InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 395 (dimecres 24/11/2010) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
1) Eugeni S. Reig - La Velleta Refranyera
 
 
3) Joan Solà: l'homenatge no convocat
 
4) Jaume Corbera Pou - Parla Joan Solà i Cortassa
 
 
 
7) Josep Murgades - Llengua i ossos
 
8) Presentació de la novel·la Un estiu a l'infern de Sico Fons
 
 
1)
 
Publicat en EL PUNT dilluns 8 de novembre del 2010
 

LA VELLETA REFRANYERA

 Eugeni S. Reig

 

 

Edicions del Bullent ha publicat, dins la col·lecció Els llibres del gat en la lluna, el llibre LA VELLETA REFRANYERA de l'alcoià Jordi-Raül Verdú i Pons. El llibre és un encert. Narra la història d'una ancianeta alcoiana de cent anys d'edat, analfabeta, que parla un valencià magnífic, amb una fraseologia lèxica riquíssima que usa espontàniament, sense adonar-se'n. La velleta va cada dia a la glorieta a donar menjar als animalets i allí coneix uns xiquets que s'interessen per la seua manera de parlar. Els xiquets li ho fan saber al seu mestre i aquest convida l'anciana a parlar en una setmana cultural que fan a l'escola. La velleta accepta i, amb l'ajuda d'un ninotet de drap que li havia regalat sa mare quan era xicoteta i que ella conservava en un vell baül de fusta que tenia amagat davall del llit, fa als xiquets de l'escola una sèrie de parlaments en els quals fa gala del seu magnífic valencià d'Alcoi, heretat per tradició oral, ple d'expressions populars. La narració de la velleta que va cada dia a la glorieta a donar menjar a coloms, ànecs, pardalets i gats i que, quasi sense adonar-se'n, es convertix en conferenciant en una escola, és l'excusa per a escriure en un llibre una quantitat considerable de locucions, frases fetes, proverbis, refranys, versets populars, cançonetes, etc. Considere que aquest llibre és molt adequat per a ser usat en les escoles, a fi que els jóvens aprenguen una fraseologia lèxica que, malauradament, va desapareixent.

Com pense que, d'aquest llibre, se'n faran més edicions, em permet fer, tot seguit, algunes observacions sobre determinades qüestions que considere que es podrien millorar en el futur.

Al començament del llibre, quan l'autor descriu la velleta, diu: «Els ulls grisos li feien joc amb el cabell, que era blanc com la paretEl modisme comparatiu d'igualtat blanc com la paret s'ha aplicat sempre únicament i exclusivament per a manifestar que la cara d'una persona està pàl·lida, demacrada, engroguida, a causa d'una malaltia o d'una emoció forta com, per exemple, un ensurt. Per a dir que els cabells de la velleta eren molt blancs caldria haver usat blanc com la neu, blanc com una volva de neu, blanc com la llet, blanc com un glop de llet, blanc com una serrada de coloms o blanc com el cotó en pèl. De repertori, en tenim molt, afortunadament. L'ús de blanc com la paret, per a aquest concepte, és inadequat.

Per a explicar-nos com de pobra era la velleta, escriu l'autor: «Era pobra com una rata i, amb les quatre “perres” que li donava la seua pensió s'apanyava». El castellanisme “perres”, escrit entre cometes, és perfectament prescindible. Podria haver escrit perfectament amb els quatre gallets o amb les quatre aguiletes.

L'autor, per a dir que els animalets de la glorieta estaven famolencs –o esfambrats, com diem els alcoians– diu que estaven «blaus de fam i sense milotxa». Els alcoians –i també altres valencians de la zona nord-meridional– usem la paraula blau per a expressar que, de determinades coses, en tenim una gran quantitat, i així diem: estar blau de fam, que significa 'tindre moltíssima fam', estar blau de son, que significa 'tindre moltíssima son', estar blau de fred, que significa 'tindre moltíssim fred', estar blau de bulla, que significa 'badar-se de riure, riure molt a gust i amb moltes ganes', fer blau (a algú), que significa 'pegar-li molt, pegar-li una bona palissa', etc. Amb aquest valor intensiu de la paraula blau tenim les frases fetes blau de verga i sense milotxa i blau de llenya i sense milotxa que equivalen a la frase castellana como el gallo de Morón, sin plumas y cacareando. Aquestes frases signifiquen que algú no ha pogut aconseguir allò que volia i, damunt, ha eixit perjudicat. Blau de fam i sense milotxa no significa res en absolut. L'autor hauria d'haver escrit, simplement, que els animalets estaven blaus de fam.

Més avant ens diu l'autor que la velleta «Sabia més que un llibre obert, i no perquè havia anat a costura, sinó perquè tenia molta experiència i vida viscuda.» És una traducció literal del modisme castellà saber más que un libro abierto. En valencià tenim saber més que el llibre de les set sivelles, saber més que al-Xafra o saber més que Lepe. Aquest darrer modisme comparatiu és també un calc del castellà, però del segle xvii.

Quan escriu que «[...] tot anirà com del fil del vint» considere que hauria d'haver escrit de fil de vint i no del fil del vint.

En la cançoneta «Rei, vestit de budell, la panxa plena i el cul lluent», no és la panxa plena, és la panxa llisa. I no hauria estat gens malament que haguera aprofitat l'ocasió per a explicar que, en aquesta cançoneta, la paraula budell és una deformació de la paraula original, que era burell. És a dir, rei, vestit de burell –de tela de burell, una roba de pobres–, la panxa llisa –perquè menjava poc, perquè era poble – i el cul lluent. Açò, evidentment, la velleta no sabria explicar-ho, però ja trobarà l'autor manera de fer-ho.

Això de «[...] no havia pogut pegar ull en tota la nit» és un calc del castellà totalment innecessari. Els valencians no hem dit mai no pegar ull. Els valencians, quan no podem dormir gens en tota la nit, ens la passem sense tancar els parpalls o, simplement, sense dormir, però no sense pegar ull.

El modisme comparatiu com un cuc baix d'un cantal no està malament, però estaria molt millor com un cuc davall d'un cantal. Cal tindre en compte que el cuc està immediatament davall del cantal, pràcticament, tocant-lo. En aquest cas és millor davall que baix.

La dita home refranyer, gos i malfaener, jo l'he sentida de la manera següent: home refranyer, guilopo i malfaener. La darrera versió té l'avantatge que permet explicar la paraula guilopo.

La dita mentida, sofira, agarra un cagalló i estira, jo l'he sentida sempre mentira, agarra un cagalló i estira, en la qual mentira rima amb estira. Quan algú diu “mentira”, un altre li replica “agarra un cagalló i estira”. Sofira no significa res. A més, la variant formal mentira és l'única que emprem els valencians i és molt antiga. En els Sermons de sant Vicent Ferrer apareixen tant mentida i mentider com mentira i mentirós. No cal que ens esforcem en voler parlar millor que sant Vicent i menys encara tractant-se d'una dita popular. De tota manera, considere que la fraseologia lèxica de caire escatològic, escabrós, bròfec, blasfem o amb connotacions sexuals, és millor evitar-la. Si volem bastir una llengua culta digna, que siga respectable i respectada, no podem emprar expressions grolleres, malsonants o de mal gust, encara que siguen molt populars i molt conegudes.

La dita si vols que et toque la loteria, treballa de nit i de dia, jo la conec de la manera següent: si vols que et toque la loteria, agarra't a la faena, vetla i matina.

En l'expressió no para en Torreta, no sé per quins motius l'autor escriu majúscula la t de torreta. No es tracta de cap nom propi. S'anomena torreta a la porteta per la qual entren i ixen els coloms del colomer. Es diu que algú no para en torreta quan va sempre d'ací cap allà, sense parar, com els coloms que sempre van volant i no s'aturen mai en la torreta. L'espressió no parar en torreta era emprada, inicialment, pels colombaires valencians, però, després, va passar a formar part del lèxic popular general.

El modisme comparatiu més valenta que una ginesta no és valencià, és una traducció literal del castellà.

La velleta diu que «[...] en qüestió de llegir i escriure estic més verda que un suc d'herba». El modisme comparatiu més verd que un suc d'herba té dues accepcions: 1a, en sentit real, 'd'un color verd molt pujat, molt intens', i 2a, en sentit figurat i referit a qüestions de tipus sexual, 'llicenciós, indecent, obscé'. Per a dir que no sabem res en absolut d'una matèria determinada, els alcoians diem estic peix, no estic verd.

Més avant trobem «[...] que em sembla que ací hi ha per anar i vendre». A banda que s'ha d'escriure n'hi ha en lloc de hi ha, cal especificar que l'expressió és donar i vendre, no anar i vendre.

Això de llar dels jubilats és un calc del castellà hogar del jubilado. Caldria escriure casal, no llar.

No cal dir que els valencians no donem mai cops de mà, donem sempre colps de mà. En la paraula colp conservem la l etimològica.

Respecte al fet que la velleta anomene Titelleta al seu ninotet de drap és, senzillament, impossible. No hi ha cap alcoià que conega la paraula titella si no la depresa en els llibres. Si la velleta té cent anys i és analfabeta, seguríssim que no ha sentit mai de la vida la paraula titella. Una autèntica velleta alcoiana centenària anomenaria al seu ninotet de drap Perotet per una qüestió elemental: perquè els alcoians, als ninots els anomenem perots. Evidentment, a fi que qualsevol xiquet valencià poguera entendre per quin motiu la velleta anomenava Perotet al seu ninot de drap, caldria explicar-ho.

I per a acabar, em permet l'atreviment que fer un comentari no lingüístic. Quan l'autor explica l'habitatge humil –miserable, diria jo– a on viu la velleta, escriu: «Per no tindre no tenia ni llum, ni aigua corrent, ni cuina, ni nevera, ni televisor... I ja no parle d'altres aparells com el rentaplats, el microones o l'ordinador, que ni tan sola sabia que existien». Quan diu que no tenia llum a casa, s'entén que el que no tenia és electricitat i, per tant, és lògic que no tinguera cap aparell que funcione endollant-lo al corrent elèctric, perquè seria impossible fer-lo funcionar. Quan diu que no tenia cuina, supose que vol dir que no tenia cuina elèctrica o de gas, perquè un foguer, encara que funcione amb llenya, amb carbó, amb petroli o amb butà, segur que sí que el tenia, perquè si no, ja m'explicarà com els va fer als xiquets coquetes –supose que coquetes fregides– i un xocolate que estava més calent que el foc. Però el que trobe més sorprenent de tot és que en l'any 2010 puga haver a Alcoi una dona de cent anys d'edat que visca sola en un pis que no té aigua corrent. ¿Vol dir l'autor que la pobra ancianeta anava cada dia amb cànters i poals a una font pública, els omplia i, després, carregada com un burro, se n'anava a sa casa –segurament costera amunt– i se'ls pujava al piset? ¿Ella a soles? ¿Amb cent anys? Considere que no estaria malament del tot que l'autor li posara aigua corrent al piset de la velleta. No és només una qüestió d'humanitat, és una qüestió de credibilitat.

Vull que quede ben clar que tots aquests comentaris els faig únicament amb intenció que es millore el text de cara a futures edicions del llibre. És un llibre interessant i li desitge molt d'èxit. I espere que se n'escriguen més com aquest, perquè ens fan molta falta.

 

2)
 
Publicat en la web de la Generalitat de Catalunya dilluns 8 de novembre del 2010


És el quart volum de la col·lecció “Viure a Catalunya. Aprenem català des de...” que ja inclou les versions en xinès, àrab i romanès 
  
El secretari per a la Immigració del Departament d'Acció Social i Ciutadania, Oriol Amorós, i el secretari de Política Lingüística del Departament de la Vicepresidència, Bernat Joan, han presentat avui a la Casa Amaziga de Catalunya la publicació “Viure a Catalunya. Aprenem català des de l'amazic”. Es tracta del quart volum d'una col·lecció promoguda per la Secretaria per a la Immigració i la Secretaria de Política Lingüística que té com a objectiu proporcionar un primer contacte amb la llengua catalana a les persones d'origen estranger.
 
