InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 81 (divendres 30/03/2012) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
1) Eugeni S. Reig - canalla
 
2) Albert Jané - Carns i peixos
 
3) Antoni Llull Martí - Venus i coses venèries
 
4) Pau Vidal - Jornal
 
5) Pere Ortís - La parla de l'Urgell (Adagis. Lletra S)
 
6) Articles d'Albert Pla Nualart
 
7) David Pagès - Entrevista al lingüista Antoni Llull Martí
 
8) Joan-Lluís Lluís - La nostra guerra freda
 
9) Salvador Pardo - Els verbs narratius
 
10) Ramon Sangles i Moles - Els telèfons mòbils
 
 
 
1)

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

 

(Llibre inèdit)

canalla

Conjunt de xiquets, multitud de xiquets.

A mi m'agrada molt mirar la canalla quan ix d'escola.

La paraula canalla per a denominar un conjunt més aïna gran de xiquets era d'ús habitual en l'Alcoi d'abans de la nostra guerra civil (1936-1939). També eren molt usades per al mateix concepte, encara que amb un sentit més intensiu, els derivats canallada i canallamenta. Ma mare, alcoiana nascuda l'any 1909, recorda perfectament l'ús d'eixes paraules entre les persones de la seua generació i de generacions anteriors. Actualment, per desgràcia, eixos vocables han caigut en desús en el parlar d'Alcoi, però la gent encara en conserva un coneixement passiu. Per sort, la paraula canalla es conserva fossilitzada en algunes cançonetes populars alcoianes com ara la següent:

 

La canalla em diu rutero

perquè vaig al Patronat.

Més m'estime ser rutero

que no un pillo arrematat.

 

Aquesta cançó és molt interessant des del punt de vista lingüístic perquè, a més de la paraula canalla, inclou el mot rutero, que fa referència a la persona que anava de casa en casa arreplegant els xiquets xicotets i els acompanyava a escola, és a dir, “feia la ruta”, la locució verbal estimar-se més amb el significat de 'preferir', el substantiu pillo, d'origen castellà però fortament arrelat en la nostra llengua des d'antic, i l'adjectiu qualificatiu arrematat que vol dir 'a més no poder'. Tan curteta i tan ricoseta lingüísticament, la cançoneta.

 

   L'escriptor castellonenc Josep Pascual Tirado empra en la seua prosa literària aquest mot amb el significat definit. En la narració curta Nanos i jagants, inclosa en el seu llibre De la meua garbera (Castelló de la Plana, 1935), hi podem llegir:

 

Ja està lo jagant moro davant de la fusteria. Tots estan a la porta; D. Tomàs Rebló se cala les ulleres; l'oficial se posa la brusa al coll i se'n ix al rastell de l'acera; els demés, sentats en la porta contemplen la cavalcada que passa. La jaganta mora lluïx el collar de culs de got; el jagant senyor, seriot, ab capell de palla, levita i bengaleta, precedix a la seua senyora que porta el monyo estorrufat, vestit de cortina barata ab brodats, arreplegant-se la falda ab picardia i ensenyant les cames... del Moreno, que botejant la porta; el jagant llaurador, posat de farol, fent morros de satisfacció, jopetí ramejat, camisa brodada ab botons de cristal, saragüells blanquíssims, pega botets i es gira per adonar-se si la seua llauradora va darrere, de monyo partit on lluïx gran pintota, de roja i bledana cara, ulls espavilats, arracades de llautó de mitja vara de llargues, mocador de randes, guardapeu de colorins i tota ella més pita que un sorell. ¡Com disfruta la canalla, de les paradetes als cantons i de les geringonses que els Moreno, Querol, Raboses i Quintana –carregadors del cànem a la llonja– fan pegar als jagants!

 
En valencià també es diu: canallada, canallamenta, xicalla
La llengua estàndard sol emprar: canalla, mainada, quitxalla
En castellà es diu: chiquillería
 
NOTA: El Patronat que apareix en la cançó és el Patronat de la Joventut Obrera d'Alcoi, fundat el dia 24 de maig de 1884 per Francisco Moltó Molina, teixidor a mà, i per Joaquín Martí Pascual, oficinista de La Mistera. Qui durant molts anys va ser el seu director, Mossén Josep Jordà i Cantó, en aquell moment encara estava estudiant en el seminari de València i va demanar l'ingrés en el Patronat per a treballar-hi un mes després, exactament el 24 de juny. L'ànima inspiradora de tots els projectes i activitats d'eixe centre, dedicat a l'educació catòlica dels jòvens humils, fills dels treballadors, va ser Mossén Josep, nascut a Alcoi el 21 de juny de 1865 i mort el 12 de març de 1929. El Patronat es va instal·lar en un edifici del carrer de Santa Marta (actualment El Camí), cedit en testament a eixa institució per la rica poetessa alcoiana Maria Milagro Jordà i Puigmoltó. Anys després, concretament a partir de 1926, la tasca de Mossén Josep va ser continuada per la comunitat salesiana, instal·lada a Alcoi gràcies a la generositat d'un mecenes alcoià, l'industrial paperer Vicente Gisbert Julià, anomenat Barxellet (1883–1953) –un dels socis fundadors de la firma Papeleras Reunidas, S.A.– que va sufragar la construcció de l'edifici que actualment ocupen, la primera pedra del qual es va col·locar l'1 de novembre del 1929. Vicente Gisbert Julià, segons li va contar el seu nét Luis Gisbert Gisbert al meu cosí Gilberto Olcina Llorens i aquest m'ho va contar a mi, era un home molt baixet i quan havia de parlar als treballadors, a fi que pogueren veure'l bé, se'n pujava damunt d'una barcella posada de cap per avall. La pronúncia ‘barxella', amb so prepalatal africat sord –que era la pronúncia primitiva de la paraula barcella– encara estava viva, sense cap mena de dubte, en l'Alcoi de començament del segle xx. Per això li deien Barxellet. (Sobre barcella/barxella veure el DECat de Coromines, I 642b6). En algun lloc he llegit que li deien Barxellet perquè tenia uns quants molins paperers en la conca del Barxell, però això no és pas veritat. L'únic molí paperer que tenia en terme d'Alcoi estava situat en la partida anomenada Els Algars, molí que, per cert, encara funciona en l'actualitat. Tenia un altre molí de paper, però estava en terme de Cocentaina.
No s'ha de confondre el Patronat de la Joventut Obrera d'Alcoi amb el Patronat de la Joventut Obrera de València, fundat pel mislater Gregorio Gea Miquel (1832-1886) amb l'ajuda de la Real Sociedad Económica de Amigos del País.
 
 
2)
 
Article publicat en el núm. 43 de la revista Llengua Nacional (II trimestre del 2003)
 
 
Albert Jané
 
3)

Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 235)

 

Venus i coses venèries

 

Antoni Llull Martí

 

 

Venus, en la mitologia romana, és la deessa de l'amor i de la fertilitat, i en temps de l'Imperi tingué molts de devots, però els cristians, ja des del principi, consideraren que representava l'amor carnal i pecaminós que no podia fer més que dur la humanitat a la perdició. Al Rosselló hi ha un lloc que es diu Portvendres que significa ‘port de Venus', perquè aquesta divinitat pagana hi tenia un temple molt important. Del seu nom sortiren també el nom d'home Venerius i el de dona Veneria (hi ha alguns sants amb aquests noms), i damunt aquests es feren els diminutius Veneriellus o Venerellus i Venerella, i el nom de lloc El Vendrell i el llinatge Venrell (escrit també, malament, Vanrell). A França hi ha algunes poblacions el nom de les quals és derivat de Venus: Vendres, Vendry, Vendrennes, i el llinatge Vendries o Vendryes sembla que procedeix del llatí Venerianus, que al seu torn ho és del llatí ja esmentat Venerius. Però el nom més

important i conegut dels donats en honor de la deessa és el del planeta vulgarment anomenat «estel de l'alba» i, a Mallorca, «s'estel des porquers», segons aparegui al matí, abans de sortir el sol, o l'horabaixa després de la seva posta.

 

L'adjectiu correcte per a indicar una cosa pertanyent a Venus és veneri (o venèria si qualifica un nom femení), però avui en dia hom associa aquest adjectiu quasi exclusivament amb malalties de transmissió sexual. El divendres és el Dies Veneris ‘el dia dedicat a Venus'. Els alquimistes deien venus al coure, i a l'acetat d'aqueix metall li deien «cristalls de venus». I els anatomistes anomenaren «mont de Venus» a la part inferior del pubis. Hi ha un quadre de Boticelli que representa Venus emergit del mar sobre una gran copinya, i a un gènere de copinyes grosses i estriades li posaren els romans el nom de veneria, que fou traduït al castellà per concha de Venus, i al gallec per vieira. Antigament, els pelegrins que tornaven de Santiago solien cosir-se sobre el seu vestit, a l'altura del pit, una valva d'aqueixes copinyes, molt abundants a Galícia, i a aquest adorn l'anomenaren venera, i per similitud es donà també aquest nom a la insígnia que duen penjada sobre el pit els cavallers dels ordes militars.

 

4)
 
Publicat en el llibre EN PERILL D'EXTINCIÓ (100 paraules catalanes per salvar) de Pau Vidal (Editorial Empúries, Barcelona, 2005, pàg. 89)
 
 
 
Jornal
 
Pau Vidal
 
 

Qui entengui els temps que els compri. Anys i panys de reivindicacions per passar del jornal a la setmanada, i després a la mesada, com a garantia pel treballador, i ara no tan sols l'explotació torna a estar permesa sinó que no se'ns acut res més que batejar els intermediaris com a etatés. Ja que no som capaços de tutelar els pencaires, com a mínim podríem mirar de no agredir la llengua: no hauria estat més adequat una cosa com ara jotaeles (Jornalers per Llogar) o gejotes (Gent a Jornal)? Si més no ens hauríem estalviat l'abusiva difusió de treball per comptes de feina.

 

«Considera que un dia també el teu còs rebrá sepultura: ¿y què será llavors de la teua ánima, si has rebut indignament el bon Jesús, menjant així la teua propia condemnació? Vendrá per tu aquella nit en que ja no es possible treballar: ¿y que será de tu, si no has fet el jornal a la vinya del Senyor? (Miquel Costa i Llobera, Exercici de viacrucis, 1907).

 

Iepa-la!

 

Mesada, de mes. Salari, de sal. Sou, de la moneda (que venia de sòlid). I estipendi? D'estupend, potser? I ara! De  stipendium, ‘contribució pecuniària'.

 

 

5)
La parla de l'Urgell
Pere Ortís

Adagis

     En aquest apartat presentem uns quants adagis d'entre els que considerem més específics de la Plana de l'Urgell. Val a remarcar que hem consultat poc els llibres i que més que res els hem haguts de persones grans, d'abans i d'ara, i també d'alguna persona no tan gran. N'hauríem pogut escriure molts, però el fet de constatar que ja eren dits en altres bandes de Catalunya, o que ho eren en els nostres mitjans de comunicació, ha fet que en suprimíssim molts, car aquests ja no eren específics de l'Urgell.

     Els adagis són d'un gran interès per allò que expressen la saviesa local. Saviesa que, en una gran proporció, és obtinguda directament de la mare naturalesa pel pagès, el qual ho fa d'una manera espontània, sense posar-hi esforç ni prendre posicions ideològiques, i ho diu a la seva manera, emprant les paraules de la seva rutina. Per tant, l'adagi és l'expressió del pensament, de la idiosincràsia i del tarannà de la gent d'un lloc determinat; factors que fan veure la gran conveniència de recopilar-los i  d'estudiar-los bé. I, per aquesta mateixa raó que són producte de l'experiència del pagès i de l'home no sofisticat, adagis, dites, proverbis o refranys parlen per si mateixos i no necessiten cap interpretació. Fan de pont entre el cor de la naturalesa i la ment del senzill. I encara que el seu sentit fos una mica críptic, bé val la pena de deixar que el lector hi faci el seu esforç i en surti amb la interpretació que més s'adigui a la seva experiència i al seu tarannà. Això, al capdavall, pot redundar en més riquesa ideològica i més diversitat d'opinions. Consultar els més grans sobre el significat d'un adagi és una manera molt profitosa de compartir, de conservar el mateix adagi i de treure'n més suc que no en trauríem nosaltres sols. En això que diem que cal que el lector hi faci el seu esforç, podríem aplicar-hi allò dels  clàssics de intelligenti pauca.

 

S

Saltar més que una cabra.

Sant Salvador, l'espinaquer.

Santa Llúcia, la Bisbal, tretze dies per Nadal.

Sap més un boig a casa seva que un savi a casa d'un altre.

S'agafa més aviat un mentider que un coix.

S'ha acabat el bròquil!

Secret de dos, és perillós; secret de tres, no val res.

Secrets en reunió, són falta d'educació.

Segons la missa, l'encens.

Sempre escombrar cap a casa.

Sempre plou sobre mullat.

Sempre us falta una aigua, com al blat tardà.

Sense la bossa plena, ni rossa ni morena.

Sense por, vénen hostes.

Senyor, deu-me una senyora, un cotxe per a passejar-la i un bastó per a apallissar-la.

Senyor, quanta roba i poc sabó, i tan neta que la volen!

Si a casa teva y a bonança, no y sera si fas fermança

     (segle XII. Escrit en una llinda del Talladell).

Si a jornal vas, pobre seràs.

Si al novembre no has sembrat, no sembris, que has fet tard.

Si als vint no saps, als trenta no ets casat i als quaranta no has fet fortuna, vés a casa i pensa-te'n una.

Si el febrer no febreja, el març marceja.

Si el pecat fos a la cara, que en veuríem d'emmascares!

Si el vell pogués, si el jove sabés.

Si et vols fer ric aviat, sembra més ordi que blat.

Si ho tens al cap, posa-t'ho als peus.

Si la Candelera plora, l'hivern és fora, si la Candelera riu, l'hivern és viu.

Si la dona et mana que et tiris del terrat, fes que no sigui enlairat.

Si l'enveja es tornés tinya, mig món es grataria.

Si no t'agrada, no t'hi casis.

Si no t'arriben, fes nusos.

Si no tens memòria, menja panses.

Si no tens oli, pa i vi, no truquis a la porta del veí.

Si per sant Jaume vas a l'olivar i n'hi ha un aquí i un allà, vés cap a casa, que n'hi haurà.

Si sembres clar, Déu hi darà.

Si sembres espès, Déu no hi pot fer res.

Si tant estires, la corda es trenca.

Si tens cucs, pela't fulles.

Si tens mal de cap, omple el pap.

Si tens tions, fes estelles.

Si treballes de tòs, fas malbé el cos.

Si un no ho vol, dos no es barallen.

Si vols agafar gana, menja mangrana.

Si vols criats, a la plaça en lloguen.

Si vols dir mal del gos, diguis que és rabiós.

Si vols estar ben servit, fes-te tu mateix el llit.

Si vols estar gras i lluent, treballa a l'ajuntament.

Si vols fer casa, compra a casa i ven a casa.

Si vols l'all coent, fes-lo per l'Advent.

Si vols mel, fes-la per sant Miquel.

Si vols tenir, lleva't de matí.

Si vols un bon allar, fes-lo per sant Sebastià.

Si vols un bon favar, fes-lo per la Mare de Déu del Pilar.

Si vols viure tranquil, que no te'n falti un de mil.

Sobre gustos no hi ha res escrit.

Somera que té pollí, no va mai dreta al molí.

Sortir per la porta de darrere.

 

 

6)
 
Articles d'Albert Pla Nualart
 
(Del 12 al 16 de març del 2012)

 
----------------

Publicat en el diari ARA dilluns 12 de març del 2012

UN TAST DE CATALÀ

Cuidar i curar

Albert Pla Nualart

Emmirallant-se en autors medievals, Fabra va intentar que l'ús contemporani de curar (restituir la salut) l'assumís guarir, i el de cuidar (atendre, tenir cura) l'assumís curar, cosa que, en teoria, havia de permetre a cuidar recuperar el sentit antic de pensar ("Cuidava morir-se") i estar a punt ("He cuidat rompre'm el cap").

Però aquests dos usos arcaics no van arrelar. L'únic que va passar és que els escriptors més disciplinats van fer servir sempre curar i tenir cura en lloc de cuidar, cosa que va projectar sobre aquest verb una espessa ombra de castellanisme.

Als anys 50, Joan Coromines i altres filòlegs van fer veure a l'IEC que no acceptar una llarga llista de castellanismes històrics (dels segles XV i XVI), i totalment arrelats -com aquest ús de cuidar -, responia a una actitud purista que feia més mal que bé.

Per això el DIEC1 ja admet aquest cuidar ("Cuida't, que fas mala cara") seguint l'estela deixada als 80 pels diccionaris de l'Enciclopèdia i el Fabra manual. I el mateix camí va seguir curar en el sentit de guarir ("Aquest remei l'ha curat").

Ara potser convindria que el DIEC2 (i també el GDLC) fes un pas més i canviés l'ordre d'aparició de les accepcions. No és gens bo que l'inexpert que el consulta hi trobi, com a dos primers sentits de cuidar, arcaismes totalment en desús. I per fer-ho tot més coherent també aniria bé que el primer sentit de curar fos guarir i no pas tenir cura. Acabaríem de desfer un camí que no havíem d'haver pres.

----------------

 
Publicat en el diari ARA dimarts dimarts 13 de març del 2012

UN TAST DE CATALÀ

Descuidar i descurar

Albert Pla Nualart

La injusta mala fama de cuidar també ha afectat descuidar . De fet, fins al DIEC1, només era normatiu descuidar-se volent dir no pensar a fer una cosa o deixar-se-la ("S'ha descuidat de dir-l'hi", "M'he descuidat les claus"): dos usos ben vius que el descuidarse castellà no té i que, potser per això, estan sent desplaçats per oblidar-se i deixar-se .

Però tot i que "Va molt descuidat" o "Descuida els fills" s'admet des del 1995, el diccionari castellà-català de l'Enciclopèdia (en línia a l'Optimot en edició del 2005) encara no inclou descuidar com a equivalència del descuidar castellà; encara ens fa anar descurats i descurar els fills.

És evident que l'equivalència no sempre funciona. Per exemple, a " Descuida, que ya me encargo yo ", descuida és no pateixis (o tranquil ). Però és més que dubtós que "Si me descuido, me atropella" no pugui ser "Si em descuido, m'atropella".

En aquest últim sentit, el de no prestar l'atenció necessària -que no és al DIEC2-, sovint hi va bé badar, distreure's o despistar-se però això no vol dir que hàgim de renunciar a descuidar-se , perquè la bona literatura beu de la riquesa de matisos dels sinònims.

Ho demostra aquest preciós text de Josep Pla, molt adequat a l'època: "En tot cas, si el fred bada i es descuida -si es descuida un sol moment- els ametllers floreixen".

Així doncs, descuidar vol dir més que descurar però cobreix tots els seus sentits i, per tant, permet -si es vol- prescindir-ne, tot i que certs diccionaris això encara no ho han descobert.

