InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 361 (dilluns 27/09/2010) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
1) Gabriel Bibiloni - Nosplau
 
2) Ferran Suay - Timidesa lingüística
 
3) Màrius Serra - Mam?
 
 
 
6) Jornada de Debat ‘Els usos lingüístics a Catalunya. Balanç i perspectives de futur'
 
 
8) PRESENTACIÓ DEL LLIBRE D'ESTIL DE L'AGÈNCIA CATALANA DE NOTÍCIES
 
 
1)
 
Article publicat a l'Espira, suplement cultural del Diari de Balears, en dues parts, els dies 4 i 11 de setembre de 2010.

Amb bones paraules
 
 
Gabriel Bibiloni
 
No hi ha dubte que sisplau és un cas evident de gramaticalització, com ha estat dit i repetit manta vegada. Aquest procés s'ha esdevingut en el parlar col·loquial del Principat, i ha consistit en la transformació d'una estructura sintàctica flexible en una forma fixa i invariable que fa de marcador discursiu. La primera és una estructura condicional (representem-la genèricament amb si us plau), que admet tota la variació pel que fa al pronom (si us plau, si et plau, si li plau, si els plau, etc.) i pel que fa al verb (si us plau, si us plagués, si et plaïa, etc.), a més de la possibilitat de la construcció negativa (si no us plau). Naturalment, aquesta estructura condicional és una entre moltes altres estructures paral·leles (quan us plagui, us plaurà, et plauria, etc.) en què el verb plaure té tot el seu significat de ‘agradar'. Amb el temps, en un procés que inclou la simplificació fonològica (pèrdua de la u), la pèrdua de la plenitud semàntica del verb plaure, sens dubte afavorida per l'espanyol, i altres canvis de naturalesa sintàctica, el si us plau s'ha convertit en un sisplau gramaticalitzat que no admet la variació en el pronom (vine, sisplau; entri, sisplau), ni la variació en el verb, i que arriba a ser recategoritzat, ço que vol dir que, concretament, pot ser usat com a adverbi (t'ho demano sisplau, equivalent a l'espanyol te lo pido por favor) o com a nom (avui he sentit molts de sisplaus). Fins i tot s'ha creat una forma d'argot juvenil sispli, que no és més que un calc de l'espanyol porfi, modificació, al seu torn, del reduït “pijo” porfa.

De processos com aquest a la llengua n'hi ha molts. A Mallorca una cosa semblant ha passat amb mon pare i, sobretot, ma mare, que han esdevingut uns invariables mumpare (o mompare, si voleu) i mumare. Quan un germà diu a l'altre germà demà parlarem amb “mumpare” (més que amb el nostre pare), no vol dir parlarem amb el meu pare —seria desconsiderat oblidar que també és el pare de l'altre interlocutor— sinó amb una persona designada fixament amb la paraula mumpare. Per això mateix els fills criden —o cridaven— el pare dient mumpare i no pare. I la meva mare —o ma mare—, quan s'adreça a mi, sobretot si els meus fills són presents, alguna vegada ho fa amb el vocatiu sompare. Exactament el mateix es pot dir de mumare, gramaticalització més espectacular pel canvi de la vocal (deguda a l'analogia amb mumpare).

Sisplau o mumare són gramaticalitzacions del llenguatge corrent, en un cas del Principat i en l'altre de les Illes. Això ningú no ho nega. Una altra cosa és si aquestes formes han de ser promogudes en la llengua general o si hi han de ser frenades, opcions de planificació lingüística en principi lícites totes dues. Sisplau és una paraula ara com ara no reconeguda en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans (diríem que ben calculadament; i afortunadament), però que té l'adhesió fervent d'un bon grapat de lingüistes del Principat, més aviat en sintonia amb l'orientació lingüística anomenada “català light”. Va ser posada en circulació els anys 80 del segle passat i ha estat promoguda intensament per aquells lingüistes o correctors durant les darreres tres dècades en els mitjans de comunicació i en tota mena de textos per ells controlats. Amb els arguments de l'acostament a la llengua del carrer i potser seduïts pel tarannà de l'anglès, tan inclinat a tota mena de reduccions (el mateix please és una reducció de if you please).

Però abans de completar el nostre pronunciament sobre la forma sisplau caldria analitzar l'expressió equivalent per favor, que és la que s'usa normalment fora del Principat (tot i que també s'usa al Principat). La informació històrica que en tenim és escassa (el diccionari Coromines no en diu res). Igual que passa amb el si us plau, cal distingir un per favor plenament funcional sintàcticament i un per favor estereotipat que actua com a marcador discursiu. En el primer cas tenim una expressió que podem observar en els primers temps de la llengua i que és paral·lela a altres de semblants com per amor, per temor, per justícia, per caritat, etc. Heus-en ací algun exemple: «Demanat si per amor ne per favor ne per tamor en res s'era hahut en contra veritat en lo dit testamoni, e dix que no» (acta d'un judici del segle XIV). «E, per ço com l'infant En Jacme era poblat allí, tements que alguns de la ciutat, per favor sua, no ens torbàs les Corts...» (Crònica de Pere el Cerimoniós). «Als qui poder e saber han d'apendre, e de ben fer per favor de natura» (A. March). Un punt molt interessant és en quin moment apareix el per favor que actua de marcador discursiu fix (el de la frase «Callau, per favor»). Tot i la manca d'informació sobre aquesta qüestió, aventuram les hipòtesis que tant en espanyol com en català, és un fenomen del segle XIX i que en català és un procés induït per l'espanyol. Existint, almenys al Principat, una fórmula tan tradicional i arrelada popularment com si us plau, és difícil de no reconèixer la interferència de l'espanyol en aquest punt.

A Mallorca, si us plau o si vos plau, són expressions que podem trobar en tots els temps, fins i tot en registres populars. «Som partit i ja·u diran / de per assí no·n vuy pus / a Mallorca, si vos plau», escriu en un poema Josep de Togores, comte d'Aiamans, de Madrid estant. En una rondalla mallorquina llegim «Jo voldria, si vos plau, diu Na Dolça, una rosa blanca com la neu.». I en aquesta altra: «No em diríeu d'on sou, senyoreta, si vos plau?». Però aquesta expressió no es va consolidar com a marcador del discurs, a diferència del que va passar en el Principat, perquè el per favor d'imitació castellana va ocupar el seu espai.

Un cop advertit el caràcter castellanitzant del per favor i assumida la necessitat de potenciar la nostra expressió tradicional, consideram que la llengua d'àmbit general (i la que s'usa als grans mitjans de comunicació ho és) ha d'optar clarament per la promoció de l'expressió íntegra i flexible sintàcticament: si us plau (per als tractaments de vós i de vosaltres) i si et plau (per al tractament de tu), com encara recomana el diccionari d'Enciclopèdia Catalana. Del tractament de vostè som partidaris d'oblidar-nos-en, com ja argumentarem en un altre article, la qual cosa facilitaria la proposta. El DIEC no admet sisplau, però vincula la forma si us plau al tractament de tu («Si us plau, Pere, deixa'm el teu llibre»), ignorant la forma si et plau, cosa que deu haver afavorit la implantació de sisplau.

I per què defensam les formes senceres si us plau i si et plau per a la llengua general? És cert, com dèiem, que en el parlar corrent del Principat s'ha produït la gramaticalització. Però una llengua és molt més que un col·loquial. Una llengua també és una tradició culta. Una llengua és un consens entre varietats i territoris. Fora del Principat, en virtut de la tradició culta, si us plau és una fórmula vehiculable i que podria anar desplaçant el per favor, per extensió a partir dels registres més formals i dels parlants més educats. Se'n beneficiaria la unitat i la cohesió de la llengua. Sisplau, sobretot com a forma escrita, és vist per aquests parlants més educats com a plebeisme local, com a regionalisme poc cooperatiu en el procés de construcció d'una llengua comuna. I això també ha de comptar.
 
2)
 
Publicat en el blog DE L'HORTA ESTANT dijous 29 de juliol de 2010
 
Publicat en el diari LAS PROVINCIAS dissabte 28 d'agost del 2010

Timidesa lingüística

Ferran Suay
 
Passejant per la ciutat d'Alacant, fa poc, em vaig trobar que no sabia com anar al lloc que buscava. Com és costum de fer en situacions semblants, vaig preguntar a la primera persona que vaig trobar disponible.
-" Perdone, em podria dir com anar al carrer tal"?
L'home em va respondre amablement i em donà les instruccions necessàries per tal d'arribar al meu objectiu. Quan ja li havia donat les gràcies, i per a la meua sorpresa, fou ell qui em preguntà a mi:
-" Escolte... i vosté com sabia que jo parlava valencià?"
-"No ho sabia"- li vaig respondre. 

En comprovar que aquell senyor es quedava una miqueta perplex, i en justa correspondència a la seua amabilitat, li vaig voler donar alguna explicació més, i li vaig aclarir que jo, com que pense en valencià, quan m'acoste a algú, li parle en eixa mateixa llengua, sense  preguntar-me si serà o no la seua també. No sé si en va quedar molt convençut. A mi, en canvi, em quedà ben clar que aquell senyor pensava que l'únic motiu vàlid per adreçar-se a algú en valencià és saber del cert que és una persona valencianoparlant. 

D'eixa actitud en podem dir -amb propietat- timidesa lingüística, i podem constatar que -efectivament- és molt habitual entre les persones que tenen el valencià com a llengua primera, que el parlen a casa i amb els amics i coneguts, i que -en canvi- l'amaguen quan es tracta de comunicar-se amb persones que no coneixen. N'hi ha que, fins i tot arriben a demanar disculpes si s'han adreçat en valencià a algú que -jutjant-ho per la llengua en què contesta- ha resultat que no el parlava. 

Demanem disculpes quan, involuntàriament, hem fet mal a algú (xafant-li un peu, per exemple), o l'hem ofés d'alguna manera. Com pot ser que ningú considere que parlar en una llengua -siga la que siga- pot ofendre? Més encara, si es tracta d'una llengua que la legislació vigent declara oficial, però en qualsevol cas, parlar en qualsevol idioma no pot constituir mai una ofensa per a ningú. Si després resulta que l'altre no parla la mateixa llengua que jo, i jo vull adaptar-me a la seua, ho puc fer. És una opció legítima. Si, en canvi, m'estime més continuar expressant-me en el meu idioma, també ho puc fer. És igualment legítim.

Si l'interlocutor no m'entén, ja m'ho farà saber. Una regla bàsica de la comunicació és considerar que la persona amb qui parlem és aproximadament tan intel·ligent com nosaltres mateixos, i està igualment capacitada per a expressar allò que vol. Ací tenim una bona base per a una comunicació respectuosa i igualitària, que podria servir per a avançar cap a una situació d'autèntica igualtat lingüística. 

Les lleis -sobre el paper- ens reconeixen el dret a viure en la nostra llengua, tant a les persones que tenen el castellà com a llengua pròpia, com a les que considerem que la nostra és el valencià. El límit, però, no es troba tant als papers com en la nostra forma quotidiana de comportar-nos. Actuar tímidament implica -en termes generals- inhibir-se, ser passius, optar per la inacció. Som tímids quan callem en comptes de parlar, o  quan deixem passar una oportunitat, o tolerem un abús, simplement per no cridar l'atenció.  Els llibres d'autoajuda i les consultes que reben molts professionals de la psicologia, tracten sovint de la timidesa., i la consideren com una limitació important, que cal superar si volem millorar el nostre nivell de benestar personal. 

En el cas de la llengua és exactament igual. Si opte directament pel castellà en lloc d'iniciar les interaccions en la mateixa llengua en què parle amb mi mateix, entre altres coses, estic perdent moltes oportunitats de descobrir que els meus interlocutors poden ser tan valencianoparlants com jo mateix. La manera de saber-ho és ben senzilla: parlar-li en valencià. Puc estar raonablement segur que, si no m'entén, m'ho farà saber. I per tant, també puc assumir que si no m'ho diu, vol dir que m'entén, i que podem continuar comunicant-nos sense més dificultat. I, en qualsevol cas, no he de tindre cap dubte que ningú no s'ha d'ofendre per sentir parlar un idioma, qualsevol idioma, i -especialment- l'idioma propi del territori on viu.
 
 
3)
 
Publicat en el suplement de cultura del diari AVUI dijous 23 de setembre del 2010
 
Motacions

per Màrius Serra
 

Mam?

Potser perquè des de fa unes setmanes estic en plena llei seca, em crida l'atenció llegir novetats sobre el mam. Ho acabo de fer en una d'aquelles publicacions que solen passar desapercebudes, tot i contenir saviesa a cabassos: al volum XXXII de la revista Estudis Romànics (IEC, 2010). Entre desenes de treballs més llargs i complexos, destaca un article de Dolors Bramon sobre l'etimologia del terme en qüestió: “Mam. Un berberisme en el llenguatge infantil català”. La cosa té la seva gràcia. Bramon reprodueix l'opinió de Joan Coromines: “naturalment no té res a eure amb l'àrab (aigua) com ens han volgut fer creure algun arabista ingenu i altres que... beuen a galet”. El mestre demostra la seva posició observant que en l'àrab d'Espanya aquest mot es pronunciava me o mi, segons els dialectes andalusins. En conseqüència el mam tindria origen llatí, fins i tot vinculat al verb mamar. Però vet aquí que Dolors Bramon proposa ara, amb una sòlida argumentació, que “l'ètim més probable de l'expressió catalana i valenciana que aquí ens ocupa és el terme aman, que significa aigua en els parlars berbers”. El mam ens agermana amb la llengua amaziga, doncs. Brindem.

 
4)
 
Article publicat en el diari Levante-EMV divendres 10 de setembre del 2010
 
 
Vicent Brotons
 
Llig la notícia al diari Levante-EMV: «El PP impondrá la educación trilingüe si gana en las urnas». El to del titular no m´agrada. No sé si respon al criteri periodístic o al to que el senyor Font de Mora ha adopta per anunciar la notícia. No m´estranyaria gens ni mica esta última raó, atés el currículum autoritari que arrossega el conseller educatiu. «Imposar» no és una paraula que casa bé amb la democràcia, és cert. Tractaré però d´aprofundir en la notícia per traure conclusions sobre el que realment significa. Començaré per manifestar el meu absolut acord amb el conseller. «El model de línies en valencià i castellà és insostenible». Té raó, però no només perquè ho siga economicament, que no és el verdader problema, sinó perquè és insostenible pedagògicament, sociolingüísticament, psicolingüísticament, formativament.

Tots els estudis i investigacions fetes al nostre àmbit autonòmic i a d´altres de l´Estat espanyol i Europa són ben clars i precisos: les línies en castellà no propicien en absolut una competència mínimament acceptable en valencià. En canvi, les línies en valencià, que cursen des de fa dos decades entre el 20% i el 30% dels nostres escolars, són la garantia precisa arxidemostrada i sobradament contrastada d´un domini igualitari de les dos llengües oficials. Si volem alumnes bilingües, d´acord, no a les línies en castellà i sí —un sí rotund— a la generalització de les línies en valencià (programes d´ensenyament en valencià i d´immersió lingüística, segons els casos).

Pot ser algun lector o lectora estarà pensant que el projecte no és el bilingüisme, que el que ha de fer el sistema educatiu és formar futures generacions trilingües, quadrilingües, poligotes. Perfecte. El que cal és adequar les liníes en valencià perquè els programes bilingües castellà/valencià es convertisquen en línies plurilingües. Com? Aprofitant la plasticitat cognitiva dels xiquets i xiquetes i posant al seu servici un currículum que incremente les hores d´anglés i en anglés, de francés i en francés, d´italià i en italià... amb una metodologia adequada; amb professorat cada vegada més format (assignatura pendent que té un alt cost econòmic, no ho oblidem); amb una distribució horària que prime la llengua minoritària —el valencià—, que amplie el temps i la qualitat d´exposició a les llengües estrangeres i que atorgue el temps mínimament necessari per aprendre els aspectes formal de la llengua forta, el castellà. Este, a grans trets, és el disseny adequat per a construir l´escola valenciana plurilingüe en què estem d´acord tots i totes els experts i que, sens dubte, generaria un significatiu consens entre la comunitat educativa i la ciutadania.

Si el senyor Alejandro Font de Mora es refereix a açò, avant. Si el seu trilingüisme és un vergonyant projecte per a marginar el valencià, ensenyar sobretot castellà i desenrotllar una campanya més propagandístisca que eficient a favor del totpoderós anglés, estem davant d´una actuació il·legal absolutament agressiva amb els nostres drets educatius i idiomàtics, els que tenim com a ciutadanes i ciutadans valencians, espanyols i europeus.

Benvinguda l´escola valenciana plurilingüe de Vinaròs a Oriola, però no a un fals trilingüisme només sostenible des del cinisme d´un dels pitjors consellers de la Generalitat Valenciana de tots els temps.

Director de la Unitat per a l´educació multilingüe. Universitat d´Alacant
 
5)
 
Publicat en el diari Levante-EMV dilluns 13 de setembre del 2010
 
 
 
Toni Cucarella
 
Aquests dies d´estiu ha aparegut en escena un altre grup contrari, per no dir enemic, de la recuperació del nostre català: l´Asociación Nacional por la Libertad Lingüística. No obstant el nom aparent que no ningú no en faça una lectura de democratisme ingenu: el seu concepte de la llibertat és restringit; només abasta la «libertad lingüística» dels castellanoparlants. En conseqüència, això que reclamen no té res a veure amb la llibertat, menys encara amb la democràcia o la justícia. De fet, són continuadors d´aquella antiga croada que ha intentat durant segles imposar el castellà en terres valencianes «por justo derecho de conquista». Durant més de tres-cents anys s´ha practicat una persecució salvatge contra les llengües no castellanes. S´han promulgat, fins i tot s´han fet complir violentament, centenars de lleis contra el nostre català. He dit centenars, i algunes encara vigents. La croada ha estat tan brutal que en algunes poblacions del País Valencià, com ara Alacant, han aconseguit eliminar la llengua autòctona dels seus carrers, i en moltes altres poblacions, entre les quals el Cap i Casal, hi recula a camallades. No ha estat un procés gens pacífic. Ni democràtic. Ha estat una imposició per la força d´un poble vencedor contra un poble vençut.

Quan un poble és espoliat per un altre, l´única manera de refer el mal infligit és que el lladre retorne allò que han pres indegudament. No s´hi val a voler considerar dret o propietat allò que s´ha aconseguit mitjançant actes injustos i de violència. En democràcia, per justícia, cal restituir a les víctimes allò que els ha estat arrabassat. En el nostre cas, el que és de justícia democràtica és retornar als territoris històrics catalanoparlants del País Valencià la normalitat lingüística que els ha estat arrabassada.

Estic convençut que els membres d´aqueixa associació si han de viure a París, Londres o Berlín no dubtaran a aprendre la llengua del país que els acull, no s´hi oposaran en nom de cap «libertad». Per què, en canvi, rebutgen i menyspreen el nostre català? Per què, si viuen entre nosaltres, no volen que ni ells ni els seus fills coneguen la nostra llengua? I si els qui s´oposen són gent del nostre país, la sociolingüística defineix prou clarament la seua actitud: autoodi.

El seu comportament obeeix a un convenciment de superioritat lingüística. Segons el seu pensar hi ha llengües superiors i inferiors. Consideren l´espanyol idioma superior al nostre català. Per a ells, les llengües inferiors –«regionales»– només poden existir com a llengua del poble baix, llengua de «gueto», i jutgen lícit i legítim afavorir la seua desaparició –aniquilació– en favor de la llengua superior. Expressen, per tant, una ideologia de clar supremacisme lingüístic. «En España, en español», «Hablad en cristiano».

Cal lamentar la «comprensió» amb què les societats dites democràtiques observen les accions del supremacisme lingüístic. França, per exemple, pràcticament ha reeixit a exterminar impunement –dic exterminar– les llengües no franceses com el bretó, l´occità, el basc o el nostre català. Heus ací, doncs, la terrible contradicció: es rebutja el supremacisme racial que a Sudàfrica es deia apartheid o als Estats Units segregacionisme, es bandeja enèrgicament el nazisme, màxim i sangant exponent d´un altre supremacisme racial que va sentenciar milions de persones a la mort; però es tolera aquesta altra expressió de racisme, de xenofòbia, que representa el supremacisme lingüístic. Aqueixa associació, doncs, quan diu «libertad lingüística» insisteix en la secular imposició del castellà. Durant segles ha estat per «derecho de conquista», i per execrable i injustificable xenofòbia.
 
6)
 
Jornada de Debat ‘Els usos lingüístics a Catalunya. Balanç i perspectives de futur'

Aquesta jornada ha estat organitzada per la Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC i per la Societat Catalana de Sociolingüística, amb la col·laboració de la Secretaria de Política Lingüística.

http://www.uoc.edu/portal/catala/catedra_multilinguisme/activitats/2010/activitat_007.html

Us recordem que per participar a la Jornada de Debat cal omplir la butlleta d'inscripció que trobareu a
http://socs.iec.cat/activitats/debat2010.asp
 
 
7)

Publicat en EL PUNT dimecres 22 de setembre del 2010
 

Josep-Lluís Carod-Rovira, encarregat de presentar el projecte, ha destacat que la llei permetrà donar “a l'occità una protecció de la qual no ha gaudit mai”

La llei ha estat aprovada per àmplia majoria gràcies als 117 vots de CiU, PSC, ERC i ICV-EUiA davant dels 17 vots en contra de PP i Ciutadans

El Parlament ha aprovat aquest dimecres una llei que converteix l'aranès en la tercera llengua oficial de Catalunya, juntament al català i al castellà, i en la llengua d'“ús preferent” a la comarca pirinenca de la Val d'Aran.

La llei, aprovada per àmplia majoria gràcies als 117 vots de CiU, PSC, ERC i ICV-EUiA davant dels 17 vots en contra de PP i Ciutadans (C's), compleix l'article 6.5 de l'Estatut, que estableix que “la llengua occitana, denominada aranès a l'Aran, és la llengua pròpia d'aquest territori i és oficial a Catalunya”.

El vicepresident del Govern, Josep-Lluís Carod-Rovira, encarregat de presentar el projecte, ha destacat que la llei permetrà donar “a l'occità una protecció de la qual no ha gaudit mai”.

Carod ha recordat que al llarg de la història aquesta llengua ha estat “perseguida” o sotmesa a l'oblit, de manera que s'ha felicitat que Catalunya sigui un dels pocs territoris a la Unió Europea i l'únic dins d'Espanya que reconeix tres llengües oficials.

La llei de l'aranès aprovada avui reconeix, protegeix i promou aquesta llengua, regula la seva oficialitat a tot el territori català i el seu ús en les institucions pròpies de la Val d'Aran i preveu la creació de l'Institut d'Estudis Aranesos, un organisme independent que s'encarregarà de fixar les regles.

Tant el Consell General de l'Aran i els ajuntaments d'aquesta vall pirinenca com la Generalitat hauran d'utilitzar aquesta llengua en les relacions amb els ciutadans aranesos.

L'aranès, de fet, serà llengua d'ús “preferent” a totes les institucions araneses, així com als mitjans de comunicació, les escoles i la toponímia de la comarca.

Precisament aquesta referència a l'ús “preferent” de la llengua ha estat esgrimida per PP i C's com a màxim argument per posicionar-se en contra de la llei.

El Síndic d'Aran, el socialista Francesc Boya, ha declarat que “no hi ha cap llengua que tingui possibilitats de sobreviure si no hi ha darrere un poder polític que la defensi”.

“Avui és un dia gran per a la Val d'Aran”, ha proclamat el Síndic d'Aran, que ha pronunciat tota la seva intervenció en aranès.

8)
 
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE D'ESTIL DE L'AGÈNCIA CATALANA DE NOTÍCIES

L'Agència Catalana de Notícies té el plaer de convidar-vos a la presentació del seu Llibre d'estil, que recull les pautes sobre la identitat, la imatge, els gèneres, els formats, el model de llengua i la guia ètica que menen l'Agència.

Presentaran l'acte la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Imma Tubella, i el degà del Col·legi de Periodistes, Josep Maria Martí.

Data i hora: 28 setembre del 2010 a les 12 h

Lloc: Col·legi de Periodistes de Catalunya - Rambla de Catalunya, 10, principal - Barcelona

 
-----------------------------
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us pregue encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del nou butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com