les paraules poden esser molt distintes entre una llengua i una altra, però que en totes les llengües cal que hi hagi articles, noms, pronoms, adjectius, verbs, adverbis, preposicions, conjuncions i interjeccions. Si no, com podrien expressar qualsevol pensament? Idò la cosa no és així. Hi ha llengües ben pròximes a la nostra que pràcticament no tenen flexió verbal, com és el cas de l'anglesa, en la qual la flexió d'un verb no passa de cinc formes distintes, i en molts d'altres, ben corrents, no passen de tres, mentre que en la flexió dels verbs catalans més regulars, només en les formes simples, poden passar de cinquanta. I altres llengües del món no tenen ni flexió verbal, ni articles, ni paraules de distints gèneres ni diferenciació formal entre el singular i el plural, ni adverbis, però tenen altres recursos expressius que els qui no els coneixem ni tan sols ens podem imaginar. I el pensament pot expressar-s'hi tan bé com en la nostra. La llengua de cada poble, fins i tot la del més salvatge, està perfectament adaptada a les necessitats de comunicació de la comunitat humana que la parla, i en aquest aspecte és tan important i útil com ho pugui esser qualsevol de les grans llengües de cultura.
 
4)

 

Article publicat en el Levante-EMV divendres 26 de juliol del 2013
 
Els pertobadors accents diacrítics
 
J. Leonardo Giménez
 
 
La setmana passada deia que els accents diacrítics servixen per a abaixar nota. Conscients de la dificultat innecessària que representen, destacats lingüistes han reflexionat sobre l'exagerada quantitat d'eixos signes en la nostra normativa. Vora seixanta.
Sanchis Guarner, en la Gramàtica valenciana (Torre, 1950), l'apartat dels diacrítics el començava així: “Es recomana també de posar l'accent (diacrític)…”. Josep Giner feia el següent comentari a eixa recomanació: “Manuel Sanchis Guarner dóna l'accent diacrític no com a obligatori, sinó només com a recomanable. És ja un matís, fins a arribar a fer-lo merament potestatiu”. I l'autor de l'excel·lent Gramàtica citada i de La llengua dels valencians, en un apunt a eixe comentari, deia: “Té raó Giner”. És a dir,  Sanchis Guarner arribà a considerar que els diacrítics haurien de ser opcionals. Ferrer Pastor, en la seua Gramàtica valenciana (Denes, 1994), deia: “Així nasqué l'ús de l'accent diacrític, amb alegre lleugeresa, puix que venien a complicar innecessàriament l'ortografia”. I afegia: “Són pertorbadors per a l'ensenyament i caldria considerar-los només potestatius”. Joan Solà qualificava de “dèria”, “actuació absurda” i “atemptat a la pedagogia” els diacrítics en mots compostos o plurals, com rodamón, Intermón, semidéu, cóms o ósses. És sadisme ortogràfic, estos casos i altres com repèls, remòltes, rebesnéts, entresòls, subsòls i molts més.
Per la seua banda, Abelard Saragossà, en Criteris de la normativa, sobre la base dels anteriors, en unes argumentades raons, demostra l'ociositat i desmesura d'estos signes. Si no ens confonem entre el possessiu “sa”, “Sa tia és guapa”, i el qualificatiu “sa”, “Fumar no és gens sa”, ni tampoc entre “pot” recipient i “pot” del verb “poder”, “Per favor, em pot arrimar el pot d'olives?”, tampoc ens confondríem, sense el diacrític, entre el “be” corderet o ‘al muscle' i el “bé” adverbi, “Que bé que portes el xiquet al be”. I no hi ha confusió en els diversos significats de cap, clau, part, moll poll i dotzenes més, sense marca diacrítica.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua, igual que establix l'opcionalitat en determinades pronúncies, hauria d'abordar, en coordinació amb l'IEC, si pot ser, la possibilitat de declarar opcional l'escriptura d'estos signes, seguint les reflexions dels mestres esmentats i per necessitat normalitzadora. I considerar-los no avaluables en un examen. El contrari és continuar mantenint una gran complicació ortogràfica innecessària i contribuir al temor de molts a escriure en valencià.
 

5)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari EL PUNT AVUI divendres 19 de juliol del 2013
 
Maleïts dos punts
 
Núria Puyuelo
 
Sempre m'han escandalitzat els comerços que sense cap mena de remordiment ni mirament venten un cartell a la porta de la botiga ple de faltes d'ortografia. Aquesta setmana n'he trobat un que l'he trobat especialment graciós a una de les cafeteries Starbucks de Barcelona: “Reïnventem la forma de refrescar-te”. I s'han quedat tan tranquils! Tothom sap que la dièresi és una d'aquelles espines clavades per a molts estudiants de català. Fins i tot conec professors que temen el dia que el temari els obliga a explicar aquests dos punts als seus alumnes.
 
La funció més coneguda que té la dièresi és la de pronunciar la u en els grups que, qui, gue, gui (qüestió, aigüera…). Fins aquí tots aprovaríem. Però el tema es complica quan parlem de diftongs. Cal posar una dièresi quan una i o una u no formen diftong amb la vocal anterior, és a dir, quan es pronuncien en cops de veu diferents. Així diem ca-fe-ï-na i no ca-fei-na o con-du-ï-a i no con-du-ia. D'aquesta manera, escriurem amb dièresi, les paraules oïda, raïm, diürn i peüc, perquè no formen diftong, i sense dièresi els mots oidà, rai, duia i peu, perquè formen diftong. Un dels dubtes que genera la dièresi és si es fa servir per marcar la vocal tònica. Com explicàvem abans, aquesta no és la seva funció, ja que la dièresi pot coincidir amb la síl·laba tònica, com en el cas de peüc, o bé pot tenir una altra posició sil·làbica, com en la paraula traïdor. A més, porten dièresi les formes del singular i la tercera persona del plural del present de subjuntiu dels verbs acabats en –ear, -iar, -oar i –uar (creïn, canviï, accentuïn…); la i de les terminacions -ia, -ies i -ien de l'imperfet d'indicatiu porta dièresi quan la precedeix una vocal àtona, i accent a la primera i segona persones del plural (cloïacloïescloïa...);  els derivats de mots que porten dièresi (descafeïnat), i els cultismes derivats acabats amb els sufixos -tat, -al, -itzar (espontaneïtat, arcaïtzar...).
 
Sabíeu que...
Les formes de l'infinitiu, el gerundi, el futur i el condicional del verbs acabats amb vocal més –ir (agrair, conduint, obeiria...) no porten dièresi.
 
6)
 

Publicat en el diari digital NÚVOL dijous 18 de juliol del 2013
 
 
 
Mercè Prunera
 
 
7)
 
 
 
8)
 

Publicat en el diari digital NÚVOL dilluns 24 de juny del 2013

http://www.nuvol.com/opinio/entre-tots-i-totes-la-mataren/

 

 
Joan Sellent
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net