---------------------------
 
Publicat en el diari ARA dimecres 14 de març del 2012

UN TAST DE CATALÀ

Escola i normativa

Albert Pla Nualart

Dijous passat, convidat per la traductora de l'ARA Lídia Fernàndez, vaig participar en un debat al Col·legi de Doctors i Llicenciats que es plantejava què s'entén per llengua correcta a l'IEC, a l'escola i als mèdia, i si el grau de divergència entre els tres àmbits és el desitjable o convé reduir-lo.

Del que es va dir vull destacar la insistència dels representants del món docent a subratllar que els punts més difícils de la normativa són l'última cosa que ha de centrar les classes de primària i secundària.

Hi estic molt d'acord. Crec que, d'entrada, la llengua s'ha de presentar com una font de joc i creació; que per aprendre a llegir i escriure cal, sobretot, llegir i escriure; i que a la teoria i a la norma s'hi ha d'arribar partint de l'ús i cenyint-les al màxim als dubtes que l'ús suscita.

Però això no hauria de voler dir que es pot entrar a la universitat, i sortir-ne, ignorant unes normes gramaticals sense les quals és del tot impossible produir una llengua correcta. Si exigim correcció l'hem d'haver ensenyat.

Si un docent creu que hi ha punts de la normativa tan antiintuïtius que val més no tractar-los a classe, no s'hauria de conformar amb això: hauria de reclamar a l'acadèmia que els reformuli perquè es puguin ensenyar fent un esforç raonable.

No entenc que es quedi tranquil condemnant els alumnes a haver de ser sempre corregits, perquè aquesta falta d'autonomia lingüística mina l'autoestima col·lectiva i acaba sent un peatge més per a la nostra cultura.

----------------

Publicat en el diari ARA dijous 15 de març del 2012

UN TAST DE CATALÀ

És lluny o està lluny?

Albert Pla Nualart

Divendres plantejava si fregar pot significar estar molt a prop, i una lectora em diu si no seria més correcte ser molt a prop. La resposta, com en el cas de ser lluny i estar lluny, és que totes dues formes són possibles depenent d'un conjunt de factors.

La distribució ser/estar exemplifica molt bé un del problemes que la diversitat dialectal planteja a l'estàndard: ¿on el situem en el continu entre les varietats més pròximes al bressol gàl·lic i les que han fet més camí pel vessant hispànic?

Pompeu Fabra en va parlar poc però lingüistes com Joan Solà i Joan-Rafael Ramos n'han descrit els usos més generals, i hi ha un notable consens per basar-hi una norma que sense coincidir amb cap dialecte sigui prou flexible i equidistant per acollir-los a tots.

Hi ha acord, per exemple, que quan es tracta de situar coses en l'espai de manera concreta i objectiva, i al marge de tota circumstància, fem servir ser : "Les sabates són a l'armari", "El teatre Capitol és a la Rambla". I no és un acord gens acomodatici: és un ús gairebé inexistent en valencià i tortosí i en clara recessió a Barcelona, on molts -sobretot els més joves- diuen estar .

Però la cosa es complica quan el subjecte és animat, l'espai és figurat i hi ha una càrrega de subjectivitat. Així com a "L'escola és lluny de casa" hi ha consens a abonar ser , tot i que contradiu un ús molt general, a "CiU no és lluny de l'independentisme", l'ús d' estar és com a mínim igual de correcte. Demà ho acabarem de veure.

----------------

Publicat en el diari ARA divendres 16 de març del 2012

UN TAST DE CATALÀ

És lluny o està lluny? (i 2)

Albert Pla Nualart

Vèiem ahir que el titular "CiU no està lluny de l'independentisme" és defensable perquè el subjecte és personal i la llunyania no és estrictament física. Ser lluny és distància freda i objectiva; estar lluny , càlida i subjectiva.

Una prova d'això és que, començant pel Fabra , tots els diccionaris recullen a l'entrada lluny la locució estar lluny de creure ( pensar, fer, etc.) una cosa , en què la distància té una càrrega intencional. Per contra, en la frase "L'ésser humà és lluny de dominar la natura", que trobo a oimés (DIEC2), la intencionalitat no hi juga cap paper.

Però la subjectivitat també és emoció. A comunicar (DIEC2) hi ha aquest exemple: "Encara que estiguem lluny l'un de l'altre, comunicarem per telèfon". I per raons similars podem escriure "No som lluny de casa" volent dir només que hi som a prop, però "No estem lluny de casa" si ens toca la fibra sentir parlar en català a l'estranger.

Estar lluny també pot ser bo amb un subjecte conceptual. Aturem-nos un moment en aquest versicle (Isaïes 55,9) de la Bíblia interconfessional: "Estan tan lluny els meus camins dels vostres, les vostres intencions de les meves, com el cel és lluny de la terra".

Un camí és lluny d'un altre igual que la terra és lluny del cel, però si els camins són intencions i la distància és moral, poden estar lluny.

I la meva, d'intenció, és fer-vos veure que molts estar que un purisme reduccionista veu poc catalans aporten matisos que enriqueixen la llengua.

 
7)
 
Entrevista feta per David Pagès al lingüista manacorí Antoni Llull, publicada en el número 78 de la revista Llengua Nacional (I trimestre del 2012) (pàgs. 37-41)
 
 
 
ANTONI LLULL MARTÍ (Lingüista)
 

 

Antoni Llull Martí (Manacor, 1935) és un lingüista que compta amb una curiositat intel·lectual insadollable i amb els millors atributs que pot tenir un membre del seu gremi: discret, estudiós, perseverant, sensible, tenaç, treballador... lector voraç i, sobretot, enamorat de la llengua.
I això que les activitats professionals a què es va dedicar no tenien res a veure, en principi, amb l'obra que ha construït: gràcies als seus coneixements d'anglès i francès començà a treballar en el handling d'avions a l'aeroport de Palma i, simultàniament, a l'oficina d'una empresa comercial dedicada a la venda de joieria, bijuteria i articles de regal, en què atenia la correspondència amb els clients estrangers.
En 1971 aprovà els exàmens per a professor de català, als quals es presentà per lliure, i en 1979 aparegué la primera de les seves obres: Vocabularis temàtics. Fa goig el nombre de títols que ha publicat de llavors ençà. N'esmentem alguns: El lèxic de mossèn Alcover (1987), Felicitacions en 500 llengües (1992), Reflexions sobre la saviesa dels proverbis (1994), Bruixat per la llengua (2001), Premsa i societat. Una visió a través de la publicitat al primer diari de Mallorca (1808-1814) (2006), Diccionari d'expressions lingüístiques recollides de les Rondaies Mallorquines d'En Jordi des Racó (2008), Prenint el demble a les paraules (2009), Diccionari de noms de persona (2010)...
Una altra de les coses que ens plau d'afegir en aquesta introducció és que ha conreat profusament l'aspecte lúdic de la llengua en una vintena llarga de publicacions, que ell mateix componia, editava i fins i tot relligava, i amb les quals obsequiava les seves amistats per les festes de Nadal. Les començà en 1979 i no les va interrompre fins al 2006. És un corpus d'una riquesa extraordinària, on es poden trobar endevinalles, etimologies de noms en diverses llengües, frases insòlites, gloses, jocs de paraules, palíndroms, proverbis, receptes i remeis...
Antoni Llull té ben atapeïts els sarrons de la saviesa i de l'experiència. És d'aquelles persones que fan llum i que marquen camí o, dit d'una altra manera, que ja han adquirit en vida la condició de referents.

 

-Llull de llinatge... i resident a Palma... ¿Que sou descendent del Doctor Il·luminat, el gran Ramon Llull?

-Francament, em complauria ésser-ho, però Llull és un cognom corrent a Mallorca i no crec que tots els qui el duim tinguem uns avantpassats comuns. A través dels registres civils i parroquials es pot traçar l'ascendència de qualsevol persona fins a dos o tres segles enrere, però vuit són massa. També podria ésser que el meu primer avantpassat que dugué aquest cognom hagués estat un esclau llibert de la casa dels Llull.

 

-Què li devem, tots plegats, a Ramon Llull?

-Haver elevat el català, en ple segle XIII, al nivell de llengua científica, i fomentat l'estudi de les ciències i de les llengües mitjançant obres originals que tingueren gran acceptació entre els savis de la seva època, i haver-nos deixat un bon nombre d'obres literàries que durant moltes generacions  serviren als estudiosos d'estímul i de model, dins i fora del Regne d'Aragó.

 

-Vàreu néixer a Manacor. Ens imaginem que això devia influir que, ben aviat, us fixéssiu en la figura de Mn. Antoni M. Alcover, del qual sou un gran estudiós i un dels màxims especialistes.

-Anem per parts. Ajudat per mon pare, vaig aprendre de llegir, abans de començar a l'escola, en els llibres de Rondaies. Després, quan tenia devers catorze anys, a la Biblioteca Pública que mantenia “La Caixa” a Manacor,  vaig descobrir-hi el primer tom del Diccionari català-valencià-balear. En vaig llegir la Introducció i em quedaren clares per sempre l'extensió territorial i la unitat de la nostra llengua. No som, però, cap gran especialista en l'obra alcoverina, només un aficionat a llegir els seus textos.

 

-Per cert, quin és l'origen del pseudònim amb què presentava les seves rondalles el canonge mallorquí: En Jordi des Racó?

-Fa molts d'anys el nostre amic Gabriel Barceló em va contar que havia descobert que al carrer de Muntaner, de Manacor, precisament a la raconada que fa quan canvia de direcció, hi havia viscut un home, nascut l'any 1833 i mort l'any 1914, anomenat Jordi Joan Pont, del qual se sap que era cadirer i “repartidor de consum” (supòs que una espècie d'ordenança de l'oficina de consum) i era de malnom “Jordi des Racó”. Aquest home, un menestral notablement instruït per a aquella època, estava emparentat amb la família Alcover, i consta que els caps de setmana ensenyava a casa seva les oracions i els principis de doctrina cristiana a grups d'al·lots que havien de fer la primera comunió, i a més els contava rondalles i contarelles. D'alguns escrits de mossèn Alcover es desprèn que ell havia estat un d'aqueixs al·lots i que apreciava molt mestre Jordi. Segons la hipòtesi de Barceló, el qual pensa escriure un treball amb totes les dades que té arreplegades sobre aquest tema, el jove Alcover podria haver adoptat el pseudònim amb què presentava les seves rondalles en honor del seu antic mestre de doctrina. D'altra banda, hem de considerar que el nostre gran home era de família pagesa, i s'enorgullia d'ésser-ho, i sabia que Jordi significa ‘qui treballa la terra, conreador', i el complement “des Racó” podria haver-lo pres com a signe d'humilitat. 

 

-Vàreu sistematitzar, en el llibre titulat Diccionari d'expressions lingüístiques (ed. Moll), prop de 5.600 locucions col·loquials del català de Mallorca de principis del segle XX que apareixien en les seves històries. Ens imaginem que al darrere d'aquest treball hi ha la voluntat de preservar un tresor de valor incalculable.

-Hi ha, en efecte, la voluntat de preservació, i també la de retre un sincer i emotiu homenatge a aquell homenot que amb tanta perseverança recollí aquelles rondaies i, sense que perdessin la seva aparença de textos col·loquials,  les vestí, literàriament, de forma admirable. 

 

-Part de la vostra formació és autodidacta. D'on us ve la passió per la llengua?

-Sóc en gran part autodidacta, però no per haver-ho triat. La meva família, en aquells primers anys de postguerra, no disposava de mitjans econòmics per a pagar una escola. Vaig anar a l'escola pública i, només amb l'ensenyament primari, vaig haver de posar-me a treballar. En aquell temps, les persones “feineres” solien treballar onze o dotze hores al dia (i algunes encara més). Dins la meva família tots ho eren, feiners, i no podien entendre ni aprovar que jo, afluixant-me de molts petits capricis, en lloc de treballar més hores, em dedicàs a llegir, principalment, diaris i revistes ja passats de data, contes, novel·les, llibres d'història i de ciències i  qualsevol altra cosa escrita que caigués en les meves mans, i que a més gastés els meus minsos estalvis en llibres. Aleshores no tenia cap predilecció especial per la filologia, però sí per tot allò escrit en la nostra llengua. Després, al llarg de seixanta anys, m'he anat fent una biblioteca particular que, pel seu volum,  ha arribat a constituir un seriós problema domèstic.

 

-Després del servei militar començàreu a treballar a l'aeroport de Palma i, simultàniament, a l'oficina d'una empresa. Ens imaginem que les circumstàncies de la vida us empenyeren a anar per aquesta direcció. Si hagués depès únicament de vós, com us hauria agradat d'encaminar la vostra vida professional?

