InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 345 (dilluns 05/07/2010) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
1) Joan Solà - Feina per als filòlegs catalans
 
2) Gabriel Bibiloni - La Llotja o la Llonja?
 
3) Antoni Llull Martí - Tisores, estisores i estidores
 
4) Màrius Serra - Auxesi?
 
 
6) Ferran Suay - Un futur en valencià
 
 
8) Sopar de lliurament del IX Premi Aurora Díaz Plaja d'anàlisi, estudi o investigació sobre literatura infantil i juvenil catalanes
 
9) Curs virtual a SIC. Inici Juliol
 
 
1)

 

 
Publicat en el suplement de cultura del diari AVUI dijous 1 de juliol del 2010
 
 

Feina per als filòlegs catalans

 

És un motiu de grandíssima alegria i optimisme la notícia que s'ha fet pública aquests darrers dies: es preveu que de manera pràcticament immediata el mercat laboral demanarà un 20% més de professionals de llengua i literatura catalanes. Simplement perquè, primer, aquella una mica mítica generació de professors de català de secundària que es va posar a treballar amb gran il.lusió als anys setanta ara arriba a l'edat de la jubilació; i, segon, perquè els nouvinguts d'aquests anys i la Llei d'Acollida acabada d'aprovar al Parlament generaran una demanda d'ensenyament ben real. Però no és només l'ensenyament que absorbirà els nostres professionals: afortunadament les feines relacionades amb el coneixement de la llengua i la literatura catalanes s'han multiplicat: l'assessorament en tota mena d'empreses, l'ampli món editorial i dels mitjans de comunicació, la dinamització lingüística, els lectorats a l'estranger, la creació literària, la publicitat, la recerca, el turisme cultural.

 

Però això no és tot: a mi em causa una il.lusió molt especial de veure que han unit esforços i voluntats el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa (amb Enric Aloy de secretari general) i la Coordinadora d'Estudis Universitaris de Filologia Catalana, que uneix els departaments de les Illes, el País Valencià i Catalunya i és representada per Albert Soler. Aquesta és la manera d'afrontar el futur, sí senyor!: preveure què necessitarem i posar-hi el coll sense badar. Aquesta és la manera de fer: deixar-se estar de retrets i de laments i actuar de la manera que es prevegi que ens conduirà allà on volem arribar (allà on fa dècades que hauríem hagut d'arribar: diguem-ho, també, si volem). Perquè, en tercer lloc, el propòsit és llançar una campanya eficaç de sensibilització de noves vocacions per a aquesta noble empresa. No voldria semblar injust: no vull silenciar l'enorme esforç que han fet, sense defallir, moltes iniciatives privades, les principals de les quals són l'Obra Cultural Balear, l'Acció Cultural del País Valencià i l'Òmnium Cultural.

 

Expressaré algun dels molts desitjos que em suscita la notícia. Tinguem ben present, col·legues, que és prioritari expandir i assegurar l'ús de la llengua, no pas fer memoritzar la cartilla dels preceptes gramaticals; cosa que vol dir engrescar la joventut, els alumnes, en aquesta nostra cultura, avui afortunadament i merescudament explosiva. Aixequem ben alt l'esperit: sense cap necessitat de retòrica, no havíem tingut mai, ni de lluny, un esplet tan ufanós, competent, nombrós, de professionals de l'edició de textos, de la traducció, del guionatge, de la investigació, de la docència; de la creació literària: aprofitem el gran prestigi que han adquirit els nostres escriptors, a dins i a fora del país.

 

La Llei d'Acollida preveu que per assolir el certificat d'integració caldrà acreditar 135 hores de llengua catalana. Vigilem escrupolosament que aquesta dada no sigui a la llarga un bluf: que siguin hores efectives i positives; molt ben calculades i preparades. Fa uns quants anys vam veure'n de tots colors amb l'invent de l'anomenat reciclatge: feta la llei, feta la trampa: en més d'un cas els certificats no reflectien ni poc ni molt els coneixements reals. Finalment, sisplau!!: no folkloritzem amb la publicitat; no ens autohumiliem: tenim una llengua i una literatura tan nobles com qualssevol altres i hem de ser un poble tan lliure i digne com qualsevol altre. Prediquem i venem, doncs, la mercaderia amb la cara ben alta, amb tota la il.lusió i l'optimisme; fem que la nostra societat necessiti i exigeixi aquesta llengua, que només així funcionarà degudament aquest complex engranatge didàctic que ara es vol posar en moviment.

 

Joan Solà

 
NOTA.- El text d'aquest article és l'original que Joan Solà ha enviat al diari AVUI i que ha tingut l'amabilitat d'enviar també al butlletí InfoMigjorn, per tant podria haver-hi alguna petita diferència entre aquest text i el publicat en el diari.
 
 
2)
 
Article publicat a  l'Espira, suplement cultural del Diari de Balears, dissabte 26 de juny del 2010
 
Amb bones paraules
 
 

Gabriel Bibiloni

 

Llonja és una paraula que no figura en el DIEC —i no voldria ara donar idees— i, malgrat tot, a Mallorca és paraula escrita habitualment, sobretot per a referir-se a l'edifici de Sagrera; no tant en les altres accepcions, com les llotges del peix, dels estadis de futbol o dels teatres, en què se sol dir formalment llotja. Llonja és un mot autoritzat per una certa tradició que passa per Alcover, Moll, etc. i ha rebut un valuós cop de mà de Coromines, qui diu que llonja seria un castellanisme inacceptable en el Principat, però és completament legítim a les Illes i al País Valencià. Una afirmació matisable i que, en tot cas, representa una visió peculiar de la unitat de la llengua. Coromines també ha defensat la idea que l'espanyol lonja és pres del català (de València) llonja. Amb tot, i sense pretendre rebutjar absolutament la forma llonja, crec que allò que s'ha dit és ampliable i alguns punts clarament revisables.

En primer lloc, hauríem de posar en qüestió la vinculació de llotja al Principat i llonja al País Valencià i a les Balears. A Mallorca llotja s'usa de manera exclusiva a la documentació en els segles XIV, XV i part del XVI. Fins al regnat de Carles I no trobam un sol document amb la forma llonja. Llotja és el nom que tots els documents donen al gran edifici de Sagrera en l'època de la seva construcció i llotja és la denominació d'altres edificis de Palma en els segles esmentats (la llotja dels Genovesos, la llotja de Sant Feliu, etc.). El mot tenia significats diversos, com el d'establiment comercial i altres. Així, mentre es construïa la catedral de Mallorca, un document del segle XIV ens parla de la loge dels picaperes —llegiu llotja—, una construcció de fusta adjacent a les obres a disposició dels picapedrers. En els mateixos segles llotja predomina al Principat, però ja hi apareix algun cas de llonja. Eiximenis escriu «en la Lonja e per diversos carrers de Mallorca», però seria ingenu —Coromines hi cau— de creure que el gironí escriu llonja perquè és una llotja de Mallorca. A més, aquesta llotja no és la de Sagrera, que es va començar a construir bastants anys més tard de la mort de l'escriptor. D'altra banda, llonja apareix a multitud de documents barcelonins dels segles XVI i XVII, i fins i tot del XVIII. En temps moderns llotja s'ha imposat al Principat (els diccionaris del XIX fets a Barcelona consideren llonja forma antiga) i llonja s'ha fet predominant a Mallorca.

Sobre la generació de la forma llonja Coromines diu que és el mateix fenomen que transforma rellotge en rellonge. No entraré ara en la qüestió de si llonja es va generar al País Valencià o al Principat ni si l'espanyol pren el mot del català, cosa probable. M'interessa una altra qüestió: per què a Mallorca s'estronca la tradició d'escriure llotja? El canvi en els documents respon a un canvi en l'ús oral? Va ser un canvi intern o condicionat per factors externs? Dit altrament, la forma llonja es va crear a l'illa o va venir de fora? Es difícil de respondre, però el fet que el canvi rellotge > rellonge a Mallorca és inaudit i la data i el context en què apareix llonja duen a la hipòtesi que llonja va venir de fora. Del País Valencià o de Castella? En el regnat de Carles I, que és quan la nova forma s'introdueix, el català comença a rebre influències del castellà, a través de l'elit aristocràtica sempre atenta a les maneres i usos de la cort hispànica. No és del tot arriscat pensar que una forma possiblement generada en el català i passada al castellà rebotàs a tota la nostra comunitat lingüística en un moment de castellanització incipient.

Però això és una qüestió que pica l'interès de l'historiador de la llengua. Als lingüistes que planifiquen la norma del català de masses i dels mitjans de comunicació els ha d'interessar un altre tema: en el moment que estam construint una llengua estàndard per a la màxima funcionalitat i fluïdesa a l'espai de comunicació català, no seria molt millor optar per les formes més generals de la llengua, sobretot si ja estan mig introduïdes i no representen cap problema per a la gran massa de parlants? Si ja diem la llotja del camp de futbol o del teatre, no seria també millor donar preferència a aquesta mateixa forma —la més clàssica i etimològica— en els mitjans de comunicació quan ens referim al bellíssim edifici que ens llegà el geni de Guillem Sagrera? Crec que sí.

3)
 
Publicat en el llibre PRENINT EL DEMBLE A LES PARAULES d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 141)
 
Tisores, estisores i estidores
 
Antoni Llull Martí
 
 
Tisores i estisores són formes admeses en el diccionari normatiu, però a Mallorca tenim la varietat estidores. D'on prové aquest mot i d'on provenen aquestes diferències? Mirarem d'esbrinar-ho tot seguit.

Aquesta eina que avui en dia no sol faltar a cap casa, en temps antic només solien tenir-la els que exercien determinats oficis, com els tonedors. De fet, la paraula llatina tóndere, de la que en sortí el nostre tondre, és la que originà, indirectament, el nom de les tisores, que en llatí es deien fórfices, nom que ha produït l'italià fórbice (pronunciat fórbitxe) ‘tisores'. Les que en llatí es deien forfices tonsorias, ‘tisores de tondre' acabaren dient-se només tonsorias, que en el català antic trobam amb la forma tosores, transformat després en tesores i finalment en tisores. Del mateix mot llatí provenen el castellà tijeras i el portuguès tisoiras.

El pas de tosores a tesores i d'aquest a tisores, s'explica per un fenomen que en fonètica es diu dissimilació, que és una tendència dels parlants a diferenciar en una paraula dos sons idèntics molt pròxims, transformant-ne un dels dos o fent-lo desaparèixer, per la qual cosa veim que les vocals ooe de la primera forma es convertiren en eoe i aquestes, en una altra etapa, en ioe. I com passaren les tisores a dir-se estisores? Sembla que la gent illetrada, que era la immensa majoria dels parlants a l'edat mitjana, quan sortiren aquestes formes, no distingia clarament quines eren les parts de l'oració gramatical, i així, «ses tisores» les devia sonar com «s'estisores», o «les tisores» com «l'estisores», i degué estendre's la idea que el nom de la cosa era estisores, com en el cas de les tenalles, que a alguns llocs del Principat els diuen estenalles i a Mallorca estenaies. I en el pas d'estisores a estidores potser hi influí el gran nombre de noms femenins acabats en plural en -dores, com llevadores, portadores, filadores, etc., etc.

4)
 
 
Publicat en el suplement de cultura del diari AVUI dijous 1 de juliol del 2010
 

Motacions

per Màrius Serra

Auxesi?

Una hipèrbole és una figura retòrica basada en l'exageració. Tècnicament, es tracta de substituir el terme propi per un altre que “n'augmenti o en redueixi la designació d'una manera exagerada”. La hipèrbole ha passat al llenguatge comú, però té una modalitat força desconeguda que els poders públics cada cop practiquen més. Es tracta de l'auxesi: “figura retòrica que consisteix a usar un terme altisonant en lloc del mot propi”. L'índex de coneixement del terme auxesi deu ser baixíssim, però el seu ús cada cop és més elevat. Els funcionaris de l'Ajuntament de Barcelona acaben de rebre una circular en la qual els comuniquen un seguit de males notícies: la reducció de sou d'un 5%, la d'un 32,8% de la paga extraordinària de desembre en la categoria dels mestres i d'un 46,3% en la dels professors de secundària. Com creuen que defineix el consistori barceloní aital retallada? Doncs amb una fórmula altisonant: “mesures de racionalització en matèria retributiva”. Es tracta d'una auxesi del gènere eufemístic, tan lamentable com dir-ne “captació puntual d'aigua” del transvasament o “cessament temporal de la convivència matrimonial” del divorci de la infanta Elena.

 
5)
Publicat en EL PUNT dilluns 21 de juny del 2010
Ferran Suay
 

Deu ser ben difícil de trobar, en qualsevol país normal, una persona que presidint una institució de caràcter cultural, es posicione públicament en contra de la llengua pròpia del país. Al País Valencià, però, tot és possible, i fins i tot probable.

Diu la Sra. Ascensión Figueres, presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que «la Universitat no pot rebutjar un professor estranger per no tindre el requisit (valencià), ja que seria tirar pedres contra la nostra teulada». Potser caldria preguntar-li si tampoc no ens podem permetre de rebutjar un professor, només perquè no siga capaç de parlar castellà. O això seria també tirar-nos pedres?

És curiós que les mateixes persones que es posicionen obertament contra l'exigència del coneixement de la llengua pròpia dels valencians, mai no qüestionen l'absoluta necessitat de dominar l'altra llengua oficial: la dels castellans. Generalment, disfressen la seua actitud inequívocament antivalenciana amb una cortina de fum feta d'expressions aparentment liberals (no exigir, valorar com a mèrit), que mai no apliquen a l'altra llengua oficial. És com si la normalitat consistira en fer-ho tot en castellà, i el valencià fóra —sempre— l'excepció. Més encara, l'excepció prescindible.

Per què no considerem com un mèrit —i per tant, amb caràcter optatiu— el coneixement del castellà? Segur que hi ha professionals excel·lentment preparats en anglés, una llengua que tots els universitaris han d'aspirar a conéixer. Moltes d'aquestes persones podrien impartir els seus coneixements en les nostres universitats. Com és que no poden venir a la universitat valenciana, només perquè no posseeixen el requisit lingüístic castellà? No és això una discriminació inacceptable, i una renúncia a l'excel·lència, només per qüestions lingüístiques?

La igualtat lingüística és un concepte ben fàcil d'entendre: si no s'exigeix el coneixement de la llengua als professors, els estudiants no poden fer valdre el seu dret a estudiar en valencià. I una vegada més, els nostres drets lingüístics són només paper mullat. Ens trobem —de nou— amb l'evidència d'una societat amb dos classes de ciutadans: els de primera, que són els qui opten per expressar-se en castellà, i tenen tots els drets plenament garantits, i els de segona, els qui prefereixen (o preferirien) viure i estudiar en valencià, i només poden fer-ho, si els seus interlocutors han tingut l'amabilitat —plenament optativa, això sí— de dotar-se del mèrit de conéixer la llengua del país on viuen i treballen.

Igualtat lingüística vol dir, ara mateix, emprendre les accions necessàries perquè les persones valencianoparlants deixem d'estar discriminades en la societat valenciana. I per això, cal que els altres també hagen de conéixer la nostra llengua, de la mateixa manera que nosaltres hem de conéixer la d'ells. Podríem començar pels professors d'universitat, però caldrà també que ho facen la resta dels docents, i tots els funcionaris. Això seria paritat, igualtat, democràcia i bilingüisme. Sense això, és a dir, tal com estem ara, és senzillament la vella i coneguda llei de l'embut. I als valencians ens reserven sempre el broc més estret.

6) 
Publicat en el blog DE L'HORTA ESTANT dilluns 21 de juny del 2010
Ferran Suay
 
El professor Esteban Morcillo, rector de la Universitat de València, ha declarat fa poc que podem “construir un futur junts i en valencià”. Això és una bona notícia. Que persones de la solvència acadèmica i el prestigi social d'un rector d'universitat facen declaracions públiques, i en positiu, respecte de la viabilitat i l'interés de construir el nostre futur com a poble en clau valenciana, és una de les escasses alegries que se'ns permeten, pel que fa a la cultura pròpia.

Fa uns mesos, em va telefonar al despatx un prestigiós catedràtic de la UV. S'adreçà a mi en un valencià impecable, amb la correcció lingüística i la riquesa de lèxic que podem esperar d'una persona de la seua excel·lència acadèmica i ampli bagatge cultural. Fins ací no hi ha res de què estranyar-se. El cas és, però, que fa vint anys que he tingut l'oportunitat -i el plaer- d'escoltar les seues conferències i cursos, i de llegir els seus escrits en la premsa, i ni tan sols sabia que aquest professor era valencianoparlant de soca-rel.

És una llàstima que persones d'elevat prestigi acadèmic o professional no gosen exercir públicament de valencians, i prestar així una mica del seu merescut prestigi a una llengua, que també el mereix però no li'l reconeixen. Quan imparteixen les seues classes i conferències sistemàticament en castellà, com si l'altra llengua oficial que tenim no fóra digna de les seues paraules, estan fent un mal servei a la cultura del seu  poble.

El valencià -com tota altra llengua- és perfectament apte per a qualsevol registre conversacional. Des del més col·loquial fins al més formal i acadèmic. Totes les paraules i totes les idees són dignes de ser dites en qualsevol idioma. Tots els idiomes mereixen el nostre respecte. El nostre també. I la manera com podem expressar aquest respecte és fent el nostre treball amb la màxima qualitat de què som capaços, i sense ocultar la nostra llengua. Perquè quan ho fem, quan l'ocultem, estem desmentit declaracions com les del rector, plenes de saludable optimisme i inequívoca bona intenció.

Fa poc vaig assistir al casament civil d'un bon amic.  L'oficiant de la cerimònia, en acabar, els va desitjar molta felicitat i, just abans d'anar-se'n, es girà i va dir a la parella: "I procuren vostés fer alguna cosa per a aconseguir-la, la felicitat". Aquest és també un bon consell per a incrementar la salut social de la llengua pròpia de la Universitat de València. És un sol consell, però en aquest cas conté tres parts: la primera, que cal desitjar millorar-la; la segona, que convé declarar-ho públicament; i la tercera, que s'han d'emprendre les accions institucionals necessàries per tal d'aconseguir-ho.

De moment, ja tenim la segona: el rector s'ha posicionat a favor d'un futur en valencià. Confiem que també siga certa la primera: que el desig és autèntic, i esperem que com a màxim responsable de la universitat, donarà resposta satisfactòria a la tercera, que bé pot ser la més important:  emprendre accions concretes per avançar cap a una autèntica igualtat lingüística en la universitat. Exigir que qui s'incorpore a la universitat en conega -també- la llengua pròpia, seria una bona manera de començar a posar fil a l'agulla.

 
7) 
 
 
Publicat en EL PUNT dijous 24 de juny del 2010
 

Per increïble que puga semblar, la presidenta d'una entitat que s'anomena acadèmia, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), reivindica la incompetència lingüística en la mateixa llengua que té l'obligació estatutària de promoure. En la presentació del documentadíssim Informe sobre els usos lingüístics a les universitats públiques valencianes dirigit per Artur Aparici i Rafael Castelló, que avalua el coneixement, l'ús i les actituds lingüístiques dels universitaris valencians, la presidenta de l'AVL, Ascensió Figueres, manifestava que si les universitats demanen als professors la competència també en valencià —en castellà sí que s'exigeix— «potser estaríem lligant-nos de peus i mans i podríem penedir-nos-en en un moment donat». I ella, sense aportar mai cap xifra ni cap argument, proposava que el domini de la llengua oficial i pròpia no fos una exigència —al contrari del castellà— sinó només «un mèrit».

Cal reconèixer, però, que la presidenta Figueres actua amb plena coherència respecte a la incompetència que reclama, començant per practicar la incompetència ella mateixa i per predicar-la amb l'exemple. Així, les seues propostes ja contradiuen frontalment les conclusions de les 5.000 enquestes fetes a universitaris de tots els estaments i dels centenars de pàgines de l'informe en la presentació del qual participava. I, d'això, en podem deduir una d'aquestes dues coses: que la Sra. presidenta ni s'havia llegit les conclusions de l'informe i que només expressava opinions personalíssimes o consignes del partit (PP) a qui deu el càrrec que ocupa. O bé que, si s'havia llegit l'informe, el contradeia de dalt a baix sense aportar ni una sola xifra en favor de les seues tesis. També pot ser que els periòdics no li reproduïssen dades ocultes que només ella coneix i en què basa les seues propostes, per la qual cosa ara li preguem que les faça públiques en benefici de la seua credibilitat —i també de la de l'estudi que l'AVL patrocina i ella desmenteix.

Vegem què diuen literalment les conclusions de l'informe per valorar fins a quin punt les paraules de la Sra. Figueres són una mostra d'atreviment indocumentat o de pura propaganda ideològica sense cap relació amb els fets. L'informe conclou: «si es vol avançar més en l'equiparació de les dues llengües, les universitats hauran de [...] planificar la creació d'una plantilla de professorat perfilada en valencià»; «es fa necessària una reglamentació institucional de suport a la llengua subordinada, que a més a més és la llengua pròpia». Per això, l'estudi proposa «perfilar en valencià durant els primers anys una quantitat superior al 75% de les places de nova creació a més de reglamentar-ne la inclusió com a requisit en la carrera docent». I, encara amb més claredat i amb xifres a la mà: «la política de foment del valencià de la Universitat Jaume I, que inclou el compliment del requisit lingüístic per a accedir a la plantilla del personal d'administració i serveis, ha donat uns resultats considerablement millors que les altres regulacions vigents a la resta d'universitats [...] més ambigües i tímides».

Vist tot això, la Sra. Figueres i també els altres membres de l'AVL, començant pels universitaris, que no han eixit a desmentir-la, ens haurien d'explicar amb dades i arguments -com els convidem a fer per rectificar-nos i rectificar, si cal, l'informe- aquests fets que la presidenta contradiu sense proves:

1. Amb quines raons i quines dades proposa mantenir el sistema actual, que no exigeix el domini de la llengua pròpia, si les xifres oficials demostren que, per aquest camí: a) només un ridícul 1,8% dels estudiants pot cursar tota la carrera en català, b) es desatén un terç dels qui demanen classes en català i c) dos terços dels professors no han fet mai cap classe en la llengua pròpia de les universitats.

2. Per què si el coneixement de les dues llengües oficials es demana en les oposicions al professorat de primària i secundària des del 2002, no pot demanar-se a un professorat que ha de continuar la formació dels estudiants que han cursat o volen cursar els seus estudis en català? Per què considera el professorat universitari més incompetent lingüísticament que els seus col·legues de cicles inferiors?

3. Per què demana incomplir estatuts universitaris votats i aprovats legalment, com ara els de la Universitat de València, que estableixen que tant el professorat com el personal d'administració o serveis tenen el «deure de conèixer les llengües oficials (art. 150.2.d i 180.2.d)?

Mentre la Sra. Figueres aprofitava l'acte per a desmentir l'informe que patrocinava i per a reivindicar la ineptitud i els prejudicis, el rector de la Universitat de València reclamava en estricta lògica que són les conclusions de l'estudi les que han de determinar «quin tipus de política hem de fer». Esperem que les universitats valencianes apliquen les recomanacions d'aquest documentadíssim informe i el criteri de la racionalitat inherent a la universitat: adequar el coneixement als fets reals i als drets elementals de les persones, no pas rebaixar el coneixement al fet de la incompetència militant i irrespectuosa d'alguns.

 

8) 

Sopar de lliurament del IX Premi Aurora Díaz Plaja d'anàlisi, estudi o investigació sobre literatura infantil i juvenil catalanes

El dimarts 6 de juliol, a les 20.30 hores, al restaurant Cal Ton (carrer del Casal, 8 - Vilafranca del Penedès), tindrà lloc, al llarg d'un sopar de celebració, el lliurament del IX Premi Aurora Diaz-Plaja d'anàlisi, estudi o investigació sobre literatura infantil i juvenil catalanes, atorgat per l'AELC. Un premi que s'ha endut Margarida Prats Ripoll per l'article La poesia per a infants. Estat de la qüestió en llengua catalana.

Les raons del jurat per atorgar el IX Premi Aurora Díaz Plaja consten en l'acta del guardó:

"Reunit el jurat del "IX Premi Aurora Díaz Plaja d'articles d'anàlisi i estudi sobre literatura infantil i juvenil catalana" (2009), convocat per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i l'Obra Social de Caixa Penedès, que formen Teresa Mañà, Nati Calvo, Teresa Colomer, Anna Díaz-Plaja i Pere Martí, acorden, després de diverses consultes i un cop analitzats nombrosos treballs, tant de revistes i diaris en paper com en format electrònic, fer una darrera selecció, que podríem anomenar de finalistes, de la qual haurà de sortir necessàriament el guanyador o la guanyadora. Aquesta selecció final ha estat formada enguany per articles provinents de les revistes CLIJ i Caplletra, així com del volum A poesía infantil no século XXI

Analitzats de nou els finalistes, per unanimitat, es declara guanyador el treball citat a continuació:

Margarida Prats Ripoll: La poesia per a infants. Estat de la qüestió en llengua catalana, publicat a la revista Caplletra, núm. 46 (primavera 2009), p. 149-181.

De l'article, el jurat en vol destacar l'excel·lent documentació i el fet de presentar una visió panoràmica i ben argumentada de la poesia catalana per a infants. Alhora que també valora molt positivament la trajectòria de la guanyadora en l'estudi i divulgació de la dita poesia infantil, així com el fet que l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana hagi dedicat un monogràfic a la LIJ en una revista internacional de filologia, com és Caplletra.

A fi i efecte que es pugui fer públic el veredicte i lliurar-ne el guardó, els membres del jurat suara citats signen l'acta a Barcelona, a 4 de juny de 2010.  Teresa Mañà, Teresa Colomer, Anna Díaz-Plaja, Pere Martí i Bertran i Nati Calvo."

                                 

                                                                                                                          2 de juliol de 2010

Associació d'Escriptors en Llengua Catalana

Canuda, 6, 5è (Ateneu Barcelonès). 08002 Barcelona. T. 933027828

 

9) 

Curs virtual a SIC. Inici Juliol

*** Traducció assistida amb SDL Trados Studio 2009 ***
Dates: 5 a 30 de juliol
Durada: 40 hores
Càrrega lectiva setmanal: 10 hores
Informació i reserves: http://www.torsimany.cat/docscat/curs34.htm
Import: 320 euros

Característiques del curs:


* És possible realitzar el curs amb una versió de demostració activa del programa. En qualsevol cas, recomanem als alumnes interessats a adquirir o actualitzar el programa, consultar prèviament els importants descomptes per a alumnes de SIC.
* S'imparteixen íntegrament a través de l'aula virtual de SIC (www.aulasic.com)
* Sense horaris obligatoris
* Sense límits de connexió
* Tutoria personalitzada
* Coordinadora de seguiment pedagògic
* Comunitat virtual d'antics alumnes: Athenaeum
* Borsa de treball

Podeu consultar informació sobre tots els cursos convocats en aquests moments en www.aulasic.com o www.torsimany.cat . Si teniu qualsevol dubte podeu consultar amb nosaltres a cursos@torsimany.com.

 
-----------------------------
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us pregue encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del nou butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com