InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 121 (divendres 04/01/2013) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
SUMARI
 
1) Eugeni S. Reig - ermitori
 
2) Eugeni S. Reig - escatós
 
3) Antoni Llull Martí - Família, parents i propincs
 
4) Pau Vidal - Tec
 
5)  Pere Ortís - Netegem i enriquim la llengua catalana (Frases manllevades al castellà. Lletra Q)
 
6) Articles d'Albert Pla Nualart
 
7) Bernat Puigtobella - Sóc francès, però m’estic curant
 
8) Lluís Muntada - Les universitats de Joan-Daniel Bezsonoff
 
9) Josep-Daniel Climent - La difusió de les Normes de Castelló
 
12) Ramon Sangles i Moles - Els rètols
 
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

ermitori

Capella situada ordinàriament en un lloc despoblat.

S’ha de reparar la teulada de l’ermitori de Sant Antoni que si comença a ploure serà un desastre.

En la novel·la Sense la terra promesa d’Enric Valor trobem:

De la part alta del poble, la replaça de l’ermitori de la Mare de Déu dels Dolors podia obsequiar els visitants amb una vista senzillament meravellosa sobre la vall i les serres boscoses o de penya viva que l’encerclaven.

En la mateixa novel·la, una mica més avant:

De bon matí, en la forta fresca abrilenca que s’esqueia al rompre el dia, una colla de dones piadoses feien el penós camí dels carrers que pugen, amb fort pendent, a l’enlairat ermitori que corona el poble i on té la seua habitual estada la imatge de la Mare de Déu en la seua commovedora advocació dels Dolors.

I uns pocs renglons més avant:

Arribaven per fi a l’ermitori, modesta edificació gòtica enclavada en l’altitud, voltada de precipicis, exornada d’aquelles vistes sobre les hortes pregones, sobre plans i turons, sobre tossals i pics i sobre horitzons indecisos i llunyans, que tant impressionaven els forasters.

I més avant:

L’endemà era la Pujada, la darrera processó, que la tornava de bell nou a la seua residència o estada habitual durant l’any, o siga, l’ermitori alt, serrà i sadollat de vent i de llum.

Andreu Monsó Nogués en el seu llibre Sang a la Ribera sobre el martiri de Sant Bernat d'Alzira i les seues germanes, diu:

En temps de Jaume I el Conqueridor, que fou quan es trobaren els sants cossos, es bastí una capella o ermitori de petites dimensions al lloc on foren trobats.

Josep Lozano, en la seua novel·la Crim de germania, escriu:

Un rierol passava prop de la partida, i d'allà mateix sortia un caminal arborat de xiprers que menava a un ermitori blau molt bonic.

El Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans i el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià de l’AVL no inclouen la paraula ermitori.

 

En valencià també es diu: ermita
La llengua estàndard sol emprar: ermita
En castellà es diu: ermita
 
NOTA:
- Valor i Vives, Enric Sense la terra promesa (Editorial Prometeo, Valencia, 1980, vol. I, pàgs. 53, 168 i 285)
- Monsó Nogués, Andreu, Sang a la Ribera (Editorial Torre, València, 1959, pàg. 61)
- Lozano Lerma, Josep Crim de germania (Eliseu Climent editor, València, 1980, pàg. 52)
 
 
2)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

escatós

Que té un aspecte escarransit i poc lluït, que té poca salut.

Al costat de la carnisseria he vist un gat tot escatós. M’ha fet molta llàstima el pobre animalet.

Jordi Valor usa aquest adjectiu, en aquesta accepció, en la seua prosa literària. En la narració curta Rapsòdia tràgica podem llegir:

Mira, filleta: tot el que vullgues t’ho consentim menys donar-nos netets escatosos. A nosaltres, tan sanots sempre perquè venim de llauradors…

Aquest adjectiu, en l’accepció definida, és d’us habitual en el parlar d’Alcoi, però no l’he trobat en cap diccionari.

 
En valencià també es diu: malaltós, malaltús
La llengua estàndard sol emprar: malaltís, malaltós, malaltús
En castellà es diu: enfermizo
 
NOTA: El fragment que he posat d’exemple podem trobar-lo en la narració curta Rapsòdia tràgica dins el llibre Narracions alacantines de muntanya i voramar de Jordi Valor i Serra (Editorial Sicània, València, 1959, pàg. 120)
 
3)

Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 284)

Família, parents i propincs

 

Antoni Llull Martí

 

L’accepció principal de família, com ja tenia en llatí, escrit igualment, és la de ‘conjunt de persones unides per parentesc i que habiten en una mateixa casa’, o bé ‘el conjunt de tots els parents’, encara que no visquin plegat. Una cosa curiosa és que entre els romans també eren considerats familia, els servidors i els esclaus, com antigament al nostre país. Amb el temps s’amplià el significat del mot, que pot designar el conjunt de totes les persones del món, la família humana, i s’usa així mateix per a designar conjunts de coses que tenen el mateix origen, com famílies de llengües, de plantes, d’animals, etc.

 

Familiar, com a substantiu, sol referir-se a un membre de la família, però també es diu a una persona dedicada al servei d’algun personatge important, com el Papa o un bisbe, i antigament hi havia els familiars del Sant Ofici, persones laiques que tenien un càrrec important dins la Inquisició.

 

Parent és un mot procedent del llatí parens, participi actiu de parere, ‘engendrar’ i ‘parir’, i els parentes eren, el pare i la mare plegats. També en català antic pare i mare eren anomenats conjuntament els parents, com és usual encara a França i a Anglaterra (les parents, the parents). Després s’utilitzà parent per referir-se, dins una família, a qualsevol persona que en formi part, bé per consanguinitat o per afinitat (parentiu polític). De parent n’han sortit una sèrie de derivats, com parentesc i parentiu ‘vincle existent entre parents’; parentela ‘conjunt de parents’, parentívol ‘pertanyent o relatiu als parents’, i alguns altres de menys coneguts.

 

Un mot sinònim de parent que ja no s’usa, o s’usa molt poc, és propinc, del llatí propinquus, ‘proper, pròxim’. De la pronunciació mallorquina del plural del mot, en el qual com en tots els acabats en -inc, es perd el so de k de la c, sonant igual propincs que propins, sortí en el mallorquí col·loquial la forma singular defectuosa propí. Dins la primera meitat del segle XX propinc i propí eren encara usuals a l’illa.

 

4)
 
Publicat en el llibre EN PERILL D'EXTINCIÓ (100 paraules catalanes per salvar) de Pau Vidal (Editorial Empúries, Barcelona, 2005, pàg. 151)
 
 
 
Tec
 
Pau Vidal
 
 

Mig entrepà, un mos. Un entrepà escarransit i fat, un menjuc. Quatre cosetes per picar, un refrigeri. Quatre i mitja, un pica-pica. I si és a deshora, un piscolabis. Un parell de pessics abans de dinar, un aperitiu. Primer, segon i postres, un àpat. O un repàs. Primer, segon i postres abundosos, amb licors i cafè, un xeflis. I si les menges són bones, un tec. O un tiberi. I si al damunt és festa, un banquet. I si es passen de rosca, traiem el ventre de pena i encara en sobra per la tornaboda, un festí.

 

«-En sortir de Correus amb els diners, abans que tot anem a fer un bon tec, eh? en un bon restaurant tot de primera, eh?; com els mossiors; després, cafè, copa i puro, tot de senyor; després anem en una casa de dones i m’ho pagues tu, oi? Amb aquesta festassa jo estaré content; després d’això ja et faig franc de tot» (Joan Puig i Ferreter, Camins de França, 1934).

 

5) 
Netegem i enriquim la llengua catalana
Pere Ortís

Frases manllevades al castellà
Q
 
¿Qué te da?. 'Què et dóna?'. Què tens?  I ara què t'agafa?

      Tan tranquil que estaves! I ara què tens?

Que tío! 'Quin tio!'. Quin un!

      Quin un aquest, és un tifa!

Qué va!  'Què va!'. I ara! I ca! Ca barret! On vas a parar!

      Em pensava que serien més generosos. ─I ara!

      ─Creus que pagaran el deute? ─Ca barret!

     ─ N'esperava uns dos-cents. ─On vas a parar!

 

6)
 
Articles d'Albert Pla Nualart
 
(del 17 al 21 de desembre del 2012)

 
----------------

Publicat en el diari ARA dilluns 17 de desembre del 2012

http://www.ara.cat/premium/opinio/Acord-al-Govern_0_830316978.html

UN TAST DE CATALÀ

Acord per al Govern

Albert Pla Nualart

Un granollerí m'escriu per dir-me que dimecres, durant un temps, hi va haver discrepància entre el titular de portada de l'endemà en versió web i en versió PDF. L'un deia "Acord per la llengua / Acord pel Govern" i l'altre "Acord per la llengua / Acord per al Govern".

El lector afegeix que jo he dit en aquests tastos que és fàcil distingir entre per i per a i el neguiteja que, si ho és, nosaltres mateixos no ho tinguem clar.

Pel que fa a la discrepància, s'explica per les presses. Decidim els titulars de portada molt tard i altres mitjans ens els reclamen molt aviat. No és estrany, per tant, que algun cop una versió no prou ben madurada o corregida aparegui durant un temps a la web.

I, pel que fa a la distinció per / per a , només puc dir que o bé no m'he explicat bé o no se m'ha entès. Hi ha, en efecte, milers de pàgines sobre el tema, però el mateix fet que hi siguin ja demostra fins a quin punt és complex i no està ben resolt.

Centrant-nos en el titular, el primer per el justifica un dels seus sentits, a favor de . De la mateixa manera, podríem dir "acord per l'ocupació" o "acord per la unitat". Darrere el per hi ha un objectiu, un ideal, que motiva l'acord.

El segon per , en canvi -que era el que s'havia escrit per simetria i perquè els dialectes orientals només diuen per -, no el podem justificar, perquè el Govern no és un ideal genèric. Podem arribar a un acord per la governança però no pel Govern.

Sí que podem dir que la finalitat o destinació de l'acord és formar un Govern. I aquesta idea l'hem d'expressar amb per a , perquè el consens normatiu actual obliga a distingir entre per i per a davant sintagmes nominals.

----------------

 
Publicat en el diari ARA dimarts 18 de desembre del 2012

UN TAST DE CATALÀ

Un titular com " El lujo no entiende de crisis " pot ser traduït, segons si ho fa algú més o menys normativista, de les següents maneres: "El luxe no entén en/de crisi", "El luxe no hi entén, en/de crisi" i "El luxe no hi entén en/de crisi".

Jo optaria per "El luxe no hi entén de crisi", però avui és normativament incorrecte perquè el DIEC2 no entra entendre-hi com a verb pronominal ni admet que regeixi de .

En efecte, només si aquest hi no fa pròpiament de pronom, el verb pot anar seguit del complement sense cap coma. I és cert que amb coma la frase també pot ser correcta, però això demanaria que la crisi estigués en el context previ, i un titular sempre parteix de zero.

Igual com distingim veure de veure-hi o sentir de sentir-hi , també distingim entendre d' entendre-hi . El verb sense hi expressa un procés del subjecte. El verb amb hi n'expressa un estat. No ens diu que faci res sinó que té una certa capacitat.

En el cas d' entendre-hi , és l'estat de saber molt d'alguna cosa, de ser-ne un expert. I gosaria dir que cada cop diem menys "La Maria entén molt en cuina" i diem més "La Maria hi entén molt(,) de cuina". I que no preguntem "Entens en informàtica?" sinó "Hi entens d'informàtica?"

I una prova que el verb ja no funciona sense hi és que en una oració de relatiu no en sabem prescindir. A la frase "Ha de resoldre uns afers en els quals no entén gens", l'absència d' hi sembla un castellanisme.

Crec, doncs, que si el diccionari ja entra entendre-s'hi en el sentit de veure amb claredat una situació per poder obrar amb eficàcia, també hauria d'admetre entendre-hi , regint en o de , en el sentit de ser expert en una cosa.

---------------------------
 
Publicat en el diari ARA dimecres 19 de desembre del 2012

UN TAST DE CATALÀ

Aprofitem els circumstancials

Albert Pla Nualart

El verb aprofitar , en algunes accepcions, no demana cap OD. Per exemple, quan vol dir fer profit a algú ("Els seus consells no aprofiten a ningú") o quan vol dir progressar ("Els teus alumnes aprofiten molt") o quan és pronominal ("S'aprofiten de tu").

Sí que l'exigeix, en canvi -almenys normativament-, quan té el sentit bàsic d'utilitzar ("Va aprofitar aquell retall per fer-se una faldilla").

Però potser perquè aquest OD ja està implícit en el significat del verb, tant en català com en castellà s'ha anat estenent un ús intransitiu impropi com el de les següents frases: "Com que avui no vas a treballar, aprofita per fer una rentadora" o bé "Ara que tens diners, aprofita i vés de viatge".

És un ús que a mi em sembla que té un origen castellà i que se'ns ha anat encomanant cada vegada més. Sigui com sigui, ja està prou arrelat perquè l'ÉsAdir l'accepti.

Potser ja no té sentit reprimir-lo en registres informals però en un text de to més neutre jo encara us aconsellaria evitar-lo de dues maneres: o bé afegint-hi el pronom feble ho ("Ara que tens diners, aprofita-ho i vés de viatge") o bé canviant l'ordre de la frase ("Aprofita que ara tens diners per anar de viatge").

Em fan una malícia especial les frases que comencen amb un circumstancial temporal que hauria de fer aquesta funció d'OD. En lloc de "Durant la breu mitja part, vaig aprofitar per anar al lavabo" jo sempre escriuria "Vaig aprofitar la breu mitja part per anar al lavabo".

En tot cas, els límits de la interferència són sempre imprecisos i subjectius. Alguns, per exemple, trobem "Que aprofiti!" ben català i altres creuen que només seria genuí dir "Bon profit!"

----------------

Publicat en el diari ARA dijous 20 de desembre del 2012

UN TAST DE CATALÀ

El punyeter 'de' dels noms

Albert Pla Nualart

Un dels camps més desesperadament arbitraris de les convencions lingüístiques és el dels antropònims. El nom diu molt de nosaltres i de vegades cedim a la temptació de modificar-lo perquè ens acceptin millor o per integrar-nos en un nou medi.

Això pot fer parar boig l'editor que intenta tenir un criteri coherent. Un exemple típic és la catalanització erràtica i circumstancial del nom de pila. Començant per polítics com Vidal-Quadras o Sánchez-Camacho i acabant per arquitectes i cantants d'òpera.

Però avui vull parlar d'una altra font de maldecaps: aquest de entre nom i cognom que trobem tan sovint en les llistes electorals. Sobretot les dels partits més de dretes.

Tot i que ennobleix i fa patxoca, també pot fer nosa. És el que li passa a María Dolores de Cospedal quan ha de predicar sacrificis entre els més pobres. I per això se l'ha tret d'alguns cartells electorals. Pel camí que va tot, potser s'acabarà dient Lola Cospedal.

Però planteja un altre gran problema: si és o no part integrant del cognom. I els titulars del diari són una bona mostra del caos imperant. Els De Guindos alternen amb els Guindos i fan encara més confusa la informació econòmica.

Sembla que la norma hauria de ser prescindir del de , com ens ensenyen Unamuno i Valle-Inclán, però si a aquest -que, per cert, es deia Ramón Valle Peña- no li diem pas Del Valle, per què al seleccionador espanyol només li podem dir Del Bosque?

El català no s'escapa del dilema i l'exemple més il·lustre és la presidenta del Parlament, una senyora tan formal que vol encorbatar la CUP. És potser per això que els mitjans catalans només gosem dir-li De Gispert.

----------------

Publicat en el diari ARA divendres 21 de desembre del 2012

UN TAST DE CATALÀ

Per una normativa pro autoestima

Albert Pla Nualart

Un lector em convida a llegir l'última entrada del blog Eljuliet, una mirada lúcida i afinada al complex món d'avui des del compromís amb el País Valencià.

Es titula El valencià que ensenyem i reitera una gran veritat: la llengua que s'ensenya a les escoles hauria de partir sempre de la més familiar, afinant-la i enriquint-la. Perquè, si parteix d'un model formal pensat per fer conferències, talla les ales a l'espontaneïtat, alimenta l'autoodi i fomenta la deserció.

La urgència ara -ja dramàtica a València, però de vital importància a tot el domini- és crear parlants, i això passa per valorar al màxim el que parlem en lloc d'anar pel món amb la cantarella del "Parlem fatal!" Qui voldrà parlar com nosaltres si parlem tan malament?

¿Demano màniga ampla amb el catanyol? De cap manera. Demano no posar mai l'etiqueta incorrecte a una forma interna de la llengua. No ficar mai al mateix sac interferència i no estàndard, si entenem estàndard en el sentit més restrictiu.

Hem d'aprendre a ensenyar el català des d'una altra terminologia. Reservem incorrecte per a tot el que no formi part del nostre sistema lingüístic i acollim dins la norma tots els registres i dialectes, explicant quan són o no adequats.

"Això s'ho diré demà" o "Lis donaré la mà" són formes incorrectes. "Això l'hi diré demà" o "Els hi donaré la mà" són formes correctes però inadequades en alguns registres i només pròpies de certs dialectes.

Dir, com ens diu ara l'Optimot, que són pròpies del registre familiar però incorrectes des del punt de vista normatiu és una terminologia que no ajuda. Si són pròpies del registre familiar, la norma no les hauria de desemparar.

 
7)
 
Ressenya del llibre Les meues universitats de Joan-Daniel Bezsonnoff feta per Bernat Puigtobella i publicada en el diari digital Núvol divendres 7 de desembre del 2012
http://www.nuvol.com/opinio/joan-daniel-bezsonoff-soc-frances-pero-mestic-curant/
 
Sóc francès, però m’estic curant
 
Bernat Puigtobella
 
Joan-Daniel Bezsonoff acaba de publicar a L’Avenç ‘Les meues universitats’ i avui a Núvol ho celebrem amb dos magnífics articles de Joan Carles Martí Casanova i Lluís Muntada, escrits des d’Elx i Girona respectivament. Alguns de vosaltres us preguntareu: Qui és Joan-Daniel Bezsonoff? No és un desconegut, certament, però pels que no sou del ram de les lletres el nom potser us sonarà a professor d’esperanto o a astronauta rus. I és cert, Bezsonoff té avantpassats russos però és, amb tot l’exotisme que això malauradament implica avui dia, un escriptor francès que escriu en català.
dic francès perquè el Bezsonoff (Bezso, pels amics) mateix sempre ha reconegut que és un producte de França, com seran un producte d’Espanya els nostres fills i néts si la reforma educativa del ministre Wert tira endavant. “Sóc francès, però m’estic curant”, li vaig sentir dir un dia a Bezsonoff. La frase és definitiva i explica moltes coses del personatge.

Els espanyols no han sabut civilitzar-nos, però estan convençuts que encara hi són a temps. Els francesos, en canvi, fa anys panys i cadaules (que diria en Bezso) que han entès una regla molt elemental: l’educació és el vehicle més eficaç per igualar i formatejar els ciutadans. Molt més eficaç que els impostos o les carreteres o fins i tot el clima. Els francesos pràcticament han extirpat el català del Rosselló. Els castellans no han sabut civilitzar els catalans i quan ho han intentat s’han trobat amb una oposició encara més obstinada i civilitzada.

Per a Bezsonoff escriure en català és un exercici de desintoxicació. Com a escriptor gaudeix d’una doble distància. A Perpinyà és un autor francès que explica el seu món en català, una llengua que a França no té llustre literari. I quan ve a Barcelona és un escriptor excèntric i divertit que ens recorda amb els seus acudits que algun dia serem tan marginals o residuals respecte al món espanyol com ho és ell al Rosselló respecte al francès. Bezsonoff viu el seus fantasmes en la relació trinagular entre el francès, el català i el provençal. Per a Bezso, l’occitanització del català al Rosselló és progressiva i inevitable.

Bezsonoff està fascinat per les guerres i la devastació que provoquen. Al centre de les seves novel·les sempre hi trobem un individu solitari i descregut, sovint covard, gairebé sempre misogin, que enmig d’una guerra veu com el seu món se’n va en orris i no pot fer res per aturar-ho. L’engranatge de la Història en majúscules esclafa aquest individu en minúscules, que gairebé sempre és un rossellonès que viu amb la neurosi afegida de ser un francès diferent. El pessimisme de Bezsonoff és gairebé genètic, però troba en l’humor un contrapunt que el salva com a escriptor. Bezsonoff no carrega mai les tintes, ni quan fa drama ni quan és irònic. Escriu com escriuria un gat, dient les coses de puntetes, deixant silencis eloqüents entre les frases. Per més èpic que sigui, és més hereu de Flaubert que de Balzac. O per dir-ho amb referents d’ara i aquí, es troba més a prop de Valentí Puig que de Ferran Torrent.

Bezsonoff sempre diu que els gossos són d’esquerres i els gats són de dretes. No sé si és de dretes, però sí que és un conservador. Escèptic davant totes les revolucions, refractari a les utopies que ens fan combregar amb rodes de molí, en Bezso és un conservador perquè té molt a perdre i de fet s’alimenta literàriament d’un món que es va fonent dia a dia. Escriure en català és per a un autor rossellonès un acte tan alliberador com conservador, tan esperançat com ideològicament reaccionari.

La necessitat d’aprehendre aquest món que s’enfonsa el converteix en un escriptor atmosfèric. Bezsonoff és un gran creador d’atmosferes. Les seves novel·les no es roseguen, s’inhalen. També en això s’assembla a Valentí Puig. La documentació que hi ha darrere els seus relats és vastíssima, però sempre procura que no es noti gaire. Per això el seu modus opetandi a l’hora de compondre una novel·la consisteix a escriure compulsivament i després passar el ribot, laminar. Tot allò que finalment ens arriba a les mans quan llegim una obra del Bezsonoff és el resultat d’un procés d’eliminació.

Amb tota aquesta depuració l’estil de Bezsonoff acaba sent bastant lapidari. No hi trobareu gaires nexes causals, ni frases subordinades. Perquè Bezsonoff escriu amb un misto i és en l’aforisme que la seva escriptura brilla finalment en tota la seva fosoforescència. Jo ja he fet la carta als Reis. Els hi demanaré que en Bezso s’obri un compte de Twitter i comenci a tuitejar. Amb ell el Twitter encara serà més divertit.

 
8)
 
Ressenya del llibre Les meues universitats de Joan-Daniel Bezsonnoff feta per Lluís Muntada i publicada en el diari digital Núvol divendres 7 de desembre del 2012
 
 
Lluís Muntada
 
L’escriptor rossellonès Joan-Daniel Bezsonoff acaba de publicar a L’Avenç Les meues universitats, la continuació de l’aclamada ‘Una educació francesa’. ‘Les meues universitats’ és un llibre autobiogràfic en què l’autor de Nils repassa els seus anys de formació universitària amb una prosa aguda i espurnejant. Publiquem aquí l’article de Lluís Muntada, que n’ha fet ressenya a la revista L’Avenç.

Parla, memòria!

El nostre món és cada vegada més urgent. La possibilitat d’una societat que després de la jornada laboral (o durant els paralitzants períodes d’atur) deixi marge de temps per a la recreació i la formació culturals sembla, a hores d’ara, una de les adorables romanalles utòpiques dels antics il·lustrats. La reedició contemporània del mite d’uns déus que moren de fam enmig de fonts d’ambrosia podria ser més o menys aquesta: la manca de temps per formar-se culturalment ve acompanyada per una hipertròfia de productes i ofertes culturals. En un univers desbordant, aquesta tardor mateix, centenars de nous llibres vitals esperaran el lector al costat de milers i milers d’obres imprescindibles heretades de la tradició clàssica. Aquestes formes de felicitat ingovernable generen angoixa.

Per mitigar aquesta descompensació hem ordit una cultura sumària, una lògica del resum, on sovintegen els manuals que s’anuncien amb el títol promissori de «Tot el que cal saber sobre la cultura». Redactats amb saviesa i amb el sentit depuratiu del cànon, alguns d’aquests manuals poden resultar instrumentalment útils. Però la seva funcionalitat sol sustentar-se en dues supersticions pernicioses: creure que es poden accelerar fins al vertigen els tempos de la formació cultural i creure que la consulta d’un mer catàleg pot substituir la lectura vívida de les obres originals que s’hi consignen.

Les meues universitats, el nou llibre de Joan-Daniel Bezsonoff (Perpinyà, 1963), és una crònica dels records universitaris de l’autor i, al mateix temps, un fresc dels requisits formatius d’una de les primeres potències culturals del món: França. Ordenat en capítols conceptuals, el llibre desplega les vicissituds de Bezsonoff quan, després d’acabar el batxillerat, entra al Liceu Masséna de Niça, per cursar-hi l’exigentíssima Khâgne, els cursos de preparació per a l’examen d’admissió a les Escoles superiors franceses. És, com tants llibres de to autobiogràfic, una reelaboració allunyada del temps que s’evoca, el procés d’escriptura d’un adult que, sense impostures, codifica el passat en funció de la seva particular singladura vital i reinterpretació en clau de present. Així, les esperances del jove Bezsonoff dipositades en aquells anys d’aprenentatge són, a l’interior d’un magma textual que fusiona memòria i reflexió, contrapuntades pel Bezsonoff adult, el que ja comprèn la vida (si és que la vida pot arribar a comprendre’s mai) i el que ja ha conceptuat les frustracions intel·lectuals i vitals d’un procés formatiu tan estricte com el de la Khâgne. Així, Les meues universitats és un d’aquells llibres que té l’apreciada qualitat de transparentar sentit i contingut: a través de la sensible descripció d’un procés de formació humanística (en què s’imposa un sòlid aprenentatge de llatí, grec, filosofia, història, literatura i altres llengües), transmet sensibilitat pels materials de la cultura. Lluny d’acomodar-se en la sopa retòrica o en l’esquematisme dels manuals sobre la cultura, Les meues universitats, com tota l’obra memorística i de ficció de Bezsonoff, traspua pulsió, credibilitat, suggestió, respecte per la memòria i l’apropiació assaonada que tots els esperits haurien de fer dels materials de la cultura.

Que sais-je? «Tinc una vida plana, sense interès, poblada de novel·les i de diccionaris», declara Bezsonoff en el pròleg de l’obra, subratllant un cop més la porosa frontera entre literatura i vida, tan bellament articulada per obres com, per exemple, El Quijote, o La escritura o la vida, de Jorge Semprún. La principal línia de força de Les meues universitats és la reelaboració del jo. Sobre la simbiosi de dues facetes, la formativa i la vital, en aquestes memòries Bezsonoff frega l’autoapropiació a través de l’escriptura. Subjugat a l’instint literari, a la passió per l’escriptura i per l’estudi dels idiomes (francès, català, castellà, rus, occità, basc, llatí…), en aquestes pàgines el lector coneix els principals fonaments de la sensibilitat cultural de l’autor. Hi descobrim mestres i mestratges d’aquell període escolar: alguns són francament mediocres; la majoria, entranyables; d’altres, com el mestratge del professor que el va iniciar en la literatura del segle d’or i en el coneixement de la gramàtica del castellà, són exposats amb tota la riquesa d’un testimoni personal que va des de l’admiració fins a la caiguda del mite. Hi descobrim els caràcters dels companys de classe o d’internat: de la Sandra, una de les vèrtebres d’aquestes memòries, objecte de la passió amorosa de l’autor fins al punt de convertir-la en una motivació primordial per a l’estudi: «A la primavera del 1983, em vaig adonar que si no millorava el meu nivell en història, ja podria renunciar a quedar-me a prop de la Sandra»; hi trobem companys com el biliós Tagliafico, que se sabia de memòria totes les entrades de dos diccionaris; i també altres figures que actuen com a fons de la personalitat de l’autor. Hi descobrim una ciutat, Niça, amb els santuaris predilectes de l’autor: les biblioteques, les llibreries, els cinemes, les pastisseries. Hi descobrim, en una imponent poètica de la lectura, l’ascendent dels grans escriptors: Proust, Montherlant, Mistral, Rousseau, Calderón de la Barca… Hi descobrim la descoberta d’Espanya i l’aprofundiment de l’estudi de la literatura espanyola a través d’una magnífica estada a la universitat de Salamanca. Hi descobrim l’assumpció de la catalanitat de l’autor, els primers estudis del català, el primer diccionari que va adquirir en aquest idioma, el llibre que el motiva a escriure en català (Histoire populaire des Catalans, de Jean Vilanove), la primera novel·la que va escriure en el nostre idioma. Hi descobrim accents pedagògics que, amb costos molt onerosos, han caigut en desús: els exàmens orals, la memorització, la cultura de l’esforç, la imitació de models literaris, la lectura de les fonts literàries originals.

I tot això sense descuidar ni la ironia (com quan l’autor diu que es vol disfressar de corrent d’aire), ni els traços precisos de la descripció («tenia la tendresa d’un rèptil»), ni la malenconia sempre equilibrada de l’escriptura de Bezsonoff («Era feliç i no ho sabia»), trets capaços d’alenar l’univers narratiu i dotar-lo d’una intensitat incomparable. Pel vessant més vital coneixem les quintades que els veterans de la Khâgne gasten als nouvinguts, les trampes amb què els estudiants intenten afrontar alguns exàmens, l’assistència de Bezsonoff a un míting de Jean-Marie Le Pen, l’admiració que l’autor professa per la sagacitat de Mitterrand, el recurs principal que l’autor té per insolentar un rival amorós: adreçar-se-li en llatí tota l’estona.

Poques escriptures com la de Bezsonoff són tan autoconscients del fet que la literatura transmuta la infelicitat. A Les meues universitats, com a Una educació francesa i a Un país de butxaca, tornem a localitzar una fèrtil aliança entre el relat objectiu i el punt de lirisme que vitalitza el relat. Per això les universitats de Bezsonoff intensifiquen el plural: universitats són la vida, els plans oficials d’estudi, les lectures, els amics, els amors, els desamors, els cinemes, els semi admissible de les rigoroses puntuacions dels exàmens, els conserges que juguen a escacs, les felicitats fugaces, pòstumes en la bellesa de l’ordre cristal·litzat de l’escriptura de Bezsonoff.

Consolidació. Potser no tan fluid com Una educació francesa, el llibre Les meues universitats sosté l’alta qualitat de l’obra d’un autor que articula el gènere autobiogràfic amb el de la ficció. Bezsonoff, fins a aquí, ha publicat una obra considerable, en quantitat i, sobretot, en qualitat. Les meues universitats, que al costat d’alguns gal·licismes presenta solucions dialectals sense barreres interlectals, és una nova prova que Bezsonoff ja s’ha deslliurat del qualificatiu d’exòtic. Superada la primera fase de novetat i de conceptuació de la novetat, la literatura de Bezsonoff és tan familiar com imprescindible. L’obra de Bezsonoff marca la literatura catalana contemporània al mateix temps que s’arrenglera amb aquelles obres europees de referència que, com la de Norman Manea per posar un exemple, fondegen en una identitat personal metamorfosejada amb la identitat cultural.

A Les meues universitats Bezsonoff venera la literatura de Frederic Mistral. Sense ser-ne conscient, l’autor rossellonès estableix un joc de miralls. Bezsonoff, com el cas de Joan-Lluís Lluís, acaba apostant per un idioma crepuscular (quasi inert a la Catalunya Nord) com a instrument de creació. I la seva escriptura ha sabut transformar la necessitat en virtut. Agafa el relleu de Mistral amb relació a l’occità o de Josep Sebastià Pons amb relació al català. A Bezsonoff se li pot començar a aplicar el mateix diagnòstic que es va aplicar a Nabokov amb l’idioma anglès: entendre que el fet de no tenir el català com a llengua materna l’obliga a descobrir molts tons de l’idioma, a fer la dissecció de les potencialitats expressives de la prosa, i a aplicar aquests recursos amb un virtuosisme lliure d’inhibicions. Bezsonoff ja no és exòtic. És un autor consolidat i creixent. Ja no n’hi ha prou a dir que és un autor francès que escriu en una llengua que no és la francesa. Més aviat és un autor que accedeix a les cavitats més fondes de l’idioma precisament perquè aquell idioma no li arriba donat per defecte, sinó que l’ha de triar, modelar-lo, posseir-lo. Al capdavall ja ho va dir Goethe: qui només coneix el seu idioma, ni el seu idioma coneix. Continuarem, doncs, expectants als anys d’aprenentatge de Bezsonoff, amb la impietat còmplice de saber que, en matèria de literatura i de descoberta de flexions de la llengua, no hi pot haver anys que no siguin redundantment això: anys d’aprenentatge.

 

9)
 
Publicat en el blog L'interés per la llengua dels valencians
10)

 

Publicat en el llibre COMUNICAR-SE, TOT UN ART de Ramon Sangles (2a edició, Edicions SPD, Barcelona, 2010, pàg. 112)

Els rètols

Ramon Sangles i Moles
 

Un rètol no té res a veure amb les notes que comentàvem abans. Els rètols serveixen sobretot per a avisar o orientar. Pel que fa al servei d’orientar, hem d’admetre que hi tenim poca gràcia. Aneu si més no per les carreteres o ciutats de França i veureu la diferència que hi ha.

 

Pitjor és encara quan els rètols que serveixen per a avisar, moltes vegades són posats únicament per a treure’ns compromisos de sobre o per a diferir in æternum l’arranjament de coses en mal estat. Vegem alguns exemples del contingut d’alguns rètols que hauríem d’evitar de totes passades: «Revolt amb una esllavissada al mig.» Els diaris parlen ja de cinc morts. Senyors, això s’ha d’arreglar immediatament. «No toqueu la rentadora, que enrampa.» S’hi ha de posar solució de seguida. «Figues enverinades; no en mengeu.» Mare de Déu!, feu-les desaparèixer o amagueu-les bé. «L’aixeta no tanca bé; no la forceu.» I per què no aviseu corrents el llauner? «Teulada en perill d’esfondrar-se.» I per què no l’arregleu o no l’ensorreu del tot a fi que no hi hagi cap desgràcia?

 

Hi ha coses que demanen una solució ràpida. Si el proverbi diu: «No deixis per a demà allò que puguis fer avui», hi ha coses que ineludiblement s’han de fer avui, ara mateix; esperar demà és fer tard.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net