-Just tornat del servei militar, fet a l'Àfrica Occidental, vaig comprar-me, pagant-la a terminis, una petita màquina d'escriure Olivetti i un mètode per a aprendre mecanografia (una altra de les meves rareses), i tot sol vaig començar a fer-ne pràctiques de forma intensiva. Entre els disset i els vint anys havia estudiat (això sí que de forma autodidàctica, puix no tenia diners per a pagar-me'n classes) francès i anglès; el primer, amb un vell mètode dels usats en el batxillerat i escoltant, per afinar-ne bé la pronunciació, la ràdio francesa (sobretot els butlletins de notícies), i el segon, a través de les lliçons trameses en ona curta per la BBC. Per devers el mes de març de l'any 1961 vaig veure un anunci al diari en el qual s'oferia treball a joves que parlessin anglès i tinguessin uns coneixements bàsics de treball administratiu per a fer feina en el despatx d'avions. M'hi vaig presentar, em feren unes proves i em contractaren. Era un treball només per a l'estiu, i després vaig passar, amb un contracte fix, a l'administració de l'aeroport, depenent aleshores de la Subsecretaria d'Aviació Civil, i des de 1984 fins al 2000, ja com a AENA, hi vaig  ésser el responsable de recursos humans.  En cas d'haver pogut triar, probablement hauria fet una carrera de lletres, però fins a trenta-nou anys no vaig poder entrar a la Universitat, que acabava d'establir-se a Palma com una part de la de Barcelona. La meva dona m'animà molt a presentar-me a les proves i començar aqueixs estudis malgrat suposar, això, una disminució dels ingressos domèstics, no gens sobrants. Els primers dos anys totes, o quasi totes, les classes es feren a la tarda, però a l'inici del tercer any en passaren moltes al matí. Aleshores vaig haver de deixar-ho, perquè no podia compaginar l'assistència a les classes i al treball, però vaig continuar llegint llibres de filologia, i crec que els dos anys cursats em foren de molta utilitat.

 

-Vàreu formar part de la Societat d'Onomàstica, de la qual fóreu membre actiu de la junta rectora. És conegut que teniu una especial predilecció per aquesta branca de la llengua i, en concret, per l'antroponímia. Què us hi decantà?

-Vaig adonar-me, no sé quan, però ja des de molt jove, que no es concedia als noms propis, de persona i de lloc, la importància que mereixien, i un bon dia, potser quan tenia devers vint-i-set o vint-i-vuit anys, a la biblioteca pública de l'ajuntament de Palma hi vaig descobrir un dels pocs llibres seriosos dels publicats en castellà sobre noms de persona, el Diccionario de nombres propios, de Gutierre Tibón. Havia estat editat a Mèxic i no sé com havia anat a parar a la biblioteca municipal. A través d'un bon llibreter vaig poder aconseguir-ne un exemplar, que hagué d'ésser importat des de Mèxic. Amb aquest llibre vaig iniciar una col·lecció d'obres d'onomàstica i hagiografia en les principals llengües europees que s'acosta als cent cinquanta volums. Durant el meu segon any d'universitari tardà, vaig fer un treball de curs sobre els noms dels mallorquins, que em valgué una matrícula. Per devers la meitat de l'any 1981, malgrat haver deixat els estudis oficials, em cridà de la Universitat el professor Joan Miralles per demanar-me si voldria col·laborar amb ell en l'organització del Col·loqui de la Societat d'Onomàstica que havia de fer-se durant la primavera de l'any següent al monestir de la Real, de Palma. Li vaig dir que sí, i hi vàrem fer molta feina. Fou un gran succés. Hi vaig presentar una ponència titulada Passat, present i perspectives de futur dels estudis d'antroponímia a Mallorca, que em fou elogiada per Francesc de B. Moll, Enric Moreu-Rei, aleshores president de la Societat d'Onomàstica, i altres. Després m'oferiren formar part de la junta directiva d'aqueixa societat i ho vaig ésser durant més de deu anys.

 

-L'any 1971, ja com a professor de català, us presentàreu a l'editorial Moll per tal de fer coneixença amb el gran lingüista mallorquí, de qui havíeu llegit les obres principals. Quin record en teniu, d'aquella trobada?

-No fou exactament així. Fou abans, potser dos anys enrere, que un bon dia em vaig presentar a l'editorial Moll, i vaig demanar per ésser rebut per aquell gran home. Li vaig dir que havia llegit quasi totes les seves obres i havia après una mica d'alemany gràcies al seu mètode. Es mostrà molt amatent i en guard un record molt agradable. Crec que va ésser en 1971 que em vaig inscriure a un curset, impartit per ell, encaminat a obtenir el certificat de professor de català de l'Estudi General de Mallorca, títol que em féu molta il·lusió amb tot i no tenir cap valor “oficial”. Alguns mesos després, el senyor Moll em cridà i em proposà d'impartir un curset d'introducció al català a alumnes dels darrers cursos de batxillerat a l'Institut Ramon Llull, de Palma. El director d'aquest institut era amic del senyor Moll i aquest l'havia convençut per a dur endavant aqueixa experiència. Els alumnes eren tots voluntaris, i haguérem de triar l'hora que menys desbaratés l'assistència a altres cursos, i deixant ben clar que tal curset no tendria cap validesa acadèmica, ni tan sols com a mèrit. Davant tal proposta, em vaig quedar com a de pedra. Imagina't, jo fent de mestre amb una nul·la experiència en aquest quefer! Però em va convèncer i en conserv un agradable record i una molt preuada amistat, d'aquella tan imprevista com enriquidora tasca. 

 

-El català ha de fer front a nous reptes i a noves dificultats. Com actuaria en els nostres dies Francesc de Borja Moll?

-Segurament actuaria amb la seva proverbial prudència, però sense afluixar gens ni mica. Gràcies al seu saber fer, va aconseguir de publicar en català obres literàries i altres de temàtica diversa quan encara tenien vigència algunes de les lleis franquistes que ho prohibien.

 

-En què ha avançat i en què ha reculat la llengua en aquestes últimes dècades a les Illes Balears i, de manera especial, a Mallorca?

-És, indubtablement, més coneguda a nivell literari, però en el registre col·loquial ha perdut molta de la seva gràcia natural i s'usa farcida de castellanismes innecessaris.

 

-Quina recepta donaríeu per a augmentar-ne l'ús entre els joves i la gent nouvinguda?

-Malauradament, no tinc aquesta recepta. Però em sembla que allò més eficaç seria que tots els nouvinguts, joves o vells, notessin en nosaltres l'orgull de parlar català, i s'adonessin que l'interès que mostressin per la nostra llengua els seria sincerament agraït, cosa sens dubte avantatjosa per a ells.

 

-En una entrevista que us féu el mestre i escriptor manacorí Gabriel Barceló dèieu: “La solució està a no perdre la nostra consciència com a poble. Altrament, estam perduts.” Això ho afirmàveu l'any 2002. Ens imaginem que no han perdut gens de vigència, aquestes vostres paraules.

-Per a mi no n'han perduda gens. Cal que sapiguem qui som i ens n'hem de sentir orgullosos, i ho hem de demostrar, no amb fatuïtat, sinó amb tota normalitat, poc més o menys com solen estar-hi, de la seva terra i de la seva llengua i cultura, els nascuts a altres països del món que no coneixen ni imaginen els nostres problemes lingüístics.

 

-En el llibre Prenint el demble a les paraules (Documenta balear) doneu a conèixer algunes peculiaritats de la nostra llengua com són els drets lingüístics, les maneres com podem defensar-la, els avantatges i els desavantatges... Totes les peces són importants, en una llengua.

-Els drets lingüístics no són peculiaritats de la nostra llengua, sinó de totes les del món. Per a la política hi ha llengües importants i altres que no ho són gens, però per a la lingüística ho són totes, importants, i totes mereixen el mateix respecte. I per això, a davant dels intents de minorització i descrèdit de la nostra llengua, els qui la parlam tenim tot el dret, i l'obligació, de defensar-la, cadascun a la seva manera, però tots amb la mateixa voluntat de preservar-la i enaltir-la.

 

-Fa pocs mesos va sortir el Diccionari de noms de persona (ed. Moll), on aplegueu més de cinc-cents noms de persona, històrics i tradicionals a Mallorca, i de cadascun en feu un comentari general sobre l'etimologia i les primeres datacions. Ens imaginem que deu haver estat una feina molt laboriosa i pacient, però alhora molt agraïda.

-Fa més de trenta anys que vaig tenir la idea de fer aqueix llibre, però el treball remunerat que necessitava fer per a dur endavant la família no em permetia dedicar gaire temps a les tasques d'investigació. A poc a poc, durant anys i més anys, vaig fer milers de fitxes de noms, però fins després d'haver-me jubilat no vaig poder completar les dades que em faltaven per a confeccionar aqueixa i altres obres que he publicat durant els darrers deu anys. Això de cobrar una pensió sense obligacions laborals, encara que sigui després d'haver treballat durant prop de cinquanta anys, és una gran cosa! 

 

-El ressorgiment de la cultura popular a l'illa, fins a quin punt és beneficiós per a la conservació i dignificació de la llengua catalana?

-Hi ha una part de la cultura popular que no té gaire cosa a veure amb la llengua, com són els vestits, la música, alguns balls, la cuina, l'ús de determinats objectes... Però n'hi té molta, a veure, la transmissió de cançons, llegendes i rondalles, acudits tradicionals, endevinalles i jocs de paraules. Tot això ajuda a conservar i dignificar la llengua.

 

-Ens agradaria que ens parléssiu dels combats de glosadors, en els quals participeu i que tant d'èxit estan tenint.

-Jo faig gloses, adesiara, però a més de no tenir un esperit combatiu, no sóc prou àgil de pensament per a poder improvisar sota pressió, i d'altra banda sóc molt perfeccionista i a cada composició li don unes quantes voltes abans de donar-la per bona. El que més he fet, en aquest art de la glosa, són endevinalles, més de mil sis-centes, algunes ja publicades, i esper veure-les publicades totes juntes, però tal com estan les coses no sé quan podrà ser això. Tornant als combats de glosadors, ja t'he dit que no tinc aptituds per a participar-hi, però m'agrada assistir-hi si els combatents són prou bons, i en tenim uns quants, a Mallorca i a les altres illes, que ho són molt.

 

-I per què no ens en feu cinc cèntims, d'aquestes endevinalles vostres?

-Vaig agafar com a model les fetes antigament pels nostres glosadors, però en molts de casos referides a coses dels nostres dies, com, per exemple: “De treballadors sortats / com aquests, ben pocs se'n troben: / només fan feina quan volen / i el patró no els vol cansats” (els tripulants d'un avió comercial). “Quan em pos a navegar / puc arribar molt enfora / sense sortir a defora / ni ficar-me dins la mar” (navegar per internet).

 

-Si fixem la mirada en els gèneres literaris, no ens negareu que, a les Illes, els camps estan ben assaonats i que hi ha molts bons conreadors...

-Efectivament, no ens podem queixar. I n'hi va haver, i molt bons, en temps de la dictadura, els quals, no gens ben vists pels governants, contribuïren molt eficaçment a la conservació i dignificació de la nostra llengua, amb tot i que algunes de les seves obres hagueren de romandre inèdites durant molts d'anys.

 

-Quina ha de ser, al vostre entendre, la relació que han de tenir els diferents pobles de parla catalana?

-Hauríem de tenir una relació fraternal, conscients que som germans de llengua i cultura, i que, per molt que no hi hagi una coincidència total en altres elements de la cultura popular de les terres catalanes, compartim un gran fons de costums, de tradicions, de virtuts i de vicis. I una comuna visió, en termes generals, de com és el món.

 

-Quan acabeu un projecte, ja en comenceu un altre. Què hi teniu, damunt la taula de treball, en aquests moments?

-No m'agrada parlar del que estic fent fins que ho tenc acabat. Com diuen els valencians, a la collita es veurà el fesol.

 

-Les Illes han sofert, al llarg del segle XX, els canvis més importants de la seva història. Vós en sou un testimoni privilegiat, de manera especial, de Mallorca. Com els valoreu?

-Negativament. Quan jo era al·lot els pobres teníem necessitat de moltes coses, però hi havia feina per a tothom. Poc després arribà el turisme i  començà la destrucció del nostre paisatge marítim, la qual, algunes dècades després, arribà al camp, i fins i tot a la serra, que, per cert, ara ha estat declarada per la Unesco patrimoni de la humanitat. Pot ser que això aturi una projectada urbanització a la vora del monestir de Lluc i algun altre desastre, però no ho veig del tot segur. És cert, d'altra banda, que mai no hi havia hagut tants de mallorquins a l'illa, però entre els forasters i els estrangers que resideixen entre nosaltres quasi ens igualen en nombre, i durant l'estiu ens doblen i molt més. I vivim una situació perillosa: si la crisi econòmica present, o una altra de pròxima, afectés els països europeus de forma més desfavorable del que ho ha fet fins ara, o es produís un desastre natural, o un gran vessament de petroli, o un accident en un vaixell de propulsió nuclear, i potser amb bombes atòmiques a bord, dels que adesiara fondegen dins la badia de Palma, podríem quedar sense turisme i tindríem milers d'hotels i d'edificis de tota casta buits i degradant-se, i fam a rompre! La majoria d'habitants haurien d'emigrar. Un mal panorama, certament. 

 

-Reproduïm ara un fragment de La nova conquesta de Mallorca, de Baltasar Porcel: “Encara queda una altra Mallorca, quasi immòbil i sapientíssima, on se segueix conreant la terra i on els mariners calen les xarxes.  [...[] Als vespres es conten rondalles; i la gent del món es reparteix en mallorquins, eivissencs, valencians, catalans; els de la resta de la península són forasters i, tots els altres, estrangers.” Què en queda, d'aquesta Mallorca?

-Els vells encara solem fer aqueixa distinció. I avui en dia hi podem afegir la dels “moros” (tots els qui parlen àrab o cosa que s'hi assembli, i “mores” totes les musulmanes que duen vel, tant si són marroquines com iranianes o indonèsies); els xinesos (tots aquells qui tenen faccions asiàtiques, siguin de la Xina, del Japó o de Corea), i els sud-americans, d'entre els quals la majoria dels mallorquins no en podem distingir, per la parla, la nacionalitat, exceptuats els argentins, moltes vegades diferenciats dels altres i anomenats així, "argentins". I també els gitanos. La resta, en el text de Porcel, ja és història.

 

-Com us imagineu la Mallorca del futur? Com voldríeu que fos?

-No me la imagín, ni vull imaginar-me-la. Voldria que hi hagués treball per a tothom i que hi fossin més presents i més preuats tots els valors humans, que s'hi prestigiessin la cultura pròpia i l'aliena, i que el nostre civisme arribés al punt de poder ésser comparat, sense por de quedar malament, amb el dels països més avançats en aquest aspecte.

 

Molts d'anys i bons... i aquest que no compt, benvolgut Antoni!

 

David Pagès i Cassú

 
 
8)
 
Article publicat en la revista Presència (del 2 al 8 de març del 2012)
http://www.traces.uab.es/tracesbd/presencia/2012/presencia_a2012m3d2p20n2088
 
La nostra guerra freda
 
Joan-Lluís Lluís
 
 
9)
Els verbs narratius 

Salvador Pardo

 

 

     Com a secretari d'Ajuntament durant més de quaranta anys, he hagut de redactar centenars  d'actes de les sessions (no pas reunions) dels òrgans col·legiats de les corporacions locals. Doncs bé, en aquesta comesa professional, a l'hora d'introduir les intervencions dels membres corporatius (especialment en el punt del torn obert de paraula), em plantejava la pertinència o no d'adjuntar el pronom feble hi al verb  de referència.
 
    Al capdavall, la qüestió la vaig resoldre no adjuntant-hi el pronom, ja que es tracta de verbs narratius (dicendi) que s'integren en el camp semàntic de dir, com és ara afegir, continuar dient, dir encara i de semblants: avançar, indicar, explicar, remarcar, intervindre, insistir, saltar, prosseguir, matisar, concloure, resumir, saltar, exclamar (-se), etc.
 
    Heus ací alguns exemples:
 
- La regidora de Cultura va insistir (dir): no veig per què he de donar una explicació. Però, (fora de l'àmbit de la sessió): ella va insistir-hi (en això).
- Afegir-hi una coberteria (al dot), o afegir-hi l'IVA (al preu). Però: m'agradaria afegir (dir) el següent. O, l'alcalde va afegir: la setmana que ve convocaré una sessió extraordinària.           
- El portaveu socialista va remarcar (dir): encara és prompte per a tractar aquest assumpte.
 
   Aquests verbs, en un context narratiu, sembla que porten inserida la idea de en la sessió, en l'acte, i que, per tant, el pronom hi és escadusser, tal com esdevé en  altres casos i verbs com vindre, en què tampoc no diem mai “vine-hi” perquè vindre hi inclou una referència locativa inequívoca.
 
 
10)
 
Publicat en el llibre COMUNICAR-SE, TOT UN ART de Ramon Sangles (2a edició, Edicions SPD, Barcelona, 2010, pàg. 80)
 
 

Els telèfons mòbils

 
Ramon Sangles i Moles
 
Parlant de comunicació, hem de fer menció en primer lloc dels telèfons mòbils, el giny més venut i més usat actualment en el món comunicatiu. El país del món en què els mòbils són més difosos, més desenvolupats i més barats de mantenir és sens dubte el Japó, a part que allà vigilen pla bé de no fer cap mena de frau, car seria durament punit.

 

A més de les múltiples prestacions ja actualment possibles en els mòbils (despertador, de càmera de fotos, agenda, calculadora...), veiem que aniran oferint encara nous serveis (presents ja al Japó) com ràdio, televisió, videoconferència, GPS, IP-3..., accés a internet (amb connexió Wi-Fi) i, per tant, servei de correu electrònic, descàrrega i lectura de llibres i de còmics..., canal per on fer la majoria de compres (sia de béns de consum, sia de bitllets o entrades...) i per on seguir les modes.

 

Sortosament, l'empresa austríaca Emporia ha pensat en telèfons adaptats per a gent gran: tecles còmodes per al marcatge, pantalla fàcil de visualitzar i, fins i tot, amb la possibilitat de mesurar la pressió sanguínia. La gent de més de cinquanta anys vol un servei pràctic i senzill.

 

L'existència d'un tal giny, excels per a la comunicació, present en les butxaques de quasi cada habitant de la terra, ens pren el cor: sant invent! La comunicació a flor de llavi, sempre i arreu! No cal dir que en molts moments aquests ginys fan la funció d'un vertader company i són un guàrdia de seguretat, un colom missatger, un col·laborador feiner... Bravo!

 

Ara sols cal saber-ne dosificar l'ús, com sempre en tot. Ara sols cal estar atents a apagar-lo en moments on s'ha d'imposar el silenci, la concentració, el recolliment. Ara sols cal tenir el valor de saber dir «Adéu!» sempre que s'hagi dit ja allò que sigui indispensable dir-se.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net