La iniciativa s'emmarca dins de les mesures incloses en el Pacte Nacional per a la Immigració i en el Pla de Ciutadania i Immigració 2009-2012, que aposten per fer del català la llengua comuna i de cohesió social del país. També està vinculada a la formació lingüística que preveu la Llei d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya, aprovada el passat mes d'abril.
 
En total, s'han editat 5.000 exemplars d'aquest material pràctic d'aprenentatge de la llengua catalana, adreçat al conjunt de les persones empadronades al territori català que tenen l'amazic com a llengua vehicular.
 
El material també està disponible en pdf i en format àudio de compressió MP3 al web de la Generalitat. Un CD-Àudio s'adjuntarà a la versió impresa amb l'enregistrament dels continguts i dels diàlegs que apareixen transcrits en el document. Es facilita així una metodologia d'aprenentatge basada en la repetició i en la possibilitat d'escoltar converses traduïdes del català a l'amazic, sense necessitat d'intermediaris i en un format d'autoaprenentatge.

La publicació està dividida en tres apartats principals:

1) Informació bàsica: explicació general sobre la llengua catalana, l'alfabet, el català vist des de la llengua amaziga i alguns aspectes culturals de la societat catalana.

2) Català, llengua d'acollida: conté deu lliçons que tracten sobre les persones, els llocs, la casa i l'entorn, les hores i els dies, la feina, el mercat, les botigues, el menjar, els serveis, la salut i el lleure. Amb breus diàlegs i vocabulari.

3) Comencem a parlar: aprofundiment en els àmbits temàtics anteriors, però amb diàlegs més extensos.

El Govern distribuirà aquest llibre entre les entitats i els agents que tenen un contacte habitual amb aquesta comunitat de parlants, a banda dels serveis públics propis com les oficines del Consorci per a la Normalització Lingüística, biblioteques públiques o centres escolars.
 
Disponible també a Internet
La mateixa publicació està disponible íntegra a la pàgina web de Política Lingüística, en concret a l'enllaç: www.gencat.cat/llengua/viure/amazic. També ho estan la resta de números de la col·lecció aquí. Els exemplars en paper es poden comprar a les llibreries de la Generalitat ubicades a tot el territori català i en línia a través de l'adreça http://llibreria.gencat.cat
 
La selecció de llengües d'aquesta col·lecció respon a les diferències entre aquests idiomes i el català, els seus alfabets i la distància entre les respectives fonètiques. A més a més, s'ha tingut en compte el pes de cada llengua entre la immigració d'origen estranger que viu a Catalunya.
 
L'amazic
Amazic és el nom amb el qual es denominen els pobladors originals del nord d'Àfrica. La Casa Amaziga de Catalunya (CAC) calcula que, en l'actualitat, la població amaziga està composta per més de 20 milions de persones. La seva llengua, l'amazic, s'ha mantingut essencialment com a llengua oral i està dividida en un gran nombre de dialectes.

La mateixa CAC calcula que el 80% de la població d'origen magrebí resident a Catalunya es considera d'origen amazic. Aquest fet, situaria la llengua amaziga com una de les més parlades al nostre territori, després del català i del castellà. Cal recordar que el col·lectiu de persones amb nacionalitat marroquina és el més nombrós entre el conjunt d'estrangers empadronats a Catalunya, segons dades provisionals de padró d'1 de juliol de 2010, amb un 19,6 % del global. 

 
3)

Joan Solà: l'homenatge no convocat
 
Més de 300 enllaços, a cura de Víctor Pàmies
4)
 
Publicat en el DIARI DE BALEARS dilluns 15 de novembre del 2010
Jaume Corbera
 
"Diguem-ho d'una altra manera: nosaltres hem d'aspirar a la igualtat amb els altres pobles que ens envolten. La nostra vida en tots els sentits -econòmic, científic, lingüístic, artístic, literari, tecnològic- no pot conformar-se a ser un apèndix, un subordinat de cap altra. Simplement perquè això definiria una vida raquítica i progressivament degradada. Ni podem, per tant, conformar-nos amb una llengua eternament híbrida, vergonyant respecte de les seves veïnes, feble socialment i pobra de capacitat expressiva. Els parlants d'una tal llengua irremissiblement han de sentir-se angoixats i humiliats, i tard o d'hora s'aniran desentenent de l'objecte que els provoca malestar".(Discurs a l'acte de lliurament del 41è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, dimarts 9 de juny del 2009, en el Palau de la Música Catalana de Barcelona.)
 
Pregunta: Als 25 anys de la normalització lingüística, la denúncia de molts dels seus textos ve a dir que alguna cosa no marxa...
 
Resposta: He conclòs que les comunitats humanes són essencialment rivals. Aquí hi ha una rivalitat entre Catalunya i Espanya que fa la convivència molt difícil. Perquè Espanya és una entitat fonamentalment militar, totalitària, intransigent amb la diversitat i no volem estar-hi sotmesos.
 
P.I això explota per la llengua?
 
R."Diguem-ho d'una altra manera: nosaltres hem d'aspirar a la igualtat amb els altres pobles que ens envolten. La nostra vida en tots els sentits -econòmic, científic, lingüístic, artístic, literari, tecnològic- no pot conformar-se a ser un apèndix, un subordinat de cap altra.
No. Però el poble, l'individu i la llengua és el mateix. Com ho vol separar? És com separar la sang del cos. La llengua és espiritualment tan forta com la sang. El poble català ha estat sempre sotmès políticament i pagant més impostos del que toca: una humiliació repetitiva. Mentre no ens rebel·lem contra aquesta situació, la llengua no té solució. (...)
 
P. A banda que el català recula s'hi afegeix ara la seva degradació.
 
R. La pobresa del català actual només ve del fet que no s'ha pogut ensenyar com una llengua normal i, per tant, fer que els alumnes llegissin llargament bons autors, manera excel·lent d'adquirir llenguatge ric i matisat. I després ve l'anual cançoneta de l'enfadós de la selectivitat: que si el català és massa difícil, etc. El que ensenyem ha de ser un català d'anar per casa que no pot passar del papa, mama, cadira i porró? No puc posar Carner però sí Machado? És una burla social. I mentrestant, el castellà és una llengua forta a Catalunya: aquí tothom balla, llegeix i renega en castellà; en català, no: sempre pateixes per si la frase és correcta. Es pot viure com a poble així?

(Entrevista de Carles Geli a Joan Solà publicada en el Quadern, suplement del diari ElPaís, edició per a Catalunya, dijous 18 de juny del 2009)
 
Vostè culpa els polítics de la situació de la llengua.
Els polítics mai s'han cregut que el català hagi de ser considerat tan important com el castellà, i la situació es degrada cada vegada més. Ens diuen que no és per a tant, que les estadístiques diuen que el català es recupera, que es fan tants cursos per a adults, però la percepció del ciutadà no és aqueixa, s'adona que tot això és mentida. Però en compte de dir que estem vivint uns anys molt difícils, en un món molt complex, en compte de reconèixer-ho i posar els mitjans per a superar-ho ho neguen perquè no es volen enfrontar al Govern central. Només recuperant l'autoestima com a poble i com a entitat política, del nivell que siga, però sense estar subordinat a ningú, et sentiràs més fort per a defensar també la teua llengua. No ens enganyen ja amb la propaganda televisiva i les estadístiques. Han de plantar cara. I l'Estat espanyol ha de ser plurilingüe d'una vegada.
(Entrevista de David Miró a Joan Solà publicada en el diari Público diumenge 21 de juny del 2009).
 
Ho sap tothom i tots ho diem amb la boca petita i amb pena profunda: els "espanyols" no acceptaran mai que els bascos, els gallecs i nosaltres parlem una altra llengua.
Tampoc no sembla que puguin acceptar mai altres diferències, sobretot una: la diferència de sentiment patriòtic. Almenys en dues coses els "espanyols" se senten tots units enfront dels altres: en la bandera i en la llengua.
Per tant, els altres vivim contínuament amb un sentiment d'impotència, de limitació radical de la nostra vida ordinària respecte de la resta d'espanyols; de no ser iguals que els altres espanyols, sinó inferiors pel que fa a drets i a tranquil·litat interior i exterior. Quan sortim del nostre territori, els qui hem nascut aquí i sentim com a prioritària la nostra terra i la nostra llengua, ens movem per les Espanyes amb un sentiment d'inseguretat, de neguit, sempre tement que algú ens interpel·li negativament sobre la nostra manera de ser i de parlar.
(...)
Fa trenta anys que diem, que ens diem, que aquí no hi ha conflicte lingüístic, que nosaltres som un exemple de convivència. I fa trenta anys que sabem que això és un altre sarcasme, que només serveix per fer callar la meitat del país, que ha heretat i vol conservar la llengua del país. Aquesta meitat del país ha mig callat, potser sí, però al preu de constatar amargament com la seva llengua anava tenint un espai vital cada cop més reduït, que s'anava, ara sí, ofegant.
Fa trenta anys que esmercem energies reclamant el català a Europa, perquè no podem reclamar-lo on caldria, al Congrés dels Diputats; i perquè ens hem fatigat reclamant-lo als carrers de Barcelona, de Palma, de València, de Perpinyà, d'Alacant, de l'Alguer o de Fraga.
Cal, doncs, plantejar la situació de manera clara i radical: no podem acceptar de viure més temps amb l'estigma de ser una col·lectivitat mal encaixada en l'espai polític que ens ha tocat; de ser uns individus disminuïts respecte dels que se senten plenament i orgullosament espanyols; de tenir una llengua que ens produeix la sensació i la inquietud que no és ben bé una llengua, que és, com a molt, una cosa d'anar per casa, una cosa que no mereix el màxim respecte de tothom, una cosa que en realitat tampoc no ens fa gens de falta per viure ni tan sols al territori on és patrimonial.
(...)
Aquest poble no pot ni vol suportar ni un minut més de sentir-se subordinat o escarnit per cap altre. Les persones que el formem no podem ni volem sentir-nos ni un minut més inferiors a cap altra persona. La llengua pròpia del país i de moltíssimes d'aquestes persones, una llengua antiga i potent que ha traduït tota la millor literatura mundial i ha contribuït notablement a engrandir aquesta literatura, no pot ni vol sentir-se ni un minut més una llengua degradada, subordinada políticament, incansablement i de mil maneres atacada pels poders mediàtics, visceralment rebutjada pels altres pobles d'Espanya. Aquesta llengua no pot ni vol sentir-se ni un minut més inferior a cap altra.

(Discurs en el Parlament de Catalunya, dimecres 1 de juliol del 2009).
Per la selecció i la transcripció dels texts, amb honor i gratitud, Jaume Corbera Pou.
 
 
5)
 
Publicat en directe.cat dilluns 15 de novembre del 2010
 
 
'La llengua que es parla al País Valencià és el català', havia dit el president català
 
La Generalitat Valenciana ha sortit avui dilluns en defensa d'una suposada 'llengua valenciana' arran d'unes declaracions del president de la Generalitat de Catalunya, José Montilla, assegurant que 'la llengua que es parla al País Valencià és el català, si ells la volen anomenar valencià estan en el seu dret de fer-ho'. Montilla es referia així a les distincions que la UE fa entre el català i el valencià als seus programes d'Erasmus, a instàncies del govern espanyol. La portaveu del govern valencià, Paula Sánchez de León, ha exigit 'una rectificació immediata' a Montilla pel que considera un 'atemptat a les senyes d'identitat dels valencians i al seu Estatut d'autonomia'. Tot i que l'Estatut valencià no reconeix explícitament la unitat de la llengua, declara l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) com a 'institució normativa de l'idioma valencià', i aquesta s'ha pronunciat en força ocasions a favor de la unitat de la llengua.
 
 
La distinció entre català i valencià, a petició del govern espanyol, en els cursos intensius per a Erasmus finançats per la Unió Europea (UE) és justificada des del País Valencià 'gràcies a l'acord de 2004 que permet l'ús oficial de les llengües diferents al castellà que comptin amb un estatut oficial a l'Estat', explica la portaveu del govern valencià, Paula Sánchez de León.

Així per Sánchez de León 'valencià i català tenen el mateix reconeixement' a la UE i considera que el president Montilla 'atempta contra les senyes d'identitat i la història dels valencians i contra el seu estatut'.

La portaveu del govern valencià també ha criticat que Montilla 'hagi decidit canviar la denominació oficial de la Comunitat Valenciana referint-se com País Valencià, tot un exemple de deslleialtat institucional', ha insistit. Sánchez de León ha exigit 'una rectificació immediata' de les paraules de Montilla.

Després que la UE faci distincions entre català i valencià en el seu programa d'Erasmus, el president Montilla ha dit aquest dilluns que 'català i valencià no estan separats a Europa, sinó que hi ha català/valencià', o a la inversa. En tot cas, ha defensat que 'la projecció internacional de la llengua catalana i la seva presència en institucions comunitàries s'ha produït de la mà d'aquest govern i del govern espanyol', tot rebutjant buscar 'els tres peus al gat'.

És en aquest punt quan ha dit que 'la llengua que es parla al País Valencià és el català, si ells la volen nomenar valencià estan en el seu dret de fer-ho', ja que això 'no trenca' la unitat de la llengua'. Aquestes declaracions han provocat les reaccions del govern Camps a través d'un comunicat.

La portaveu del Consell assegura que 'a Europa tenen el mateix reconeixement la llengua catalana i valenciana, ja que hi ha un acord de 2004 en el qual es reconeix l'ús oficial de les llengües diferents al castellà que comptin amb un estatut oficial'.

Sánchez de León ha conclòs que hi ha sis institucions europees on es pot parlar el valencià: el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Defensor del Poble Europeu, el Comitè Econòmic i Social, el Comitè de les Regions i el Tribunal de Justícia.
 
 
6)
 
Publicat en el diari LA VANGUARDIA dilluns 15 de novembre del 2010
 
Podeu traduir el text amb www.internostrum.com
 
 
La consellera portavoz de la Generalitat Valenciana, Paula Sánchez de León, ha exigido "una inmediata rectificación por las declaraciones efectuadas"
 
El ejecutivo valenciano que preside Francisco Camps ha calificado este lunes de "intolerable e injustificable" que el president catalán, José Montilla, haya afirmado en un acto organizado por el Forum Europa que "para mí la lengua que se habla en el País Valenciano es catalán, pero si ellos quieren denominarlo valenciano están en su derecho, y no por ello se rompe la unidad de la lengua".
 
La consellera portavoz de la Generalitat Valenciana, Paula Sánchez de León, ha exigido, a continuación, "una inmediata rectificación por las declaraciones efectuadas". "El presidente catalán no sólo ofende a los valencianos sino que manifiesta un absoluto desconocimiento y rechazo por las instituciones españolas y europeas", según la consellera.

Montilla ha replicado hoy al Gobierno Español que catalán y valenciano son la misma lengua, después de que las instituciones europeas así lo indiquen bajo la consideración de Madrid. Según el presidente catalán, diferenciar entre catalán y valenciano "es buscar tres pies al gato", y ha indicado que para él lo importante es que el catalán esté en las instituciones comunitarias.

En opinión de la consellera portavoz valenciana "es inaceptable e intolerable que un presidente autonómico atente de esta manera contra las señas de identidad y la historia de los valencianos y contra su Estatuto de Autonomía, máxima norma del sistema jurídico valenciano y, por ende, documento básico de la sociedad valenciana". En su crítica ha apuntado al hecho de que Montilla se haya referido a la Comunidad Valenciana como "País Valenciano". "El president catalán ha decidido cambiar la denominación oficial, todo un ejemplo de deslealtad institucional".

Esta no es la primera vez que el ejecutivo valenciano sale en carga contra el presidente catalán. Recientemente, Francisco Camps criticó que en una web de la consellería de Cultura de la Generalitat de Catalunya se hiciera referencia als "Països catalans" y que se considerara catalanes algunos clásicos de la literatura valenciana así como algunas tradiciones.
 
7)
 
Publicat a
 
 
Josep Murgades
 
Sigui avui aquí reprès el fil del proppassat dimecres, en què si era un economista el qüestionat sobre el per què de l'actual crisi, és ara un filòleg l'interrogat sobre per què la llengua esdevé en dies com aquests una arma electoral.
 
Això és així pel fet que la llengua, a més de ser un mitjà de comunicació interessada (dimensió instrumental) o desinteressada (dimensió lúdica), és alhora també un dispositiu organitzador de la identitat col·lectiva.
 
Aprendre convencions ortogràfiques i regles sintàctiques, saber distingir registres lèxics i expressius, dominar recursos retòrics i saber mostrar-se eloqüent quan convé, no sols acredita un grau de coneixements determinat, sinó que és alhora garantia –segons com sigui de considerable aquest grau– de més o menys possibilitats d'ascens social i de major o menor pertinença a una col·lectivitat.
 
En cas de conflicte lingüístic, o sigui, de dues o més llengües competint en un mateix espai per l'exercici de les funcions comunicatives predominants i pel prestigi de servir com a eina preferent d'integració i, doncs, inevitablement, de discriminació entre estrats socials, és lògic que la llengua –sobretot quan la ciutadania és cridada a decidir la representativitat de les diferents forces polítiques– sigui, no sols el camp prioritari en què té lloc la batalla, sinó un dels camps cabdals pel quals es lliura aquesta.
 
La llengua, per tant, com fa la vella dita, no té ossos, però en trenca de molt grossos. I no ja perquè pugui ser utilitzada per a l'engany i la calúmnia (cosa que també), sinó perquè, tot trencant uns ossos, permet indestriablement de bastir-ne i de consolidar-ne uns altres.
 
No s'hi val aleshores a ser o a fer-se l'innocent davant la llengua i la seva vessant política, reguladora de la vida pública. Cal tenir clar, en aquest país, l'idioma pel qual s'aposta en primordial instància. Ja que la llengua, com l'economia, no ho és certament tot. Però sense llengua, com sense economia, no hi és tampoc tot.
 
8)
 
Presentació de la novel·la Un estiu a l'infern de Sico Fons
 
L'acte anirà a càrrec de l'historiador Pau Vinyes i de l'autor de la novel·la.

Divendres dia 26 de novembre, a les 19.30 hores, a la seu del CEII (carrer d'Ignasi Iglésias, 35-bxs, Sant Andreu de Palomar - Barcelona)

 
9)
 
Publicat a VILAWEB dissabte 20 de novembre del 2010
 

Isabel-Clara Simó i Anna Montero, Premis Literaris de Gandia 2010

Es van atorgar ahir al vespre al saló del Palau Ducal de Gandia

Isabel-Clara Simó ha obtingut el XXXII Premi Joanot Martorell de novel·la amb el llibre 'Amor meva'. A través de quatre generacions de mares i filles d'una mateixa família, l'autora narra la història d'una nissaga de dones liberals i coratjoses amb arrels jueves. I la poetessa Anna Montero ha guanyat el XLVIII Premi Ausiàs March de poesia, amb 'Terenyines'.

Segons va explicar ahir Edicions 62, que publica aquests premis, el poemari de Montero conté 'una tensió punyent pel que fa als temes més inquietants de l'existència humana, però des de la dicció serena, molt continguda, íntima i no gens estrepitosa, tot i que algun dels temes del llibre puguin ser la mort de la mare, l'oblit o la soledat.'

Al XXXII Premi Joanot Martorell d'enguany s'hi han presentat un total de 12 originals. Formaven el jurat Ignasi Mora, Pilar Beltran (representant d'Edicions 62), Miquel de Palol, Adolf Beltran i Josep Maria Castellet, que l'ha presidit.

I al XLVIII Premi Ausiàs March s'hi han presentat 29 originals. Jordi Cornudella, Jaume Pont, Maria Josep Escrivà, Susanna Rafart i Marc Granell en formaven el jurat.

Durant tota la setmana hi ha hagit activitats literàries entorn els premis. El més destacat, el nomenament de l'escriptor Josep Piera com a fill predilecte de Gandia.

-----------------------------
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us pregue encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del nou butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com