InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 97 (divendres 20/07/2012) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
 
1) Eugeni S. Reig - correuer
 
2) Albert Jané - Sobre alguns termes correlatius
 
3) Antoni Llull Martí - El domini, els alous i els censos
 
4) Pau Vidal - Paio/a
 
5)  Pere Ortís - Netegem i enriquim la llengua catalana (Barbarismes. Lletra M)
 
6) Articles d'Albert Pla Nualart
 
7) Rosa Serrano - Presències o records que vivifiquen
 
8) J. Leonardo Giménez - El quarto de dormir
 
9) Paraules d’agraïment pronunciades pel P. Josep Massot i Muntaner durant l’acte de lliurament del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes
 
10) Tobies Grimaltos - Hablar en cristiano
 
11) Ramon Sangles i Moles - La necessitat de rellegir
 
12) El futur del català, 27 anys després: Entrevista de Joan Tudela a Cebrià Ciscar
 
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

correuer

Persona que distribuïx les cartes i la resta d’objectes enviats per correu postal.

En la novel·la L’ambició d’Aleix d’Enric Valor trobem:

L’endemà de matí, el correuer dugué una inesperada carta de Pauleta que ens comunicava que no podia venir a Callosa per a la propera setmana com havíem pensat –era hora de traure comptes amb el Mingarro–, perquè don Macià feia ja dos dies que no estava bo.

En l’article El correuer de Bernat Capó, publicat en el seu llibre Costumari valencià, trobem:

Des del mateix moment que l’home acceptava el nomenament es convertia en correuer, paraula hui en desús per la força de la seua sinònima carter.

La paraula correuer, grafiada correhuer, la trobem en els diccionaris d’Escrig i de Marti i Gadea. En el DCVB hi ha l’entrada correuer que en la primera accepció diu: «Portador del correu; carter que duu la correspondència d’un poble a l’altre (Costa de Llevant, Eiv., Val.)»

La paraula que antigament s’usava per a denominar la persona que portava missatges d’un lloc a un altre, era correu. Quan es va generalitzar el repartiment de cartes i altres objectes postals, es va reservar el nom de correu per al conjunt de la correspondència i l’enginy del nostre poble va inventar la paraula correuer per a denominar la persona encarregada de la seua distribució, paraula molt encertada perquè es comprén de seguida que significa 'persona que repartix el correu' i entenem per correu, no només les cartes, sinó també els impresos, les targetes postals, les revistes, els paquets de diferent grandària, etc. El castellà no té tan fàcil fer un derivat de correo com nosaltres el tenim de fer-ne un de correu, per això el castellà va optar per cartero, que fa referència només a les cartes i no a la resta d’objectes postals. Si la nostra llengua haguera sigut oficial en el nostre domini lingüístic és quasi segur que el mot correuer hauria fet fortuna, però com, per desgràcia, patim una forta submissió lingüística des de fa molt anys, la paraula creada pel nostre poble ha desaparegut per complet, substituïda per la castellana. Actualment no l’usa ningú i la major parts de diccionaris moderns no l’arrepleguen. Encara sort que escriptors com Enric Valor o Bernat Capó l’han feta servir en la seua prosa literària.

 

En valencià també es diu: carter

La llengua estàndard sol emprar: carter

En castellà es diu: cartero

 

NOTA 1:

- Valor i Vives, Enric L’ambició d’Aleix (Tàndem Edicions, València, 2000, 3a edició redactada de nou per l’autor el 8 de gener de 1994, pàg. 180)

- Capó i  Garcia, Bernat Costumari valencià. Coses de poble (Edicions del Bullent, Picanya, 1992, pàg. 85)

NOTA 2: El text complet de l’article de Bernat Capó titulat El correuer és el següent:

Hi hagué un temps en el qual l’oficina de Correus dels pobles estava a càrrec d’un home bo, triat entre aquells que necessitaven una mica d’ajuda per portar casa endavant. Quasi sempre la persona era recomanada pel batlle i de vegades pel capellà. No tenia sou perquè l’Estat res no podia pagar i la seua ocupació era ben senzilla: anar a la parada del cotxe de cavalls, recollir la saca, entregar la que ja tenia llesta i després, a casa seua, fer la tria i tot seguit el repartiment per les cases del poble.

Com que hem parlat de persones necessitades d’ajut bo serà que posem en clar la forma i manera com aquests voluntaris el rebien. En primer lloc aquell que era designat per a la comesa posava sa casa a la disposició del servici, a la porta li col·locaven una bústia i per tot això li donaven unes poques pessetes en concepte de llogament. Però n’hi havia més. Des del mateix moment que l’home acceptava el nomenament es convertia en correuer, paraula hui en desús per la força de la seua sinònima carter. Tant se val. Per establir la diferenciació direm que el correuer fou primer en el temps i que quan es varen assentar, definitivament, les oficines de Correus i el tràfec de cartes va augmentar nasqué el carter que era, aleshores, un empleat del servei nacional.

El correuer anava de casa en casa a portar-hi la correspondència. Com que res no cobrava i tothom ho sabia, les persones que rebien carta de familiars o d’amics li donaven uns cèntims al missatger i amb això en tenia prou. Donat que era un temps de misèria i la major part de les famílies mancaven de diners, molt sovint el correuer rebia en espècie el preu del seu treball. I no faltaven aquells que, com a pagament, li oferien un gotet de vi amb la qual cosa el correuer posava en perill el repartiment, perquè les cames li feien figa de tant de beure.

Hui no queden correuers pels pobles. L’organització de Correus arriba a tots els llogarets i el carter, com que és home assalariat, no té perquè rebre propines ni almoines, fa la seua feina, dóna cartes, certificats i paquets, arreplega allò que hi ha a l’interior de les bústies, posa el cotxe en marxa i se’n torna cap a l’oficina central situada en un poble més gran. Els correuers, en casos determinats, passaren a convertir-se en carters i fins i tot en administradors, perquè alguns d’ells pogueren passar les proves de suficiència. D’altres, quan la regularització, hagueren de deixar el càrrec, i tornar al cap primer, és a dir a l’ofici que els donava de menjar i que mai no havien abandonat perquè això de la carteria era cosa provisional que sols aprofitava per a anar posant pegats com els segells a les cartes.

 
2)

Article publicat en el núm. 64 de la revista Llengua Nacional (III trimestre del 2008)
http://taller.iec.cat/filologica/documents/ajr/Jane,A(2008-3)SobreAlgunsTermesCorrelatius.pdf

Sobre alguns termes correlatius


Albert Jané

 

3)

Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 255)

 

El domini, els alous i els censos

 

Antoni Llull Martí

 

En temps antic el concepte de propietat tenia algunes peculiaritats que fa temps que passaren a la història i que molta gent n’ha sentit parlar però la majoria no saben exactament en què consistien. A alguns llocs hi havia grans territoris on el senyor era propietat de tots els terrenys, una gran part dels quals tenia cedits en feu als seus vassalls a canvi dels serveis propis del vassallatge de tipus feudal, entre els quals el de retre-li homenatge de fidelitat i d’auxiliar-lo militarment en cas de conflicte armat. A Altres llocs, com era el cas de Mallorca després de la Conquista, els béns immobles que havien pertangut als moros es repartiren entre els militars i senyors que havien ajudat el rei En Jaume. En molts de casos, els beneficiats amb grans propietats en venien alguns trossos o en cedien una part a canvi d’alguns productes i, de vegades, d’alguns serveis personals.

 

Sobre les terres i finques en general es podia tenir el domini directe, és a dir, que aquell qui les tenia no estava obligat a pagar ni fer cap servei a ningú per aquest privilegi, exceptuades, si de cas, les càrregues fiscals, normals o extraordinàries, decretades pel rei. Les finques tingudes sota aquest règim de propietat es deien alous, mot procedent del fràncic alôd, que significava ‘propietat completa’, i el seu senyor podia fer-ne el que volgués. Alguns venien el seu domini sense restriccions, però en molts de casos només en traspassaven el domini útil, que consistia en cedir-ne a perpetuïtat el dret d’explotar-les i de fer-hi totes les millores que el qui les adquiria hi volgués fer, normalment a canvi d’un capital inferior al preu de la finca i l’obligació de satisfer al senyor un cens anual, i, en alguns casos, de prestar-li alguns serveis, com uns jornals de feina en les seves finques. La cessió de la propietat en aquestes condicions es deia, jurídicament emfiteusi, cultisme grec procedent d’un mot que significava ‘plantació’, i és que aquell qui l’adquiria hi podia plantar i cultivar allò que volgués, i com volgués, just amb l’obligació de satisfer anualment el cens, que podia consistir en uns quants animals i algunes barcelles de blat. El mot cens, del llatí census ‘avaluació, estimació’, ja es troba en temps molt antic amb el sentit de ‘contracte i dret que es paga’. A allò que es pagava anualment se li deia també censal. Seguirem parlant-ne la setmana que ve perquè veig que se m’està acabant l’espai disponible.

 

4)
 
Publicat en el llibre EN PERILL D'EXTINCIÓ (100 paraules catalanes per salvar) de Pau Vidal (Editorial Empúries, Barcelona, 2005, pàg. 113)
 
 
Paio/a
 
Pau Vidal
 
El primer paio es deia Pelayo i era gallec; després va ser un castellà rústic però murri; més endavant es va fer gitano català, justament per designar qui no era gitano; i finalment paio som tots, tu i jo i aquell altre: “quin paio!”, diem exclamativament, o bé “Has vist aquella paia?”. Ara l’espècie està en extinció (i no pas per falta de gitanos: Gràcia, el Raval de Barcelona, Lleida o Mataró en són plens) perquè preferim apel·lar a la família: els desnerits “Ei, tio!” o “Collons, tia!”, ressonen pertot. Però el paio, a més de deslliurar-nos de les sempre embafadores obligacions familiars, és indiscutiblement més sonor i s’adiu perfectament amb el ritme de la rumba, la nostra cançó de festa. Quina paradoxa, oi, sentir en Peret estripant la guitarra i pensar: “Quin paio que està fet, aquest!”

 

«-Alça, paio, quina manera d'escatâ’l surell» (Juli Vallmitjana, Sota Montjuic, 1908).

 

«-I d'aquesta manera, tu i el Noi s'heu barrinat els virgos més blindats de València -vaig afegir jo-. I el paio aquest –diguí assenyalant el porter– macarronejant-vos mentre us deixàveu la salut» (Ferran Torrent, Un negre amb un saxo, 1987).

 

5) 
Netegem i enriquim la llengua catalana
Pere Ortís

Barbarismes
M
 

Machimbrado, 'matximbrat'. Encadellat.

         Un envà d'encadellats.

Machucar, 'machucar'. Macar.

         Aquesta fruita està macada.

         Emmatxucar.

         Un vestit emmatxucat.

Madroño. Arboç.

         L'arboça, la baia de l'arboç, és riquíssima.

Majo, 'maco', 'macu'. Bonic. Bell.

         Un edifici bonic. Un paisatge bell.

         Eixerit. Bonic. Bufó. Xamós. Joliu. Formós. Elegant. Galant.

         Un nen eixerit. Un marrec bufó. Una nena bonica. Una noia xamosa.

Mallazo, 'mallasso'. Malla.

         Paviment amb malla i conglomerat.

Mamarracho, 'mamarratxo'. El Fabra diu prou clarament que  aquesta paraula és un castellanisme. Pastitxo.  Bunyol. Pasterada.

         Han volgut pintar qui sap què i els ha sortit un pastitxo.

         Bèstia. Tarit-tarot. Baliga-balaga. Tararot.  Tocacampanes. Capdetrons. Tabalot. Poca-substància. Animalot. Poca-solta. Cridallampecs.

        El pobre té sortides de bèstia. No te’n fiïs, que és un tocacampanes. És fatal, és un cridallampecs.

Manantial. Deu. Aiguaneix. Font. Brollador.

         Una deu d'aigua. L’aiguaneix de Rocafort.

Mando.   Comandament. Govern.

         Tenir el comandament d'un vaixell.

Mando a distancia. Control remot. Comandament a distància.

         Encendre el televisor amb el control remot.

Manguera. Mànega. Màniga.

         Regar el jardí amb la mànega.

Mantequilla. Mantega.

         Pa untat amb mantega.

Manzana, 'mançana'. Illa.

         Les illes de l'Eixample.

         Mançana i maçana, per a indicar poma, són correctes.

Maraña, “maranya”. Embull. Garbuix. Bullit. Desgavell. Poti-poti. Barregim-barrejam.

         D’ençà que ell ha pres les regnes del negoci, tot plegat és un desgavell.

Mármol.  Marbre.

         Una làpida de marbre.

Marchoso, 'marxós'. Airós. Rumbós.

         Ésser d'un natural airós.

Massacre. Matança. Carnatge. Carnisseria. Assassinat massiu.

         El capdavanter d’una secta ha promogut una matança de seguidors.

Matadero. Escorxador.

         L'escorxador municipal.

Matón.   Perdonavides. Milhomes. Pinxo.

         Vol ésser un perdonavides i és un cagacalces.

Mechero. Encenedor.

         Encendre la cigarreta amb l'encenedor.

Medida.  Mida.

         Prendre les mides per a un vestit.

         Mesura.

         Una bona mesurar de blat, d'ordi, d'oli.

Medir.   Amidar.

         Amidar el pis de la sala.

         Mesurar.

         Mesurar el vi.

Mediterràneo, 'mediterrà'. Mediterrani.

         El Mediterrani. La mar mediterrània, el mar mediterrani.

Melena.  Cabellera. Tofa. Grenya. Metxa.

         Tenir una bona cabellera. La noia té una grenya preciosa.

Membrete. Capçalera.

         Un sobre amb capçalera.

Menguar. Minvar.

         El guany ha sofert minva. Quart minvant.

Menos.   Menys. (Aquest adverbi necessita un tractament a part; vegeu-lo al seu lloc a part).

         Cinc, menys dos, fan tres.

Menú.    Cobert. El plat del dia.

         A un restaurant, demaneu el cobert del dia, que és el millor que podeu fer.

Mercancía.  Mercaderia.

         Un tren de mercaderies.

Metge,   (adjectiu). Mèdic.

         El diagnòstic mèdic.

Millón, 'milló'. Milió.

         Un milió de premi.

Mimar.   Amanyagar. Aviciar.

         Els avis l'amanyaguen massa.

Mitad, 'mitat'. Meitat.

         L'altra meitat de la taronja.

Mixto, 'mixte'. Mixt, mixtos.

         Matrimonis mixtos.

         Llumí.

         Encendre el ciri amb un llumí.

Monedero. Moneder.

         He perdut el moneder.

Moño.    Trossa. Castanya. Tannara.

         Recollir els cabells en una trossa. La nena es fa una castanya al clatell.

Morro. Barra.

           Quina barra que té, el golafre; s’afarta amb lo seu i amb lo de la nena, i la deixa en dejú. Té una barra com un fetge!

Motear, 'motejar'. Clapar. Clapejar.

         Un mar clapat d'illes.

Muleta.  Crossa.

         Ara ha d'anar amb crosses.

Mundo.  Bagul. Cofre. Maleta alta i profunda.

        En aquest bagul sempre hi pots ficar una cosa més. Allò més delicat desa-ho al cofre.

Muñeca. Canell.

         Trencar-se el canell. Un doll d’aigua com el canell.

 
 
6)
 
Articles d'Albert Pla Nualart
 
(del 2 al 6 de juliol del 2012)

 
----------------

Publicat en el diari ARA dilluns 2 de juliol del 2012

http://www.ara.cat/premium/opinio/bastament-us-abus-mal_0_729527042.html

UN TAST DE CATALÀ

'A bastament': ús, abús i mal ús

Albert Pla Nualart

La locució adverbial a bastament vol dir, normativament, en quantitat suficient. És, doncs, sinònima de prou o suficientment i, tot i ser un gir idiomàtic gairebé desconegut en llengua parlada, ara el trobem sovint en textos que tenen unes certes pretensions.

Com explica molt bé Albert Jané en un article del juliol del 1982, passava i passa encara que hi ha una certa complaença a utilitzar formes apreses. Hi influeix el fet que tinguin un cert dring d'elitisme cultural, però el seu ús sovint evidencia que no van ser ben apreses del tot.

Però part del mal ús que denunciava Jané ha arrelat tant que avui alguns diccionaris, com el de M. Teresa Espinal, ja el donen per bo. Tot i que l'expressió no tenia en principi un valor hiperbòlic, no podia voler dir amb escreix o de sobres, és difícil negar-li la possibilitat d'estendre el significat a aquest sentit emfàtic. És més abús que mal ús.

De tota manera, sàpiga qui vulgui fer-ne un ús més propi que no hauria d'agrair res a bastament, perquè l'agraïment no pot ser mai en la quantitat justa i exacta. I si no, pregunteu-ho a Cordèlia, la filla petita del rei Lear, que per dir això va enfurir son pare.

El mal ús clar i imperdonable és escriure-ho junt, abastament , confonent-ho amb un adverbi acabat en -ment . Però bastament , que ve de bastar, és un nom i la locució té l'estructura de molts altres: a posta, a balquena, a contracor, a gratcient, a gust o la locució sinònima i encara molt més inusual a bastança .

----------------

 
Publicat en el diari ARA dimarts dimarts 3 de juliol del 2012

UN TAST DE CATALÀ

Bitllar-la és el contrari de ballar-la, sobretot de ballar-la magra. Pel que fa a abillar-la, creia fins fa poc que volia dir vestir algú. Em feia pensar en uns besavis amb cinc filles que la ballaven tan magra que quan hi havia un ball en triaven només una i l'abillaven.

Però un amic meu que té cops amagats em va fer descobrir l'altre dia, quan jo el pretenia corregir, que abillar-la i bitllar-la -en el sentit de tenir diners, ballar-la grassa o anar fort d'armilla- són sinònims.

Sempre havia pensat que darrere bitllar-la hi havia els bitllets, que també serien la base de bitllo-bitllo, que vol dir, igual que trinco-trinco, pagar al comptat. Ara veig que, a més de bitllets, hi pot haver bitlles.

Coromines explica que l'origen de bitllo-bitllo seria la repetició de la 1a persona del present d'indicatiu del verb bitllar, que del sentit alimentar el foc amb bitlles o troncs va passar al d'afluixar diners, pagar.

I potser serien aquestes bitlles les que explicarien que el mot francès billet hagi donat en castellà billete i en català bitllet, tot i que això ja no ho puc assegurar.

Però per què es diu abillar-la en aquest sentit? La semblança fonètica entre abillar-la i bitllar-la permet sospitar que un dels dos era un mal ús de l'altre. I el fet que abillar-la aparegui en textos plens d'argot popular, com els de Juli Vallmitjana, i que pel GDLC sigui un vulgarisme, li dóna més números de ser en origen el que en anglès se'n diu malapropism en honor a Mrs Malaprop, un famós personatge teatral que no parava de dir-ne.

---------------------------
 
Publicat en el diari ARA dimecres 4 de juliol del 2012

UN TAST DE CATALÀ

"Ponts d'enteniment amb Entesa"

Albert Pla Nualart

Aquest titular no és inventat i evidencia que calquem del castellà no només quan diu amb dues paraules el que nosaltres diem amb una -amb l'excusa que precisa més-, sinó també quan expressa amb un mot dos significats per als quals el català en té dos.

Entesa i enteniment , com entente i entendement en francès, són dos noms que han derivat d'un mateix verb, entendre . El primer té tant el sentit col·loquial d'entendre's amb algú com el polític d'acord entre dos estats. Diu l'adagi que "val més una mala entesa que un bon plet".

L' enteniment té un vessant filosòfic com a facultat de comprendre i una altre de popular com a sinònim de seny o senderi . Aquest últim sentit dóna expressions tan gustoses com beure's l'enteniment (perdre el seny) o ser curt d'enteniment .

També tenim entenimentat , un adjectiu que sol qualificar els joves potser perquè sembla remarcable que ho siguin: "Jovent i enteniment no hi és tot a un temps". En trobo un bon exemple al Romanç del goig de tenir germana de Guerau de Liost: "Joveneta que és i entenimentada".

Entendimiento té també el sentit més filosòfic d' enteniment però des de fa uns anys la RAE també recull el de bon acord entre governs i pobles, que només podem traduir per entesa .

El titular del títol, però, planteja el problema retòric d'haver de repetir entesa . L'Entesa és nom propi i no es pot canviar. Haurem d'escriure, doncs, ponts de diàleg, vies d'acord, etc. Tot menys deixar un barbarisme flagrant per evitar repetir una paraula.

----------------

Publicat en el diari ARA dijous 5 de juliol del 2012

UN TAST DE CATALÀ

El llavaplats que més condeix

Albert Pla Nualart

Una lectora sueca, nascuda a Estocolm i que ara viu a Girona, m'envia un correu en perfecte català en què demostra més preocupació per la nostra llengua que molts catalans de soca-rel.

La neguiteja que un conegut sabó de rentar plats s'anunciï a TV3 dient que "és el que més condeix". Crec que l'anunci fa molt que s'emet i no m'estranyaria que acumulés queixes.

Per desgràcia, el verb condir surt al nostre diccionari normatiu sense cap marca que en restringeixi l'ús. L'entrada condir remet a l'accepció 4.2. de retre , que diu literalment: "Donar de si. Aquest llegum ret molt quan és cuit ".

El GDLC també recull condir, però avisa que és dialectal, cosa que també feia el DIEC1 amb un poètic i misteriós "en algunes contrades".

Però el DIEC2 es va carregar totes les marques dialectals. Potser el movia no discriminar cap dialecte però, en la pràctica, l'absència total d'informació fa possible una promiscuïtat que dóna patent de cors a la forma més paral·lela al castellà.

Tothom posaria el crit al cel si un detergent decidís anunciar-se per TV3 afirmant que "llava molt bé els calcetins", tot i que llavar i calcetí també surten al DIEC2 i remeten a rentar i mitjó sense cap indicació. Condir no em sembla que sigui un cas gaire diferent.

Són formes legítimes usades en el seu àmbit dialectal, però flagrant interferència en la publicitat de TV3. L'anunci del sabó líquid hauria de dir "el que allarga més" i el DIEC no hauria d'obviar la informació dialectal.

----------------

Publicat en el diari ARA divendres 6 de juliol del 2012

UN TAST DE CATALÀ

Ho rescric o ho reescric?

Albert Pla Nualart

Un col·laborador m'assegura que ell rescrivia l'article fins que va veure que el corrector automàtic l'hi subratllava. Ara ja el reescriu, però vol saber si és cert, o ho ha somiat, que abans era rescriure; i, si és així, el motiu del canvi.

No ho ha somiat. El gener del 1996 l'Institut va fer públic un nou criteri que afecta aquests casos i que ja havia aplicat, un any abans, al DIEC1. Fins a principis dels 90, els diccionaris amb l'aval normatiu entraven rescriure, infrastructura, autoscola o autostop.

L'arrel d'aquests compostos prové etimològicament d'un mot que comença amb s seguida de consonant. Escriure i estop vénen del llatí i de l'anglès scribere i stop. La e inicial és una vocal de suport que hi vam afegir per fer-los pronunciables. Una vocal, però, que deixa de ser necessària quan al davant hi van prefixos com re-, infra-, auto-, etc.

Agafant-se a aquest raonament, la norma clàssica preferia rescriure i autostop a la seva forma normativa actual: reescriure i autoestop. El nou criteri distingeix entre compostos de formació moderna i els que eren ja compostos en la llengua d'origen.

Al costat de reescriure tenim el cas d'inscriure, manllevat del llatí inscribere. Però sempre queden pel camí casos límit. El motiu per fer restablir i no reestablir seria que el compost, format ja en català, seria prou antic. També ho és rescriure i, de fet, hi ha un rescribere llatí, tot i que no és del tot clar que en provingui el nostre reescriure. Sigui com sigui, jo sóc disciplinat i reescric. Me'n faig un tip.

 
7)
Presències o records que vivifiquen
 
Rosa Serrano

 

Realment el poble valencià ha estat mancat sempre d’un ventall ampli de referents. Va haver-hi un moment que comptàvem sobretot amb una tríada: Joan Fuster, Vicent Andrés Estelles i Enric Valor. Una tríada, per cert, vinculada a tres gèneres literaris dels quals eren representants inqüestionables: l’assaig, la poesia i la narrativa. I ben agraïts que hem d’estar al que ens varen deixar en herència. Una obra potent que enriqueix la nostra literatura i en conseqüència la literatura catalana feta al País Valencià.

 

Hi ha hagut també altres trajectòries cíviques i patriòtiques dignes d’esment. Potents i senzillíssimes alhora. Arrelades a la cultura, a la llengua i al territori. Esponeroses i fecundes. Regalimant conviccions nacionals, de justícia i llibertat, en paraules, en textos, i en gestos també. Llavors fecundes que ens comprometen i estimulen.

 

Justament avui, fa quinze dies, soterràvem a l’Alcúdia Josep-Lluís Bausset. A l’Alcúdia, que era el seu poble. O millor dit, el seu segon poble, ja que el primer com a lloc de naixement el compartíem tots dos: Paiporta. Això ell sempre li agradava de recordar-m’ho.

 

Em vaig sentir molt trista en saber la notícia del seu traspàs perquè l’orfandat –també la simbòlica– és dura de pair. Em vaig sentir trista fins que vaig escoltar les paraules del seu fill Josep Miquel, qui, en adreçar-nos un missatge de comiat a les persones que omplíem l’església, va dir més o menys: «Alguns m’heu dit amb una pena autèntica: “Heu perdut un pare. Nosaltres hem perdut un referent.” Però ni nosaltres hem perdut el pare, ni vosaltres heu perdut un referent. El pare ha sembrat una llavor. Ara el que hem de fer tots és procurar que done fruits». Jo tenia, com molta altra gent, un nus a la gola. El monjo de Montserrat, des de la fe que dóna una dimensió diferent a la mort, va ser-ne conscient i ens va regalar un record amable, intel·ligent, ple de saviesa per a despertar-nos un somriure. «Algú, meravellat pels anys viscuts preguntava al pare: “Senyor Bausset, ¿quin és el seu secret per haver arribat a viure més de cent anys? I ell responia : “respirar, fill meu, respirar”».

 

Respirem, doncs, el perfum de la memòria. De la memòria agraïda a eixos 101 anys d’estima. De coherència. De treball infatigable en tasques molt diverses. D’afeccions conreades fins a la fi: la pilota valenciana, la música, les tertúlies… El recordaré sempre en els actes d’apertura del curs acadèmic al Paranimf del carrer de la Nau. Atent, vivint el moment concentradament, fins que feia una ullada al rellotge i, prudent, per no perdre el tren de tornada a casa, s’alçava discretament i jo el seguia amb la mirada fins que desapareixia per la porta.

 

Ara, pense que les sucosíssimes converses de Santi Vallés mantingudes amb ell i publicades a Tàndem edicions amb el títol Converses amb l’home subterrani, restaran per sempre com un camí d’aproximació a la figura polièdrica del senyor Bausset. I no em puc estar de recordar-ho. Si algú pensa que estic fent publicitat, tindrà raó.

 

8)
 
 
Article publicat en el Levante-EMV divendres 6 de juliol del 2012
 
El quarto de dormir
 
J. Leonardo Giménez
 
Un professor torna un examen a un alumne amb la paraula “quarto”, en el sentit d’”habitació”, tatxada. El xaval diu que el vocable està acceptat amb eixe significat, però el docent li munta un canyaret, mitjançant una prèdica sobre l’estàndard, el registre formal, els castellanismes i algun altre “raonament” dels que gasten els que s’entesten a reprimir la parla natural, no sols dels valencians, sinó també la de tots els que parlem esta llengua, especialment els “perifèrics”. De res servix a l’estudiant invocar el GDLC de l’Enciclopèdia Catalana, que en l’entrada corresponent a eixe article, accepció 2, diu: ‘Habitació, cambra’. El profe continua el seu sermó de “puresa” idiomàtica, i només admet que “quarto” és correcte com una classe de pastís, propi de Mallorca, i com a ‘diners’, col·loquialment, en plural. És a dir, segons l’ensenyant en qüestió, i l’ortodòxia lingüística en general, una paraula és correcta si té les benediccions de l’Institut d’Estudis Catalans, que en el seu diccionari no inclou “quarto” com a “estança” ni “dormitori” i sí com un tipus de tortada i com a moneda. És curiós que un diccionari, el DIEC2, que es considera general de tota la llengua, prescriga que una mateixa veu i forma siga admissible en uns significats i inacceptable en un altre, d’ús habitual, si més no, en una gran part del territori d’esta llengua, i emprat com a mínim des de fa dos segles. Naturalment, la joia lèxica que és l’Alcover-Moll  registra “quarto”, com a ‘habitació’, a més de les altres accepcions ja esmentades. També la inclou, amb eixe significat, el SALT, el Diccionari de sinònims de Bromera/Lacreu i el de la RACV . El mencionat GDLC l’accepta com a estança, però acomplexat, potser, per l’exclusió que en fa la “bíblia” lingüística, les frases que l’exemplaritzen tenen un sentit pejoratiu: “El quarto dels mals endreços” i “El quarto de les rates”. Però “quarto”, naturalment, fa referència a altres usos no tan sinistres com eixos, com ara el quarto de bany, el dels trastos, el d’estar i el que potser és el més necessari: el de dormir, també molt adequat per a altres menesters en què es requerix estar ben espavilats i espavilades. Nosaltres seguirem usant els quartos per a tot això, i les habitacions, les cambres i les estances. I els doctrinaris que continuen sermonejant.
 
9)
 

Paraules d’agraïment pronunciades pel P. Josep Massot i Muntaner durant l’acte de lliurament del Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, celebrat al Palau de la Música Catalana de Barcelona el dimecres 13 de juny de 2012

En aquest moment, l’única cosa que puc dir és gràcies. Gràcies a Òmnium Cultural i al jurat que ha tingut la generositat de concedir-me el premi més important dels Països Catalans. Gràcies al meu estimat amic Damià Pons, que acaba de pronunciar unes paraules excessives des de molts punts de vista, però que no puc amagar que m’arriben al cor. Gràcies als centenars de persones d’arreu del món que amb motiu d’aquest premi m’han fet i em fan arribar la seva amistat i el seu afecte, de paraula, per telèfon, per missatges de mòbil, per correu electrònic, per internet, per carta o a través dels mitjans de comunicació social. Gràcies a tots vosaltres, que us heu volgut fer presents en aquest acte solemne, d’una manera especial als qui heu volgut venir de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa, de Formentera, de Castelló, de València, d’Alacant, de la Catalunya del Nord, de París i dels indrets més variats del Principat, i als molts altres que sé que hi són en esperit o que ens seguiran a través de la televisió. de la ràdio o de la premsa, que m’han tractat fins ara amb una magnanimitat poc habitual, que agraeixo de debò, i que m’han donat un relleu i una projecció que certament no mereixo. D’una manera ben especial, deixeu-me donar les gràcies als meus pares, que ja no són entre nosaltres, i a la meva família, a tots els mestres que he tingut al llarg de la meva vida i a les nombroses institucions amb les quals he estat en contacte i que m’han permès de desenvolupar una activitat incessant, sovint amagada i fins i tot clandestina, a favor de la nostra llengua i de la nostra cultura. No cal dir que he de fer un esment especial de Montserrat, un monestir que uneix la catalanitat i la universalitat, en el qual des de fa gairebé cinquanta anys he après a servir els altres i a treballar en la lluita pels drets humans i els drets dels pobles. M’agradaria expressar, ben en concret, tot el que dec als darrers abats del monestir El pare Gabriel M. Brasó m’hi va acollir i em va donar l’oportunitat d’anar per primera vegada a Alemanya, on se’m van obrir les portes d’un món molt diferent del de la dictadura franquista i on sobretot vaig entrar en contacte amb una llengua i una cultura que em permetien de completar la formació essencialment francesa que fins aleshores havia tingut. El pare Cassià M. Just, que m’havia iniciat en la vida monàstica com a mestre de novicis, em va confiar, quan tot just tenia vint-i-nou anys, la direcció de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, una tasca difícil i sovint ingrata, però alhora engrescadora i plena de compensacions. El pare Sebastià M. Bardolet em va confiar la custòdia de l’immens fons de l’arxiu de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, nascuda precisament en aquest Palau, que la família Patxot ens va cedir el 1991 i que hem pogut posar a l’abast dels estudiosos quan semblava que ja s’havia perdut definitivament per a Catalunya després del trasbals de la guerra civil i de les desavinences entre Rafael Patxot i els responsables de l’Orfeó Català. Finalment, l’actual abat Josep M. Soler ha mostrat sempre un interès no gens dissimulat pel món de la cultura, pel diàleg entre la cultura i la fe i per la projecció internacional de les nostres activitats. He d’agrair la seva presència en aquest acte i he d’agrair igualment, d’una manera molt especial, que l’Escolania de Montserrat s’hagi ofert a participar-hi, precisament amb peces que m’arriben molt endins: el Moreneta en sou, de Jacint Verdaguer, musicat pel pare Àngel Rodamilans, un monjo víctima de la follia desencadenada a casa nostra el juliol de 1936; una cançó popular mallorquina harmonitzada pel meu amic i col·laborador Baltasar Bibiloni, versió poc coneguda de La dama d’Aragó, i el Virolai, igualment de Verdaguer i amb música del mestre Rodoreda, que ha esdevingut el símbol per antonomàsia de Montserrat. I encara, en acabar, cantarem tots plegats el nostre himne nacional Els Segadors, a l’estudi del qual he dedicat moltes hores, amb resultats en bona part coneguts i uns altres que ho seran ben aviat. En aquest capítol d’agraïments, no puc oblidar tampoc els milers de persones que han format i formen part de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, de la qual vaig ésser secretari durant vint anys a partir de 1973, gràcies al doctor Antoni M. Badia i Margarit, que en va ésser un dels principals promotors i el primer president, i de la qual no m’he desentès mai, com en donen fe les extenses actes dels col·loquis que celebra cada tres anys, aparegudes a les nostres Publicacions, i la sèrie d’Estudis de llengua i literatura catalanes de la qual he coordinat fins ara seixanta-quatre volums. Ni puc oblidar la

col·laboració, iniciada ja en els meus anys d’estudiant universitari, amb l’Institut d’Estudis Catalans i la més tardana amb l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Tant l’una com altra han estat especialment enriquidores i no cal dir que hi he rebut molt més que no hi he donat. No vull deixar de recordar encara tot un seguit d’entitats i d’institucions amb les quals he col·laborat de moltes maneres i que m’han servit per a posar-me en contacte amb especialistes de les més diverses matèries, amb estudiants i professors d’universitats del nostre país i de l’estranger i amb un ventall molt variat de persones. Ni menys encara puc oblidar la cooperació abnegada i fidel dels qui han fet i fan possible el dia a dia de les nostres Publicacions de l’Abadia de Montserrat en els seus diversos i múltiples aspectes, sense els quals no hauria pogut arribar enlloc. Ara no em correspon de parlar dels meus neguits i dels meus problemes. Però no quedaria tranquil si no aprofitava aquesta avinentesa tan especial per expressar la meva preocupació –una preocupació àmpliament compartida per la situació de la nostra llengua i de la nostra cultura, una llengua i una cultura que, com ens recordava l’estimadíssim Joan Fuster, van de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. Les Illes Balears i el País Valencià passen per moments especialment difícils, i em solidaritzo un cop més amb tots els intents d’aconseguir que el govern del president Bauzà faci marxa enrere en les mesures clarament lesives contra la nostra llengua, que necessita una protecció especial i que no fa ombra a cap de les llengües més consolidades i més conegudes, i que el govern del president Fabra s’esforci per defensar la llengua pròpia del País Valencià, que hi fou duta per Jaume I al segle XIII i que és vehicle de comunicació amb les altres terres que haurien d’ ésser germanes i no rivals. Permeteu-me, però, que centri aquesta preocupació en la situació actual del territori administrat per la Generalitat de Catalunya. La crisi que ens tenalla des de tants cantons ha tingut uns efectes clarament negatius en el món de la cultura i ben en concret en el sector del llibre i de les revistes, el món en el qual em moc d’una manera especial. Si les administracions i la societat civil no fan un esforç seriós i continuat per defensar amb intel·ligència i amb tenacitat els guanys d’aquestes darreres dècades, correm el perill que la nostra infraestructura cultural es desfaci com una mitja i que retrocedim fins a uns extremsdels quals potser no podríem recuperar-nos mai més. És urgent que tothom sigui conscient de les dificultats i dels reptes que ens assetgen, que no pensem que tot està resolt pel simple fet que hi ha llibertat per a tota mena d’iniciatives i que tot funciona sense l’esforç de ningú, que mirem de rendibilitzar els escassos recursos de què disposem i que massa sovint serveixen per a muntar focs d’encenalls, si no s’esmunyen –com passa massa sovint arreu de l’estat per clavegueres inqualificables i que ens fan avergonyir com a ciutadans responsables i que creiem en els valors de la democràcia, de l’ètica i de la solidaritat. Deixem-ho aquí per avui. Malgrat totes les maltempsades, sóc optimista respecte al futur de la nostra llengua i de la nostra cultura, a les quals he dedicat tots els meus afanys durant tota la vida. El premi que rebo –i que accepto amb goig pensant que no és meu sinó de tots els qui m’han envoltat i m’han donat suport de tantes maneres, fins i tot sense saber-ho m’estimula a continuar treballant, a continuar defensant amb les ungles i amb les dents els nostres valors i els nostres drets massa sovint conculcats –sempre amb respecte envers tothom i sense escarafalls inútils, seguint la màxima llatina fortiter in re, suaviter in modo, i a estudiar i divulgar la nostra llengua, la nostra literatura i la memòria històrica d’unes èpoques que hi ha qui voldria esborrar del mapa i donar per inexistents. Estic segur que tots plegats continuareu ajudant-m’hi. Moltes, moltíssimes gràcies.

 
10)
 
 
Publicat en el llibre Idees i paraules: Una filosofia de la vida quotidiana (Publicacions de la Universitat de València, València, 2008, pàg. 82)
 
 
 
Hablar en cristiano
 
 Tobies Grimaltos

 

No em digues “háblame en cristiano” i no trencarem palletes. Sobretot no m’ho digues a ma casa. Crec que en això és resumeix el meu nacionalisme o no nacionalisme: que entengues que si vols que formem part de la mateixa cosa, has de respectar la meua idiosincàsia com jo respecte la teua. Et dic jo a ta casa, “parla’m en valencià”? Veritat que no ho entendries? Què ridícul resultaria que un valencià li demanara a un madrileny a Madrid (o a Sevilla, o a un burgalés a Burgos o a Santander) que li parlara en la seua llengua, veritat? Et resultaria més sorprenent que si et demanara que em parlares en extraterrestre i em prendries igualment per boig. En quina situació de superioritat et col·loques, doncs, quan m’exigeixes a ma casa que et parle castellà? D’on t’has tret aqueix dret i per què ho veus tan obvi i ho tens tan assumit?  La llei t’empara, jo tinc l’obligació de conèixer la teua llengua, tu no tens l’obligació d’entendre la meua. L’asimetria lingüística és tan aclaparadora que per si mateixa ja és una mica asfixiant. Però tu no en tens prou.

 

            “Aquí estamos en España” dius. Si en “España se habla español”, vol dir això que no ho són el basc, el català i el gallec? Si la resposta és no, ets tu qui ens exclous. Si dius que sí, aleshores ens hauràs de respectar, no et sembla? No barreges drets amb educació i deferència. Perquè sé que no m’entens, et parlaré en la teua llengua. Però no abuses i no em demanes sempre aqueix esforç. A les visites se les atén amb tota la cortesia i no se’ls deixa llevar taula. Però si es queden, aleshores ja han d’acostumar-se a la quotidanitat i col·laborar-hi. No voldràs que continue llevant taula sempre jo!

 

            Sé que saps anglès, que l’has aprés al col·legi, com jo vaig aprendre el castellà. Posem que el parles perfectament, tanmateix: t’imagines que se t’obligara a dir les  paraules amoroses i íntimes en anglès?, que hagueres de maleir sempre en anglès? Imagina’t per un segon que no pogueres dir-los als teus fills que els estimes en la teua llengua, sinó que ho hagueres de fer sempre en aqueixa llengua forastera. Quina follia!

 

            Fa uns dies, vaig assistir a la presentació del poemari de Manuel Moreno, La saliva del sol. Un llibre esplèndit, bellíssim i ple d’imatges que et fan sentir. El presentava Luis García Montero. Manolo, tot i que parla valencià, és de Tomelloso i, per tant, castellanoparlant de naixement. Reconeixia en la presentació que mai no podria escriure poemes en català, perquè no es podia expressar tan íntimament en una llengua que no fóra la seua materna. García Montero coincidia a dir que la llengua determina el paisatge, el món i les coses de l’escriptor. L’home, venia a dir, és la seua llengua i la seua llengua fixa el seu món. Reblant el clau, s’arribà a citar el pensament de Heidegger “El llenguatge és la casa del ser”, cosa que jo, en el torn de preguntes, els vaig objectar.

 

            I, mira, jo ni tan sols et retrac que em feres aprendre la teua llengua. Ans al contrari, el coneixement és riquesa i la diversitat també. Tant de bó m’hagueres ensenyat tan bé l’anglés o el francés. Allò que et recrimine és que no em deixares aprendre la meua, que me l’ocultares, me la rebaixares i volgueres fer-me-la odiar o menysprear. Que volgueres que la trobara inferior, ridícula, baixa i a mi mateix amb ella.

 

            Jo sempre he volgut escriure i m’he trobat perdut per culpa teua. Domine perfectament la teua llengua, l’escric millor que molts dels seus fills. M’agrada, admire la seua literatura que també sent com a meua, com un tresor que m’han donat en herència i que puc gaudir. Però no és la meua llengua i en ella no sóc jo; no puc expressar-me, expressar-me jo, a banda de les coses que expresse. I així em vaig trobar fins ben tard, impotent. Podent escriure en una llengua que no era la meua (per molt que fóra la llengua en la qual m’havien transmés tots els coneixements acadèmics) i amb la qual no podia sinó expressar coses que no tingueren res a veure amb mi, amb el meu pensament més pregon i els meus sentiments; una llengua en la qual no podia sinó fingir. D’altra banda,  la llengua en què m’hauria pogut expressar, m’era desconeguda en la seua escriptura, el meu vocabulari era ben magre i els meus recursos expressius limitadíssims. Haver de recórrer contínuament al diccionari fa que pugues dir “reial” per “real” i coses d’aqueix estil. Les connotacions, que ho són tot en l’escriptura literària, et són desconegudes i aleshores et trobes inerme. Si jo puc comprendre Manolo, si ho veig tan clar que mai no li demanaria una altra cosa, per què no m’has de comprendre tu a mi?

 

            M’has privat durant anys i anys de la possibilitat d’expressar-me, de ser jo; de dir-me jo amb les coses que dic i no estar condemnat a amagar-me darrere de les paraules en una llengua i en una altra, l’una per aliena, l’altra per desconeguda. M’has condemnat durant molts anys al silenci funcional i això no t’ho perdone. No goses de tornar-me a dir “Háblame en cristiano”! Sobretot no m’ho digues si tú també ets valencià, o català o balear.

 
 
11)
 
Publicat en el llibre COMUNICAR-SE, TOT UN ART de Ramon Sangles (2a edició, Edicions SPD, Barcelona, 2010, pàg. 93)
 
La necessitat de rellegir
 
Ramon Sangles i Moles
 
Si un llibre no fa venir ganes de tornar a ser llegit, malaguanyada la lectura que n’haurem fet, perquè voldrà dir que no és prou bo. Rellegir sempre és enriquidor. Llavors, no es tracta pas de llegir moltes coses, sinó de llegir-ne de profitoses, pausadament i intensament.

 

El nostre cos té necessitat d’ésser alimentat cada dia, i hi ha ingredients que no poden faltar en la dieta. Semblantment, el nostre intel·lecte a l’hora de nodrir-se de la lectura: hi ha escrits, pensaments i ensenyaments que s’han d’anar assaborint i digerint perquè ens ajuden a estar en forma i a sentir-nos ben alimentats intel·lectualment i anímicament.

 

Diuen que un bon llibre és un bon amic. I és que un bon llibre pot ser molt decisiu en la nostra manera d’enfocar la vida. Hi ha llibres que ens haurien de ser imprescindibles. La Bíblia mateixa és un llibre d’una gran qualitat literària i una font de coneixement i de saviesa, fins i tot per a no creients; altres llibres, com diccionaris, gramàtiques i una bona enciclopèdia, no s’haurien de moure mai de l’escriptori; i encara uns altres de ben escrits i de recomanable contingut haurien de ser a la sala d’estar o a la tauleta de nit per a anar essent rellegits una vegada i una altra.

 
12)

 

El futur del català, 27 anys després

 

Entrevista de Joan Tudela

a Cebrià Ciscar

 

conseller de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana

 

País Valencià: la normalització avança de valent a l’ensenyança

 

Al País Valencià, el blaverisme s’està quedant sense parròquia, pobre. No fa gaires anys, a València, aplegaven multituds sota el crit de guerra de “els catalans mos volen furtar la bandera, el Miquelet, la paella i la nostra llengua”. Però mig sense adonar-se el blaverisme ha estat desarmat ideològicament pels socialistes valencians, amb Cebrià Ciscar al capdavant. Els han pres literalment la bandera, amb franja blava i tot. Han posat punt final al dilema entre Regne de València i País Valencià declarant legals totes dues denominacions i fent-ne prevaler oficialment una de nova i asèptica com és Comunitat Valenciana. Avancen amb fermesa en la normalització del català, en la legislació i en l’ensenyament, però ho fan amb una llei dita d’ús i ensenyament del valencià, que també s’anomena llei d’Alacant pel lloc on va ser aprovada. A la normativa de Pompeu Fabra s’hi refereixen com a normes de Castelló. A Cebrià Ciscar li diuen el florentí....

EL BLAVERISME VA DE BAIXA

Desarmat i dividit el blaverisme, les seves manifestacions ja no són el que eren. Amb la del 16 de maig a Alacant, va quedar a la intempèrie la veritable fesomia dels blavers, castellanistes i obtusos. “A la mierda el valenciano, me mola el castellano”. “A la bi, a la ba, el valenciano no vale ná”. “Somos españoles, no valencianos”. Això cridaven. I, entre les pancartes, aquesta: “Nuestros hijos sordos sólo pueden aprender un idioma”, firmada per l’Asociación de Padres de Sordos. Feia segles que el poder no enraonava en català al País Valencià. Amb la tecnostructura socialista instal·lada als ajuntaments, a les diputacions i a la Generalitat Valenciana –allà el Partit Socialista és omnipotent– la cosa ha canviat. Un dels arquitectes d’aquest canvi és el conseller de Cultura, Educació i Ciència, Cebrià Ciscar.

La nostra política lingüística busca la convicció de la gent. Tot el que supose radicalitzar o crear una guerra de llengües com la que patirem durant l’etapa preautonòmica dificulta la normalització. I en una guerra perd sempre la llengua més dèbil, la menys protegida, en el nostre cas el valencià. De tota manera, el nostre objectiu prioritari no és evitar el conflicte, sinó arribar a la normalització. Però la normalització no s’obté sense pacte. Entenem que l’autèntic pacte és la llei d’ús i ensenyament, que té com a base l’Estatut i la Constitució. El pacte és eixe.

A l’ensenyament és on més ha avançat la normalització perquè partíem de zero, i al moment present hem arribat a introduir l’ensenyament del valencià, considerat com una assignatura normal dins l’horari escolar, al 75 per cent de l’alumnat dels nivells no universataris, tant de centres públics com privats. El 1986 rebran ensenyament de valencià el 100 per cent dels xiquets.

Durant el curs 85-86 hi haurà cent col·legis que aplicaran l’ensenyament complet en valencià. Tenint en compte que al 82 només ho feien les cinc escoles cooperatives valencianes, l’avenç ha estat gran, encara que el conjunt d’escoles públiques i privades ací al País Valencià és de l’ordre de les 2.600.

LES COMARQUES CASTELLANOPARLANTS

El català ha entrat a l’ensenyança per la porta gran de la mà de la llei d’ús i ensenyament del valencià, aprovada a les Corts valencianes el novembre del 83, amb els vots favorables dels 51 diputats socialistes i dels 6 comunistes. Els 32 populars del grup popular es van abstenir.

Volien que renunciàrem a l’obligatorietat de l’ensenyament del valencià i això era irrenunciable. El que sí que inclou la llei és la distinció entre els territoris històrics valencianoparlants i castellanoparlants, en què també s’introduïa l’ensenyament del valencià si bé es poden donar excepcions a sol·licitud dels pares. Establir motivacions per a l’ensenyament del valencià a les comarques tradicionalment castellanoparlants és més difícil, però s’està demostrant que també és possible, fins al punt que en un lloc com Elda, d’un conjunt d’uns dos mil xiquets, hem tingut només quaranta exempcions per a l’ensenyament de la llengua.

A començaments del curs 84-85 teníem la previsió de reciclar uns 10.000 mestres, i vàrem rebre de l’ordre de les 14.000 sol·licituds, les vam acollir totes i vam incrementar el programa de reciclatge. Hem tingut dificultats a trobar el professorat per impartir el reciclatge. Ho hem dut fins al límit de les possibilitats humanes, anar més enllà hauria sigut baixar la qualitat del reciclatge. Aquest primer curs de reciclatge l’han superat 11.000 mestres, cosa que vol dir que hi ha interès. Quan acaben els tres anys de reciclatge eixos professors, units als que ja estaven reciclats, ens permetrà disposar d’eixe conjunt de professorat que puga impartir amb normalitat l’ensenyament del valencià i en valencià.

Els blavers, quan encara movien guerra, pretenien que els títols que facultaven per a l’ensenyament del valencià els atorgués Lo Rat Penat, amb la seva ortografia escissionista. La Generalitat Valenciana, en comptes d’atorgar directament els títols corresponents recolzats en l’ortografia unitària, va adoptar una via més florentina. Que fos la Universitat, a través dels seus instituts de Ciències de l’Educació, que impartís el reciclatge i concedís el títol. I les universitats, al País Valencià, tenen fama de ser un niu de catalanistes...

El nostre objectiu final és el que dissenya la llei d’ús i ensenyament, quan diu que s’ha de tendir a que tots els xiquets puguen rebre l’ensenyament en la seua llengua habitual i que tots coneguen les dues. Es pot dir que encara falta molt fins que totes les escoles puguen impartir l’ensenyament en aquella llengua que és l’habitual dels xiquets del lloc. Eixe és un procés de molt de temps.

EL TERCER CANAL

La qüestió dels mitjans de comunicació jo reconec que és la part més retardada de tota la normalització. Els mitjans de titularitat privada no s’han llançat a incorporar, malgrat que siga gradualment, la llengua pròpia. El circuit valencià de TVE, Aitana, és quasi tot en castellà. A la Ràdiotelevisió de la Generalitat, que de moment no existeix, la llei diu que ha d’haver-hi una presència adequada de la llengua pròpia. Ací entenem que el tercer canal ha de ser majoritàriament en valencià, amb una utilització també del castellà, perquè hem de procurar que no siga rebutjat per aquells que parlen castellà habitualment. Però gradualment el tercer canal haurà de tendir a ser en valencià en la seua totalitat.

Uns altres camps en què hi ha hagut una acció normalitzadora de la Generalitat Valenciana han estat el del funcionariat –amb cursos de reciclatge i elaboració de llenguatge administratiu– i el de la sensibilització ciutadana, amb la campanya “Parlem valencià” l’any 84.

Les dades sociolingüístiques de què disposa la Generalitat Valenciana són més aviat esperançadores. El percentatge dels qui comprenen el català arriba al 80 per cent i els qui l’empren de forma habitual són el 50 per cent.

València, 7 de juny de 1985

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net