InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.300 membres]
 
Butlletí número 844 (dijous 13/06/2013) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig i Xavier Marí
 
 
SUMARI
 
1) 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú
 
2) Joan Tudela - Les males idees
 
3) Juli Martínez Amorós - El meravellosament elàstic verb pegar
 
4) Pau Vidal - Sou bojos?
 
5) Núria Puyuelo - No donem tot el que fem
 
6) Josep Miquel Bausset - Josep Lluís Bausset
 
7) Pep Riera - Més enllà que Franco
 
8) Vicent Sanchis - Sinècdoque
 
9) Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
 
 
 
1)
 
Publicat en el llibre 500 raons per parlar català, de David Pagès i Cassú (CCG edicions, Girona, 2011, pàg. 97).
 
 

317. El català, pel nombre de parlants i per l'escriptura, té un gran futur per endavant.

 

Josep M. Nadal

Lingüista i Rector de la Universitat de Girona (1991-2002)

 

 

2)

 

Publicat en el bloc Anys d'aprenentatge del diari ARA diumenge 26 de maig del 2013

Les males idees

Joan Tudela

(Publicat al diari Avui el 29 d'agost del 2006)

Previsió per al nou curs: el PP, la Cope, El Mundo i companyia continuaran insistint en les males idees de sempre. Comentem-ne algunes.

“El catalanisme fomenta l'odi a Espanya”. El que fomenta el catalanisme, des de sempre, és l'abolició de l'autoodi i l'afirmació de l'autoestima col·lectiva de Catalunya.

“Nacionalisme, a Catalunya, vol dir nacionalisme català”. Catalunya forma part de l'Estat espanyol, territori en què el nacionalisme més potent ha estat i és –amb diferència– el nacionalisme espanyolista.

“El nacionalisme nega el pluralisme de Catalunya”. La societat catalana sempre ha estat plural i ara ho és més que mai, però el pluralisme necessita una llengua social compartida i és legítim aspirar a que aquesta llengua sigui el català.

“A Catalunya, no es respecten els drets constitucionals dels castellanoparlants”. Els castellanoparlants no existeixen, constitucionalment parlant (els catalanoparlants tampoc). El bloc constitucional (Constitució + Estatut) no en parla. La Llei de política lingüística tampoc no en parla.

“Els nens de llengua materna castellana haurien de rebre l'ensenyament en castellà a l'escola”. El concepte de llengua materna és anacrònic. I una doble xarxa escolar trencaria la cohesió social de la gent de Catalunya: volem ser un sol poble.

“A Catalunya, es vol implantar el monolingüisme”. Ningú, avui dia, a Catalunya, no vol ser monolingüe. Tothom que parla català està orgullós de conèixer, també, el castellà i altres llengües.

“A Catalunya, la majoria de la població pateix la imposició de la política lingüística del catalanisme”. Quan hi ha eleccions al Parlament, totes les persones majors d'edat tenen l'oportunitat de conèixer els programes lingüístics dels partits i tenir-los en compte a l'hora de votar. La política lingüística que fa la Generalitat i el Parlament és cent per cent democràtica.

Els canvis sociolingüístics són molt lents i els canvis del discurs lingüístic també. N'és la prova que aquest article meu que ara reedito va ser pensat, escrit i publicat tot just abans de començar l'any acadèmic 2006 / 2007 i ara, quan ens acostem al final del curs 2012 / 2013, diríem el mateix. Tant ells com nosaltres. El discurs contra la nostra llengua és el mateix i les nostres respostes, des del catalanisme lingüístic, són també les mateixes. Una cosa, però, sí que ha canviat i és que cada cop som molts més dels que ells volen i diuen els qui tenim la convicció que, ja que el Regne d'Espanya no vol ser la casa comuna de les diverses llengües que hi conviuen, la solució és emancipar-nos. Com més aviat millor.

 
3)
 
Article publicat en el blog eljuliet divendres 31 de maig del 2013
 
 
Juli Martínez Amorós
 
Vull fer en este escrit una anàlisi diacrònica i, alhora, una reivindicació del verb pegar. Per descomptat, no en el sentit de ‘colpejar' o ‘agredir', sinó en tots els altres que col·lecciona en valencià. De fet, en este cas, cal ressaltar això precisament: pegar és especialment polisèmic en els dialectes valencians i no tant en els catalans. Per a comprovar-ho, només cal comparar les definicions que en donen en el DIEC (amb cinc accepcions) i en el Salt (amb dotze), missió que deixe en mans de l'amable lector que considere adient il·lustrar-se.
 
Anem per faena. Usar el verb pegar és una mostra de naturalitat que no tots els aprenents de valencià adquireixen, probablement perquè no tots els professors de valencià l'ensenyen. El verb pegar assoleix una freqüència altíssima en el valencià col·loquial, de tal manera que ens serveix per a expressar moltes idees que en castellà dirien amb el verb dar. En este sentit, els aprenents de valencià, a mesura que milloren, solen passar per dos estadis: en el primer, fan un calc sintàctic inadequat, solen traduir sistemàticament el verb dar per donar i produeixen oracions estranyes (i incorrectes) en valencià, com ara *donar por, *donar una besada o *donar una volta. En el segon estadi, els professors els proposen substituir eixe verb per fer, que, com sabem, és molt més flexible que no donar en valencià: fer por, fer una besada, fer una volta. Tot i que eixa instrucció va pel camí correcte, sol quedar-se en eixe punt i, al meu parer, ni arribem a explorar tota la densitat semàntica que atresora el verb fer, ni assumim el pas d'incorporar al bagatge de l'aprenent la naturalitat que atorga el verb pegar.

Mirem en primer lloc el verb fer. Si bé podem afirmar que és un verb que ens serveix per a quasi tot, no pretenc ara analitzar l'enorme abast semàntic i de possibilitats combinatòries que presenta; però sí que en subratllaré algunes que em semblen especialment remarcables per la dosi de naturalitat que impliquen. Començarem per aprofundir en una estructura que ja hem vist adés: fer por, en què el castellà usaria dar. Doncs bé, en valencià, el verb fer es combina amb qualsevol tipus de sentiment i diu fer fàstic, fer agonia, fer pena, fer goig, etc. L'ús de donar en estos contextos és estrany al geni de la llengua. També usem fer en col·locacions com fer classe o fer fugina, encara que en la primera no resulta impossible l'opció donar classe en el sentit de ‘impartir', no de ‘rebre'.

Però vull subratllar dos usos de fer que no se solen ensenyar ni a classe ni en els llibres de text i que, per a mi, demostren un valor particular que caldria preservar: el primer el trobem en expressions de caràcter reflexiu com fer-se un tros de pa, fer-se un café o fer-se un bon dinar, sistemàtic en l'àmbit col·loquial per davant de prendre, que sol ser el que s'ensenya, amb el matís normatiu que és incorrecte fer-lo pronominal: prenc un café i no *em prenc un café. (Esta és una altra norma ben qüestionable, ja que no té en compte que els verbs equivalents són tots reflexius: em menge una galleta, em bec un café, em faig un whisket.) Però és que este ús del verb fer-se arriba a expressions sens dubte cridaneres, com és el cas de fer-se un cotxe, una casa, etc., en comptes de dir comprar o adquirir.

El segon ús que vull remarcar ací és el que trobaríem en expressions com fer bolets o fer caragols (amb el sentit de replegar-ne, no de cuinar-ne). Per tant, quin significat té ací fer? Que els bolets o els caragols no estan ja fets? Deixe les interpretacions filosòfiques també en les mans (o en la ment) del lector, però jo només apunte que semblen expressions molt més harmòniques amb la natura que no dir agafar bolets o caragols.

Si ens centrem ja en el verb pegar, ens trobarem que presenta un abast semàntic certament amplíssim. Partint dels significats més pròxims a l'originari ‘colpejar', tenim expressions com pegar una rampa, pegar una punxada o també pegar un infart, entre altres adveniments sobtats poc agradables per als quals el castellà continuaria usant dar. A més a més, usat reflexivament, i amb un valor pròxim a l'anterior, hi ha unes estructures molt habituals en la llengua real, com pegar-se un tro, pegar-se un colp o pegar-se un bac (és a dir, ‘caure'), en les quals l'equivalència amb el castellà dar ja no és tan sistemàtica.

D'altra banda, els valencianoparlants estenem el valor semàntic de pegar a unes expressions absolutes, que recull el diccionari del Salt tot i que, equivocadament, les qualifica de transitives, quan són intransitives, com es veu en els mateixos exemples que ofereixen: el sol no pega mai en este racó; trau el gos a passejar i que li pegue l'aire. Serien, doncs, expressions en què els parlants atorguem a fenòmens meteorològics com el sol, la calor, la solana, l'aire, el vent, etc. la molesta capacitat de ‘colpejar' metafòricament.

Un altre dels valors semàntics del verb pegar és més o menys equivalent a començar a. Formaria part, doncs, d'una perífrasi incoativa amb la preposició a (que usaríem en contextos com pegar a fugir, pegar a córrer, etc.) o amb la preposició per (que usaríem molt més genèricament en expressions com li ha pegat per fer esport, li ha pegat per mentir, etc.). Notem que en el segon grup, el castellà tornaria a usar dar i que el calc sintàctic amb donar és absolutament rebutjable.

El verb pegar també assumeix en l'ús real un valor duratiu que no repleguen els diccionaris o que almenys jo no hi he trobat. És el que es dóna en oracions com s'ha pegat dos setmanes estudiant sense parar, m'he pegat tota la vesprada dormint o t'has pegat tot un any tocant-te el nas. En estos casos, pegar adquireix aproximadament el valor de estar, però aporta un matís semàntic més emfàtic, que reforça l'acció descrita pel verb principal.

Finalment, voldria ressaltar unes expressions molt diverses en què els valencianoparlants, en la parla real, usem pegar per davant de fer (i no diem mai donar): pegar una volta, pegar una ullada, pegar un bot, pegar una carrera, pegar un estiró (en el sentit de ‘créixer'), etc. A més, també usem este verb per a fer notar qualsevol tipus de contacte físic entre dos persones, però amb un valor molt allunyat del primigeni de ‘colpejar'. De fet, hem arribat a capgirar-lo, a buidar-lo completament del component d'agressivitat, com es pot vore en les col·locacions pegar una besada, una abraçada o, inclús, pegar una carícia, que demostren ben a la clara la mal·leabilitat d'este verb. Tot i això, també cal ressenyar que peguem qualsevol tipus de colp: des d'una bescollada o un carxot, fins a un garguilot, un pessic o un mos.

Per a concloure esta anàlisi, voldria contar una anècdota sobre esta última expressió (pegar un mos), a la qual vaig assistir casualment fa uns quants anys. Com sabem, el substantiu valencià mos inclou els valors semàntics que en castellà repleguen els mots bocado i mordisco. Doncs bé, encara recorde la cara d'espant que va posar un professor foraster, castellanoparlant ell, quan va escoltar que un bon company meu –que li feia d'amfitrió en la universitat–, fent una traducció simultània des dels seus pensaments en valencià a un rudimentari castellà oral, li proposava que se'n vinguera amb nosaltres, que nos íbamos a dar un mordisco. El professor convidat, lluny d'entendre l'equívoc, li digué que no, gràcies: se li notava a la llegua que aquella proposta li havia pegat tort. Aleshores, el meu company, supose que és obvi, va pegar a fugir tot envermellit, mentre que a mi, que només mirava, em va pegar per riure i, ves per on, ara m'ha pegat per contar-ho.

 
4)
 
Publicat a NÚVOL dijous 6 de juny del 2013
 
 
Pau Vidal
 
Què passaria si us decidíssiu a fer allò que alguna vegada heu somiat (ah, només ho he somiat jo?), allò de l'hábleme en cristiano però al contrari? «Perdó, no l'entenc, em podria parlar en català?» La versió autòctona, realitat obliga, ja ho veieu, és molt més suau.

Ara ho podeu saber gràcies al documental Són bojos, aquests catalans?, una roadmovie lingüística que no s'adscriu a l'escola ‘nousformats' perquè no vol que giragonses de càmera ni jocs de mans amb el punt de vista distreguin del missatge a transmetre: als països de parla catalana no es pot viure sense saber castellà. Partint, doncs, d'un llenguatge televisiu tradicional, el lingüista i cineasta amateur David Valls col·loca l'espectador en una posició insòlita: som una noia alemanya que vol conèixer el país i demana que se li adrecin en català.

La virtut d'aquest treball de pressupost verkamiesc però factura professional (una barretada també per a Zeba Produccions) és que evidencia de manera incontestable el conflicte lingüístic (mal que pesi a la classe política), des del mai resolts problemes de les lleis d'etiquetatge i del cinema (que la majoria d'empreses es passen pels baixos fons) fins a l'arraconament de la llengua a l'estat on és l'única oficial, Andorra, o la manipulació a què són sotmesos els parlants de la Franja. El punt culminant, un fragment que caldria emetre immediatament pel canal privat del Parlament, s'ateny quan la jove interromp sengles classes a la universitat per demanar als professors si no la fan en català. Les respostes, no per previsibles, són menys doloroses i els instants de tensió no resulten aptes per a tots els miocardis (sobretot després de sentir la retòrica d'una funcionària per no dir obertament que els docents poden fer la classe en la llengua que els roti).

És d'agrair que a Són bojos… hi prevalgui la intenció didàctica. Alterna dades sociolingüístiques amb entrevistes a professionals de diferents gremis (editorial, justícia, ensenyament) i la sempre sorprenent (per no dir una altra cosa) enquesta a peu de carrer. Com si el guió, que no amaga la voluntat militant, hagués tingut sempre present la premissa de partida: que ningú no pugui dir que no ho ha entès. Tot i així, la peculiar esquizofrènia en què vivim afavoreix moments poètics tan impagables com quan la noia reclama a crits un catalanoparlant en una plaça de Perpinyà o uns quants santcolomencs se sinceren a l'hora de reconèixer per què no parlen català.

Per agrair a David Valls que us hagi estalviat la feina de fer la prova personalment: sonbojos@gmail.com

5)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari EL PUNT AVUI divendres 31 de maig del 2013
 
No donem tot el que fem
 
Núria Puyuelo
 
En català, ens fem o ens donem els petons i les abraçades? I els cops de puny? Hem de fer un pas endavant com a país o l'hem de donar? Els verbs donar i fer tot sovint es confonen en contextos en què el castellà té un únic verb, el dar, que té diversos significats. En català el traduirem pel verb donar quan l'acció té el sentit de clavar o pegar: “donar una bufetada, un cop de puny, un mastegot, una puntada de peu” i, per extensió, “donar una ullada, un cop d'ull”. En la majoria de casos, però, el verb dar en català es pot substituir per fer (“me da pereza” / “em fa mandra”). Altres vegades el podrem traduir per fer més un infinitiu (“el chocolate me da dolor de cabeza” / “la xocolata em fa venir mal de cap”) o per un verb equivalent (“dale al botón” / “prem o pitja el botó”).

Alguns exemples en què s'usa incorrectament el verb donar en comptes de fer són: “em *dóna el sol” (“em toca el sol”); “em *dóna vergonya” (“em fa vergonya”); “*dóna'm un petó” (“fes-me un petó”); “el bacallà em *dóna set” (“el bacallà em fa venir set”); “*donava pena” (“feia pena”); “em *dóna igual” (“tant me fa / tant m'és”); “*dóna classes” (“fa classes”); “a quina hora *donen la pel·lícula?” (“a quina hora fan la pel·lícula?”); “*dóna el llum” (“obre el llum”); “*doneu-vos pressa” (“afanyeu-vos”); “*donar un gir” (“fer un gir” o “capgirar”); “*donar-se compte” (“adonar-se”), entre altres exemples.

Hi ha altres expressions que tant es poden construir amb el verb fer com amb el donar. Segons l'Optimot, serien “donar i fer escac al rei”; “donar i fer gelosia”; “donar i fer ombra”, i “donar i fer mostra o mostres”. També hi ha construccions que admeten els dos verbs tot i que signifiquen una cosa o una altra segons quin es faci servir: “fer eixamples”: “eixamplar un espai llevant-ne destorbs' / “donar eixamples”: “donar llibertat d'acció a algú”; “fer lloc”: “llevar els destorbs d'un espai” / “donar lloc”: “originar”.
 
Sabíeu que…
En català, fem passejades, fem un pas endavant, fem un salt, ens fem abraçades, ens fa ràbia no saber fer una cosa i fem sorpreses. En canvi, donem un clatellot, una punyalada, un cop d'ull i una bufetada.
 
 
6)
 
Publicat a VilaWeb dilluns 3 de juny del 2013
http://www.vilaweb.cat/opinio_contundent/4120550/josep-lluis-bausset.html
 
Josep Lluís Bausset
 
Josep Miquel Bausset
 
 
7)
 
Publicat a
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/650797-mes-enlla-que-franco.html
 
Més enllà que Franco
 
Pep Riera
 

El text que els passo a transcriure (en el castellà original, perquè no vull que perdi naturalitat i contundència) es va fer públic el 15 de juny de 1975, durant la dictadura de Francisco Franco. El reprodueixo íntegrament perquè es comenta sol. És cert que Franco va perseguir i prohibir el català, però no sé si és pitjor el que s'està fent en l'actual democràcia espanyola.

Los firmantes, miembros de número de las Academias Española y de la Historia, habiendo conocido la peculiar controversia que durante meses pasados se ha hecho pública en diversos órganos de prensa valencianos, acerca del origen de la lengua hablada en la mayor parte de las comarcas del País Valenciano, y a petición de personas interesadas en que demos a conocer nuestra opinión sobre este asunto, científicamente desde hace muchos años, deseamos expresar, de acuerdo con todos los estudiosos de las lenguas románicas:

Que el valenciano es una variante dialectal del catalán. Es decir, del idioma hablado en las islas Baleares, en la Cataluña francesa y española, en una franja de Aragón, en la mayor parte del País Valenciano, en el principado de Andorra y en la ciudad sarda del Alguer.

Por todo ello nos causa sorpresa ver este hecho puesto públicamente en duda y aun ásperamente impugnado, por personas que claramente utilizan sus propios prejuicios como fuente de autoridad científica, mientras pretenden ridiculizar e incluso insultar a personalidades que, por su entera labor, merecen el respeto de todos y en primer lugar el nuestro.

Se hace fácil suponer que tras esas posiciones negativas se ocultan consideraciones y propósitos que en nada se relacionan con la verdad de un hecho suficientemente claro para la filología y para la historia.

Es culturalmente aberrante todo intento –como el que contemplamos– de desmembrar el País Valenciano de la comunidad idiomática y cultural catalana por la que, como escritores e intelectuales españoles no tenemos sino respeto y admiración, y dentro de la cual el País Valenciano ha tenido y tiene un lugar tan relevante.

Els firmantes, per cert, eren, entre altres, Dámaso Alonso (director de la RAE), Jesús Pabón (director de la RA de la Historia), Alonso Zamora Vicente, Fernando Lázaro Carreter, Emilio Alarcos Llorach, Vicente Aleixandre i Rafael Lapesa. Després s'hi van adherir Vicente Enrique y Tarancón, Camilo José Cela, Pedro Laín Entralgo, Salvador de Madariaga, Antonio Buero Vallejo, Josep Antoni Maravall, Pedro Sáinz Rodríguez, Luis Rosales i Miguel Delibes.

Aquí ho deixo.

 
8)
 
Publicat a
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/651332-sinecdoque.html
 
Sinècdoque
 
Vicent Sanchis
 
Trenta alcaldes de la Franja –la majoria, doncs– han decidit rebel·lar-se contra el seu Parlament, que ha perpetrat una llei que els perjudica directament. I exclusiva. Proclamen aquests alcaldes que parlen català. La majoria dels diputats de les Corts d'Aragó han decidit que la Franja es parla un acrònim, una idiotada. En el millor dels casos, s'hi podria arribar a parlar vallderrourí, calaceitenc o fragatí. A gust –o disgust– dels consumidors. Parles locals sense més abast ni intenció que donar menjar a les gallines. Si en queden. La majoria del Parlament d'Aragó ha decidit que la part d'Aragó que parla català ha de parlar castellà i s'ha de deixar d'algaravies infames. Qui té més legitimitat sobre la llengua de la Franja? La majoria dels seus alcaldes o la majoria dels diputats de les Corts aragoneses? La sinècdoque és interessant. El tot per la part pot arrasar un dret de la part i fer després un rotet total i reparador. I si es tracta de votar “tots”, per què no decideixen la qüestió “tots” els catalanoparlants?
 
9)
Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
Sumari
 
1) Eugeni S. Reig - gaspatxa
 
2) Eugeni S. Reig - gatets i gossets
 
3) Antoni Llull Martí - Diglòssia i esquizoglòssia
 
4) J. Leonardo Giménez - El campanar no té parella
 
5) Pere Ortís - Netegem i enriquim la llengua catalana (Tractament de les persones)
 
6) Albert Pla Nualart - Podem entrar a un lloc?
 
7) Pere Ortís - Ciutadania i llengua
 
8) Joan-Lluís Lluís - Els noms nobles o innobles de la llengua d'aquest país
 
 
Si voleu rebre cada divendres el butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana heu de manifestar-ho explícitament en un missatge electrònic que heu d'enviar a l'adreça infomigjorn@telefonica.net en el qual heu de fer constar el vostre nom i cognoms i l'adreça electrònica on voleu rebre'l.
 
El preu de la subscripció al butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana corresponent a l'any 2013 és de 25 euros.
 
Els nous subscriptors podreu llegir en la web tots els butlletins d'InfoMigjorn i d'InfoMigjorn Cap de Setmana que s'han publicat fins ara.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací