InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 480 (dijous 21/04/2011) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
1) Salvador Vendrell - Biografies parcials 2
 
2) IV concurs de teatre breu Vila de Mutxamel
 
 
 
 
 
7) Ja es pot llegir el número 58 de la revista Paper de vidre
 
 
9) Notícies de Valencianisme.com
 
10) Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
 
 
1)
 
Publicat en el diari Levante-EMV dilluns 11 d'abril del 2011
 

 

Biografies parcials 2
Salvador Vendrell
 
Després de llegir Biografies parcials 2 (Afers) de Xavier Serra que porta com a subtítol Nascuts després de la guerra, la primera impressió que tinc és que em trobe  davant d'una manera molt efectiva i personal d'encarar el gènere de la biografia, del retrat. Evidentment que té antecedents, però no hem de buscar-los en la literatura memorialística i enyoradissa  tan de moda ara, ni en el gènere de l'entrevista llarga a personatges d'una certa rellevància que conreen alguns dels mostres escriptors. Per trobar els seus referents  hem d'anar   una mica més lluny, cal escorcollar entre les pàgines dels Homenots  de Josep Pla, però també en les excel·lents Memòries de Josep Maria de Sagarra o en Tots els camins duen a Roma de Gaziel. Sí, Serra coneix detalladament aquesta literatura i es nota en els seus escrits. La seua manera d'escriure, el seu estil, però, no beu únicament d'ells. També hi podem trobar, entre altres, la influència de Joan Fuster en la manera de raonar, d'adjectivar... Tot plegat conforma un estil molt propi i personal. En les biografies de Serra hi ha una única veu que conta la història i és la de l'autor que s'expressa amb el seu estil i que l'imposa als seus personatges fent literatura. I, així, a través de la literatura, coneixem els personatges biografiats que en aquest cas són: Doro  Balaguer, Josep Antoni Comes, Pere Maria Orts, Josep Iborra, Germà Colón i Vicent Rosselló. Amb ells obtenim informació de primera mà d'aspectes fonamentals de la nostra història, de la guerra, de la postguerra i de la transició a casa nostra. A través dels retrats anem trobant peces d'un trencaclosques: la visió dels vençuts, la de la resistència, l'escepticisme dels que en un primer moment apostaren pels guanyadors i acabaren distanciant-se'n, l'ensenyament durant la guerra i la postguerra, la concepció de l'art, el paper que jugaren durant la transició tant  el partit comunista com l'església oficial i no oficial... Assistim també a  la transformació d'un paisatge amb oliveres, garrofers, ametlers, figues i raïm convertit en un amuntegament de ciment despersonalitzat per una l'explotació turística salvatge... Unint totes les peces  reconstruïm el nostre microcosmos més immediat.
 

 
2)
IV concurs de teatre breu Vila de Mutxamel
 
L'AJUNTAMENT DE MUTXAMEL, DINS DE LES SEUES ACTIVITATS CULTURALS, SOCIALS I DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ, CONVOCA EL IV CERTAMEN DE TEATRE BREU
 
BASES
 
1a) Obra
 
· L'obra tindrà una extensió d'entre 18 i 25 pàgines. Escrita a ordinador, en font Arial, en cos 11 i amb un interlineat d'1,5 espais. Qui concursa es compromet a lliurar el treball en suport informàtic quan se li demane.
· El tema és lliure.
· Només es podrà presentar una obra per autor, obra que haurà de ser original, inèdita, no premiada ni pendent de resolució en cap altre concurs. Les obres presentades han d'estar escrites en valencià. No estaran signades ni presentaran cap signe que identifique l'autor. Portaran en coberta el títol i un lema. Aquest es reproduirà en un sobre tancat que haurà de presentar-se amb l'obra. El sobre ha
d'incloure a l'interior la documentació següent: a) Fotocòpia del DNI, domicili actual, telèfon i adreça de correu electrònic, b) Declaració responsable de qui participa que es troba al corrent de les seues obligacions fiscals i tributàries amb l'Ajuntament de Mutxamel o altres administracions públiques i amb la Seguretat social, i c) Declaració de qui participa que opta al premi amb una obra original i inèdita.
 
2a) Premi
 
· El Premi està dotat amb 1.000 euros, i l'estrena de l'obra ha de ser dins de la programació de la Casa de la cultura de Mutxamel.
· L'autor de l'obra premiada cedeix a l'Ajuntament de Mutxamel els drets inherents a la divulgació i publicació de l'obra i, en general, els seus drets d'explotació, per un termini de 20 anys, que es formalitzarà per escrit, simultàniament al lliurament del premi, l'import del qual equival a la remuneració a tant alçat, a favor de l'autor, en contraprestació als drets de divulgació, publicació, representació i explotació cedits.
 
3a) Termini, lloc de lliurament i publicitat de les bases
 
· Les obres s'enviaran per quintuplicat a l'Ajuntament de Mutxamel, Oficina de normalització lingüística, C/ Mare de Déu del Pilar. 62-64. 03110 Mutxamel (l'Alacantí).
· El termini de presentació de les obres serà des del dia hàbil següent al de la publicació de la convocatòria i les bases en el BOP i finalitzarà el 23 de setembre de 2011.
· La publicitat de les bases, a més de al BOP, es farà en la pàgina web de l'ajuntament i en tots aquells mitjans que siguen pertinents.
· El premi serà lliurat la Nit de la cultura de Mutxamel, que se celebrarà el mes de desembre de 2011.
 
4a) Jurat
 
· Nomenat per l'alcaldessa de Mutxamel, la composició del jurat serà la següent:
PRESIDENTA:
La Sra. Alcaldessa – Presidenta de l'ajuntament de Mutxamel.
VOCALS:
Regidor delegat de Normalització lingüística.
Un regidor del grup municipal de l'oposició.
4 persones vinculades al teatre: actor, autor, crític, director.
SECRETARI:
El Tècnic de normalització lingüística de l'ajuntament de Mutxamel, amb veu però sense vot.
· Els membres del Jurat que formen part de la corporació municipal podran delegar personalment i per escrit en altres membres d'aquesta entitat.
· El concurs podrà considerar-se desert, i la decisió del jurat serà inapel·lable.
· El jurat quedarà facultat per a resoldre els dubtes que es presenten, i prendre els acords necessaris per al bon ordre del concurs, en tot allò referent a aquestes bases. Tindrà en compte en la resolució les possibilitats de muntatge de l'obra.
· Si es comprovara que l'autor premiat incomplira alguna d'aquestes bases, podrà ser desqualificat i fins i tot procedir a la repetició de la votació si fóra necessari.
 
5a) Final.
· Les obres no premiades podran retirar-se durant els tres mesos següents a la publicació de la resolució.
· Els participants, pel fet de ser-ho, s'obliguen a acceptar aquestes bases
 
3)

Publicat en el diari ARA dimarts 5 d'abril del 2011

La millor prova que menys era ben mort a Catalunya i les Balears quan l'ideal depuratiu fabrià el va ressuscitar per al català literari és la famosa dita "Com més anem, menos valem" (en versió balear, "Com més anem, manco valem"). Corregint-la amb el monosil·làbic menys, la mètrica del dístic que da desfeta. Sembla que les formes menos, al menos i almenos es remunten al segle XVI i ja tenien, per tant, un fort arrelament quan Fabra les va arrencar.

I com sol passar sovint: l'hipercorrecte arcaisme menys ha donat patent de cors a girs calcats del castellà que van amb ell. Ho són menys mal i és el de menys, que, en col·loquial, han de ser (encara) sort i això rai. També ho és ni molt menys , que hauria de ser ni de molt o ni de bon tros, però està tan introduït que fins i tot els parlants sensibles ja el senten català. De fet, ni tan sols hi senten un gir idiomàtic, els sembla la suma de ni, més i menys . Però, si fos així, què voldria dir ni molt més ?

I mentre a ni molt menys se li barra el pas, a menys que ("Ho farem a menys que plo gui"), que molts percebem com un clar castellanisme, és normatiu des de l'any 2007. I això que, igual que el no admès calc a no ser que , ja ens havíem acostumat a canviar-lo per llevat que, tret que, si no és que. Us he de confessar que jo el continuo corregint. En aquest cas, i sense que serveixi de precedent, tinc la màniga més estreta que l'IEC.

 
4)
 
Publicat en el diari ARA dimecres 6 d'abril del 2011

"No serà tant!", diu el rabadà de la nadala quan li expliquen que un àngel ho anava anunciant. Si hagués parlat catanyol, hauria dit "Ja serà menys!", però el català tendeix a una retòrica de lítote: a afirmar negant el contrari. Ens és més fàcil dir "no tan bo" que "més dolent". I al voltant de la taula familar se sent més "No me'n posis tant" que no pas "Posa-me'n menys". Les arrels d'aquests hàbits en el nostre proverbial pactisme i les seves con seqüències quan negociem amb una cultura més assertiva les deixo per al lector.

Que menys sigui un arcaisme i la forma viva i popular sigui menos , també afavoreix no tan(t). El menys sona postís i es pot prestar a confusió; el menos ja porta l'estigma de la incorrecció; el no tan(t) és discret i natural. Potser per això o perquè és l'ús genuí, tendim a comparar dient "Jo no sóc tan alt com ell", "Ara no plou tant com abans", "No n'he vist tants com ahir". En tots aquesta casos menys fa que la frase no tingui un dring tan català.

La lítote també afecta algunes expressions temporals. "Fa menys d'una setmana..." tendeix a ser "No fa ni una setmana..." Però això no ens hauria de portar a l'extrem d'evitar sempre menys . L'expressió ni més ni menys, per exemple, és correcta. Algun cop podem dir si fa no fa . Però no l'hauríem de confondre mai amb nogensmenys : "Ho diu no gensmenys que Fabra" hauria fet posar els pèls de punta al mateix Pompeu.

5)

Publicat a EL PUNT dilluns 18 d'abril del 2011

 
 
L'entitat apunta que l'executiu de Camps duplica el contingut del primer múltiplex
ACPV retrau el regidor de València, Alfonso Novo, els seus “insults”
 
Acció Cultural del País Valencià (ACPV), organitzadora de la manifestació que dissabte va reunir desenes de milers de persones a València a favor de les emissions de TV3, ha criticat la portaveu del govern valencià, Paula Sánchez de León, que ahir va censurar la marxa.

L'entitat ha recordat, a més, que no cal un tercer múltiplex –com demana l'executiu de Francisco Camps– per veure els canals púbics catalans al País Valencià. “La solució és tan simple com permetre l'emissió dels quatre canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que ja emetia ACPV pel segon múltiplex que té adjudicat la Generalitat Valenciana i que, fins el passat 17 de febrer, continuava lliure: des d'eixe dia, per cert, tan sols duplica el que emet el primer múltiplex, precisament per intentar tapar el fet que, objectivament, està lliure i disponible”, assenyala l'associació en una nota.

Igualment, ACPV ha respost el regidor de l'Ajuntament de València, Alfonso Novo, que va referir-se a la manifestació com un “espectacle vergonyós i ofensiu” que representava un insult per als valencians”. “Amb els seus insults, l'únic que fa el senyor Novo és autodesqualificar-se i expressar el caràcter antidemocràtic de qui no és capaç de mostrar respecte davant els ciutadans que exerceixen el seu dret a la lliure expressió i manifestació”, indica l'entitat.

 
6)
 
Publicat a
http://www.elpunt.cat/noticia/article/13-comunicacio/20-comunicacio/399124-queestio-de-multiplex.html

Qüestió de múltiplex

La multitudinària manifestació per TV3 a València reobri el debat sobre la viabilitat tècnica de la reciprocitat d'emissions entre Catalunya i el País Valencià

La multitudinària manifestació que va reunir desenes de milers de persones a València dissabte a favor de les emissions de TV3 ha generat reaccions encontrades i un debat sobre les condicions tècniques en què seria possible la tornada del senyal.

Bàsicament, els termes de la controvèrsia són aquests: el PP sosté que no es nega a un acord de reciprocitat que permeta la recepció de TV3 al País Valencià i la de Canal 9 a Catalunya, però reclama la concessió d'un tercer múltiplex al govern espanyol per donar cabuda al senyal en l'espectre; per la seua banda, l'executiu de Zapatero i Acció Cultural del País Valencià (ACPV) –que va ser multada durament per portar les emissions– defenen, encara que per diferents motius, que no cal una ampliació de l'espai radioelèctric per fer possible la reciprocitat.

Ahir mateix, va transcendir el contingut d'una resposta del govern espanyol a una pregunta d'una diputada valenciana del PP al Congrés, Teresa García Sena, que plantejava la necessitat d'un nou múltiplex per al País Valencià. L'executiu hi apunta que el domini públic radioelèctric és “un recurs escàs” i que considera innecessària la cessió d'un nou paquet de canals.

García Sena va recordar al ministre d'Indústria, Miguel Sebastián, que el seu antecessor, Joan Clos, va prometre a la Generalitat Valenciana un tercer múltiplex, per tal d'“equiparar” el País Valencià amb Catalunya, que en disposa de tres. “El govern valencià està disposat a signar un conveni de reciprocitat amb les comunitats veïnes”, va declarar la diputada del PP. “És el govern espanyol el que ha de complir per frenar la situació de malestar existent”, hi va afegir.

Per la seua banda, ACPV assenyala en un comunicat que l'absència de reciprocitat és responsabilitat exclusiva de l'executiu de Francisco Camps: “La solució és tan simple com permetre l'emissió dels quatre canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que ja emetia ACPV pel segon múltiplex que té adjudicat la Generalitat Valenciana i que, fins el passat 17 de febrer, continuava lliure”. “Des d'eixe dia, per cert, tan sols es duplica el que emet el primer múltiplex, precisament per intentar tapar el fet que, objectivament, està lliure i disponible”, concreta l'entitat.

Insults als manifestants

ACPV també va respondre ahir als diversos dirigents del PP que van criticar la manifestació de dissabte. Entre ells, Alfonso Novo, regidor de l'Ajuntament de València, que va dir que la marxa va ser un “espectacle vergonyós i ofensiu per als valencians”. “Són un exemple més de la creixent erosió dels drets democràtics que està patint el País Valencià”, va contestar l'entitat d'Eliseu Climent.

7)
 
Ja es pot llegir el número 58 de la revista Paper de vidre, que conté set textos sobre Oplepo de Màrius Serra i una entrevista amb l'escriptor Joan-Lluís Lluís
 
Ja es pot llegir el número 58 de la revista digital de cultura Paper de vidre, que celebra el novè aniversari. El responsable de l'edició, Guillem Miralles assenyalat que 'per primera vegada publicarem els textos que Màrius Serra ha escrit en català per a les publicacions de l'OPLEPO (Opificio di Letteratura Potenziale) italià, del qual és l'únic membre estranger. D'aquests textos, n'hi ha que únicament es troben als butlletins interns de l'Oplepo i n'hi ha que han sortit publicats en alguns llibres col·lectius o referencials (de Zanichelli) sobre el fenomen de l'Oplepo. Però mai, fins ara, no havien aparegut en cap mitjà català. Són set textos escrits entre el 1997 i el 2011'.
 
'Aquest Paper de vidre, continua Miralles, és un número molt especial: conjuntament amb en Màrius Serra, hem ideat una trava més o menys inèdita (una 'contrainte', per dir-ho en terminologia oulipiana) i hem proposat a uns quants autors de seguir-la. Consisteix a rescriure un fragment (de longitud lliure) d'una obra literària que els fascini especialment pels components verbals (o verbívors); és a dir, per l'ús lúdic del llenguatge. La rescriptura del fragment seleccionat compleix una doble condició: no conté cap V ni cap B, que són els dos límits del VerB i les dues lletres emblemàtiques del país de VerBàlia.'
 
Al pròleg, el lingüista Rudolf Ortega, autor de 'Tinc un dubte', subverteix la trava proposada i escriu un text únicament amb paraules que contenen la B o la V. I fem l'entrevista a tot un especialista en traves, l'escriptor nord-català Joan-Lluís Lluís, autor de 'Xocolata desfeta. Exercicis d'espill; una entrevista, que ni a les preguntes, ni a les respostes, no hi apareix tampoc cap B ni V.
 
Col·laboren en aquest número, seguint la trava proposada: Eduard Ribera, Lourdes Garcia, Joan Todó, Josep M. Fonalleras, Josep M. Pinto, Biel Barnils, Ester Xargay, Víctor Sunyol, El llibreter, Enric Gomà, Eugenio Tisselli, Magí Camps, Jaume Subirana, Jordi Fortuny, Pere Ruiz, Jesús Lladó, Lluc Seguí, Pau Vidal i Ricard Ripoll. La coberta és obra del poeta visual Sergi Quiñonero.
 
8)
 
Parada de llibres de l'IEC per Sant Jordi

El pròxim 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, l'IEC muntarà una parada de llibres a la Rambla, davant del Palau de la Virreina. Es podran comprar les novetats editorials de l'Institut, com Els elements, els últims números de la col·lecció «Clàssics de la Ciència», Els Estudis Universitaris Catalans (1903-1985), o bé altres obres més clàssiques com és el cas del Diccionari de la llengua catalana.

Lloc: Palau de la Virreina (la Rambla, 93, de Barcelona)

Dia: Dissabte 23 d'abril del 2011

Hora: Tot el dia 

Organitza: Institut d'Estudis Catalans

http://www.iec.cat/activitats/veure.asp?id_agenda=912

9)

RECULL DE NOTÍCIES DE VALENCIANISME.COM

 

SETMANA DE L'11 AL 17 D'ABRIL DEL 2011

 
 

 

El Síndic de Greuges i la discriminació lingüística: una de freda i una de calenta

 

Llegiu la notícia: http://www.valencianisme.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2951&Itemid=1

 

 

Escola Valenciana i les universitats demanen als pares que "donen l'oportunitat" al valencià

 

Llegiu la notícia: http://www.valencianisme.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2952&Itemid=1

 

 

Un estudi assenyala que caldrien 25 anys per a assolir la igualtat lingüística en les universitats

 

Llegiu la notícia: http://www.valencianisme.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2956&Itemid=1

 

 

Tot a punt per a la manifestació en defensa de la llengua, les emissions de TV3 i "la transparència"

 

Llegiu la notícia: http://www.valencianisme.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2953&Itemid=1

 

 

El tancament de TV3 centra la multitudinària manifestació pel 25 d'Abril

 

Llegiu la notícia: http://www.valencianisme.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2957&Itemid=1

 

 

 
10)
Demà en InfoMigjorn Cap de Setmana
 
Sumari
 
 
1) Eugeni S. Reig - acudit
 
2) Eugeni S. Reig - Llevar-se anys
 
3) David Pagès i Cassú - UNA JOVE ACADÈMIA CENTENÀRIA
 
4) Màrius Serra - Motejar?
 
5) Antoni Llull Martí - Si fa sol, parlem de música
 
6) Pau Vidal - Alto les seques!
 
7) Pere Ortís - La parla de l'Urgell (Lletra M)
 
8) Joan-Lluís Lluís - On s'ha ficat, el nostre argot?
 
9) Màrius Serra - Bíblia grafia
 
10) Quim Gibert - La cultura de la renúncia
 
11) Ramon Sangles i Moles - La novetat genera escolta
 
12) Joan Tudela - Comunicació presencial: mirada i celles
 
 
 
Si voleu rebre el butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana heu de manifestar-ho explícitament en un missatge electrònic que heu d'enviar a l'adreça infomigjorn@telefonica.net en el qual heu de fer constar el vostre nom i cognoms i l'adreça electrònica on voleu rebre'l.
 
El preu de la subscripció al butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana corresponent a l'any 2011 és de 25 euros.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us preguem encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com
 
PROTECCIÓ DE DADES. En virtut de les lleis vigents en matèria de protecció de dades (LOPD) us informem que us hem enviat aquest correu utilitzant les dades de contacte que ens vàreu facilitar en el seu moment i que vàrem incorporar al nostre arxiu. Teniu dret a sol·licitar l'accés, la modificació o la cancel·lació de les vostres dades, incloent-hi l'adreça de correu electrònic, del nostre arxiu. Podeu contactar amb nosaltres enviant un missatge a l'adreça infomigjorn@telefonica.net  Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací