InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Butlletí número 34 (divendres 06/05/2011) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
 
1) Eugeni S. Reig - fila d'aigua
 
2) Eugeni S. Reig - El lèxic popular en la llengua culta
 
3) Ramon Sangles i Moles - Fer temps
 
4) Màrius Serra - Xinguen?
 
5) Antoni Llull Martí - Un mot que ens ve de la prehistòria: suro
 
6) Pau Vidal - Apedaçar
 
7) Pere Ortís - La parla de l'Urgell (Lletra O)
 
8) Publicació del Repertori biobibliogràfic de la literatura popular catalana: el cicle romàntic
 
9) Joan-Lluís Lluís - El que puc dir de la mort de Jordi Barre
 
10) David Vila i Ros - Per què l'anomeno "espanyol" i no pas "castellà"
 
11) Ramon Sangles i Moles - Si ets intel·ligent, escoltes a fons
 
12) Joan Tudela - Comunicació presencial: mans i braços
 
 
1)
 

 

Entrada de Lèxic valencià d'ahir i de hui d'Eugeni S. Reig

(Llibre inèdit)

 

fila d'aigua

1)

 

Quantitat d'aigua que es fixa com a unitat de mesura quan es fa el repartiment del cabal total d'un riu o d'una séquia entre diversos regants.

 

El llibre Tratado de aguas y riegos de Andés Llauradó ens diu que el cabal del riu Túria es dividix en 138 files que es repartixen entre les diferents séquies de la manera següent: 48 files per a la de Montcada, 14 per a la de Quart, 10 per a la de Tormos, 10 per a la de Mislata, 14 per a la de Mestalla, 14 per a la de Favara, 14 per a la de Rascanya i 14 per a la de Rovella. Així era, almenys, en el mes de juliol de 1856 quan ho va escriure el senyor Llauradó.

 

El cabal de la fila és variable i, per consegüent, no es pot donar una equivalència en unitats del sistema internacional. Depén del riu, depén del nombre de regants i, per a un riu determinat i per a un nombre de regants determinats, depén del cabal que porte el riu en cada moment.

 

2)

 

Unitat per a mesurar el cabal de l'aigua que passa per una conducció.

 

Per a poder mesurar la quantitat d'aigua que passa per un conducte cal definir unitats de cabal que tinguen un valor fix. Des de sempre s'ha considerat necessari disposar d'unitats fixes de cabal d'aigua, però quan  en el segle xix es va començar a extraure aigua dels aqüífers subterranis per mitjans mecànics, generalment destinada a la indústria, la necessitat es va convertir en imprescindibilitat. Ara ja no es podia parlar de repartiment proporcional del cabal d'un riu entre diversos regants perquè l'aigua l'extreien del subsòl i es destinava a fins industrials. Com es disposava de la fila com a unitat de mesura de l'aigua de reg, es va aprofitar el mateix nom, però es va definir la fila fixa com la quantitat d'aigua que passava per una superfície determinada a una velocitat determinada. Es varen usar, com és natural, les unitats de superfície i de velocitat d'aquella època que ja sabem que no eren les mateixes en tots els llocs. Si considerem que la fila fixa és la quantitat d'aigua que passa per un pam quadrat valencià a una velocitat de 4 pams valencians per segon, obtenim una equivalència de 46,4798 litres per segon, però si, en canvi, considerem que la velocitat a la qual passa l'aigua és de 4 peus valencians per segon, l'equivalència és de 61,9731 litres per segon. En cada lloc es definia la fila fixa d'acord amb el cabal que es considerava adequat, que era més o menys semblant als cabals de la fila de reg, que eren variables perquè estaven en funció del cabal que duia el riu en cada moment però que, normalment, fluctuaven entre uns cabals màxim i mínim coneguts. Quan a darreries del segle xix es va implantar el sistema mètric decimal es varen establir les equivalències entre els diferents valors que s'havien assignat a la fila fixa en diferents llocs i les unitats mètriques de cabal, i es varen redonejar. Durant bastant temps es varen emprar les files mètriques –diferents en cada lloc– per a mesurar cabals d'aigua. Gilberto Olcina Llorens en el seu llibre Orígenes y desarrollo de la cuenca industrial del río Barchell diu que una fila equival a 22,5 litres per segon. Sense cap mena de dubte, això era així en Alcoi, en la conca del Barxell, a darreries del segle xix i primeries del xx. Però només cal que mirem l'equivalència en unitats mètriques que tenia la fila a Cocentaina, ben propet d'Alcoi, per a adonar-nos que era diferent. Per tant, quan trobem un document antic que ens parla d'un cabal expressat en files d'aigua, no podem calcular automàticament l'equivalència d'eixe cabal en unitats mètriques actuals sense saber primer a quin lloc i a quina època fa referència el document en qüestió.

 

La Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, en l'entrada fila d'aigua, dóna una informació signada pel professor Felip Mateu i Llopis bastant llarga però poc clara i poc útil. La Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana, editada trenta dos anys després, reproduïx la mateixa informació. És una llàstima que els autors de diccionaris i d'enciclopèdies es limiten a copiar-se els uns dels altres sense fer els estudis i les recerques necessàries per a donar-nos als lectors la informació fefaent que ens cal i que considere que ens mereixem.

 

En valencià també es diu: 1)  2)

La llengua estàndard sol emprar: 1) fila  2) fila

En castellà es diu: 1) fila, hila  2) fila, hila

 

 

NOTA 1: Definicions de fila

- DIEC: «Mesura de capacitat per a cabals d'aigua, equivalent a 144 plomes valencianes».

- GDLC: «Al País Valencià, unitat volumètrica de reg equivalent a la quantitat que surt per un orifici o espai entre dos partidors. Al Camp de Morvedre és anomenada també roll».

- DVal: «Unitat volumètrica de reg equivalent a la quantitat que ix per un orifici o espai entre dos partidors».

- Diccionari General de Francesc Ferrer Pastor: «Quantitat d'aigua que es fixa com a unitat de mesura».

- DCVB: «Quantitat d'aigua que es fixa com a unitat de mesura en tractar-se de repartir l'aigua d'un riu o sèquia per a regar».

- Gran Enciclopèdia Catalana: «Al País Valencià, unitat volumètrica de reg equivalent a la quantitat que surt per un orifici o espai entre dos partidors; no és, doncs, una mesura fixa, sinó relativa al cabdal del riu o de la sèquia. Al Camp de Morvedre és anomenada també roll».

- Diccionari de mesures catalanes: «Mesura de capacitat per a cabals d'aigua, pròpia de València, equivalent (segons Cervera) a 6.014.920,674 l/dia. Es dividia en 20 teules o 144 plomes valencianes. En el repartiment d'aigua d'un riu o sèquia per a regar, es considerava la fila com la quantitat d'aigua que passava per un forat d'un dit quadrat a la velocitat de 6 pams per segon. La fila era també dita mola (o roll). A la sèquia de Montcada, a l'Horta valenciana, es dividia el cabal d'aigua, quan aquest era escàs, en 138 parts o files.»

- Diccionario valenciano-castellano de Josep Escrig (1a edició, València, 1851). Diu que fila d'aigua és «Hila de agua».

- Diccionario valenciano-castellano de Josep Escrig (3a edició, dirigida per Constantí Llombart, València, 1887): «Unidad de medida para apreciar la cantidad de agua que llevan las acequias, y se usa principalmente en Valencia, Aragón y Navarra. Su equivalencia varía mucho según las localidades, y no baja de 46 litros por segundo. Según D. Tomás Villanueva, D. José de Soto y D. José Cervera, fila es en Valencia la cantidad de agua que sale por un orificio cuadrado de un palmo valenciano, con una velocidad de cuatro pies por segundo. Según D. Vicente Boix, la fila se divide en 144 plumas; cada pluma es el agua que arroja un orificio de un dedo cuadrado, con una velocidad de cuatro a seis palmos por segundo.»

- Diccionario general valenciano-castellano de Joaquim Martí i Gadea (València, 1891): «Unidad de medida para apreciar la cantidad de agua que lleva una acequia: úsase mucho en Valencia, Aragón y Navarra variando su equivalencia según las localidades, aunque no baja de 46 litros por segundo; en nuestro reino es una cantidad de agua que sale por un orificio cuadrado de un palmo, con una velocidad de cuatro pies por segundo, y según Boix, se divide en 144 plumas, y cada una de éstas arroja el agua por un orificio de un dedo cuadrado, con la velocidad de unos 6 palmos por segundo».

- DRAE. En l'entrada hila diu: «hila de agua Cantidad de agua que se toma de una acequia por un boquete de un palmo cuadrado».

- Diccionario ideológico de la lengua española de Julio Casares. En l'entrada hila diu: «hila de agua Medida hidráulica correspondiente a la cantidad de agua que se toma de una acequia por un boquete de un palmo cuadrado».

- Diccionario de uso del español de María Moliner. En l'entrada fila diu: «Unidad de medida de agua aplicada a expresar la que llevan las acequias, usada especialmente en Valencia, Aragón y Navarra, de 46 a 86 litros por segundo».

NOTA 2: Un pam valencià equival a 22,65 cm i un peu valencià a 30,2 cm (El pam considerat és el que s'emprava a València i Castelló i el més àmpliament usat en l'antic Regne de València. A Alacant s'usava un pam de 22,80 cm)

NOTA 3:
- LLAURADÓ, Andrés; Tratado de aguas y riegos (Imprenta de Moreno y Rojas, Madrid, 1884, 2 volums, segona edició)
- OLCINA LLORENS, Gilberto; Orígenes y desarrollo de la cuenca industrial del río Barchell (Edició de l'autor, Alcoi, 2006, pàg. 356)
- MATEU y LLOPIS, Felipe; “fila d'aigua” entrada de la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana (València, 1973. vol. IV., pàg. 254)
- MATEU y LLOPIS, Felipe; “fila d'aigua” entrada de la Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana (Editorial Prensa Valenciana, València, 2005, vol. VI, pàg.384)
- ALSINA I  CATALÀ, Claudi, FELIU I  MONTFORT, Gaspar & MARQUET I FERIGLE, Lluís; Diccionari de mesures catalanes (Curial, Barcelona, 1996, pàgs. 155 i 156)

 

2)

El lèxic popular en la llengua culta

 

 

Eugeni S. Reig

 

Els valencians ens hem transmés de pares a fills, durant quasi 800 anys, un conjunt de mots, expressions, girs, modismes, frases fetes, refranys, que són els que s'adiuen amb la nostra idiosincràsia, i que són els que ens permeten expressar més bé la nostra manera de veure el món. Hi ha una quantitat immensa de paraules genuïnament valencianes que hem emprat quotidianament des de temps immemorials i que ara els nostres jóvens estan perdent perquè la llengua normativa que usen l'escola i els mitjans de comunicació margina bona part d'aquest lèxic tradicional valencià. Els valencians, per exemple, no hem dit mai aviat, hem dit sempre prompte o enjorn, no hem usat mai endavant ni endarrere sinó avant i arrere, no hem dit mai feina, feiner ni malfeiner, hem dit sempre i continuem dient faena, faener i malfaener, no diem matalàs ni matalasser, sempre hem dit i continuem dient matalaf (en molts llocs pronunciat 'matalap') i matalafer. Recordem la dita valenciana la faena del matalafer, fer i desfer en la qual trobem de manera ben clara les paraules faena i matalafer, que rima amb fer i amb desfer. La immensa majoria de valencians usem la paraula renyó –i també renyonada, renyonera, desrenyonat, desrenyonar-se, etc.– i no la variant ronyó i derivats. Recordem la dita, conegudíssima, fer-se (algú) el renyó d'or. Els valencians hem utilitzat ininterrompudament des de l'edat mitjana fins al dia d'avui el verb eixir per a expressar la idea d'anar de dins a fora i no usem ni hem usat mai el verb sortir amb eixe significat (excepte els vinarossencs). Aquest verb ja s'usava a l'edat mitjana, però amb els sentits de ‘sorgir', ‘aparéixer', ‘saltar bruscament' o ‘brollar amb força', significats amb els quals encara el conservem els valencians, però tan sols de manera residual. L'aigua que brolla amb força d'una mànega de regar podem dir amb propietat que surt. Recorde que, en una certa ocasió, vaig oir a uns jóvens valencians com deien que havien vist sortir un pas de processó d'una església. ¿Som capaços d'imaginar-nos com devia d'eixir el pas de l'església per a poder dir que sortia? I quelcom de semblant podríem dir de paraules tan nostres com aüixar, granera, arreüssar, algeps, llavar, torcar, rabosa, menfot, pigota, acatxar, llevar, pallola o quemenjar, o de locucions com a estall, més aïna, de gaidó, anar en cama crua, de rapafuig, de raspalló o de repica'm el colze, o d'exclamacions com ara ¡repalleta!, ¡voto a Déu!, ¡s'ha acabat el cafetí!, ¡a osades, mare! o ¡a osades, vida! Quan parlem castellà, si volem ponderar la magnitud o el caràcter sorprenent d'alguna cosa, usem exclamacions com ara ¡vaya tela! o ¡tela marinera! Açò, tots els nostres jóvens ho saben molt bé i ho usen a bondó. I supose que la majoria saben que l'exclamació ¡Déu n'hi do! té el mateix significat, però estic segur que molt pocs saben que ¡a osades, mare! i ¡a osades, vida! volen dir exactament la mateixa cosa i que és com ho hem dit sempre els valencians i encara continuem dient-ho molts de nosaltres.
La llengua normativa que s'ensenya a l'escola no ajuda precisament a la supervivència del nostre lèxic tradicional: al contrari, a manca d'un estudi seriós i exhaustiu del lèxic valencià, els ensenyants dubten de la seua correcció i no s'atrevixen a emprar-lo en els registres formals, encara que el coneguen i, fins i tot, l'usen habitualment en l'àmbit col·loquial. Nosaltres, els valencians que vivim a la primeria del segle xxi, tenim la responsabilitat de salvar-lo i, per a aconseguir-ho, hem d'estudiar-lo de manera seriosa i conscienciosa i hem de transmetre'l als nostres descendents. I, evidentment, hem de dignificar-lo, emprant-lo en els nostres escrits i usant-lo en els mitjans de comunicació, en l'escola i en la universitat; hem  de procurar que el lèxic tradicional valencià siga normatiu i, per tant, hem d'aconseguir que l'arrepleguen els diccionaris normatius. La immensa majoria de les nostres paraules i locucions tradicionals són normativitzables i normalitzables i, per tant, poden i deuen formar part de la llengua culta. Si no usem en la llengua culta el nostre lèxic tradicional valencià perquè no l'arrepleguen els diccionaris normatius i, de retruc, els dits diccionaris no el recullen perquè els valencians no l'usem mai en els registres formals, ens trobem atrapats en un cercle viciós que, si no ens decidim d'una vegada a trencar-lo, ens farà perdre irremissiblement un tresor meravellós que ens hem transmés de generació en generació des de fa un grapat de segles.
Podríem preguntar-nos: «¿I no cabria la possibilitat que, d'ací a uns quants anys, els valencians parlàrem una llengua col·loquial en la qual les paraules i locucions tradicionals hagueren estat substituïdes per unes altres equivalents apreses en l'escola i en els mitjans de comunicació?» Jo, sincerament, crec que això no passarà mai perquè les circumstàncies sociològiques – i, fins i tot, m'atreviria a afegir psicològiques – no són favorables a eixa substitució. L'única substitució lingüística que està disposada a dur a terme la societat valenciana és la del valencià tradicional pel castellà, però no la del valencià viu que es parla en els carrers i les places dels nostres pobles i ciutats per un valencià llibresc amb un lèxic que ens és alié. Avui en dia no queda cap valencianoparlant unilingüe. Aproximadament la meitat dels valencians parlem valencià, però tots els valencianoparlants parlem també castellà, tots som bilingües. Amb un bilingüisme més o menys diglòssic, però bilingües. L'altra meitat de valencians són monolingües en castellà i, majoritàriament, entenen el valencià, però no el parlen mai, encara que alguns serien capaços de fer-ho amb més o menys fluïdesa. Qualsevol valencià pot parlar en castellà amb un altre valencià i sentir-se còmode. Si un xiquet vol parlar en valencià amb altres persones valencianoparlants i vol, per exemple, referir-se a l'anella d'una cadena, hauria d'usar, lògicament, la paraula esclavó que és la que els valencians emprem des de temps immemorials per a denominar l'objecte citat i que qualsevol pot entendre. Si al xiquet no li han ensenyat en l'escola eixa paraula valenciana i li han explicat que l'objecte en qüestió s'anomena baula, emprarà el vocable que li han ensenyat, i la conseqüència serà que no l'entendran o se li burlaran. Aleshores el xiquet es posarà a la defensiva utilitzant el mot eslabó que és, simplement, la valencianització de la paraula castellana equivalent. Si el mateix problema se li presenta amb un bon grapat de vocables alhora, el xiquet se'n passarà al castellà i així es sentirà segur, ja que tots l'entendran i no se li burlarà ningú. Per voler-li ensenyar un valencià culte massa llibresc i excessivament allunyat de la llengua del carrer, hem perdut un valencianoparlant. I, per eixe camí, en perdem a grapats cada dia. Podem estar ben segurs que, si no som capaços d'aconseguir que la llengua normativa incorpore el nostre lèxic tradicional, els valencians del futur, per desgràcia nostra, parlaran tots en castellà i s'haurà perdut per a sempre allò que més ens caracteritza com a poble diferenciat: la llengua pròpia. Si els valencians no encarem de manera enèrgica i decidida el problema de la degeneració de la nostra llengua, si no aturem la degradació fonètica galopant que ens envaïx, si no parem l'empobriment sintàctic que augmenta dia a dia i si continuem perdent el nostre lèxic tradicional i substituint-lo per vocables que ens són aliens, la nostra llengua, que ha arribat quasi intacta al segle xxi, no arribarà de cap manera al segle xxii, podem estar ben segurs.
 
3)
 
Publicat en el llibre COMPENDI DE NORMES D'ESTIL (3a edició) de Ramon Sangles (Editat per Llengua Nacional, Barcelona, 2009, pàg. 156)
 
Fer temps
 
Ramon Sangles i Moles
 

Sap greu veure com l'expressió ‘portar (o dur) + temps', còpia del castellà ‘llevar + tiempo', s'ha infiltrat en la nostra llengua, tenint com tenim la nostra genuïna locució ‘fer + expressió temporal + que', equivalent a ‘haver transcorregut (tant de temps) des d'alguna cosa': Fa quatre anys que està malalt.

Una mostra del que mai no hem de fer (però que hem vist escrit), seria:

•    *Són vuit anys que porto en el club.

•    *Quan va arribar ja portava tres hores esperant-la.

•    *En Joan porta sis anys vivint a Barcelona.

•    *Ja porto vuit anys de casat.

Totes aquetes frases, de total estructura castellana, en català les hem de formular amb el verb fer, així:

•    Fa vuit anys que sóc del club.

•    Quan va arribar ja feia tres hores que l'esperava.

•    En Joan fa sis anys que viu a Barcelona.

•    Fa vint-i-sis anys que sóc casat.

 

4)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari AVUI dijous 5 de maig del 2011
 
Motacions
 
Xinguen?

per Màrius Serra
 
Xingar no surt al DIEC. Aquí pitgem, cardem, catxem, fotem o follem, però no xinguem. Xingar és en portuguès i chingar en espanyol. El crit d'afirmació nacional mexicana fa: "¡Viva México, hijos de la Chingada!" Octavio Paz escriu a El laberinto de la soledad sobre les ambigües figures maternals dels mexicans ("que madre no hay más que una y a tí te encontré en la calle"). La Xingada és la mare que ha patit l'acció corrosiva i infamant del colonitzador. La primera violada, la mare del primer mestís. Darío Rubio, a la seva Anarquía del lenguaje en la América Española li assigna un origen nahuatl, de xinaxtli (aiguamel fermentat). Joan Coromines, en canvi, escriu: "mot brutal, comú amb el castellà chingar, molt arrelat a tot Amèrica, i amb molts derivats, mot gitano i caló, probablement del zingàric cingarar (barallar-se), compost de cinar (tallar) i kerár (fer), tots dos d'origen índic; a penes cal indicar que l'etimologia xeringar d'Alcover-Moll és impossible". Ara que Sarkoszy i Berlusconi s'estan confabulant per carregar-se aquest embrió d'Europa que era l'Espai Schengen, potser hauríem d'acceptar el verb xengar. Jo et xengo, tu em xengues, ells ens Schengen.

5)

 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 182)
 

Un mot que ens ve de la prehistòria: suro

 

Antoni Llull Martí

 

 

La nostra llengua es va formar, en el transcurs de segles, sobre el llatí vulgar que introduïren els romans en els territoris que amb el temps es coneixerien per Catalunya, però la llengua que es desenvolupà a partir de la llengua imperial conservà restes de la llengua, o de les llengües preexistents en el país, llengües no escrites que s'extingiren deixant només com a testimonis de la seva existència uns quants mots i noms de lloc (i de persona), més o menys transformats. El llatí, base del nostre lèxic general, i el grec, base del nostre lèxic científic i tècnic, tampoc no nasqueren per generació espontània, sinó que es formaren sobre altres llengües més antigues que també acabaren per desaparèixer, deixant només algunes mostres de paraules en la llengua que havia estat causa de la seva extinció.

 
El llatí i el grec, i quasi totes les llengües europees, es formaren sobre llengües més antigues pertanyents a un gran grup de llengües amb característiques similars anomenat indoeuropeu perquè fa més de cinc mil anys es va estendre per l'Índia i altres països asiàtics i per quasi tota Europa, i la pressió d'aquestes llengües fou tan forta que acabaren amb quasi totes les que parlaven la majoria dels habitants del continent eurasiàtic. Només sobrevisqueren l'èuscar a la península Ibèrica i algunes altres, molt poques, a altres llocs del continent.
 
Una paraula molt corrent que ens ha arribat a través del llatí, però que segons els experts no és llatina, ni tan sols indoeuropea, és suro. En llatí l'escorça de l'alzina surera és anomenat suber, i no se sap de quina llengua anterior al llatí l'agafaren els romans. Aquest mot ha produït formes en diverses llengües romàniques, com en la nostra, suro, en la italiana, súghero, en la sarda súaru i suru, en l'occitana, suve i siure, i en la portuguesa, en la qual es troben molts de noms pel suro i per l'alzina surera, moltes vegades el mateix, com sobreiro, sovereiro, sobro, sóvero i sovro, i possiblement encara d'altres. A un bosc de surers o alzines sureres en català se li diu una sureda, en italià, sughereto, i en portuguès sobreira, soveral i sobral. Sureda, Sobreira i Sobral són llinatges prou corrents, però no en conec cap que representi el seu equivalent castellà alcornocal, si bé es troba com a cognom, no gaire corrent, Corcho. Seguirem parlant-ne la setmana que ve, si Déu ho vol.
 
6)
 
Publicat en el llibre EN PERILL D'EXTINCIÓ (100 paraules catalanes per salvar) de Pau Vidal (Editorial Empúries, Barcelona, 2005, pàg. 16)
 
 
Apedaçar
Pau Vidal
 
 
“Oh pare déu, / que alimenteu / tots els ocells que hi ha en el món, / beneïu aquesta taula / i a tots nosaltres també” cantàvem els minyons escoltes abans dels àpats, i després d'aquest pare benefactor que ens peixava encara en teníem dos més: el pare carbasser, que era el juganer per excel·lència, i el pare pedaços, una mena de patriarca que posava pau quan hi havia raons. La figura d'aquesta mena de drapaire taumaturg explica molt bé el significat del terme pedaç, i conseqüentment també el probable perquè del fet que hagi caigut en desús: en català designa exclusivament el trosset de roba que es fa servir per tapar un forat o un set, però la proximitat amb el pedazo castellà, d'ús molt més universal (ja que pot ser un tros o un fragment de moltes coses), li ha penjat la llufa de barbarisme que el pobre pedaç, ja humil de mena, arrossega amb esparracada resignació. Entre això, i que els preus de Zara surten més a compte que pagar una hora de didal, als patis de les escoles ja no hi corren nens amb les calces apedaçades o el jersei amb colzeres d'un pam.
 
«Però va tornar aquell mateix dijous a l'hora que espetegava el sol a la plaça i sortíem a aprofitar la bonança amb els llençols per apedaçar o a fer mitja. Era un picarol. Uns instants que deixàvem que digués i les mans de tia, de la Delina, de la jove de cal Melis i les meves, quietes. Jo només tenia por que se sentís el bategar del meu cor més fort que les rialles, i que les galtes em traïssin» (Maria Barbal, Pedra de tartera, 1985)
 
 
7)
La parla de l'Urgell
 
Pere Ortís
 

Vocabulari

En aquest apartat recollim les paraules que semblen més pròpies de l'Urgell, no únicament pel seu origen, sinó també per la seva estructura i per la manera de ser pronunciades. En donarem la versió urgellenca, exposarem un exemple de la seva pràctica i donarem el conjunt de sinònims que puguin eixamplar més el seu significat, per a enriquiment del lector.

 

O 

 

Ollà! Perquè l'animal giri a la dreta. Ollà, que no ho saps de sempre!

Oratge. Ambient fi i caldejadet. Fa un bon oratge.

Orc. Carallot. T'ho han de dir cent vegades, tros d'orc!

Orellut. Ruc, beneit, ximple. T'ho empasses tot, tu, orellut.  

Orxegar. Vomitar, perbocar. Es va afartar tant, que va haver d'orxegar.

 

 

8)
 
Publicació del Repertori biobibliogràfic de la literatura popular catalana: el cicle romàntic , editat per la Carme Oriol i Emili Samper
 
 
Carme Oriol i Emili Samper, del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, són els editors del Repertori biobibliogràfic de la literatura popular catalana: el cicle romàntic, un llibre electrònic de Publicacions URV editat dins la col·lecció “Biblioteca Digital”.

És una obra col·lectiva i interuniversitària fruit de la recerca realitzada pels investigadors: Joan Armangué, de l'Arxiu de Tradicions de l'Alguer; Jaume Guiscafrè i Caterina Valriu, de la Universitat de les Illes Balears, i Carme Oriol, Josep Maria Pujol, Mònica Sales, Emili Samper i Magí Sunyer, del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili. El Repertori pretén fer accessible als investigadors la informació bibliogràfica i de contingut referida als estudis i les col·leccions de literatura popular i folklore de l'àmbit català, així com els treballs biogràfics i crítics dedicats als seus autors i a les institucions més actives d'aquest període.

La investigació s'ha dut a terme en el marc del projecte de R+D “Repertori Biobibliogràfic de la Literatura Popular Catalana: el cicle romàntic (1778-1893)” finançat pel Ministeri d'Educació i Ciència entre els anys 2006 i 2009 i coordinat des de la Universitat Rovira i Virgili. El projecte ha permès localitzar i inventariar una important quantitat de dades referides a les obres de la literatura popular catalana, als seus autors i recol·lectors, i a les institucions més representatives que hi van intervenir dins de l'anomenat període romàntic. Les característiques i, sobretot, l'extensió del Repertori, han fet decidir els autors per una edició electrònica.

Biblioteca Digital, 5, 1a ed.
ISBN 978-84-694-0458-4

Descàrrega del llibre electrònic:
http://www.urv.cat/universitat/unitats_administratives/publicacions/cataleg/view.php?ID=157
Comprar el llibre en paper (sota demanda):
http://www.lulu.com/product/tapa-blanda/repertori-biobibliogr%C3%A0fic-de-la-literatura-popular-catalana-el-cicle-rom%C3%A0ntic/15155231

 
9)
 
Publicat a

El que puc dir de la mort de Jordi Barre

Joan-Lluís Lluís
 

El ministre de Cultura francès va publicar un comunicat per lamentar la mort de Jordi Barre. És la primera i, molt probablement, l'última vegada que un ministre francès fa veure que li sap greu que hagi mort un creador d'expressió catalana de la Catalunya Nord. La Prefectura de Perpinyà deu haver fet bé la seva feina, enviant al ministeri una nota indicant que Jordi Barre era més que un cantant en llengua regional, que era la personalitat més popular de la Catalunya Nord i que la seva desaparició, a noranta anys, seria un sotrac per a tota la societat. I, de fet, al seu funeral a la catedral de Perpinyà hi va assistir la quasi totalitat de la classe política nord-catalana. Se'm permetrà de no evocar aquí les qualitats humanes indiscutibles de Jordi Barre, ni la constància de la seva defensa de la llengua catalana, ni la bellesa d'algunes de les seves cançons, i de centrar-me en allò que representava, a desgrat seu, per a una bona part de la classe política que assistia a les seves exèquies. Per a ells, Jordi Barre era la coartada perfecta a la pròpia inacció.

Nascut el 1920, famós a Catalunya Nord durant els anys cinquanta per la seva orquestra de ball amb la qual interpretava els grans èxits francesos, Georges Barre va esdevenir Jordi Barre el 1963 i, des d'aquell any i del seu primer disc en català, mai més no va cantar en francès. En el món de la cançó de protesta dels anys seixanta, Barre era una personalitat atípica per la seva moderació, que va posar al servei d'un poble per cantar-ne les virtuts i, sobretot, per imaginar-lo més fort del que era, al punt que els seus seguidors van creure'l i, de tant creure'l, van guanyar una mica de força. Jordi Barre cantava com d'altres parlen: perquè no podia concebre altrament les relacions humanes; i cantava arreu, i molt sovint de franc, i mentre cantava semblava a molts que no era necessari fer res per la llengua catalana. Estimar Jordi Barre era molt fàcil, perquè era una persona que respirava la bondat; escoltar les seves cançons no era gaire complicat perquè les interpretava a la vegada amb fervor i amb gran professionalisme; fer cas del missatge de les seves cançons que parlaven de la llengua era francament més complicat, ja que podia implicar haver d'actuar. No hi ha dubte que aviat a gairebé cada municipi de Catalunya Nord hi haurà una rue Jordi Barre; en certs casos fins i tot serà un carrer Jordi Barre. A part d'això, però, continuarà prevalent la inèrcia. Una de les cançons que més sovint cantava Barre deia, amb lletra de Joan Cayrol: «Tant com me quedarà un alè de vida, / tant com me quedarà una gota de sang, / jo te cantaré, dolça terra ferida, / jo te cantaré, malaguanyat país meu». I va complir aquesta promesa feta a un públic que, commogut per les seves lletres, poc sovint ha semblat capaç d'extreure'n conclusions pràctiques.

Les mentalitats, pel que fa la llengua catalana, han evolucionat bastant, i en sentit positiu, a la Catalunya Nord. Gairebé ja no queda anticatalanisme, fora d'alguns reductes jacobins. Ara bé, la bona voluntat que, de manera general, es percep avui, és una bona voluntat condicionada per una enorme passivitat. Les enquestes demostren que la majoria de la població desitja que hi hagi més presència del català arreu, però gairebé ningú no protesta per la seva absència. L'agressivitat ha anat deixant lloc a una mena de fatalisme: «Si la llengua mor, deu ser que ha de morir», diuen alguns. I afegeixen: «Però la llengua no morirà tant com en Jordi Barre serà viu». Justament...

 
10)
 
Article publicat en el blog Malgrat la boira dilluns 18 d'abril del 2011
 
Per què l'anomeno “espanyol” i no pas “castellà”
 
Moltes vegades m'han demanat perquè empro el mot espanyol i no castellà per referir-me a la llengua. Intentaré explicar-ho.
 
Històricament, la denominació espanyol és fruit d'una apropiació indeguda del concepte d'Espanya. Seguint la lògica dels estats-nació, cada nació havia de tenir una llengua i, per tant, la llengua de l'estat, és a dir, el castellà, va esdevenir espanyol, relegant les altres a meres parles regionals. Ja que ens hem posat a denunciar apropiacions indegudes, el mot Espanya també n'és una. Hispania comprenia tota la Península Ibèrica i durant l'edat mitjana les referències a Espanya continuaven sent de caire geogràfic, no pas polític. Adoptar el nom Espanya per a una estructura política, ignorant sense vergonya els portuguesos, els andorrans i, oh sí, els gibraltarencs, no va ser precisament una mostra de respecte envers els veïns, els quals sempre havien estat inclosos en aquesta denominació. Per tant, davant de tanta apropiació, semblaria lògic que els catalans, que ens ha tocat el rebre amb l'assumpte, optéssim per anomenar-la castellà, evidenciant que és la llengua de Castella, però no pas la dels Països Catalans.
 
Ara bé, vull fer-hi un matís. Com es coneix la llengua arreu? Fixem-nos-hi: els anglesos en diuen spanish, els francesos, espagnol, els italians, spagnolo, i alguns espanyols i molts catalans... castellano o castellà! I per què? Doncs perquè, després de la repressió franquista, el catalanisme regionalista, de bracet de cert progressisme espanyol, va voler que es reconegués que a l'estat espanyol s'hi parlaven diverses llengües, totes elles espanyoles, de manera que no tenia sentit que només una s'anomenés espanyol. “Las lenguas españolas son el castellano, el catalán, el gallego y el vasco”, van dir. Per tant, si anomenem castellà a l'espanyol, estem acceptant aquesta visió de la realitat en clau espanyola, acatant la idea que el català és també una llengua espanyola i que Catalunya és una part d'Espanya. Si, per contra, no tenim cap interès a ser espanyols i pensem que els Països Catalans són la nostra nació, tant ens fa com li diguin a la seva llengua. Millor que fem com tota la resta, anomenem-la espanyol, i llestos. Espanyol, la llengua d'Espanya. I és que ja els la regalem, Espanya! Nosaltres prou feina tenim amb els Països Catalans! I que no ens provoquin o bé farem el ridícul com ells amb el català i el valencià i començarem a dir que el castellà i l'espanyol són llengües diferents!
 
David Vila i Ros
 
 
11)
 
Publicat en el llibre COMUNICAR-SE, TOT UN ART de Ramon Sangles (Edicions SPD, Barcelona, 2010, pàg. 48)
 

Si ets intel·ligent, escoltes a fons

Ramon Sangles i Moles

Em va agradar veure la italiana Federica Pellegrini, campiona del món de natació 2009, en un programa on era entrevistada. M'admirava i sorprenia la concentració amb què escoltava l'entrevistador, com fent un buit total dels seus èxits. Després, responia a cada pregunta d'una manera molt concreta, senzilla, sintètica; sense ombra de tecnicismes o de voler-se donar importància deixava anar unes respostes que per la forma i el contingut eren una meravella. Jo mateix em deia: aquesta persona s'ha entrenat a fons i ha seguit una disciplina rigorosa.

 

De fet, quan hom fa bé el seu ofici i acompleix els seus compromisos, és a dir, quan hom és treballador, honrat, tenaç, eficient... t'adones que aquest tal és també intel·ligent i que hi pots parlar d'infinitat de temes, amb seriositat i amb el plaer d'anar descobrint nous colors en un univers ple de persones agradables.

 

Sí, amb les persones intel·ligents hi pots parlar de tot i hi gaudeixes de veres; un hom s'adona que, a elles, els fets de la vida no els rellisquen, que res no els passa desapercebut, que saben donar la importància justa a cada cosa. A més, les persones intel·ligents solen ser també molt atractives físicament, i, si n'hi ha que no ho són tant, la mateixa bellesa interior els dóna un encant i una fascinació especial. Aquestes persones es caracteritza per ser obertes, expressives, moderades, rialleres, elegants...

 

No hi ha dubte que les persones intel·ligents encomanen, no les ganes de voler ser com elles, sinó el desig de ser competents en tot allò que és incumbència nostra i ens conviden a fer bé els nostres deures. Aquestes persones són apòstols dels nostres temps.

 
12)

Comunicació presencial: mans i braços

 

Joan Tudela

 

En la comunicació presencial, la gesticulació és el camp propi de les nostres mans i els nostres braços. Quan gesticulem, ho fem amb els dits, ho fem amb les mans i ho fem amb els braços. Cada cultura  té costums determinats, pel que fa a la gesticulació. És conegut que, per exemple, els italians del sud gesticulen més que els suecs. La força de la gesticulació en la comunicació presencial és notable. Tenim un ventall molt ric de possibilitats, en aquest aspecte (per exemple, enumerar una explicació alhora amb la veu i amb els dits d'una mà). Hi ha, però, una cosa que hem de tenir present i és que, mentre parlem, hem de deixar anar els dits, les mans i els braços i harmonitzar-los amb allò que diem, però sense pensar-hi, perquè, si hi pensem, aleshores trontolla tota la comunicació. La gesticulació ha de ser l'adequada a cada interlocutor i a cada situació comunicativa. Per tant, en principi no hi ha res prohibit (podem posar les mans a la butxaca, per exemple, en una situació informal). Així i tot, sí que hem de dir que la immobilitat completa i permanent de mans i braços és un defecte comunicatiu.

 

Del llibre Llengua i comunicació.

joantudela@periodistes.org

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net 
 
Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí, comuniqueu-ho enviat un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net