InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 143 (divendres 07/06/2013) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
SUMARI
 
1) Eugeni S. Reig - frontera
 
2) Eugeni S. Reig - gamella
 
3) Antoni Llull Martí - Llengües, dialectes i política
 
4) Pere Ortís - Netegem i enriquim la llengua catalana (Dir l'hora del rellotge)
 
5) Albert Pla Nualart - Propòsits incerts
 
6) Francesc Viadel - Elogi de La Revolta Poètica
 
7) Quim Gibert - Els mots de les terres altes
 
8) Salvador Pardo - El ban
 
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

frontera

Paret exterior d’un edifici a on hi ha la porta principal.

He demanat a l’ajuntament una ajuda per a reparar la frontera de la casa. Espere que me la donen.

En la novel·la L’ambició d’Aleix d’Enric Valor trobem:

Vaig deixar el finestral i me’n vaig anar al meu dormitori, al final del corredor. Era l’habitació que corresponia a una cantonada de la casa; donava per un balcó a la frontera i tenia una finestra en angle recte, que mirava entre migjorn i ponent.

En la novel·la Temps de batuda d’Enric Valor podem llegir:

La casa, és a dir, la navada principal, s’orientava per la frontera entre sol ixent i migjorn; de cara a aquesta direcció, hi havia la porta, finestres de graners i altres dependències de la segona i última planta i les de les habitacions de la part-davant del nostra habitatge –un gran dormitori, el menjador, el guisador, les escuradores i el rebost– .

En la novel·la Sense la terra promesa d’Enric Valor trobem els fragments següents:

Ara bé: tota l’edificació, malgrat la seua solidesa i amplitud, semblava decrèpita en algunes parts per les clapes d’humitat de moltes de les parets, per les sulsides que presentava el lluït de la frontera, pels portells que s’havien obert en l’esplèndida volada, i, dins, pels mosaics i rajoles del paviment que es veien desllustrats o badats o solts i feien de mal anar.

 

Hi havia una llum molt feble i difusa que venia d’un sol fanal de la primera cantonada; la frontera de sa casa restava quasi del tot en la fosca.

 

Adornava la frontera, davall del balcó principal, l’escut d’armes, en relleu, llavorat en pedra, del llinatge dels Olcina.

 

El que hi havia en la frontera de la casa del carrer Major era més gran i partit per banda, una banda diagonal on es veien, separades, tres monedes; en el triangle superior (el de la dreta), hi havia esculpit un arbre de tronc gros i cóp redó, que sens dubte representava una alzina o carrasca; a l’inferior (el de l’esquerra), hi figurava toscament un porc senglar i una destral que estava a punt de ferir-lo en el tòs.

 

I sense fer pols ni remolí (allò havia començat amb motiu de les primeres notícies de la Gerra Europea), s’havia creat ja la tradició que, a l’hivern i les primaveres especialment, al solet del matí que tocava la frontera de la rellotgeria, ell, dret, des de la seua porta, llegia en castellà i n’explicava el sentit precís en popular valencià, les notícies més rellevants i els comentaris més substanciosos a una colla d’oïdors, el els dies feiners.

En la rondalla La mare del peixos d’Enric Valor podem llegir:

El jove, tot allò el va escarotar, i així, més caut i malpensat que el germà, ni baixa del cavall, ni desempara un moment espasa ni gos, ni deixa un instant d’escodrinyar amb l’esguard tot el que es veia del parc i dels jardins i la frontera de la mansió.

En la rondalla Els guants de la felicitat d’Enric Valor trobem:

Era un edifici pobre, quasi una cabanya, amb una porta vella i dues finestres en la frontera, una de les quals, entreoberta, apareixia enllumenada. En l’aiguavés, el fumeral llançava fum.

En la novel·la Heretaràs la terra de Toni Cucarella podem llegir:

[...] una casa que temps arrere feia el doble de gran, si més no d’amplària de frontera, però una herència va obligar a alçar entremig una nova paret mitgera per fer-ne equitatiu repartiment als dos propietaris que l’havien heretada.

La paraula frontera, en l’accepció definida, la conec del parlar d’Alcoi. En la meua família no s’ha dit mai d’altra manera. També tenim en la nostra llengua les paraules equivalents frontis i frontispici, totes elles derivades de front. Eixes són les paraules patrimonials que el nostre poble ha usat al llarg dels segles per a denominar la cara principal d’un edifici. En el segle xix ens va arribar, procedent d’Itàlia, la paraula fatxada, derivada de faccia, que en italià significa 'cara'. Com el mot va penetrar simultàniament en la llengua castellana i en la nostra i nosaltres vivim sempre obsessionats pel castellà, algú va tindre la idea de ressuscitar el vocable medieval façana –que no s’ha usat mai per a expressar la idea de 'cara principal d’un edifici'– i assignar-li eixe significat a fi de separar-nos dels castellà. Però resulta que façana deriva de faç, que significa 'cara', com faccia i, damunt, façana i fatxada s’assemblen molt. Per a arribar a un resultat tan pobre no calia desenterrar cap vocable medieval ni assignar-li cap significat nou ni calfar-se tant el cap, ja teníem la paraula frontera creada per l’enginy del nostre poble, derivada de front i no de cara, ben diferent de fatxada i ben viva.

Vejam què diu Joan Coromines de la paraula façana. En el seu DECat (III, 841b58) trobem: «Façana 'la cara principal d’un edifici' [1450, repetidament en el doc. d’aquesta data que cita in extenso el DAg.; mot restaurat en el S. xx per la llengua literària en lloc de l’italianitzant cast. i cat. fachada, fatxada que s’havia usat en el xix]; façana era un mot de vella tradició catalana que els nostres grans medievals aplicaren a cada un dels grans sectors costers de les grosses illes mediterrànies (Sicília en particular, on es distingien les tres façanes, façana de dintre = N., façana de fora = S.)»

Seria desitjable que els nostres escriptors feren un ús més gran de les paraules que usa el nostre poble, paraules patrimonials, genuïnes i ben vives, en lloc d’emprar en la llengua literària arcaismes o vocables inventats que ens allunyen innecessàriament de la llengua popular.

 

En valencià també es diu: fatxada, frontis, frontispici
La llengua estàndard sol emprar: façana, fatxada, frontis, frontispici
En castellà es diu: fachada, frontis, frontispicio
 
NOTA:
- Valor i Vives, Enric; L’ambició d’Aleix (Tàndem Edicions, València, 2000, 3a edició redactada de nou per l’autor el 8 de gener de 1994, pàg. 76)
- Valor i Vives, Enric; Temps de batuda (Tàndem Edicions, València, 1991, pàg. 64)
- Valor i Vives, Enric; Sense la terra promesa (Editorial Prometeo, València, 1980, pàgs. 40, 113, 298, 305, 677)
- Valor i Vives, Enric; La mare dels peixos dins Rondalles valencianes (1er volum, Edicions del Bullent, Picanya, 1991, pàg. 85)
- Valor i Vives, Enric; Els guants de la felicitat dins Rondalles valencianes (2on volum, Edicions del Bullent, Picanya, 1993, pàg. 86)
- Cucarella, Toni; Heretaràs la terra de (Editorial Tres i Quatre, València, 2006, pàg. 45)
 
2)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

gamella

Recipient de forma rectangular, habitualment de fusta, amb les parets inclinades, que s’utilitza per a posar el menjar als porcs, a les gallines i a altres animals de granja.

Però ¿com l’has convidat al sopar de Cap d’Any si tu saps que eixe hauria de menjar en una gamella?

Marçal Olivar i Daydí, en el seu llibre La ceràmica trescentista a Aragó, Catalunya i València (1952, pàg. 38), parlant de les gamelles de ceràmica, escriu:

Un altre grup important, dins el conjunt d’objectes de terrissa destinats a usos casolans, era constituït per les gamelles i els librells.

L’escriptor castellonenc Josep Pascual Tirado en el seu conte Tombatossals. Contalles de la terra (Castelló, 1930), en el capítol titulat “Los cavallers de Sant Cristòfol i Garxolí del Senillar”, escriu:

–¿En quina gamella ham menjat junts, per a mancar-nos la senyoria que per fur de cortesia nos pertany? –va replicar Bufanúvols, tornant lo garbí en gregalet.

La paraula gamella ha sigut d’ús general en valencià, però actualment ja no ho és tant. Avui en dia s’usa encara al Maestrat, a la Plana de Castelló i, sobretot, a l’extrem sud. És un vocable d’ús habitual a Biar, a on també s’empra el diminutiu gamelló. En el terme de Barx (la Safor) hi ha la Font dels Gamellons. En el Baix Vinalopó, especialment en la zona rural, és encara una paraula molt coneguda i usada. A la ciutat d’Elx hi ha el grup teatral La Gamella Teatre.

A Alcoi, per a denominar l’utensili descrit, s’usa la paraula gaveta.

 
En valencià també es diu: gaveta
La llengua estàndard sol emprar: cóm, gaveta, gavadal, obi
En castellà es diu: cuezo, dornajo, gamella
NOTA: Done les gràcies a Àngel Alexandre i Plancha, Joan-Carles Martí i Casanova i Josep-Francesc Molés i Abad per la seua ajuda.
 
 
3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 27)
 
Llengües, dialectes i política
 
Antoni Llull Martí
 
Posar-me a explicar el que és una llengua i el que és un dialecte pot semblar aquí fora de lloc perquè és cosa que s’explica a tots els cursos de català i qualcú podria pensar que estic repetint coses sabudes per quasi tothom, però m’hi referiré breument i només de passada: una llengua o idioma és un sistema de signes orals (els mots), que es poden posar per escrit, que serveix per a la comunicació humana en el si d’una comunitat de parlants que pot esser molt petita o molt gran (des de dos, al bord de l’extinció, a centenars de milions) i un dialecte és la forma que ha pres aquesta llengua, pel que fa a la pronunciació i a algunes altres particularitats, dins una part dels territoris on es parla. Un dialecte no és menys que una llengua; és, simplement, una forma de parlar-la. Això des d’un punt de vista lingüístic, científic, però des del punt de vista polític la cosa pot canviar molt.
 
Segons interessi per motius polítics, una llengua pot esser considerada un simple i menyspreable dialecte i un dialecte determinat esser elevat a la categoria de llengua amb total menyspreu pels altres de la mateixa llengua. És el cas del gallec que, políticament, no és portuguès, i el del valencià, que pels polítics que governen el país és una llengua distinta del català. I per motius igualment polítics, es donen casos en els quals vertaderes llengües es converteixen en dialectes, fablas o parlars, com són els casos de l’asturià o bable, de la fabla aragonesa i d’altres, menys coneguts, de vegades indegudament inclosos dins el castellà. Això passa també a altres països. A Moldàvia parlen romanès, però ells diuen que parlen moldau, i a Flandes parlen neerlandès, però diuen que la seva llengua és el flamenc, etc.
 
Perquè una manera de parlar sigui una llengua distinta d’una altra, no basta que unes quantes dotzenes de coses es denominin amb paraules diferents en una i altra, i que hi hagi diferències de pronunciació de determinats sons. Els que ens volen fer creure que els mallorquins i els catalans parlam llengües distintes perquè nosaltres deim al·lot, tassó, ca, i ells li diuen noi, got i gos, i perquè els illencs usam l’article salat i la majoria d’habitants del Principat no, són uns farsants o van ben errats de comptes. Si estudiassin les diferències dialectals dins el castellà, dins el francès, i dins l’italià, veurien que el català és un idioma notablement més uniforme que aqueixos. I també podeu creure que si per motius polítics interessàs a governants prou poderosos que l’aragonès formàs part del català, arribarien a fer-ho creure a molta gent, per molt que les evidències indiquin una altra cosa.
 

4)
 
Netegem i enriquim la llengua catalana
Pere Ortís

 
Dir l'hora del rellotge
 
 
     En català l'hora que ja ha tocat ─que ja s'ha completat─ ja no compta. Compta la que ara es fa, la que ara es construeix. Ara bé, l'hora, com tot enter, té quatre quarts. Per tant, com que l'enter hora té seixanta minuts, quan després de tocar les vuit n'han passat quinze, el rellotge marca un quart de l’hora que es fa; un quart de nou, dos quarts de nou; tres quarts de nou, les nou.

     I per a les fraccions cal dir-ho així: Un quart i tres d'onze, dos quarts i mig de set, tres quarts i catorze de deu. Aquests nombres fan referència als minuts, és clar.

     Fa poc que un velleta de cent-tres anys, de Sarrià, trucà a un dels nostres mitjans de comunicació i els digué: Són cinc minuts de vuit. Ah, aquella velleta sabia molt bé d'on venia i on anava! Que Déu li concedeixi força més anys de vida, encara!

     La manera de dir l'hora 'són les deu i mitja', 'són les sis i quart',  etc., és barbàrica.

     També és barbàrica 'un quart d'hora'. Cal dir: Un quart, que és bellíssima manera de dir. D'aquí a Preixana hi tens un quart.

     N’hi ha que, quan anuncien l’hora que és, diuen: Són, ara, les vuit i cinc. Hipèrbaton a la castellana: “Son, ahora, las ocho y cinco”, per Ara són les vuit i cinc; o, simplement: Són les vuit i cinc.

    

 

5)
 
Publicat en el diari ARA divendres 17 de maig del 2013

UN TAST DE CATALÀ

Propòsits incerts

Albert Pla Nualart

Les ultracorreccions són un dany col·lateral d'haver renunciat a la intuïció en benefici d'una norma que de vegades no és prou subtil per acollir la complexitat de la llengua. Corregir la intuïció pot fer perdre el nord, perquè la intuïció no interferida sempre orienta millor que cap teoria.

Hi solen incórrer escriptors molt professionals. Com més pateixen per respectar la norma, més fàcil és que la norma els acabi fent un gol en pròpia porta.

La norma actual admet que quan cap, gens, enlloc, mai, ningú, res i tampoc van davant del verb no calgui reforçar-los amb un no, però la tendència general i una fitxa de l'Optimot aconsellen fer-ho, com si posar-hi el no fos més correcte.

Així doncs, els usuaris més disciplinats, desoint la seva intuïció -que mai (no) el troba a faltar-, l'hi posen sempre. I, fent-ho amb fe cega, l'hi acaben posant quan no toca.

Per exemple, a "Ho fa sense que ningú no el vegi" el no no hi ha d'anar perquè el sense ja nega. I també és ultracorrecció el no que vaig trobar l'altre dia en un text publicat per l'IEC i escrit per un membre de la Secció Filològica: "Mai com ara l'IEC no s'havia proposat [...] d'estrènyer els lligams entre aquestes contrades".

Per què hi sobra el no ? És crucial la posició d'aquest mai, que anteposat així modifica la frase sencera des de fora. Massa des de fora perquè arribi a enllaçar amb el no, que -anant per lliure- torna a negar el que mai ja nega. I, de fet, només cal que tornem a integrar el mai en la frase perquè el no ja sigui possible: "L'IEC mai no s'havia proposat [...]".

Em direu que filo molt prim però jo diria que és greu que la nostra màxima autoritat lingüística pugui dir que no es proposa el que, de fet, es proposa.

 
6)
 
Article publicat en la web País Valencià, Segle XXI dissabte 18 de maig del 2013
http://paisvalenciaseglexxi.org/2013/05/18/elogi-de-la-revolta-poetica/
 
Article publicat en el blog de Francesc Viadel dissabte 18 de maig del 2013
 
 
Francesc Viadel
 
7)

Els mots de les terres altes

Quim Gibert

Els parlars del Pirineu (Lleida, Pagès ed. 2012) és darrer llibre d’Eugeni Casanova, un periodista inquiet i lúcid. El va enllestir havent recorregut el 2009 la vessant meridional de la carena, en el decurs d’un periple lingüístic fet per trams. Amb l’objecte de no perdre el rastre de l’article salat, Casanova va allargar el treball de camp, per la costa, de Cadaqués fins a Arenys de Mar.

Salar era tan corrent, que fa més de mig segle, a la Costa Brava, «els forasters» eren els únics que no ho feien. Un veí de la vall d’Aro confirma que tothom salava: «fins i tot quan escrivien en castellà». Un jubilat de Calonge diu que, cap als anys seixanta, ho va deixar de fer: «no en vaig ser ni conscient». El turisme, la immigració i altres canvis socials van connotar els saladors de gent vulgar. Segons el mateix jubilat, «ningú volia quedar marcat».

Convertir una identitat lingüística en una mena de xacra és el que explica la desaparició pràcticament definitiva de l’aragonès i la reculada del basc de algunes valls del Pirineu navarrès (en d’altres, la llengua és manté viva). Les ambivalents constants vitals del català també que reflectides en el llibre.

Vorejant gairebé la Catalunya del Nord i Andorra, Eugeni Casanova analitza la toponímia i ens descobreix un bé de déu d’expressions locals. Ens detalla, per exemple, que a La Jonquera del riu i del torrent en diuen ribera i còrrec respectivament. I a Agullana, també a l’Alt Empordà, dels nens en diuen nins, igual que al Rosselló i a Mallorca. Dedica prou espai a parlar del Baridà, un pas natural entre la Cerdanya i l’Alt Urgell, considerada una zona molt rica lingüísticament perquè el català oriental es transforma en occidental.

Casanova, autor d’altres recerques en ruta i professor de la UdL, fa parada i fonda a Benasc atès que la llengua de la vall «és una síntesi gairebé exacte del català i l’aragonès». El lingüista Artur Quintana, una de les veus del llibre, ho arrodoneix dient que si Benasc fos Catalunya: «la llengua seria català; com que és dins d’Aragó, està sent esborrada pel castellà, com li passa a l’aragonès».

A mesura que s’endinsa a la Franja de Ponent, l’autor d’Els parlars del Pirineu no dubta de la catalanitat de les valls de Castanesa i de Barravés: «també en els costums i fins en la indumentària, perquè aquí s’havia usat la barretina, que en català occidental rebia majoritàriament el nom de gorra».

A propòsit de l’aragonès, Eugeni Casanova diu que ha acabat significant un dialecte del castellà: «una mera patologia que calia corregir». Es van establir dos nivells de llengua, el parlar «fino» i «basto» («raro», «ese lenguaje», «patuès», «xapurreat»...). El primer coincidia amb parlar castellà. Per això es podia sentir dir: «ya nos hemos corregiu l’hablá». Un veí de Biescas ho confirma: «la fabla era com un desprestigi». I, a hores d’ara, segons Quintana: «hi ha més gent que fa recerca que no pas que parla la llengua». En general, la desaparició de l’aragonès no és vist com una tragèdia. És una llengua que no ha estat percebuda, per la majoria, com una llengua i, per tant, són ben pocs els que els sap greu la seva extinció.

En terra navarresa, la substitució lingüística, en força casos, ha estat viscuda diferent. Eugeni Casanova explicita que una dona d’Abaurrepea, en no poder reproduir la llengua autòctona, fa una ganyota de dolor real: «és obvi que no vol parlar de la qüestió». Acabada la guerra, el mestre del poble va convèncer a la seva família que calia abandonar el basc.

Els parlars del Pirineu és un doll d’informació, altament pedagògica, de l’univers lingüístic de les altes valls que s’estenen del Cap de Creus al d’Higer.

Quim Gibert, autor de Qui estima la llengua, la fa servir

 

8)
 
El ban
 
Salvador Pardo

 

En dret administratiu municipal, el ban és una manifestació sobirana emesa per l’alcalde, en què es dirigix públicament al veïnat per a anunciar-los o recordar-los el compliment de les normes vigents, fer-los aclariments, demanar-los la col·laboració, fer convocacions populars o recomanacions per a la bona convivència.

 

  El ban obeïx a supòsits concrets i conjunturals que n’abonen la difusió i que, tret de casos d’urgència, no conté disposicions coercitives, prohibicions o normes de caràcter general que han de promulgar-se mitjançant ordenances o reglaments.

 

  El tret característic del ban és el caràcter informatiu o recordatori de qüestions tradicionals, com és ara disposicions sobre seguretat de les persones o béns, bons costums, anuncis sobre talls de carrers per obres o per altres motius, invitació a adornar les façanes, els balcons i les finestres amb motiu de les festes patronals o de qualsevol altre esdeveniment, prevencions d’ordre meteorològic (inundacions, ventades, nevades, terratrémols, risc d’incendis, etc.), limitacions d’estacionament temporal de vehicles, perìode de cobrament de les exaccions municipals, horaris dels serveis públics, etc. En definitiva, servix de recordatori de normes  reguladores de la convivència que per la seua naturalesa no són objecte d’una ordenança o d’un reglament.

 

Elements personals:

L’emissor és sempre l’alcalde i es tracta d’una competència indelegable.

El destinatari és el veïnat (tot o una part).

 

Forma:

Per escrit firmat per l’alcalde (en 1a persona) i publicat als taulers d’anuncis municipals i llocs web i,  eventualment, per megafonia.

 

Naturalesa jurídica:

Hi ha discrepàncies en la jurisprudència i en la doctrina. Chacón Ortega diu que és una manifestació de la potestat reglamentària. No pot establir sancions que no estiguen emparades per una norma general, ja que serien nul·les de ple dret i, per tant, no produirien efectes jurídics. No és un acte administratiu i, per tant, és inimpugnable en via administrativa o jurisdiccional.

 

Fonament legal:

Art. 84 de la Llei 7/85, reguladora de les bases del règim local

També es denominava pregó o crida. Cal distingir-lo de l’edicte que forma part d’un procediment administratiu i que es publica als diaris oficials.

                                                      

 

                                                       (MODEL)

                                        AJUNTAMENT DE FAURA

                                                       (Alcaldia)

 

Antoni Francesc Gaspar Ramos, alcalde-president de l’Ajuntament,

 

                                                   FAIG SABER

Que els tributs municipals d’enguany es cobraran en voluntària de l’1 de maig al 30 de juny (tots dos inclusivament).

  Una vegada transcorregut aquest termini es cobraran en via executiva amb el recàrrec corresponent.

   Si voleu qualsevol informació addicional o aclariment podeu dirigir-vos a les oficines municipals, de dilluns a divendres feiners, de 9 a 13 h.

 Cosa que es publica per a coneixement general.

                                                   Faura, 22 d’abril de 2013

                                                             (Firma)

 

  (Segell)

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net