InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 141 (divendres 24/05/2013) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
SUMARI
 
1) Eugeni S. Reig - figolis
 
2) Eugeni S. Reig - fila d'aigua
 
3) Antoni Llull Martí - El dret a usar qualsevol paraula
 
4) Pere Ortís - Netegem i enriquim la llengua catalana (La llengua als esports)
 
5) Albert Pla Nualart - Podem parlar d''austericidi'?
 
6) Josep Miquel Bausset - Un País que fa camí
 
7) Joaquim Juan-Mompó Rovira - Sanchis, no Sanchís
 
8) David Paloma - Sempre Fabra
 
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

figolis

Persona blaneta de caràcter, de poca espenta, que no té energia.

Però que no vaja el figolis del teu germà a demanar-ho, que ad eixe ni l'escolten.

Aquesta paraula, que es pronuncia amb o oberta, l'he sentida entre els jóvens de la ciutat de València. Molt probablement és una creació nova. És veu molt clar que és, simplement, un encreuament entra figa i finolis.

 

En valencià també es diu: bleda, figa molla
La llengua estàndard sol emprar: bleda assolellada, figa tova
En castellà es diu: bobalicón, pánfilo, tontaina
 
 
2)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

fila d'aigua

1)

Quantitat d'aigua que es fixa com a unitat de mesura quan es fa el repartiment del cabal total d'un riu o d'una séquia entre diversos regants.

 

El llibre Tratado de aguas y riegos de Andés Llauradó ens diu que el cabal del riu Túria es dividix en 138 files que es repartixen entre les diferents séquies de la manera següent: 48 files per a la de Montcada, 14 per a la de Quart, 10 per a la de Tormos, 10 per a la de Mislata, 14 per a la de Mestalla, 14 per a la de Favara, 14 per a la de Rascanya i 14 per a la de Rovella. Així era, almenys, en el mes de juliol de 1856 quan ho va escriure el senyor Llauradó.

 

El cabal de la fila és variable i, per consegüent, no es pot donar una equivalència en unitats del sistema internacional. Depén del riu, depén del nombre de regants i, per a un riu determinat i per a un nombre de regants determinats, depén del cabal que porte el riu en cada moment.

 

2)

Unitat per a mesurar el cabal de l'aigua que passa per una conducció.

 

Per a poder mesurar la quantitat d'aigua que passa per un conducte cal definir unitats de cabal que tinguen un valor fix. Des de sempre s'ha considerat necessari disposar d'unitats fixes de cabal d'aigua, però quan  en el segle xix es va començar a extraure aigua dels aqüífers subterranis per mitjans mecànics, generalment destinada a la indústria, la necessitat es va convertir en imprescindibilitat. Ara ja no es podia parlar de repartiment proporcional del cabal d'un riu entre diversos regants perquè l'aigua l'extreien del subsòl i es destinava a fins industrials. Com es disposava de la fila com a unitat de mesura de l'aigua de reg, es va aprofitar el mateix nom, però es va definir la fila fixa com la quantitat d'aigua que passava per una superfície determinada a una velocitat determinada. Es varen usar, com és natural, les unitats de superfície i de velocitat d'aquella època que ja sabem que no eren les mateixes en tots els llocs. Si considerem que la fila fixa és la quantitat d'aigua que passa per un pam quadrat valencià a una velocitat de 4 pams valencians per segon, obtenim una equivalència de 46,4798 litres per segon, però si, en canvi, considerem que la velocitat a la qual passa l'aigua és de 4 peus valencians per segon, l'equivalència és de 61,9731 litres per segon. En cada lloc es definia la fila fixa d'acord amb el cabal que es considerava adequat, que era més o menys semblant als cabals de la fila de reg, que eren variables perquè estaven en funció del cabal que duia el riu en cada moment però que, normalment, fluctuaven entre uns cabals màxim i mínim coneguts. Quan a darreries del segle xix es va implantar el sistema mètric decimal es varen establir les equivalències entre els diferents valors que s'havien assignat a la fila fixa en diferents llocs i les unitats mètriques de cabal, i es varen redonejar. Durant bastant temps es varen emprar les files mètriques –diferents en cada lloc– per a mesurar cabals d'aigua. Gilberto Olcina Llorens en el seu llibre Orígenes y desarrollo de la cuenca industrial del río Barchell diu que una fila equival a 22,5 litres per segon. Sense cap mena de dubte, això era així en Alcoi, en la conca del Barxell, a darreries del segle xix i primeries del xx. Però només cal que mirem l'equivalència en unitats mètriques que tenia la fila a Cocentaina, ben propet d'Alcoi, per a adonar-nos que era diferent. Per tant, quan trobem un document antic que ens parla d'un cabal expressat en files d'aigua, no podem calcular automàticament l'equivalència d'eixe cabal en unitats mètriques actuals sense saber primer a quin lloc i a quina època fa referència el document en qüestió.

 

La Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, en l'entrada fila d'aigua, dóna una informació signada pel professor Felip Mateu i Llopis bastant llarga però poc clara i poc útil. La Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana, editada trenta dos anys després, reproduïx la mateixa informació. És una llàstima que els autors de diccionaris i d'enciclopèdies es limiten a copiar-se els uns dels altres sense fer els estudis i les recerques necessàries per a donar-nos als lectors la informació fefaent que ens cal i que considere que ens mereixem.

 

En valencià també es diu: 1)  2)

La llengua estàndard sol emprar: 1) fila  2) fila

En castellà es diu: 1) fila, hila  2) fila, hila

 

NOTA 1: Definicions de fila
- DIEC: «Mesura de capacitat per a cabals d'aigua, equivalent a 144 plomes valencianes».
- GDLC: «Al País Valencià, unitat volumètrica de reg equivalent a la quantitat que surt per un orifici o espai entre dos partidors. Al Camp de Morvedre és anomenada també roll».
- DVal: «Unitat volumètrica de reg equivalent a la quantitat que ix per un orifici o espai entre dos partidors».
- Diccionari General de Francesc Ferrer Pastor: «Quantitat d'aigua que es fixa com a unitat de mesura».
- DCVB: «Quantitat d'aigua que es fixa com a unitat de mesura en tractar-se de repartir l'aigua d'un riu o sèquia per a regar».
- Gran Enciclopèdia Catalana: «Al País Valencià, unitat volumètrica de reg equivalent a la quantitat que surt per un orifici o espai entre dos partidors; no és, doncs, una mesura fixa, sinó relativa al cabdal del riu o de la sèquia. Al Camp de Morvedre és anomenada també roll».
- Diccionari de mesures catalanes: «Mesura de capacitat per a cabals d'aigua, pròpia de València, equivalent (segons Cervera) a 6.014.920,674 l/dia. Es dividia en 20 teules o 144 plomes valencianes. En el repartiment d'aigua d'un riu o sèquia per a regar, es considerava la fila com la quantitat d'aigua que passava per un forat d'un dit quadrat a la velocitat de 6 pams per segon. La fila era també dita mola (o roll). A la sèquia de Montcada, a l'Horta valenciana, es dividia el cabal d'aigua, quan aquest era escàs, en 138 parts o files.»
- Diccionario valenciano-castellano de Josep Escrig (1a edició, València, 1851). Diu que fila d'aigua és «Hila de agua».
- Diccionario valenciano-castellano de Josep Escrig (3a edició, dirigida per Constantí Llombart, València, 1887): «Unidad de medida para apreciar la cantidad de agua que llevan las acequias, y se usa principalmente en Valencia, Aragón y Navarra. Su equivalencia varía mucho según las localidades, y no baja de 46 litros por segundo. Según D. Tomás Villanueva, D. José de Soto y D. José Cervera, fila es en Valencia la cantidad de agua que sale por un orificio cuadrado de un palmo valenciano, con una velocidad de cuatro pies por segundo. Según D. Vicente Boix, la fila se divide en 144 plumas; cada pluma es el agua que arroja un orificio de un dedo cuadrado, con una velocidad de cuatro a seis palmos por segundo.»
- Diccionario general valenciano-castellano de Joaquim Martí i Gadea (València, 1891): «Unidad de medida para apreciar la cantidad de agua que lleva una acequia: úsase mucho en Valencia, Aragón y Navarra variando su equivalencia según las localidades, aunque no baja de 46 litros por segundo; en nuestro reino es una cantidad de agua que sale por un orificio cuadrado de un palmo, con una velocidad de cuatro pies por segundo, y según Boix, se divide en 144 plumas, y cada una de éstas arroja el agua por un orificio de un dedo cuadrado, con la velocidad de unos 6 palmos por segundo».
- DRAE. En l'entrada hila diu: «hila de agua Cantidad de agua que se toma de una acequia por un boquete de un palmo cuadrado».
- Diccionario ideológico de la lengua española de Julio Casares. En l'entrada hila diu: «hila de agua Medida hidráulica correspondiente a la cantidad de agua que se toma de una acequia por un boquete de un palmo cuadrado».
- Diccionario de uso del español de María Moliner. En l'entrada fila diu: «Unidad de medida de agua aplicada a expresar la que llevan las acequias, usada especialmente en Valencia, Aragón y Navarra, de 46 a 86 litros por segundo».
 
NOTA 2: Un pam valencià equival a 22,65 cm i un peu valencià a 30,2 cm (El pam considerat és el que s'emprava a València i Castelló i el més àmpliament usat en l'antic Regne de València. A Alacant s'usava un pam de 22,80 cm)
 
NOTA 3:
- Llauradó, Andrés, Tratado de aguas y riegos (Imprenta de Moreno y Rojas, Madrid, 1884, 2 volums, segona edició)
- Olcina Llorens, Gilberto, Orígenes y desarrollo de la cuenca industrial del río Barchell (Edició de l'autor, Alcoi, 2006, pàg. 356)
- Mateu y Llopis, Felipe, “fila d'aigua” entrada de la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana (València, 1973. vol. IV., pàg. 254)
- Mateu y Llopis, Felipe, “fila d'aigua” entrada de la Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana (Editorial Prensa Valenciana, València, 2005, vol. VI, pàg.384)
- Alsina i  Català, Claudi, Feliu i  Montfort, Gaspar & Marquet i Ferigle, Lluís, Diccionari de mesures catalanes (Curial, Barcelona, 1996, pàgs. 155 i 156)
 
 
3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 25)
 
El dret a usar qualsevol paraula
 
Antoni Llull Martí
 
A un escriptor en llengua castellana ningú li recrimina el fet d'emprar en un escrit paraules no usuals en el parlar col·loquial de la seva contrada, però que es troben en el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, és a dir, que no li restringeixen el dret a fer servir qualsevol paraula de la seva llengua. I això mateix ocorre en francès, en anglès i en totes o quasi totes les llengües de cultura. Però vet ací que a les Illes n'hi ha que voldrien que els qui escrivim en català només usàssim paraules mallorquines, menorquines, evissenques o formentereres. I jo em pregunt: i si la nostra és una llengua de cultura, com les esmentades, perquè se'ns vol restringir, als qui la parlam i l'escrivim, el dret a usar qualsevol dels mots que constitueixen el gran tresor lèxic contingut als
nostres diccionaris? Perquè, si a mi em ve de gust usar la paraula gos en un determinat context, no he de poder usar-la? I un barceloní, ha d'estar privat de dir ca? Altra cosa és que no considerem apropiat emprar aquests mots en un text que reflecteixi una determinada parla, però el dret a fer-ho crec que ningú el pot entredir amb arguments prou sòlids.
 
Les fòbies irracionals d'alguns eixelebrats, que els duen a rebutjar mots ben mallorquins (i ben catalans), pel fet que mai no els han sentit dir al seu redol, i la ignorància en què tan a pler se senten, els duu a considerar català qualsevol mot que desconeixen, i que potser és ben usual deu o vint quilòmetres més enllà de casa seva, i blasmen obertament aquell qui l'usa. Però encara que el mot que ells voldrien proscriure no sigui, en efecte, usual a Mallorca, aquell qui el diu o l'escriu hi té tot el dret. No ens deixem enganyar per aquells qui es proclamen molt mallorquins i arraconen servilment el nostre patrimoni cultural per substituir-lo per un altre de manllevat, encara que legalment hi tinguem empriu. Usar una llengua manllevada quan en tenim una de ben apta per a tot i ben nostra, és, si més no, una insensatesa que posa en perill la pervivència del nostre poble.
 

4)
 
Netegem i enriquim la llengua catalana
Pere Ortís

 
La llengua als esports
 
 

 

     Avui els esports són seguits per masses de ciutadans a través de la imatge i la paraula. Aquestes masses, adelerades, implicades en l'acció, donen la mesura de la importància que té servir-los una paraula neta, és a dir, un llenguatge correcte, si hom vol de va debò normalitzar la llengua. I, per l'experiència amarga que tenim de la realitat, hem de delatar que les coses no van pas per aquest cantó.

      En primer lloc hem d'avisar que aquest llenguatge  el tenim encomanat d'aquell vici de caire cancerós, i per tant quasi inguarible, de suprimir els adverbis pronominals en i hi on cal usar-los. Sentireu això: 'Stoikov no arriba', per Stoikov no hi arriba (a una pilota que corre). O això: 'Sabiola ha fet un gol; Enrique ha fet dos', per ...Enrique n'ha fet dos. O sentireu dir això altre a un del Barça: ‘Pujol, em deus  mil', per ...me'n deus mil (d'euros).

     Després podreu observar que proliferen amenitats com aquestes: “No ha pogut donar-se la volta per xutar”, ("No ha podido darse la vuelta..."), per No ha pogut girar-se per xutar. 'Les vantatges del sistema són...', per Els avantatges del sistema són... “Que bo que està el caramel que xupa l'entrenador!”, per Que bo que és el caramel que xucla l'entrenador!, etc.

     Vistos aquests detalls fugissers, els quals tot sovint es combinen amb altres sorpreses, analitzem un parell de defectes més, tan constants que ja han pres carta de naturalesa als nostres mitjans. Per ordre alfabètic:

     “Amagar”.  El verb català amagar únicament vol dir escondir. No té en cap cas el sentit de “amenaça” de “impuls” o de “fer veure que”, que té en castellà. Per tant està mal dit: 'Ronaldinho amaga', quan aquest noi fa veure que xuta i no xuta. Cal dir:  

      Enganyar. Fer veure que.

 Ronaldinho fa veure que xuta i s'escapa. Pujol enganya i no centra.

      “Atrapar”.    Aquest verb és ben català, també, però l'usen malament. Diuen: 'Bahia atrapa' i usat així, sense complement directe, és de pura i recent importació castellana. Haurien de dir, en tot cas: Ramallets atrapa la  pilota. Però no ho hem dit mai així. Abans dèiem:

     Blocar. Fer una parada. Fer una aturada. Fer una llançada.

     El porter l'ha blocada! Mira com bloca aquest porter! Quina parada, manoi! Quina aturada, xiquet! Quina llançada, aquet porter!

     Sí, quan jo jugava a futbol dèiem: blocar, verb catalaníssim, que té el doble sentit d'interceptar i d'agafar la pilota.

     “Despeje”. Desembaràs. Esbandida.

El defensa desembarassa la situació. Quina esbandida  més oportuna, noi!

    “Golejada”.  Segons el meu modest parer fóra  molt més bona golada, tal com diem aiguada, gentada,  ocellada, finestrada quan volem indicar que hi ha bona quantitat de cada cosa d'aquestes. Ha guanyat per  golada. Li ha clavat golada.

     Bé que al meu temps dèiem pana o panadera (del verb empanar, que vol dir esclafar sota un pes, cruixir sota una farda; mireu el verb empanar al meu La parla de l'Urgell). Cinc a zero, quina pana! Li ha clavat una pana (o  panadera), que Déu n'hi do!

     “Regate”, 'regat'.   Retall. Tall. Tallada. Esquivada.  Passejada. Fer una finta ( bé que aquesta no amb el peu, sinó amb el  cos).

     Aquest jugador té un retall excel×lent. Tu, no tallis  tant!

     És veritat que tallar també ho diuen a interceptar,  però una cosa no treu l'altra, poden ser dites totes dues, en el cas corresponent, es veu pel context.

     Al meu temps centrar era de l'ordre del dia per a indicar combinar, servir la pilota a un altre de  l'equip: Centra noi, no tallis tant!

     Igualment entrar per a indicar opugnar un contrari per prendre-li la pilota: Entra'l, entra'l!

     No sentireu esportista que parli en català en els nostres mitjans que no digui un parell o tres de vegades, “però, bueno!”. També ho diu tot el jovent. Bé val la pena que uns i altres posin una mica d'atenció en aquest vici tan generalitzat. Tant costa dir Doncs, bé; o Però, bé? O: Tant se val, o De tota manera?

     Vivim mancats del sentit del català, ens falta iniciativa des de la nostra pròpia llengua, estem acorralats pel castellà. Cal catalanitzar el nostre llenguatge, va debò.

 
 
5)
 
Publicat en el diari ARA divendres 3 de maig del 2013

UN TAST DE CATALÀ

Podem parlar d''austericidi'?

Albert Pla Nualart

Ahir els diaris anaven plens d'aquest neologisme i tot fa pensar que, per desgràcia, es quedarà força temps amb nosaltres. Té la virtut d'expressar de manera breu i entenedora els efectes devastadors de la política auspiciada des dels grans poders econòmics.

Però alguns gendarmes de la correcció, com la web d'espanyol urgent Fundéu, no la veuen prou catòlica. Diuen, amb raó, que en puritat austericidio -o austericidi - vol dir matar l'austeritat i no pas que l'austeritat ens mati a nosaltres. Igual que homicidi vol dir matar un home o in fanticidi matar un nen. I propugnen dir-ne austeritat suïcida o letal .

No falten els que de bona fe es fan ressò de tanta sapiència i a cop d'erudició volen reprimir la creativitat lingüística. Morfològicament, austericidi és aberrant, però des d'un punt de vista comunicatiu és clarament superior a les propostes "correctes" de Fundéu.

Sense ni rumiar-hi tothom entén què vol dir. Té grapa i és efectiu. Ningú li dóna un sentit a què només s'arriba per deformació professional.

I és que les paraules no les volem per fer-ne disseccions sinó per fer-nos entendre i sentir-nos-hi còmodes quan les fem servir. Per aquest motiu tots els diccionaris estan plens d' aberracions lingüístiques que cap dèspota il·lustrat amb vent a la flauta ja no gosa qüestionar.

I al final la millor prova de la bondat d'una paraula és que acabi entrant al diccionari vencent la resistència dels erudits i fins i tot de l'autoritat lingüística. Dit d'una altra manera, que el seu sentit ens l'acabi dictant el sentit comú.

No hi ha millor demostració que la correcció no la fixen uns experts sinó que és una convenció dialèctica que anem establint cada dia entre tots.

 
6)
 
Publicat en LA VEU DEL PAÍS VALENCIÀ divendres 3 de maig del 2013
 
 
Josep Miquel Bausset
 
En el procés sobiranista que viu Catalunya, vull presentar, i alhora recomanar, un llibre que he trobat molt interessant.

Amb pròleg de Jordi Pujol, David Pagès ha recollit en el llibre Un país que fa camí, 80 articles seus, publicats en mitjans impresos d'àmbit comarcal o nacional, amb un fil conductor, que remarca el mateix autor: “contribuir a donar a conèixer -de manera amable, constructiva i positiva- Catalunya a la gent”.

Llicenciat en filologia catalana, David Pagès comparteix la tasca docent amb les d'activista cultural i escriptor. Col·labora periòdicament amb el Diari de Girona, i té articles i entrevistes publicats a les revistes Cavall Fort, Escola Catalana, Llengua Nacional i Serra d'Or, entre d'altres. A més, és autor de quatre llibres: Històries de l'avi Abdon, Històries de casa nostra, Batecs d'un poble i 500 raons per parlar català. Al pròleg d'aquest llibre, Jordi Pujol defineix Pagès com un “gran treballador de la cultura i la societat catalanes. I de la nostra llengua” i en destaca el compromís “amb l'ensenyament i les noves generacions”, amb una actitud que projecta “il·lusió i confiança”. Per això, segons Pujol, el seu autor ens ajuda “a estimar el nostre país i a estimar i respectar la gent, a tenir confiança i a viure amb aquest punt d'alegria que traspua en els seus escrits”.

Pagès “pretén mostrar una visió esperançadora de la catalanitat a partir de les potencialitats de Catalunya com a país”. En la presentació d'aquesta obra, David Pagès parla del “patrimoni artístic, cultural, lingüístic i històric, que resulta imprescindible per al manteniment de la pròpia personalitat”. També hi exposa el seu projecte de país, “a partir de l'exemple de persones... homes i dones que, des del propi talent i amb esperit de servei a les persones i al país, han fet o fan la seva tasca amb vocació de qualitat”.

El llibre, de 199 pàgines, fàcil de llegir i molt amè, està estructurat en set grans capítols i compta amb un índex onomàstic final, que és molt útil.

En el primer capítol, David Pagès “dibuixa” un conjunt d'homenots i de grans dones, que van de Pere Calders a Verdaguer, i de Joan Coromines a Josep Irla, passant per Prat de la Riba, l'Abat Oliba i Pau Casals (dos pelegrins per la pau), el gran poeta Ausiàs Marc, Rovira i Virgili, Macià, Carme Karr i Joan Maragall.

En el segon, titulat Mestres i Amics, hi inclou l'empresari i activista cultural Lluís Carulla; el Dr. Josep Laporte; l'historiador i autor teatral Esteve Albert; l'escriptor Ramon Folch i Camarasa; Pere Figuera, “un patriota exemplar”; Josep Miracle, lingüista i estudiós de la sardana; el Dr. Moisès Broggi; Josep Mª Ainaud de Lasarte, “historiador, polític i promotor cultural”; l'arqueòleg Rafael Subirana; Teresa Rovira i Pep Guardiola, l'home que ha posat el Barça a dalt de tot. En aquest mateix capítol també hi inclou Josep Lluís Bausset, “activista cultural, farmacèutic, professor, polític, químic”; el lingüista Joan Solà; l'escriptor Pons Ponç; la ninotaire Pilarín i Albert Manent, filòleg, historiador i escriptor.

El tercer, el dedica a personatges gironins, com Feliu Matamala; el polític Francesc Ferrer i Gironès, “un personatge polièdric”; el cantautor Lluís Llach o el músic Josep Cassú. També al pintor Toni Cassany; Bartomeu Cassú, un home que “el cor, el tenia obert a l'esperança; l'esperit, confiat en el més enllà”. I a Xavier Fàbrega; l'escriptor Joan B. Muntada; el doctor Joan Baró; el capellà i filòleg Modest Prats; l'escultor Domènec Fita; Àngels Albert, fundadora del Cor Maragall; Isaac d'Aiguaviva, “un artista molt complet”; Carme Ministral i Pere Rodeja. Els llibres centren el quart capítol: Cent anys de colònies de vacances a Catalunya (1893-1993); la Petita història de Pompeu Fabra; els premis Bertrana; les memòries de Carles Duarte (Als llavis duc una fulla de menta) i de Joan Triadú; Les aventures de Massagran; Ot, el bruixot, de Picanyol; Caritat, de mossèn Cinto; la Miscel·lània dedicada al Dr. Ramon Masnou, bisbe de Vic, i Crònica d'un país: un recull de 15 articles de Josep Mª Casasús.

El cinquè el conformen diferents “Sortides i viatges” duts a terme per l'autor a diferents territoris de parla catalana, des de la Catalunya Nord (amb el castell de Rià, els monestirs de Sant Miquel de Cuixà i de Sant Martí del Canigó) a la gent de mar; de Josep Pla i Pals o Palamós; de l'estiu i Menorca (illa admirable i sorprenent); de Mallorca a través de “la catalanitat en mar”, o del País Valencià. La ciutat catalana de Sardenya, l'Alguer, hi és magistralment descrita, així com la relació de Carles Sentís amb Calella de Palafrugell.
 
El sisè posa l'accent en “Signes d'identitat”. Pagès ens parla de la importància de les seleccions catalanes, de la poesia, o de la llengua (a partir dels testimonis d'immigrants que han après català), que no pot ser “una font de conflictes, sinó tot al contrari: un punt de trobada, un eix de convivència, un motor de cultura i un element de cohesió”. En aquest mateix bloc hi ha un article sobre l'Institut d'Estudis Catalans, amb motiu del centenari, i un altre sobre la importància de les llengües, en l'Any Internacional de les Llengües. També hi ressalta la bellesa de la sardana “la dansa més bella de totes les danses que es fan i es desfan” i hi destaca el gran folklorista Joan Amades, “un home de tracte cordial, laboriós, dotat d'una memòria fabulosa. Finalment, hi ha un escrit sobre la Secció Filològica de l'IEC.

L'últim capítol, que porta per títol “Un país amb arrels i amb futur”, inclou articles com “Els meus herois”, o el dedicat al seu fill Martí, a qui David Pagès li explica la història del seu sant. Pagès descriu en aquest apartat la vertebració de la Catalunya del segle XX, a partir de la publicació de La Nacionalitat Catalana, de Prat de la Riba, el I Congrés Internacional de la Llengua Catalana i la publicació del Glossari, a les pàgines de La Veu de Catalunya. Aquest apartat conté un article sobre la Renaixença; també, els titulats “Bon any i bon país” i “Regals intangibles”. El llibre acaba amb un text inspirat en l'exemple de La mata de jonc, del cronista Ramon Muntaner; amb un altre sobre el cinquantenari de la fundació d'Òmnium Cultural i, finalment, amb un de dedicat al novembre.

Aquesta obra -que ens pot ajudar a veure el futur de Catalunya amb mirada esperançadora i optimista- és, sens dubte, una bona contribució que David Pagès i Cassú fa a la literatura catalana.

 
 
7)
Sanchis, no Sanchís
 
Joaquim Juan-Mompó Rovira

 

En general, el món periodístic ponentí, que tant patim, ignora completament la nostra onomàstica, i es convertix en agent desfigurador de cognoms i topònims: és així que Sanchis, Fuster o Moner esdevenen Sanchís, Fúster i Móner; o Xaló, Xalo. Etc. La desgràcia que planeja sobre el patronímic Sanchis, especialment irritant, té uns orígens tan coneguts com frívols: al locutor de ràdio JM. García se li va antullar que el cognom d'un futbolista de R. Madrid originari d'Alberic –i per tant exòtic per a ell– devia pronunciar-se com a mot agut; és així que Sanchis es convertí en Sanchís; sort que en la plantilla del famós equip no va créixer la representació valenciana, perquè, si no, haguérem vist aparéixer cognoms com Perís, Gomís, Colómer o Llopís. Després, la feta ha anat a més, per la popularitat que ha atresorat, des de fa anys, un senyor de l'Horta relacionat amb el Partit Popular. El cas és que els patronímics valencians acaben en -is, els castellans en -ez i els portuguesos en -es, i en els tres casos són plans: Gomis, Gómez i Gomes. L'aparició d'aquesta sufixació en els idiomes romànics peninsulars (portugués -es, castellà -ez, aragonés i català -is) va fer proposar a alguns una procedència basca, car en aquesta llengua el sufix -e o -ez es manté amb valor possessiu o modal (Menéndez Pidal: Toponimia prerromana hispánica). Tornant al cas Sanchis, hem de dir que també presenta la variant Sánchiz; però pensem que aquesta mutació té escassa rellevància, ja que deu haver-se originat per encreuament amb el castellà Sánchez en combinació amb la vacil·lació castellana entre les grafies s i z, de raó fonètica (només cal veure com escriuen ara el castellà molts andalusos o sud-americans, sobretot els mots menys memoritzats: pesera, deceo…; d'altra banda, les deformacions d'onomàstica valenciana són molt abundants d'ençà del segle xviii, coincidint amb l'arribada de funcionaris castellans als registres).

 

La variant Sánchiz és comuna en zones castellanòfones que han mantingut o mantenen contacte amb el valencià: per exemple, a la província de Conca, i, en el nostre regne, a la Canal de Navarrés (molts a Énguera). No pot descartar-se tampoc, en el bagatge lingüístic dels funcionaris castellans, la influència de cognoms com Ortiz; i, en general, els de terminació -ez castellana, que ells coneixien tan bé.

 

Per tot plegat, resulta molt llastimós que famílies que vénen dient-se a si mateixes Sanchis durant generacions passen a dir-se Sanchís per l'ocurrència ignorant d'algú. I és també llastimosa la facilitat amb què oblidem els nostres noms. No és fàcil imaginar-se que en altres llocs la gent passara a dir-se Sanchez, Lopez o Rodriguez Zapateró simplement per haver-ho sentit quatre nits a la ràdio.

 

8)
 
Ressenya de David Palona del llibre Fabra, encara publicada en el suplement "Cultura" d'EL PUNT AVUI divendres 3 de maig del 2013
 

«Fabra, encara»

Autors: Miquel Àngel Pradilla Cardona (ed.)

Editorial: Institut d'Estudis Catalans

Pàgines: 510

PVP: 42 euros

 

 

Sempre Fabra
 
David Paloma
 
Tres col·loquis internacionals sobre la lingüística de Pompeu Fabra han deixat fins ara un ventall molt interessant de contribucions acadèmiques. L'últim d'aquests col·loquis va tenir lloc a Tarragona el desembre de 2008: fins ara no han sortit publicats els 44 textos que s'hi van presentar. El retard és potser excessiu, sobretot perquè s'havien anunciat altres terminis. En qualsevol cas, gairebé la meitat dels articles s'interessa per aspectes històrics i socials, entre els quals destaco l'estudi excel·lent de Jordi Ginebra sobre l'acció d'Antoni Rovira i Virgili com a mostra de la implantació social del fabrisme, i també la descripció i explicació que fa Xavier Rull de les ressenyes aparegudes a la premsa de les primeres obres del Mestre (1891-1918). La primera part del llibre inclou, així mateix, algunes intervencions de la taula rodona dedicada a la qualitat lingüística en els mitjans de comunicació.
 
La segona part se centra en aspectes gramaticals i la tercera, en aspectes lexicogràfics. Tots els treballs són “acadèmicament solvents”, en paraules de Miquel Àngel Pradilla, president del col·loqui del 2008 i també editor de l'obra. Recomano als lectors interessats en l'estudi de la lingüística de Pompeu Fabra (que, afortunadament, “encara” n'hi ha força) que no es perdin els dos treballs de Joan Costa, en especial el de l'ús de les preposicions per i per a, així com l'anàlisi sistemàtica que fa Imma Creus de les observacions ortoèpiques de Fabra contingudes a les Converses filològiques. En la mateixa línia, Joan Julià-Muné aborda amb gran rigor la fonamentació ortològica de Fabra i les aplicacions de Coromines. Aquesta va ser una de les ponències estrella del col·loqui de fa cinc anys.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net