InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 515 (dimecres 22/06/2011) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
1) Manuel Pérez Saldanya - Una escola plurilingüe i arrelada
 
2) Eugeni S. Reig - Ús idoni del lèxic
 
3) Comunicat ADIDE-PV - EL PLURILINGÜISME DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ
 
 
5) Leonardo J. Giménez - Entrenar(-se) i calfar(-se)
 
 
7) Caterina Valriu, X Premi Aurora Díaz-Plaja
 
8) A la residència, en català. Guia de conversa
 
 
10) Presentació del llibre El cançoner del rai de Marcel Fité
 
 
12) David Pagès i Cassú - Albert Manent
 
 
InfoMigjorn se'n va de vacances
 
Entre el 24 de juny i l'11 de setembre no es distribuirà el butlletí InfoMigjorn.
 
El 12 de setembre, si no hi ha cap impediment, ens trobarem de nou.
 
Els subscriptors del butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana continuareu rebent-lo cada divendres, com fins ara.
 
 
1)
 
Article publicat dijous 16 de juny del 2011 en el "Quadern" del diari El País (pàgs. 1-2)
 
 

Una escola plurilingüe i arrelada

 

Manuel Pérez Saldanya

 
El plurilingüisme, si és real i efectiu, és un factor de progrés i de cohesió social: en l'actual societat de la informació és un recurs bàsic dels països més avançats. En aquest sentit, un decret de plurilingüisme com el que ha difós en esborrany la Conselleria d'Educació hauria de ser rebut amb interès. Més encara si es presenta com a programa de plurilingüisme “equilibrat” en l'ús del valencià, el castellà i l'anglès. Ara bé ¿com és que, en comptes de suscitar interès i adhesió, ha provocat tanta polèmica en la comunitat educativa, que n'hauria de ser la beneficiària? La clau segurament és que, més enllà de les declaracions benintencionades i dels rètols atractius –qui pot estar en contra del plurilingüisme i més si és “equilibrat”?–, una lectura atenta de la proposta del decret revela dèficits importants en alguns punts i aspectes dubtosos o preocupants en altres. Anem per parts.
 
Contra el que s'ha difós en els mitjans de comunicació, el decret no planteja un únic programa sinó dos: el “Programa Plurilingüe Inicial” i l'“Avançat”. A pesar del rètol, el primer, i comú a tots els centres, no fa anar el plurilingüisme més enllà del que ja tenim: una simple assignatura d'idioma estranger introduït en primària. L'únic programa plurilingüe és el segon, que permet incorporar l'aprenentatge en anglès i que s'implantaria només a voluntat dels centres i sempre amb l'autorització de Conselleria. El decret, però, no preveu cap calendari d'aplicació ni de generalització a tots els centres, ni fa referència a cap mecanisme per a la formació del professorat que ha d'impartir matèries en anglès, ni parteix de cap dotació econòmica per a posar-lo en marxa.
 
I què passa amb les llengües oficials? També contra el que es podria pensar, el tractament del castellà i el valencià no resulta equilibrat ni assegura que al final dels cicles obligatoris els alumnes estiguen “capacitats per a utilitzar, oralment i per escrit, el valencià en igualtat amb el castellà”, com exigeix la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. La proposta, de fet, esquiva un fet clau: la situació social de llengua minorada del valencià, enfront de la presència massiva del castellà en els mitjans de comunicació, en l'àmbit social i econòmic i fins i tot en l'ús oficial. Totes les avaluacions dels programes actuals d'ensenyament coincideixen amb les que s'han fet en altres comunitats lingüístiques i, aplicades a la nostra situació, es poden resumir així: com major és l'escolarització en valencià, major és la competència activa i equilibrada del valencià i del castellà, amb independència de la llengua primera de l'alumne. Dit d'una altra manera: l'ensenyament intens del valencià és l'únic que assegura la competència en valencià i també en castellà, que és igual o superior al que s'aconsegueix amb l'ensenyament en castellà. Si l'objectiu és el domini equilibrat de les llengües oficials, el camí efectiu és potenciar el percentatge d'ensenyament en valencià, que en cap cas no hauria d'estar per davall del 50 % i que hauria de ser més intens en els primers estadis educatius.
 
Hi ha altres aspectes del decret que mereixerien una anàlisi més detallada, però em referiré només a un que resulta especialment sorprenent. La proposta admet que l'alumne puga elegir la llengua en què s'examina independentment de l'idioma en què es cursa cada assignatura, cosa que atempta contra el principi bàsic de l'ensenyament plurilingüe, que es basa en l'aprenentatge integrat de llengua i contingut i, per tant, en l'avaluació continuada de tots dos aspectes.
 
La incorporació de l'anglès com a llengua vehicular no pot ser l'excusa per a suprimir els programes d'ensenyament en valencià, que han donat uns resultats tan positius respecte a la competència lingüística en les dues llengües oficials i el grau d'èxit escolar. No pot ser tampoc l'excusa per a augmentar les exempcions només de l'ensenyament en valencià i del valencià (mai per a l'anglès o el castellà). La Conselleria ha fet bé difonent l'esborrany de decret i obrint un debat amb els agents implicats. Però encertarà només si parteix dels estudis contrastats sobre el plurilingüisme i compta amb tots els experts i professors que més i millor han aplicat el plurilingüisme en el nostre sistema, els qui han impulsat l'aprenentatge en la llengua pròpia dels valencians per a assegurar la nostra cohesió com a poble i la capacitat real en les dues llengües oficials.
 
Apostem, per tant, per un plurilingüisme real i efectiu, per una escola arrelada que assegure la competència plurilingüe i intercultural, i que servisca de punt d'inflexió per a corregir un fracàs escolar cada vegada més preocupant.
 
 
2)

 

Article publicat en EL PUNT dilluns 6 de juny del 2011

http://www.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/419849-us-idoni-del-lexic.html

 

Ús idoni del lèxic

 

Eugeni S. Reig

 

Els parlants hem tingut sempre –i continuem tenint– una idea bastant clara i precisa de les paraules que usem. Potser en alguns casos no tenim una idea tan nítida com per a poder donar una definició rigorosa del vocable en qüestió, però sempre tenim –quan diem un mot determinat– una idea prou clara del seu significat com per a saber de què parlem, què volem dir. Probablement moltes persones no tindran capacitat d'explicar d'una manera concreta i exacta què significa, per exemple, la paraula gènere, però segur que tothom entén què volem dir si diem el gènere humà o si parlem de gènere literari o de gènere de punt. De la mateixa manera, tothom sap de què parlem quan emprem paraules com ara ignorant, colgar, acostar, domèstic, regional o qualsevol altra de la nostra llengua. No debades la llengua l'hem creada nosaltres, els parlants, al llarg de segles i segles de parlar-la, a partir del llatí vulgar que parlaven els nostres avantpassats fa més de mil anys. Una llengua és, fonamentalment, un instrument de comunicació, un instrument que aprofita per a que les persones ens comuniquem les unes amb les altres. Quan algú diu alguna cosa emprant determinades paraules, qui l'escolta ha d'entendre què li vol dir qui li parla. Si no fóra així, la llengua no seria útil per a transmetre'ns idees i conceptes, no ens aprofitaria per a entendre'ns.

Les llegües s'han format evolucionant de manera molt lenta al llarg de moltíssims anys i, en eixe període tan llarg de temps, els parlants hem consensuat inconscientment –o no tan inconscientment– els significats dels vocables. Actualment, en el món globalitzat on vivim, es produïxen interferències d'altres llengües que creen confusió i fan que acabem arraconant i deixant d'emprar –en definitiva, eliminant– paraules de la nostra llengua que hem usat durant segles. Les principals llengües que interferixen amb la nostra –tots nosaltres ho sabem molt bé– són el castellà i l'anglés. Aquesta darrera llengua, molt més del que ens pensem.

Vejam alguns exemples d'interferències d'altres llengües que ens afecten de manera negativa.

El verb ignorar, en la nostra llengua, significa 'no saber'. El verb anglés to ignore, que li sembla moltíssim morfològicament, significa 'no fer cas'. Fins ara, si algú em deia «ignore això que em diu ton pare», jo sabia seguríssim que volia dir-me que ell no sabia les coses que li deia mon pare, que no les coneixia. Actualment, si algú em diu «ignore això que em diu ton pare» ja no sé si vol dir-me que no ho sap o vol dir-me que fa cas omís del que li diu mon pare. Com que, per culpa de l'anglés –o més ben dit, per culpa dels que traduïxen de l'anglés de manera inadequada– hui en dia el verb ignorar ja no té el significat inequívoc que ha tingut sempre, ens veiem obligats a prescindir d'aquest verb tan nostre i empobrim una mica la nostra llengua.

De la mateixa manera, com que en castellà el verb colgar significa 'penjar', nosaltres ara ja no colguem res en terra, ara ho soterrem tot. Ara soterrem les vies del tramvia, els cables del telèfon, les canonades d'aigua potable i tot el que calga. Fins ara, només havíem soterrat els cadàvers de les persones. Els cables o les canonades, les colgàvem. I el cadàver d'un gos o de qualsevol altre animal, també. Només soterràvem les persones. Ara ho soterrem tot i ja no colguem res, no siga cosa que algú es pense que ho pengem.

Per una mala traducció de l'anglés, la paraula santuari, que en la nostra llengua significa i sempre ha significat únicament 'lloc sagrat, església o capella a on es venera la imatge o relíquia d'un sant i que ha esdevingut centre de devoció i pelegrinatge', ara, a causa de les traduccions barroeres de l'anglés, se li assigna el significat de 'lloc a on u es pot amagar impunement de la justícia'. Estem cansats de llegir i de sentir en els mitjans de comunicació que “tal lloc o tal país és un santuari per a tal grup terrorista”. Volen dir que “en eixe lloc o en eixe país els membres del grup terrorista citat es poden amagar impunement perquè no els perseguirà la policia” però en realitat, en bon català, el que diuen és que “els membres d'eixe grup terrorista van en pelegrinatge al lloc o país en qüestió”. Resulta francament còmic.

Un cas verdaderament lamentable és l'ús i abús del verb apropar. Per a expressar la idea de dur una persona o una cosa més a prop d'un lloc determinat els valencians usem i hem usat sempre el verb acostar. Aquest verb el tenim documentat l'any 1250 però podem estar ben segurs que ja es deia molts anys abans. És un verb antiquíssim en la nostra llengua que ens hem passat de pares a fills durant segles i segles. El verb apropar, en canvi, el tenim documentat per primera volta l'any 1889. És un neologisme que té poc més d'un segle de vida. Com que el significat principal del verb castellà acostar és: «echar o tender a alguien para que duerma o descanse, y con especialidad en la cama», les persones subjugades pel castellà eviten usar aquest verb perquè pensen que algú pot pensar que quan diuen acostar volen dir gitar o ajupir. I damunt, apropar és un castellanisme mental. Com que el castellà de cerca fa acercar, nosaltres copiem el mecanisme i de prop fem apropar. És un cas claríssim de submissió lingüística. Podem assegurar que l'ús que una persona o una col·lectivitat fa del verb apropar és un clar indicador del seu grau de castellanització.

Que apropar és un calc del castellà –i també proper i apropament– ho vaig tractar detalladament en el meu article ¿Apopem l'estatut? que vaig publicar en El Punt (29/11/2010), en Ciudad de Alcoy (05/12/2010), en InfoMigjorn (15/12/2010), en Levante-EMV (20/12/2010) i en el núm. 48 de la revista Valencia al Habla (abril 2011). Aquesta mateixa qüestió la vaig posar de manifest en els meus articles Castellanismes subtils i Valencià acriaturat i castellanitzat, publicats en els mitjans de comunicació anteriorment citats durant els anys 2009 i 2010. Darrerament, han insistit sobre aquesta qüestió tant J. Leonardo Giménez en l'article Acostar i apropar (Levante-EMV, 06/05/2011) com Jaume Corbera Pou en l'article No us hi apropeu ni el creueu (Diari de Balears, 16/05/2011), articles que han estat publicats també en InfoMigjorn. Tant de bo tot aquest esforç aprofitara per a aconseguir que els catalanoparlants deixaren d'usar apropar –i també proper i apropament– tant en la llengua parlada com en l'escrita i utilitzaren sempre acostar, pròxim i acostament, que és com ho han dit els nostres avantpassats durant segles i segles.

 

 3)

 

COMUNICAT ADIDE-PV

 

 

EL PLURILINGÜISME DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ

 

 
La Conselleria d'Educació ha publicat l'Ordre per la qual s'estableix la Xarxa de Centres Docents Plurilingües en la Comunitat Valenciana  i en la qual es dóna prevalència a la incorporació d'una llengua estrangera, preferentment l'anglès. També ha presentat una PROPOSTA de Decret que regula el plurilingüisme en la Comunitat Valenciana
 
Des d'ADIDE-PV entenem que aquestes normatives responen a un plantejament demagògic sense cap fonamentació rigorosa dels programes que volen aplicar i passen per damunt dels programes Plurilingües que actualment s'estan aplicant als centres educatius del nostre territori. Sabem que al Conselleria d'Educació no desconeix el resultats de les avaluacions dels programes que s'han realitzat en el nostre sistema educatiu, com ara la de Domènech i Zornoza (1996)  i les dues de l'IVAQUE/IVECE (Institut Valencià d'Avaluació i Qualitat Educativa) : l'una (2000) de 1228 alumnes de 4t d'ESO i l'altra (2004) de l'alumnat d'educació infantil de 14 centres PEBE (Programa d'Educació Bilingüe Enriquit). En totes ha quedat patent la superioritat del Programa d'Ensenyament en Valencià i del Programa d'Immersió Lingüística sobre el Programa d'Incorporació Progressiva i, a més a més, han posat de manifest que el valencià no és un problema en els estudis de les xiquetes i xiquets valencians sinó més aviat la condició necessària per a l'excel·lència.
 
La diversitat de llengües forma part  de la realitat de l'escola a diferents nivells. Les llengües autòctones minoritzades i en situacions sociolingüístiques particulars, com el valencià, exigeixen un tractament particular, el qual entenem com a discriminació positiva. Integrar la realitat del plurilingüisme dels alumnes implica parlar de didàctica de les llengües en plural i condueix, cada vegada més envers una didàctica integrada de les llengües. Esta és una de les tasques més difícils del professorat. Gestionar una diversitat de necessitats, de nivells i de projectes lingüístics és difícil i, quan els recursos i l'organització no són suficientment rigorosos, la percepció de la diversitat per part del professorat és negativa. Per eixe motiu hem de dir que el nostre alumnat hauria d'adquirir la competència comunicativa lingüística en valencià, en castellà i en una llengua estrangera, preferentment l'anglés com no es cansa de repetir la nostra administració, des d'una metodologia integrada de llengües que permeta al mateix temps un aprendre a aprendre llengües dins d'un món cada vegada més globalitzat, aquesta metodologia no està present en la normativa aprovada ni en l'esborrany de Decret presentat per la Generalitat Valenciana. El Consell d'Europa ha valorat i recomanat les valuoses experiències escolars que s'han aconseguit en el sistema educatiu valencià amb els programes d'Ensenyament en Valencià (PEV), d'Immersió Lingüística (PIL), així com amb el Programa Educatiu Bilingüe Enriquit (PEBE), tots tenen el valencià com a eix vertebrador del procés d'integració de llengües i continguts. No cal altra regulació que la de consolidar els programes que han demostrat que funcionen i estan avalats per 25 anys d'aplicació i per uns resultats incontestables.
 
Per eixe motiu el  document: L'escola valenciana.  Un model d'educació plurilingüe i intercultural per al sistema educatiu valencià (Vicent Pascual, 2011) ens pareix un plantejament metodològic de primer ordre si de veritat volem una escola valenciana de qualitat, arrelada al medi i amb les finestres obertes al món.

 

 

JUNTA DIRECTIVA D'ADIDE-PV

(Associació d'Inspectors d'Educació del País Valencià)

 

4)

 
Publicat en la web de l'Obra Cultural Balear divendres 17 de juny del 2011
 
 
L'OCB lamenta la desaparició de la direcció general de Política Lingüística de Palma
 
 
L'Obra Cultural Balear lamenta que el nou equip de govern de l'Ajuntament de Palma hagi eliminat la direcció general de Política Lingüística de Palma. L'entitat considera que la creació de la direcció general i de l'àrea de Política Lingüística va ser una passa important en les polítiques públiques a favor de la llengua pròpia de Mallorca, més encara a una ciutat on, per la seva composició sociodemogràfica, era urgent la posada en marxa de mesures en aquesta direcció.

Per a l'entitat, tot i que la supressió d'un càrrec públic no tendria perquè implicar un retrocés en les mesures de foment del català, sí és significatiu pel que transmet a la ciutadania. El missatge, segons l'OCB, és que el nou executiu manifesta molt poca sensibilitat cap a la llengua pròpia, que constitueix una senya d'identitat i un element important del patrimoni cultural de la ciutat de Palma. Per a l'entitat, l'obligació legal de l'equip de govern és promoure el coneixement i l'ús de la llengua pròpia de la ciutat, la que ha identificat històricament els seus ciutadans, i en la que han escrit palmesans il•lustres com Ramon Llull, Joan Alcover o Josep Maria Llompart. És més, segons l'OCB, en uns moments en què la nostra ciutat ha acollit milers de persones procedents d'arreu del món, la seva supervivència futura de l'idioma passa per fer-ne l'eina de cohesió social dels nous palmesans.

