InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 354 (dimarts 14/09/2010) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
1) Naix InfoMigjorn Cap de Setmana
 
2) Jordi Matas Dalmases - ELS DÈFICTS DEL CATALÀ A LES UNIVERSITATS
 
3) Albert Pla Nualart - Català a la terrasseta (5, 6, 12 i 13 d'agost)
 
4) Gabriel Bibiloni - Dependències i correspondències
 
5) Ramon Solsona - Minilingüisme al Senat
 
6) Ponç Feliu Latorre - La lenta agonia de la llengua
 
 
8) Manuel Pérez Saldanya - Escola competent i multilingüe
 
 
1)

Naix InfoMigjorn Cap de Setmana

 

 

A partir del 17 de setembre d'enguany, tots els que rebeu InfoMigjorn rebreu gratuïtament, cada divendres i fins al darrer dia de l'any, el nou butlletí InfoMigjorn Cap de Setmana. Aquest butlletí contindrà, entre altres informacions d'interés, articles originals, fragments de llibres editats o inèdits i avisos d'actes diversos (cursos, conferències, presentacions de llibres).

A partir de l'any 2011, tots continuareu rebent  de franc InfoMigjorn quatre dies a la setmana, com fins ara, però InfoMigjorn Cap de Setmana nomes el rebran cada divendres els subscriptors d'aquest nou butlletí. Oportunament us informaré del preu de la subscripció i de la manera de fer-la efectiva.

InfoMigjorn –revista digital sobre llengua catalana– s'envia gratuïtament des del 18 d'agost del 2002. Des de l'1 de setembre del 2008 s'envia com a butlletí diari quatre voltes a la setmana: dilluns, dimarts, dimecres i dijous. Cada butlletí conté diversos ítems (normalment, entre 8 i 10) amb notícies, articles, avisos, ressenyes de llibres, etc. Des del 5 de maig del 2009 teniu operativa la web http://www.migjorn.cat/ en la qual podeu llegir tots els butlletins publicats des de l'1 de setembre del 2008 fins al darrer que s'ha enviat. Fer i enviar els butlletins informatius i elaborar i mantenir la web Migjorn / InfoMigjorn, a més d'un esforç considerable i moltes hores de dedicació, implica, lògicament, unes despeses econòmiques. Si us subscriviu a InfoMigjorn Cap de Setmana, a banda de rebre una informació addicional, ajudareu al manteniment d'InfoMigjorn.

Continuarem treballant de manera entusiasta i sense desànim en favor de la llengua catalana. Només treballant, treballant i treballant aconseguirem l'èxit i d'això, de treballar, el nostre poble en sap i molt. Gràcies a tothom per la vostra atenció. I gràcies de bestreta per la vostra col·laboració.

 
2)
 

 

ELS DÈFICTS DEL CATALÀ A LES UNIVERSITATS

 

 

Durant els primers anys de la transició cap a la democràcia la llengua catalana va entrar amb força a les Universitats, sobretot en l'àmbit de la docència, gràcies a uns rectors compromesos i a uns professionals competents i il·lusionats que van acabar consolidant els serveis lingüístics universitaris. Amb els anys aquella empenta inicial va anar minvant i avui ens trobem amb unes Universitats que presenten greus dèficits en la presència i el reconeixement de la llengua catalana. A més, l'entorn que tenim avui tampoc ajuda: uns rectors poc compromesos, una administració i uns polítics que no tenen la iniciativa que caldria. Tots ells, quan senten a parlar dels problemes que té la llengua catalana a les Universitats, miren cap a una altra banda.

Efectivament, encara avui es pot ser professor permanent d'una universitat catalana sense saber un borrall de català, la recerca feta en català no és reconeguda oficialment per la Generalitat de Catalunya, pràcticament no hi ha cap carrera universitària (de centenars d'ofertes) que es pugui fer íntegrament en català, la bibliografia escrita en català és pràcticament inexistent a la majoria de disciplines i no es posen les mesures necessàries per tal que l'entrada a l'espai europeu d'educació superior no afecti negativament l'ús de la llengua. D'aquesta manera, lamentable per al català, es fa universitat en el nostre país.

Després que es va aprovar la Llei d'Universitats de Catalunya, aviat farà set anys, demanem que el Govern de Catalunya faci aplicar a les universitats l'article 6.4 d'aquesta llei, que estableix que “el professorat universitari, llevat del visitant i de casos anàlegs, ha de conèixer suficientment les dues llengües oficials, d'acord amb les exigències de llurs tasques acadèmiques”. I apunto al Govern perquè el mateix article diu que “el Govern (...) ha de garantir que en els processos de selecció, d'accés i d'avaluació es concreti el dit coneixement suficient”. Només la Universitat de Barcelona ha aplicat aquest article (des del 2004 per a contractats permanents i des del 2006 per a funcionaris) i és l'única que realment ha volgut garantir el dret dels estudiants d'utilitzar, amb garanties de ser perfectament entesos, la llengua catalana. Cal afegir també que durant tots aquests anys d'aplicació del requisit lingüístic a la UB, aquesta universitat és la que més professorat estranger ha contractat i la que més amunt s'ha situat de l'estat espanyol en el rànquing mundial d'universitats, fet que contradiu aquells que, sense fonaments, identifiquen la necessitat de conèixer la llengua catalana amb tancar-se al món i a l'excel·lència.

En l'àmbit de la recerca, tots els professors universitaris sabem que avui no es pot tenir una trajectòria investigadora universitària oficialment reconeguda escrita en català i que el català és una llengua amb un prestigi investigador quasi nul. No es poden aconseguir els sexennis d'investigació que atorga el Ministeri ni els que atorga el Govern de Catalunya si els resultats de la recerca s'escriuen en llengua catalana. A Catalunya tenim revistes especialitzades de gran prestigi i que segueixen tots els indicadors de qualitat d'aquest tipus de revistes però, en canvi, no estan ben indexades ni per un estat espanyol constitucionalment plurilingüe ni per un departament d'universitats de la Generalitat de Catalunya. A Catalunya cal un nou model de reconeixement de la recerca que no només reconegui la recerca feta en català sinó que, a més, la fomenti. Només d'aquesta manera podrem fer del català una llengua de prestigi universitari.

En l'àmbit de la docència feta en català, no podem estar satisfets d'uns percentatges poc fiables que ens indiquen que el 66% de les classes del sistema universitari de Catalunya s'imparteixen en català (a la taula hi ha les dades per universitats). Si l'Estatut de Catalunya del 2006 diu que “el català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament universitari” (article 35.1), costa d'entendre que polítics i rectors considerin que s'aplica aquest article si d'una oferta de centenars de titulacions que hi ha a Catalunya només un màxim de cinc es poden fer íntegrament en català.

Si dels graus passem als màsters i als postgraus, que també són ensenyament universitari i que també se'ls aplica l'article 35.1 de l'Estatut (“el català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge”), el dèficit de docència en català és clamorós i cal que els responsables polítics d'universitats apliquin mesures per contrarestar-ho. És evident que, en aquest àmbit de la formació universitària, el multilingüisme hi ha de ser més present que en cap altre, però això no ha de voler dir renunciar a la formació feta en llengua catalana.

L'espai europeu d'educació superior ha de generar més mobilitat d'estudiants i de professorat, ha d'especialitzar més els graus i ha de potenciar més els màsters i postgraus. Tot plegat ha de comportar la presència de més llengües en l'entorn universitari i això és molt positiu. El problema, però, és que aquest escenari ideal no és el que estem trobant a les universitats catalanes, sinó que el multilingüisme ja es comença a fer servir per arraconar el català amb arguments de “modernitat” i de “globalització”, i per amagar la incapacitat per fer del català una llengua universitària de prestigi.

            En resum, encara avui el català no és una llengua plenament reconeguda en l'àmbit universitari. Abans parlava de la bona feina feta durant els primers anys de la transició per rectors compromesos i per professionals competents. Des de llavors fins avui han estat aquests últims, és a dir, els serveis lingüístics universitaris, els que realment han impulsat la llengua catalana a la Universitat. Els rectors han deixat de defensar amb fermesa el prestigi de la llengua catalana en tots àmbits de l'activitat universitària i cal que els responsables polítics fixin les bases d'un model lingüístic per al sistema universitari català.

 

 

 

Jordi Matas Dalmases

Catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Barcelona

 
 
 
3)
 
Català a la terrasseta
(5, 6, 12 i 13 d'agost)

Albert Pla Nualart / Filòleg

 

Article publicat en el diari AVUI, pàgina 48, dijous 5 d'agost del 2010

Un bon mal

Dels prefixos negatius (a-, des-, dis-, in-, no-, etc.) avui vull posar en valor –com es diu ara– el prefix mal-, poc productiu però molt gustós. Malcreient té un dring més català que desobedient, però vol dir el mateix. En canvi, malagradós afina més que desagradable: vol dir esquerp i aspre. Si diem malgirbat, ens ve al cap algú amb la camisa mig enfora. I malastruc ens permet evitar el lleig castellanisme gafe. Malgrat tot, mal- va de baixa, i de tan poc ús se'ns rovella. Un blog d'internet parla del “malaurat Gabriel Ferrater”. El genial poeta reusenc tenia un munt de problemes i potser va ser malaurat, però d'algú que desapareix prematurament, quan encara té molt a dir, en català sempre n'hem dit malaguanyat. I, si no vigilem, aviat ho podrem dir del prefix mal-.

Adverbi o prefix?

Als diccionaris hi trobem malparlat o malpensat però no maleducat i algú pot pensar que hem d'escriure sempre mal educat. Però els processos de lexicalització, els que fan que dos o més mots acabin sent-ne un de sol, són subtils, graduals i força arbitraris. El DIEC entra benparlat però no benpensat, i jo tampoc escriuria mai beneducat. Són, però, mots ben formats, un potencial en reserva que en el futur pot ser explotat per qualsevol creador de llengua i esdevenir ús general. És el que ja ha passat amb maleducat, que mereix, per tant, entrar al diccionari.
 

Article publicat en el diari AVUI, pàgina 40, divendres 6 d'agost del 2010
 

Més aviat, millor 

Abans és més aviat com millor és més bé però la sinonímia té gairebé sempre límits: hi ha contextos, girs idiomàtics, en què les dues formes no són intercanviables. En dialecte central, “La Maria anava millor vestida” és un calc del castellà. Hem de dir “més ben vestida”. També ho és “Vine com abans millor”. Cal dir “com més aviat millor”. Sovint defenso formes paral·leles al castellà argüint que el català hi pot arribar tot sol, però són sempre girs o paraules que necessitem, que omplen un buit comunicatiu. En els contextos esmentats, millor i abans no aporten res, no són més funcionals que més ben i més aviat. Preferint-los sacrifiquem identitat inútilment. I és que servirà de ben poc mantenir el català viu si, al final, és un clònic del castellà.

“Lo antes posible”

Però canviant abans per més aviat no n'hi ha prou. Feu una prova: demaneu a un universitari que tradueixi “Lo antes posible”. Fins i tot si evita abans, escriurà “el més aviat possible” o “quan(t) més aviat millor”, que continuen sent calcs del castellà. Serà un crac si escriu “al més aviat possible”, “com més aviat millor” o “tan aviat com puguis”. D'aquestes tres opcions correctes, la primera és la més dubtosa i alguns veiem en al un lo emmascarat. Però, en tot cas, que calgui ser un crac per conèixer-les i usar-les diu molt del catacrac general del nostre sistema educatiu.
 
 
Article publicat en el diari AVUI, dijous 12 d'agost del 2010
 

Treballar i fer feina

El trabajo de vegades és feina i d'altres treball, i el dilema genera molts dubtes. En dialecte central diem clarament feina, i no pas treball, en frases com “Un company de feina”, “S'ha quedat sense feina” o “Com hi vas, a la feina?”. Altres contextos són menys clars. Si parlem de roba, condicions o llocs, ¿hem de dir de treball o de feina? A Mallorca diuen “llocs de feina”; i a Barcelona, “llocs de treball”. Com més abstracte i genèric és el terme més la feina va cap al treball, però el castellà també empeny i expulsa feina de l'àmbit oficial: de les oficines i dels contractes. L'ús de feina va quedant reduït al registre col·loquial i, si no trenca aquest setge, pot acabar desapareixent del tot.

I sabria greu, perquè mentre que feina ve de faena –a València encara se'n diu així–, que ve del llatí facienda (les coses que s'han de fer), treball ve de tripalium, un instrument de tortura. No sembla, doncs, que treballar sigui ben bé fer feina. I si els catalans som treballadors és potser perquè la feina la sentim com una obligació i no com una tortura. Curiosament, de la que pateix el toro, també en diuen faena, potser perquè qui tortura la veu com un art. La faena castellana ve del català antic i prova que el que ens separa no són tant les nostres arrels com un progrés moral que entén per feina tota una altra cosa.

 

Article publicat en el diari AVUI, pàgina 40, divendres 13 d'agost del 2010
 

Què vol dir ‘cursi'?

El diccionari diu que és cursi qui pretén ser elegant i refinat sense ser-ho. Cursi ve del castellà i té un significat massa complex i subjectiu perquè el pugui atrapar una definició. Ser cursi té més de sentimentalisme exagerat que de mal gust. El cursi es nega a afrontar la duresa de la realitat, la vesteix de rosa, l'ensucra i li posa llacets. Vol tant que l'estimin que s'inventa els sentiments i ens els imposa. Parla amb diminutius, té febreta i ganona. I de tant exhibir que creu en el que li agradaria que fos veritat, fa que l'escèptic sembli cínic. I paro, ja n'hi ha prou per fer-se una idea de la gran distància que separa una definició de diccionari del que sap el parlant d'una paraula.
 
Quico i carrincló

I si trobeu cursi poc genuí, el català té dos adjectius que també poden fer el fet: quico i carrincló. El DIEC en torna a donar una definició poc precisa: “mancat de distinció, d'originalitat”. La idea clau, però, és passat de moda. Quan una noia va quica (o queca, segons el dialecte) vesteix o porta el cabell més com la seva mare que com algú de la seva edat. Quico, per tant, no és hortera, que vol dir vulgar i de mal gust, sinó més aviat ñoño. Està més a prop d'un decor ridícul que de l'estridència. Carrincló té més recorregut i s'aplica a persones, films i novel·les per criticar-ne un excés de sentimentalisme i afectació en un sentit molt proper a cursi.

 

4)
Article publicat a  l'Espira, suplement cultural del Diari de Balears, dissabte 24 de juliol del 2010
De tant en tant sentim algú que diu persones depenents o òrgans depenents del Govern. Com sap tothom que tingui una mica de formació lingüística, depenent és el gerundi de dependre («no podem continuar depenent de Madrid»), mentre que dependent és l'adjectiu («persona dependent») o substantiu («faig de dependent»). Com a adjectiu, dependent és el contrari de independent (ara com ara no hem sentit «un país indepenent»). Dependent i independent, com a cultismes, conserven el grup nd del llatí (dependentem). Amb el sentit de 'persona que ven a un comerç', dependent ha generat un femení d'aquests que forcen un poc les regles de la gramàtica: dependenta. Però no ens preocupem ara pel femení: més valdria que consideràssim que dependent, amb aquest significat, és un simple castellanisme, encara que ningú no ho hagi dit fins ara. En espanyol es tracta d'un significat modern (el primer diccionari acadèmic espanyol que dóna la definició de 'persona que ven a un comerç' és el de 1956), que du la idea de 'persona subordinada' i que ha estat imitat servilment pel català (com sempre). En la nostra llengua fóra millor que diguéssim venedor i venedora, una solució que també s'està imposant en espanyol, particularment a les superfícies comercials grans.

I ara passem a una qüestió més espinosa. Responent i corresponent són els gerundis de respondre i correspondre, igual que depenent és el gerundi de dependre. Totes són paraules que en llatí tenien el grup nd (prendere i respondere, que és un compost de re i spondere 'prometre solemnement'), però les formes de gerundi s'han simplificat d'acord amb les tendències evolutives de la llengua i han perdut la d. Corresponent també és la forma adjectival, extreta d'aquell participi («una sèrie de qüestions amb la resposta corresponent»). En altres èpoques podem trobar documentat correspondent com a forma cultista d'adjectiu, que teòricament fóra millor que corresponent (comparau amb depenent/dependent), però ara la forma consolidada és corresponent.

La cosa que vull fer observar és que en el català convencional i en els diccionaris no existeix la paraula correspondent, i això potser és un error. Correspondent, mot culte paral·lel a correspondència i als esmentats dependent i independent (i independència) podria ser un substantiu molt adequat per a substituir el nefast castellanisme corresponsal. Aquesta és una paraula creada per l'espanyol (la hi veig usada a partir del segle XVII), que és l'única llengua que la utilitza: les altres diuen correspondent (francès correspondant, anglès correspondent, italià corrispondente, portuguès correspondente, romanès correspondent, alemany Korrespondent, etc.). Les úniques llengües del món que diuen corresponsal són l'espanyol i dos satèl·lits seus, el català i el basc (korrespontsal). El gallec escapa de la subordinació i diu correspondente, alineat amb la seva continuació natural, el portuguès.

És ver que la paraula corresponent amb valor d'adjectiu trastoca un poc el sistema. Amb tot, no crec que fes gens de mal la distinció entre corresponent (gerundi i adjectiu) i correspondent (substantiu per a l'actual corresponsal), de la mateixa manera que no hi hem perdut gens amb la distinció que fem entre depenent i dependent. L'Institut d'Estudis Catalans té membres corresponents, que potser haurien de ser correspondents (el diccionari d'aquest Institut dóna a aquest corresponent el valor de substantiu).

Cal no confondre els verbs respondre i correspondre, procedents, com hem dit, d'un llatí spondere, amb els altres verbs que acaben en pondre (com compondre), que en llatí es formen a partir de ponere, que no té cap d. És per això que els substantius cultes corresponents a aquests verbs van sense aquesta consonant: component, exponent, proponent, deponent, ponent i ponència, si bé els dos darrers són hispanismes. Res a veure amb correspondent.

 
5)
Publicat a
  • Avui 25-07-2010 Pàgina 21

Minilingüisme al Senat

Al Senat es podran utilitzar totes les llengües oficials als plens. Amb limitacions, perquè en les sessions de control al govern, per exemple, només es podrà parlar en espanyol. EL PP s'hi va oposar amb uns arguments que recull i amplia la premsa majoritària, la guerracivilista. Converteixen l'auricular (pinganillo) en l'esca d'una mesura grotesca i cara. En temps de crisi, diuen, és un disbarat gastar-se diners per traduir-se els uns als altres quan es poden entendre perfectament en espanyol.

Hi ha pobles que per Santa Àgueda (o Àgata) celebren el dia de les dones. És un ritual antic de subversió dels papers. Per un sol dia les dones manen i prenen possessió del govern municipal en una sessió de per riure. L'endemà tot rutlla com sempre.

El Senat ha fet alguns plenaris plurilingües que eren com el dia de Santa Àgueda. Ara ja no serà un fet tan excepcional, però es mantindrà l'anomalia del català a l'Estat. Per què només es pot parlar en català, gallec i basc al Senat? Per què no al Congrés? Es diu sempre que el primer és la Cambra de representació territorial. I què? Si les Corts representen les persones, les dues cambres haurien de reflectir les llengües de les persones.

Però no sóc ingenu: el Senat no pinta res. És una entelèquia en la qual es poder fer les sessions plenàries en llatí, en arameu, en sànscrit i en ugarític. O en català, que és una altra llengua antiga.

Un servidor de vostès no es cansarà de repetir que hi ha un ferma voluntat perquè les llengües de l'Estat siguin percebudes com a estranyes, incomprensibles i tolerables només si es mantenen en compartiments estancs. Mentre el rei es limiti a dir quatre frases en català quan ve a Catalunya no hi ha res a fer.

Ara, el dia que s'adreci als espanyols en les quatre llengües i que el plurilingüisme es manifesti en tots els documents, en totes les dependències oficials, en totes les pàgines web de l'aparell de l'Estat… Quan passi tot això i la gent entengui que s'han de gastar molts diners per protegir les llengües…

Perdonin, se me n'ha anat l'olla. Ha estat un cop de calor.

 
6)
 
Publicat a
 
 
Ponç Feliu Latorre

Ens explicava Antoni Domènech, extraordinari professor que vam tenir a 5è d'EGB, ja fa molt de temps, quelcom que ara, anys després, he començat a entendre; allò que durà el català pel camí de l'extinció, la pèrdua o l'empobriment, no és pas la utilització per part de gent gran de tota la vida (que visqué en ple franquisme i, per tant, òrfena d'educació lingüística) de paraules com barco, bueno o acera, sinó la catalanització barroera de les estructures gramaticals, de dites, de frases fetes, d'expressions, de traduccions literals.

És ara, vint anys després, que entenc les paraules de l'Antoni. I és ara, escoltant la llengua al carrer, però encara més greu, a la ràdio i la televisió, que m'esvero quan sento, amb total normalitat, presumptes periodistes homologats que en diuen de tan grosses com alguna de les que he recollit en clau d'exemple dels mitjans de comunicació, a l'atzar i de manera gens exhaustiva, al llarg d'un parell de setmanes de juliol. He sentit expressions com ara “aquest cantant no m'agrada resno me gusta nada, en castellà–”, “l'empat sap a pocsabe a poco, en castellà–”, “posa't de peusponte de pie, en castellà, i en lloc de “posa't dret”–”, “se li va caure el mòbil –en comptes de “li va caure”–”, “ho farem quan abans millor –cuanto antes mejor, en castellà–”, “vine't aquest vespre a sopar –vente a cenar, en castellà–”, “Rossi s'ha pujat a la moto després de la lesió –en lloc de “ha pujat”–”, etc. Són tots mots correctes però mal aplicats. Si passéssim el corrector, de fet, no les detectaria com a incorrectes, i són estructures mal fetes o paraules de les quals se'n tradueix literalment el significat des d'una altra llengua en la qual volen dir quelcom diferent.

Ara mateix signaria que tothom emprés barcos i buenos però mantingués les estructures gramaticals i sintàctiques que ens són pròpies i tan genuïnes, l'exemple més significatiu de les quals és, probablement, el dels pronoms febles. Sense anar gaire més lluny, en un aparador de Girona hi ha escrita la següent frase: “Si compres unes ulleres, et regalem unes noves”. Les motos d'una coneguda marca de pizzes a domicili de la nostra ciutat porten escrit: “Aquesta pizza ja té amo; vols una?”. Em fa mal de panxa, veure escrites aquestes traduccions literals, sentir-les constantment al carrer, ràdios o televisions del país, obviant els pronoms amb tanta tranquil·litat i menyspreu. I això és constant als mitjans de comunicació del nostre país.

Aquest empobriment, aquesta homogeneïtzació, aquesta pèrdua sintàctica és definitiva. Parlarem català en un futur. N'estic convençut. I per això treballaré i molts de nosaltres lluitarem amb l'objectiu de mantenir la nostra llengua, malgrat sentències de tribunals suposadament competents, que insinuïn viaranys contraris. Malgrat atacs i ofensives d'arreu d'un estat que encara no és prou madur per entendre i encaixar la seva pluralitat, també lingüística. I, especialment, treballarem malgrat els catalans que no la valorin, que reneguin del nostre sistema educatiu, la immersió lingüística, l'única opció viable per protegir, salvaguardar i conservar aquest patrimoni cultural que és la llengua, l'essència d'un país.

 

7)
 
 
Revista tècnica de política lingüística
 
Generalitat de Catalunya
 
2on quadrimestre del 2010
 
 
 
8)
Publicat en el diari Levante-EMV dijous 22 de juliol del 2010
 
 
 
Manuel Pérez Saldanya
 
La Llei d´Ús i Ensenyament del Valencià estableix que «qualsevol que haja estat la llengua habitual en iniciar els estudis, els alumnes han d´estar capacitats per a utilitzar el valencià en igualtat amb el castellà». Es tracta d´un principi igualitari i d´una mesura enriquidora per als nostres escolars: tots han de dominar les dues llengües oficials en acabar el cicle educatiu. És també una mesura de cohesió social: que tots els valencians coneguen les llengües oficials implica que poden usar-les a tot arreu i que ningú no pot quedar exclòs ni marginat. Amb un avantatge final importantíssim en el món actual: sols un bilingüisme ferm és un pas segur cap al multilingüisme que exi­geixen les societats més preparades. L´any 1997 el govern valencià del Partit Popular va aprovar els decrets que estructuren el sistema educatiu valencià en programes plurilingües: dos programes en valencià (el d´Ensenyament en Valencià i el d´Immersió Lingüística) i un tercer en castellà, on s´imparteix en valencià l´assignatura de valencià i, a partir de tercer de Primària, el Coneixement del Medi i, optativament, altres matèries (Incorporació Progressiva).
El model plurilingüe ha aconseguit un alt grau d´acceptació com el mateix conseller d´Educació, Alejandro Font de Mora, reconeixia fa uns dies, i com mostra, l´augment, any rere any, de les xifres de matrícula en programes en valencià. Si algun problema ha generat és precisament que no s´han atés moltíssimes sol·licituds de programes en valencià ni s´ha assegurat que l´assignatura de Coneixement del Medi s´impartisca realment en valencià en tots els centres privats i concertats. Però, contràriament a la dimensió preocupant d´aquests problemes, la proposta que sembla haver plantejat conselleria va just en sentit contrari. No s´encamina a reforçar la presència àmpliament sol·licitada de més valencià sinó a eliminar la possibilitat d´incorporació progressiva limitant-la a un «màxim» d´una assignatura, a més de la de valencià. ¿Com es pot aconseguir així l´objectiu de domini lingüístic paritari que estableix la Llei d´Ús? El fet que hi haja hagut algun problema puntual de famílies que han volgut escolaritzar els fills únicament en castellà no pot ser una raó per a qüestionar un model que ha assolit un alt grau de consens i acceptació. Els problemes que hi haja, i ja n´hem apuntat uns quants, s´han de resoldre des del mateix consens i responsabilitat. Cal que la conselleria, abans d´impulsar cap canvi sobre el model educatiu, l´avalue amb serenitat, amb estudis rigorosos i amb el consens de tots els implicats. Cal que explique a la societat els avantatges d´una aplicació correcta del model actual i el fet que tots els estudis realitzats al llarg de dècades conclouen invariablement que els alumnes escolaritzats en programes d´ensenyament en valencià tenen una competència en castellà igual o superior a la dels alumnes que s´han escolaritzat en castellà i són els únics que aconsegueixen dominar de manera equilibrada les dues llengües.
En un món plurilingüe, en què se´ns demana el domini de diverses llengües i habilitats cognitives complexes, la solució és incentivar la competència lingüística, començant per la llengua pròpia, i fomentar l´acord entorn d´una societat segura en la seua identitat i en el respecte a totes les opcions. Les aparents reivindicacions de l´anglès i el plurilingüisme es converteixen en fum de botja o en simple propaganda si no hi ha primer un bilingüisme real en les llengües que són pròpies dels nostres estudiants.
L´unilingüisme cap a on podrien derivar algunes propostes no sols implica un tancament mental sinó també un atac contra la formació competent dels nostres escolars i contra una societat més valenciana i oberta.
 
 
-----------------------------
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us pregue encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del nou butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com