L'associació cultural considera que la supressió de la direcció general és contrària a l'esperit de la Llei de Normalització Lingüística, que obliga les administracions públiques a posar en marxa accions i a destinar els pressuposts suficients, sempre de manera progressiva, fins aconseguir l'ús normal del català. També contravé la Llei Municipal i de Règim Local de Balears, que obliga els ajuntaments a exercir competències en matèria de normalització lingüística. A més, la Llei de Capitalitat de Palma marca com a competència de l'Ajuntament protegir i fomentar el patrimoni lingüístic i la cultura tradicional de la ciutadania de Palma. És per això que l'entitat demana al nou equip de govern que rectifiqui la decisió presa i que asseguri la continuïtat de les polítiques de foment de la llengua pròpia de la ciutat.

 
 

5)

 
Publicat en el diari Levante-EMV divendres 10 de juny del 2011
http://www.levante-emv.com/panorama/2011/06/10/entrenar-i-calfar/814614.html

Leonardo J. Giménez

Un company de treball em conta que li costa dur el seu xiquet (de 12 anys) tres dies a la setmana al poliesportiu a entrenar. No solc corregir a ningú, si no és en àmbits apropiats, però com que el company té una bona competència lingüística (i el superior de la JQCV) i disfruta esmenant altres, li dic: «Tan jovenet i ja entrena, a qui?». S'adona de seguida de la broma i rectifica: «El duc a entrenar-se».

Els que no rectifiquen són alguns comentaristes esportius per als quals tant l'entrenador com els jugadors o atletes en general «entrenen», sense fer la convenient diferència entre «entrenar» i «entrenar-se». L'entrenador és qui «entrena», mentres que els jugadors «s'entrenen», a les ordes de qui dirigix l'entrenament o a soles. Per exemple, «Garrido "entrena" els groguets del Vila-real a consciència», «Vaig vore a Àngel Casero "entrenar-se" per la carretera d'Albalat dels Tarongers».

Un altre verb usual en l'àmbit esportiu és «calfar», que és transitiu en frases com «Calfar l'aigua», «Calfar l'habitació», «Calfar els ànims», però és pronominal en «Calfar-se a la vora del foc», «Calfar-se a punyades», «Calfar-se el cap», «Calfar-se sexualment», etc. Però el dubte d'ús es presenta quan s´utilitza en el sentit de «fer exercicis de calfament» que segons la normativa tradicional ha de ser pronominal; però dir o escriure que «Els jugadors es calfen en la banda» queda molt poc comunicatiu, a més d'equívoc. El DV de la GV i de l'IIFV (Bromera, Lacreu); el SALT; el GDLC de l'Enciclopèdia Catalana; el diccionari de dubtes de l'Ésadir i altres, atents a la realitat, n'inclouen l'ús intransitiu no pronominal: «Els suplents calfen en la banda», «Els corredors han calfat abans de la carrera».

Si la norma no s'assimila, i a més hi ha una construcció alternativa d'ús real, crec que és ben sensat modificar-la o flexibilitzar-la. Per al diccionari de l'IEC, i per a altres ortodòxies, els esportistes continuen «escalfant-se/calfant-se a la banda», que fa molt de fred. O estan pegant-se (o magrejant-se).
 
 
6)
 
Publicat en el diari Levante-EMV dimarts 14 de juny del 2011
http://www.levante-emv.com/opinion/2011/06/14/regla-allo-consell-amaga/815704.html
 

La regla del 33. Allò que el Consell amaga

Pura Peris


Tal com recollia el programa electoral del PP en l'àmbit educatiu, el «pluralisme lingüístic» és una prioritat per a aquesta nova legislatura, i per si de cas quedava algun dubte, el conseller Font de Mora es va afanyar en fer-ho públic, només guanyar eleccions, i així ho reafirma: anem a tenir un màxim del 33% d'ensenyament en anglès al sistema educatiu valencià. És clar si al final s'aprova l'esborrany de la proposta a les Corts.

Estan vestint aquest nou model amb un màxim de modernitat, d'europeisme i unes quantes coses més, però a poc que es parem a pensar surten els dubtes. Què és realment el que estan venent-nos? Com volen fer possible que millorem en el coneixement de la llengua estrangera? Sí, «nano que ho tenim!» amb la regla del 33%. I en què consisteix?

Anem a fer recompte: al moment actual, en els centres públics tenim dues línies, conegudes popularment com la línia de castellà i la línia de valencià, tot i que realment són la línia en ensenyament en valencià (PEV) i la línia d'incorporació progressiva al valencià (PIV). Per tant, i en aplicació de la Llei d'ús del valencià, en les dues es donen coneixements de la nostra llengua com cal. Amb el sistema ideat, tot i pensant que per algun «gran pedagog», no? Aquesta doble línia desapareix per fer una única on:

- Com a mínim el 33% serà en valencià.

- Com a mínim el 33% serà en castellà.

- Com a màxim el 33% serà en anglès.

Es a dir, que de sobte tota una línia desapareix. Això implica com a mínim un grup menys per curs d'ensenyament i a més el dir com a màxim el 33% serà en anglès implica que si al principi no hi ha anglès, no passa res. Hi haurà més percentatge de les altres llengües, i és clar, tots sabem on s'inclinarà la balança. S'imagina algú en les aules d'Infantil l'entrada de tres tutors o tutores cadascun d'ells parlant en una llengua vehicular diferent? O en Primària? Sí, es veu que s'ha estudiat per una gran comissió d'experts sabuts en educació.
Doncs bé ja hi ha prou d'anar fent amagatalls. Tenim dret a que ens diguen les coses clares: si desapareix un grup per curs, això suposa una quantitat important de recursos que no es destinen a educació i donat l'endeutament al que ens han dut, no està gens malament. Si a més pel camí, «perdem a aquestos catalanistes que volen donar classes en valencià», mel de romaní. Com cantava l'Ovidi, la suma era dos més dos, la jugada era perfecta.

Doncs, s'ha acabat, fins ací hem arribat. La Llei d'ús i Ensenyament del valencià és clara i aquestes bogeries del senyor conseller la vulneren per complet. Per això Els Verds es mostrem fermament contraris a que continuen endavant aquestes previsions, exigim que qualsevol canvi en el model siga primer plantejat i debatut amb tots els sectors afectats i s'adherim a totes les accions que s'estan duent a terme per dir SÍ a la nostra llengua, SÍ a la nostra identitat.

Pura Peris, (Els Verds del País Valencià)

 
7)

Caterina Valriu, X Premi Aurora Díaz-Plaja

 

 

Caterina Valriu, investigadora i professora de la UiB, ha guanyat el X premi Aurora Díaz-Plaja pel seu article En Massagran, 100 anys després. Publicat en el número d'abril del 2010 de la revista Faristol, Valriu hi analitza la importància d'aquestes històries i del seu protagonista.

 

El Premi Aurora Díaz-Plaja, convocat per l'AELC, vol reconèixer articles d'anàlisi i estudi en qualsevol llengua i en qualsevol mitjà d'arreu del món sobre literatura infantil i juvenil, i és l'únic de les seves característiques a tot l'Estat.

 

Caterina Valriu (Inca, 1960) es llicencia en Filologia a la UIB el 1983, i dos anys més tard llegeix la tesina sobre l'antic Carnaval de Mallorca, feta essencialment a partir de la història oral, la qual obté el premi extraordinari de llicenciatura i es publica en dos llibres: El Carnaval a Palma, com era abans (1989) i El Carnaval a Mallorca (1995). El 1992 es doctora a la mateixa Universitat, amb una tesi sobre la influència de les rondalles en els llibres actuals per a infants: Influències de les rondalles a la literatura infantil i juvenil catalana (1998). Des de 1990 és Professora Titular de la UIB, on imparteix assignatures de literatura catalana. Des de 1987 explica contes i rondalles a infants, joves i adults d'arreu dels Països Catalans, amb el nom de Catalina Contacontes. Ha fet prop d'un miler de sessions de narració per tal d'acostar a la gent les històries narrades de viva veu. També he publicat alguns contes per a infants de collita pròpia: En Galceran i les marietes i Les banyes d'en Cucarell, ambdós de 2006, en són exemples.

 

El premi es lliurarà el 6 de juliol durant un sopar (restaurant Can Ton. C/ del Casal, 8), a Vilafranca del Penedès.

 

                                 

                                                                                                                         15 de juny de 2011

Associació d'Escriptors en Llengua Catalana

Canuda, 6, 5è (Ateneu Barcelonès). 08002 Barcelona. T. 933027828

 
8)

A la residència, en català. Guia de conversa

 
La Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca, amb la col·laboració de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), ha editat una eina destinada als professionals de les residències de gent gran. A la residència, en català. Guia de conversa és un material per incrementar la capacitat comunicativa en català d'aquests professionals, així com l'ús d'aquesta llengua, amb l'objectiu de garantir el dret dels usuaris de ser atesos en català i que aquesta esdevingui llengua de relació i d'acostament..
 
L'edició d'aquest material, fruit de l'adaptació de la guia original editada el juliol de 2010 pel Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, s'emmarca en la línia de treball encetada l'any 2010 entre la Direcció Insular de Política Lingüística i l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i que té per objectius principals aconseguir que els professionals de l'acolliment assumeixin la responsabilitat d'utilitzar la llengua catalana des de les primeres relacions comunicatives i dissenyar plans de normalització lingüística específics per a cada una de les residències que gestiona l'IMAS. El primer d'aquests plans afecta la Llar dels Ancians i en aquests moments està redactat i a punt de ser presentat a la Direcció de la Llar per iniciar-ne la posada en marxa a partir d'aquest mes de juny.
 
Pel que fa a la distribució dels 2.000 exemplars de la guia, està previst fer-la arribar a tots els professionals de les residències i centres de dia també a partir d'aquest mes de juny.
 
En podeu consultar la versió electrònica a l'enllaç següent:

 
9)
 
Publicat a
http://www.elpunt.cat/noticia/article/2-societat/16-educacio/424650-un-text-de-presencia-a-les-proves-de-selectivitat.html
 
 
Primers exàmens · L'article va sortir en la prova de català i és de Joan-Lluís Lluís
 
Alguns alumnes van tornar a dir que català era més difícil que castellà, tot i que també n'hi havia que deien el contrari
 

Un text de la revista Presència, de Joan-Lluís Lluis, publicat el desembre de l'any passat, va ser una de les opcions incloses ahir a l'examen de llengua catalana, un dels que va estrenar el primer dia de les proves de selectivitat. El text es refereix a les moltes hipòtesis que generen les deliberacions de l'Acadèmia sueca, encarregada d'atribuir el premi Nobel de Literatura. Una altra opció era la comprensió lectora d'un text de La bogeria de Narcís Oller. L'any passat també es podia triar un fragment de l'obra La bogeria, que en aquest cas competia amb uns articles d'un projecte de llei.

Alguns alumnes gironins van valorar l'examen de català com més difícil que el de llengua castellana i literatura, però també n'hi havia que opinaven el contrari i que opinaven que era més senzill l'examen en català.

A la prova de llengua castellana hi havia la possibilitat de respondre preguntes sobre un escrit de Nada de Carmen Laforet o un de Daniel Martín Mayorga, en relació amb El español en la ciencia y la tecnología. En els exàmens també hi havia diferents reflexions lingüístiques i expressió escrita.

“La dificultat és equivalent en les dues llengües”, va destacar Claudi Alsina, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya. No obstant això, reconeixia que en els últims anys l'examen de català s'ha guanyat fama de difícil: “És un mite que ve donat per la tipologia de textos que s'han utilitzat”. Va ser el cas del poema de Josep Carner, en la selectivitat del 2009.

[...]
 
10)
 
L'Associació Raiers de la Ribera del Segre us convida a la presentació del llibre
 

El cançoner del rai

de Marcel Fité

La interpretació musical de les cançons anirà a càrrec del grup El Darrer Tram, format per Pablo Andrés Giménez (flauta travessera), Joan Ramon Gracieta (veu i guitarra), Boris Prat (acordió) i
Juan Ramón Roldán (guitarra). Recitarà Laura Fité Naya

L'acte tindrà lloc divendres, 1 de juliol de 2011, a les 19 hores, a la Sala d'Actes de l'Ateneu Barcelonès. C/ Canuda, 6, Barcelona.
 
 
11)
 
Publicat en EL PUNT divendres 17 de juny del 2011
 
 
S'ha sumat així, a la iniciativa promoguda per Convivència Cívica Catalana, que avui ha lliurat a la conselleria 500 sol·licituds similars d'altres pares
 
La instància presentada sosté que l'única llengua vehicular d'ensenyament és el català, i que això és “contrari al que estableix la Constitució”
 

La presidenta del PP, Alícia Sánchez-Camacho, ha presentat aquest divendres una instància a la seu del Departament d'Ensenyament de la Generalitat en què reclama a la consellera Irene Rigau que el seu fill Manuel pugui rebre “un ensenyament bilingüe”.

Sánchez-Camacho s'ha sumat així a la iniciativa promoguda per l'entitat Convivència Cívica Catalana, que avui ha lliurat a la conselleria 500 sol·licituds d'altres pares idèntiques a la registrada per la líder del PP.

Alícia Sánchez-Camacho demana que el seu fill, que ara té 4 anys i el proper curs farà P-5, rebi l'escolarització en “les dues llengües oficials”, castellà i català, de manera “proporcionada i sense desequilibri entre elles”, quan cursi primària.

Tant Sánchez-Camacho com el president de Convivència Cívica Catalana han exigit al govern que compleixi cinc sentències del Tribunal Suprem que, segons subratllen, obliga a garantir una educació “bilingüe” als escolars.

La líder del PP ha recordat que lliurava aquesta instància com a màxima representant del seu partit a Catalunya, però també “com una mare més” que vol que el castellà també sigui llengua vehicular a Catalunya.

Així mateix, ha animat a altres pares catalans a presentar instàncies a la consellera d'Ensenyament perquè el model lingüístic que s'aplica a les escoles catalanes sigui “reflex del que passa al carrer”.

D'altra banda, preguntada per si condicionarà la seva abstenció als pressupostos de la Generalitat per al 2011 a què es mantingui la sisena hora, ha subratllat que quan un negocia “no pot establir condicions”.

Malgrat “l'austeritat” a què obliga la situació actual de les finances de la Generalitat, Sánchez-Camacho ha defensat mantenir com a mínim “un any més” la sisena hora en l'educació catalana.

La instància presentada avui sosté que l'única llengua vehicular d'ensenyament és el català, i que això és “contrari al que estableix la Constitució”.

 
12)
 
Publicat en el DIARI DE GIRONA dimarts 21 de juny del 2011

Albert Manent

 
 
Antoni Rovira i Virgili, amb motiu d'un article dedicat a Josep Carner, l'any 1925, al diari La Publicitat, escrivia unes paraules que s'escau de reproduir: "Per comprendre, i sobretot per sentir, la gran vàlua d'alguns catalans assenyalats que amb nosaltres conviuen, n'hi ha prou amb imaginar que no existeixen ni han existit mai. Feu aquest exercici mental amb sis o set noms dels homes que tots coneixem, i que potser no apreciem prou, i veureu quin buit desolat i desolador, quines clapes de no-res queden enmig del nostre camp espiritual".
 
Cada any, en lliurar-se el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, és un bon moment per a practicar, tot adequant-lo als nostres dies, l'exercici proposat per l'escriptor tarragoní perquè, efectivament, ens pot ajudar a prendre consciència de quins buits culturals més grans que hi hauria si no comptéssim amb aquests quaranta-tres homes i dones que l'han obtingut. Ells són una prova irrefutable que tenim un noms i unes obres -i, per tant, una llengua i una cultura- d'un nivell i una fortalesa molt grans.
 
Albert Manent, activista cultural, filòleg, historiador i escriptor, és el darrer dels premiats. El passat 14 de juny, al Palau de la Música Catalana, se li va lliurar aquest prestigiós guardó, impulsat per Òmnium Cultural. Manent té una trajectòria admirable, amb uns cinquanta títols publicats. Ha conreat, en el món de les lletres, camps molt diversos. Volem destacar, de manera especial, la seva impressionant tasca com a memorialista, a través de la qual ha salvat de l'oblit personatges referencials.
 
Home de grandesa intel•lectual i, també, humana. La seva generositat, així ho reflecteix. Els seus consells i estímuls han ajudat molts joves a descobrir -i a potenciar- llurs aptituds perquè les posin al servei de la col•lectivitat. I, cal dir-ho, sempre ha tingut com a guies l'esperança i l'optimisme. Heus ací unes paraules seves que són ben eloqüents: "Estem millor que mai! Mai havíem tingut tants novel•listes, poetes i estudiosos per metre quadrat, ni s'havien publicat 12.000 títols l'any".
 
Estimem els països nostres per molts motius, però n'hi ha un de molt especial. Perquè hi ha hagut -i hi ha- una sèrie de persones que, des de l'exigència, el rigor i el treball persistent han fet una obra excepcional. No pas buscant l'èxit personal, sinó comú. Totes elles han prestigiat -i prestigien- l'univers de la catalanitat i han contribuït en gran manera que ens sentim orgullosos de formar-ne part.
 
David Pagès i Cassú
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us preguem encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net  Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací