InfoMigjorn, revista digital sobre llengua catalana [10.400 membres]
 
Butlletí número 332 (dijous 10/06/2010) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
2) Jaume Corbera Pou - Cos de Bombers
 
3) Albert Pla Nualart - Català a la terrasseta (3 i 4 de juny)
 
 
5) II Premi a Projectes per Estendre l'Ús del Català a Tarragona
 
6) Nou llibre: 'Diccionari d'onomatopeies i altres interjeccions. Amb equivalències en anglès, espanyol i francès'
 
7) Programa el Gust per la Lectura 2010-2011
 
8) Notícies de Valencianisme.com
 
 
10) Joan Tudela: En català, podem inventar paraules noves i transgredir les velles (com en qualsevol altra llengua).
 
 
1)

 

http://www.uib.es/depart/dfc/gresib/declaraciogenere.pdf

 


Universitat de les Illes Balears

 

 

El Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, davant la situació de confusió creada al voltant del tractament del gènere gramatical en documents emesos des de diferents instàncies, molt especialment l'administració pública i el món educatiu, vol manifestar les consideracions següents:


Algunes propostes formulades sobre el gènere gramatical, el denominat llenguatge no sexista, es basen en una encomiable voluntat de reflectir la igualtat entre homes i dones, però es formulen a partir d'un coneixement insuficient del funcionament de les estructures lingüístiques, per la qual cosa descansen sobre nocions científiques falses. En efecte, la ciència lingüística, basant-se en el concepte de marca, deixa ben establit que la llengua catalana i les altres llengües romàniques tenen un sistema gramatical en què la categoria del gènere constitueix una oposició en què un dels dos gèneres funciona regularment com a terme no marcat quant al sexe (l'anomenat masculí) i l'altre com a terme marcat (l'anomenat femení).


Les prevencions contra el gènere no marcat vénen del fet que aquest gènere ha estat anomenat tradicionalment masculí, una convenció terminològica que en el parlar corrent i en l'àmbit de la lingüística es manté pel pes del costum, però que no lleva al gènere dit masculí la seva naturalesa de categoria comuna sempre que hom es refereixi a persones el sexe de les quals no es vulgui especificar. L'existència i l'ús de les formes no marcades de cap manera no pot ser considerat llenguatge sexista i llenguatge discriminatori, com podria ser implícit, per exemple, a l'acord normatiu de dia 10 de setembre de 2002 sobre l'ús a favor d'un llenguatge no sexista en la documentació universitària. Al contrari, les construccions que introdueixen artificiosament la segregació de gèneres en el discurs (per exemple, “els nins i les nines juguen plegats (i plegades)”) atempten contra el bon ús de la llengua, consagrat no només en les gramàtiques, sinó també en la nostra tradició literària, fins i tot en les obres que més conspícuament han expressat la necessitat d'igualtat entre dones i homes. Per altra banda, són habituals les incoherències en documents que alteren l'ús normatiu i tradicional del gènere quan es pot referir a persones. Aquestes incoherències poden arribar, fins i tot, a crear dubtes d'aplicació de disposicions normatives si l'intèrpret suposa que la segregació de gèneres s'hi introdueix de manera voluntària i significativa (per exemple “Convocatòria d'ajuts per a famílies amb nins i nines menors de tres anys”).


Ateses aquestes consideracions, sol·licitam la modificació dels usos esmentats, que s'haurien de corregir d'acord amb els criteris que exposam a continuació i que haurien de ser els seguits sempre en la documentació de l'administració:


1. Sempre que un text es refereixi a una persona concreta cal usar el gènere corresponent al sexe d'aquesta persona.


2. Per a referir-se a qualsevol col·lectiu d'homes i dones cal utilitzar les formes no marcades de manera sistemàtica: els professors, els alumnes, els estudiants, els signants, els destinataris, etc. No s'han d'usar les formes dobles (els professors i les professores o els professors/les professores) ni paraules abstractes o noms d'institucions que poden dur a confusió. No és el mateix el Gerent o la Gerent i la Gerència, el Secretari o la Secretària i la Secretaria, etc.


3. Cal distingir els càrrecs referits a persones concretes i els càrrecs com a figura. En el primer cas s'ha d'usar el gènere pertinent (“la Rectora ha inaugurat…”, “Cessament de la directora X”), mentre que en el segon s'ha d'usar la forma no marcada (per exemple, en els Estatuts, “el Rector és el màxim responsable…”, "el Síndic de Greuges vetlarà per..."). Les referències a places o ocupacions s'han de fer amb la forma no marcada (“Es convoca una plaça de tècnic especialista…”).


4. En tota la documentació oficial (per exemple en l'expedició de títols) s'ha de fer constar la forma no marcada: Títol de Graduat en Geografia, Títol de Doctor en Física. La raó és que es tracta de nocions fixades, independents del sexe del titulat, de manera semblant a la invariabilitat dels termes drets d'autor o tinent de batle.


5. En català les paraules professorat i alumnat són un calc de les corresponents castellanes, i el model de llengua de l'administració pública i de les instàncies educatives, que ha de ser genuí, hauria de prescindir de la segona i reservar la primera per al significat que té en la majoria de llengües europees (l'exercici, la funció i el càrrec del professor). En qualsevol cas, aquestes paraules s'usen amb sentit de "col·lectiu", no de pluralitat, i no tenen el mateix significat que els plurals de professor i alumne. Així, per exemple, "En Miquel, na Maria i en Pere són professors que m'han marcat" no és substituïble per "En Miquel, na Maria i en Pere són professorat que m'ha marcat".


Els punts 1, 2, 3 i 4 són aplicables al català i a totes les llengües romàniques.


Palma, 26 de juny de 2009.

 

 

 

2)

Article publicat en el DIARI DE BALEARS dilluns 7 de juny del 2010

Article publicat en el blog EL DO DE LA PARAULA dimarts 8 de juny del 2010

http://www.dodeparaula.blogspot.com/

 

Cos de bombers 

 

Perseverant en la lloable croada d'aconseguir el  respecte i la igualtat entre homes i dones a base de forçar la llengua  (qualsevol pot adonar-se'n que d'ençà que s'insisteix tant en això dels  “benvolguts i benvolgudes” les agressions a dones per part d'homes han  disminuït), el Consell de Mallorca, fent orelles de cònsol (¿o hauríem  de dir “de cònsol/cònsola”?) al document del Departament de Filologia  Catalana i Lingüística General sobre aquesta qüestió, ha publicat una Guia d'estil de  llenguatge no sexista i ha anunciat la instal·lació als ordinadors d'una eina  informàtica (Themis) que analitza el llenguatge i en  “denuncia” les construccions considerades sexistes, molt oportuna en aquesta època de crisi (deu ser regalada...). La Guia, tot  s'ha de dir, és més moderada d'allò a què estam acostumats, però no pot  estar-se de recomanar usar substantius de suposat sentit col·lectiu per a  evitar els dissortats anomenats “masculins plurals genèrics”. Cal dir  “ciutadania” per “ciutadans” (“20.000 ciutadania es  manifesten contra la llei”), “població” per “habitants” (“Mallorca té  233 població per km2), “funcionariat” per “funcionari” o  “funcionària” (“Sabeu que hi viviu, de bé, el funcionariat!” [sobretot després de la rebaixa del sou]),  “jovent” per “joves” (“centenars de jovent han celebrat l'acampallengua”), “veïnat” per  “veïns” (“hem de fer una associació de veïnat”), “direcció” per “director” o “directora”  (¿és igual canviar de “direcció” que canviar de “director”?),  “secretaria” per “secretari” o “secretària” (“fer de secretaria és una gran responsabilitat”; ¿i per què no  “secretariat”?), etc. etc. A més d'haver forçat la llengua a voler dir  allò que mai no havia dit (la “ciutadania” mai no ha volgut dir 'el  conjunt dels ciutadans', sinó 'la condició, la qualitat, de ciutadà'; la  “secretaria” és un càrrec o una institució, com la “direcció” o la  “gerència”), s'ha promogut un sufix -at col·lectiu que en català era raríssim, no  productiu, calcant-lo del castellà -ado. Per a combatre un suposat “masclisme”  s'afavoreix la castellanització... Bé anam! I quan no es pot recórrer a  aquests falsos col·lectius s'aconsella fugir de l'endimoniat masculí  canviant-lo per perífrasis com “la persona ...”: “la persona que ocupa  la Presidència” (i si sabem qui és, ¿no podem dir “el president” o “la  presidenta”?), o “la població...” (“els mallorquins” ? No!: “la població  de Mallorca”! El llibre de Josep Melià La  nació dels mallorquins  s'haurà de reeditar titulat La nació de la  població de Mallorca!, i el de  Josep Massot Els mallorquins i la  llengua autòctona haurà de  ser La població de Mallorca i la llengua  autòctona!...), o “la  classe...” (en lloc del tòpic “tots els polítics són uns lladres”  hauríem d'ensenyar la gent a dir “tota la classe política és una classe  robadora”; no sona tan contundent i no és discriminatori...). La guia, a  més d'altres recomanacions en què no m'aturaré, tracta la feminització  dels noms de professions i ofereix una llista amb totes les ocupacions i  tots els càrrecs que hi ha al Consell, i en dóna el nom en versió  masculina i en versió femenina, si hi és. Em sembla molt bé, perquè de  vegades hom dubta de si determinats substantius tenen o no flexió de  gènere, i la llista pot aclarir el dubte. Vet aquí, però, que en aquest  capítol les autores han estat en un moment concret traïdes pel  subconscient, per la seva competència lingüística natural, la que evita  totes aquestes maneres rares de parlar que en diuen llenguatge no  sexista. Ni elles mateixes no se n'han pogut escapar! A la pàgina 32, i  algunes de les pàgines següents, fan referència al “cos de bombers”!  [sic] Sí, sí, al “cos de bombers”! ¿O és que no hi ha bomberes? ¿O és  que no sabien com dir-ho? “El cos de bombers i bomberes (o de bomberes i  bombers [no sé si l'orde també és discriminatori]) ” / “El cos de la  bomberia” / “El cos del bomberat” / “El cos de la classe bombera” / “El  cos de la població bombera” / “El cos de les persones bomberes” ... Tot  això són possibilitats que la guia ofereix i són ignorades!


Tot  plegat faria riure si no fos que ja han passat 3 anys des que  l'esquerra teòricament defensora de la promoció i normalització de la  llengua catalana governa (fins fa poc amb UM) les institucions més  importants de les Balears, i ¿on és l'avanç en aquest camp? ¿L'heu vist  enlloc? A part de reduir (no 'eliminar') el bilingüisme de les ràdios i  televisions oficials, ¿hi ha més presència del català a l'àmbit públic?  ¿Quants de comerços nous, inaugurats en aquests anys, heu vist retolats  en català? ¿Quantes pel·lícules en català heu pogut anar a veure als  cinemes? ¿Heu vist que hagin canviat Ibiza per Eivissa al logotip publicitari de les Illes Balears? ¿Quanta publicitat en català podeu llegir o sentir cada dia? ¿S'han  acabat els conflictes amb la Guàrdia Civil o la policia per qüestions de llengua? ¿En què hem avançat? Potser una mica en classes de català per a  adults... I pus! I mentre la  situació lingüística es manté com sempre,  amb la catalana com a llengua símbol i llengua nosa, a les institucions  sobretot els preocupa que no diguem “els ciutadans”, sinó “la  ciutadania”... El Consell de Mallorca més valdria que es preocupàs, per  exemple, que el programa de mà de les òperes representades al Principal  de Palma fos escrit en català sense faltes (per cert: a l'argument de Rigoletto hi surten “els cortesans”, i no “la  cortesania” ni “el cortesanat”) o  que es preocupàs, també, que la traducció catalana del text fos més  correcta i més coherent: tant els és dir “som” com “sóc”, “anau” com  “aneu”, “estim”, com “estimo”, “tenc” com “tinc”, fent una mescladissa  de formes desbaratada, com si hi hagués por d'usar les nostres formes  tradicionals, tan correctes i legítimes com les més usades del català  central.

Potser pensen que amb aquestes brillants  iniciatives engrescaran qualcú, però més bé em tem que el desencant és  de cada vegada més general i poc profit en trauran a les pròximes  eleccions. Per sort, encara ens queda el recurs d'anar a la pàgina web del Consell i cercar-hi els telèfons  d'“Atenció al ciutadà” i fer qualque reclamació. Bé, és clar, això si  sou home; si sou dona us quedau sense telèfon, perquè no n'hi ha cap  d'”Atenció a la ciutadana”.

Jaume Corbera Pou
Universitat de les Illes Balears
 
3)
 
Català a la terrasseta
(3 i 4 de juny)

Albert Pla Nualart / Filòleg

 

Article publicat en el diari AVUI, pàgina 44, dijous 3 de juny del 2010

El número 2000

Una cosa és la revista 2000 i una altra 2.000 revistes. En un cas hi posem punt, en l'altre no. Per què? És un convenció tipogràfica. El primer és un ordinal, indica posició en una successió; el segon, cardinal, indica quantitat. Un número de loteria o la pàgina d'un llibre és un ordinal però el llegim com a cardinal (diem pàgina trenta-sis; no pas trenta-sisena), i quan té més de 3 xifres, en teoria, s'escriu sense punt. Però el punt és només un auxiliar que fa més fàcil llegir el número; no posar-lo sobta i ens crea un petit problema. 346231 costa més de llegir que 346.231. Això no passa, esclar, en el cas dels anys, que solen no tenir més de 4 xifres. Quan una convenció està assumida, el que sobta menys és respectar-la (és el cas dels anys), però quan no ho està i aplicar-la crea dificultats, ens hem de preguntar si té sentit seguir-la. També era una convenció escriure els congressos, festivals o campionats amb xifres romanes, i avui les xifres romanes van quedant reduïdes als segles i les dinasties. I és que les convencions, al final, han de ser útils, i és un signe de cultura deixar-les de seguir quan fan més nosa que servei.

"Missora, se siente?"

Als anys 80, a Radio Juventud, el malaguanyat Jordi Estadella feia de Quico Bleda, reporter intrèpid i rei de les catalanades. Però avui pocs diuen sentir per oír i molts escoltar per sentir. Sents sovint a les converses de mòbil que un diu "No t'escolto". No és un mal educat; hi ha mala cobertura. I sobretot hi ha la interferència d'un ús castellà tolerat per la RAE i estès per la immigració hispanoamericana. Ahir mateix la del pis de baix em va dir que es feia aïllar la paret per no escoltar la conversa dels veïns. I quan jo li vaig dir que amb una mica de voluntat s'hauria pogut estalviar un munt de diners, em va mirar com si m'hagués tornat boig.

 

Article publicat en el diari AVUI, pàgina 48, divendres 4 de juny del 2010
 

Tots o tothom?

Ara fa un 8 mesos Quim Monzó denunciava en un article que l'eslògan "La Caixa de tots" era un aberrant calc del castellà, perquè de tots demana dir qui són els tots; no és un referent universal com de tothom, que seria, per Monzó, la paraula correcta. Com que el dilema tots/tothom ens assetja ("Cafè per a tots/tothom", "El català, cosa de tots/tothom", etc.), ho intentaré aclarir. D'entrada, no seria tan taxatiu com Monzó. Per mi dir de tots no obliga a dir qui són els tots. És cert que pressuposa un col·lectiu, però pot quedar implícit. A "Vindrà tothom" podem no saber qui vindrà i a "Vindran tots" sí que ho sabem. Però potser més important que això és que tots té una força inclusiva que no té tothom. Si el nen ens pregunta "Jo també m'he de morir?", l'espantarem més dient "Tots ens hem de morir" que no pas dient "Tothom s'ha de morir", perquè una 1a persona inclou més que una 3a. Per això, la publicitat defuig dir tothom. És més fàcil desentendre's del català si és cosa de tothom que si és cosa de tots. En el cas del cafè, la indeterminació i falta de vincle emocional abona el cafè per a tothom i, en el de la caixa, tothom és més correcte però potser no tan efectiu per atreure els clients. Patim per tothom pel perill que, per pressió del castellà, s'acabi fonent entre tots i tot el món. Hem fet de la interferència el sospitós habitual. I, de vegades, tenir sospitosos habituals no ajuda a trobar el culpable.

Devia o deuria

El català estàndard expressa la noció de probabilitat amb una perífrasi: "Serán las 10" és "Deuen ser les 10". El castellà fa un futur simple, serán, on el català fa un present perifràstic, deuen ser. Situats en el passat, el seu condicional, "Serían las 10", és el nostre imperfet "Devien ser les 10". Però el condicional se'ns empelta i acabem amb un deuria que barreja els dos sistemes. Tal com no diem "Deuran ser les 10" tampoc hem de dir "No sé què deuria pensar" sinó "No sé què devia pensar". Penseu-hi i ho veureu clar.

 
3)
 
Publicat en el diari AVUI, pàgina 22, dimecres 2 de juny del 2010
 

El català als jutjats s'extingeix

- El percentatge de sentències redactades en la llengua del país disminueix per cinquè any consecutiu
- El 84% de resolucions estan escrites en castellà
Jordi Panyella

El prestigi d'una llengua es mesura per la literatura que és capaç de generar. El seu ús oral és molt important, però una llengua que no arribi al paper i a la literatura és una llengua amb molt poc futur. Això és el que li passa al català en l'administració de justícia, on està en vies d'extinció, tal com es desprèn de la dada sobre la llengua utilitzada en les sentències inclosa en la memòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya corresponent al 2009.

L'any passat el nombre de sentències dictades pels jutjats i tribunals de Catalunya va arribar a les 250.537. D'aquestes, el 84,1 per cent estaven escrites en castellà, i la resta -un 15,9 per cent- en català. Aquest és el cinquè any consecutiu que hi ha un retrocés en el percentatge de sentències en la llengua del país en relació al total. Un descens constant, imparable, que dibuixa un panorama en què el català porta camí de convertir-se en una llengua testimonial en les resolucions escrites dels jutges.

L'ús escrit de la llengua contrasta amb l'ús oral que se'n fa als jutjats. Una enquesta sobre usos lingüístics va revelar que el 25 per cent dels judicis es fan en la llengua del país, dada que contrasta amb la del 15 per cent de les sentències.

En nombres absoluts, les quasi 40.000 sentències escrites en català que es van fer l'any passat suposen pràcticament el mateix nombre que el 2008 i fins i tot el 2006. Com que l'activitat judicial general no deixa de créixer cada any, l'estancament en l'ús del català és cada cop més evident.

La memòria no defuig aquest tema i subratlla la condició de "minoritari" del català en l'àmbit judicial. Com a solució es proposa fomentar l'aprenentatge de la llengua a través de cursos per a jutges, magistrats, fiscals i secretaris.

El problema no és, però, exclusiu dels jutges i magistrats, els advocats també tenen part de culpa en el fet que els nivells d'ús del català siguin baixíssims. La mostra més evident d'això és l'ús predominant de la llengua castellana en els recursos que es presenten davant la sala civil i penal del TSJC, l'ens que crea jurisprudència sobre el dret civil propi del país, dictat i promulgat pel Parlament. El 2009 la relació de recursos de cassació va ser de 16 presentats en català per 135 en castellà. Pel que fa als recursos de queixa, n'hi va haver un en català per 29 en castellà. Els cinc recursos de revisió i responsabilitat eren tots en castellà.

Pel que fa a les sentències civils que va dictar aquesta sala, 37 es van fer en català i 18 en castellà. Aquestes dades no existeixen en l'àmbit de la fiscalia, on l'ús habitual de la llengua en la documentació que es tramita i es presenta als jutjats és el castellà. L'administració intenta combatre el fenomen amb cursos de formació lingüística, però amb un èxit relatiu. L'any passat un total de 344 persones, entre jutges, secretaris i fiscals, es van inscriure en cursos presencials o d'autoaprenentatge, tant de llengua general com de llenguatge jurídic.

 

4)
II Premi a Projectes per Estendre l'Ús del Català a Tarragona
 
El Servei de Política Lingüística de l'Ajuntament de Tarragona ha convocat el II Premi a Projectes per Estendre l'Ús del Català a Tarragona. S'hi pot presentar qualsevol persona o col·lectiu que tingui un projecte amb actuacions per fer augmentar l'ús de la llengua en aquesta ciutat. El premi són 3.000 euros i la implantació del projecte per part de l'Ajuntament de Tarragona durant l'any 2011.
 
També s'ha obert una línia d'ajuts perquè les entitats de qualsevol àmbit tirin endavant projectes de foment de l'ús del català a Tarragona.

El termini de presentació dels projectes que aspirin al premi i de les sol·licituds d'ajut està obert fins al 16 d'octubre de 2010.

Més informació a:
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/patrimoni/servei-politica-linguistica/actualitat/premi-2010
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/patrimoni/servei-politica-linguistica/actualitat/de-nou-premis-i-ajuts-per-estendre-lus-del-catala-a-tarragona
 
 
5) 

 

Nou llibre:

'Diccionari d'onomatopeies i altres interjeccions. Amb equivalències en anglès, espanyol i francès'

 

 

Autors: Manel Riera-Eures i Margarida Sanjaume
Editat per Eumo, 2010


Amb un repertori de més de mil entrades d'onomatopeies i d'altres interjeccions, aquest diccionari és una eina imprescindible per a persones que es dediquin a l'assessorament lingüístic, la correcció, la traducció, la redacció, i els guions de cinema, televisió i còmics.

Manel Riera-Eures i Margarida Sanjaume hi estableixen un repertori exhaustiu i rigorós de les onomatopeies del català, amb indicació de variables formals i polisèmiques, amb definicions, exemples, i amb equivalències en anglès, espanyol i francès.

El diccionari arriba aquesta setmana a les llibreries i podeu trobar-lo també a
http://www.eumoeditorial.com

 

6) 

 

Programa el Gust per la Lectura 2010-2011

 

Us informem de les lectures que el proper curs estaran relacionades amb el XVI Concurs El Gust per la Lectura adreçat a l'alumnat, per si us interessa incloure-les en la programació de lectures per al proper curs.

 

El concurs El Gust per la Lectura és una activitat adreçada a l'alumnat que compta amb materials didàctics de suport a la tasca docent i activitats complementàries   associades, sense cost per al centre. Us animem a participar-hi.

http://blocs.xtec.cat/gustperlalectura/2010/05/27/lectures-10-11/

L'últim vaixell al Programa el gust per la lectura 2010-2011

Novel·la recomanada per l'Associació de Mestres Rosa Sensat

A la Revista Lletres Valencianes de la Generalitat Valenciana

http://dglab.cult.gva.es/Libro/articulos_lletres/lletres_13/13_otras_novedades/anell_ultim.pdf

Mediatk els conflictes Recursos educatius

http://www.mediatk.org/news/ca_ES/2009/02/26/0003/escriure-la-guerra-civil-l-rsquo-ultim-vaixell

Lectura recomanada per a una Biblioteca Escolar d'Educació Secundària Obligatòria pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya.

http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/DGCC/Documents/Arxiu/SIS/Ficci%C3%B3,%20lectures%20recomanades%20per%20a%20ESO.pdfhttp://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/DGCC/Documents/Arxiu/SIS/Ficci%C3%B3,%20lectures%20recomanades%20per%20a%20ESO.pdf

Inclòs en Il·lustrar i Escriure la Guerra Civil, Guia de Lectura del Servei de Documentació de Literatura infantil i juvenil

http://w3.bcn.es/fitxers/biblioteques/xbenguerel/sdlijguerracivil.065.pdf

Llibres de literatura infantil i juvenil i de coneixements que tracten de la Guerra i la Pau del Consorci d'Educació de Barcelona.

http://blocs.xtec.cat/crpsarriasantgervasi/files/2009/01/literatura_guerra_i_pau.pdf

 

 

7) 
 

RECULL DE NOTÍCIES DE VALENCIANISME.COM

 

SETMANA DEL 31 DE MAIG AL 6 DE JUNY 

 

 

85.832 alumnes participen al XII Premi Sambori escolar de literatura en valencià

 

Llegiu la notícia:

http://www.valencianisme.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2313&Itemid=1

 

 

La Penya llevantinista Tòtil es presenta a la xarxa en valencià

 

Llegiu la notícia:

http://www.valencianisme.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2321&Itemid=1

 

 

Les Trobades 2010 apleguen més de 22.000 persones i arribaran al Cap i Casal el 9 d'Octubre

 

Llegiu la notícia:

http://www.valencianisme.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2325&Itemid=1

 

 

El TSJ valencià exigeix incloure explícitament Filologia Catalana com a títol acreditatiu del valencià en les oposicions docents

En una nova sentència, el TSJ valencià adverteix també de la «manifesta temeritat» del govern valencià, que incompleix reiteradament les sentències

La nova sentència del Tribunal Superior de Justícia valencià, que resol un recurs interposat per STEPV contra les convocatòries de 2008, per les quals es convocaven les oposicions per als cossos de mestres i de secundària sense reconéixer la llicenciatura de Filologia Catalana entre els títols que acrediten el coneixement preceptiu de valencià, suposa un pas més respecte a les nombroses sentències anteriors favorables a l'acceptació d'aquest títol.

Aquestes declaraven inadmissible qualsevol aplicació de les ordres que, en la pràctica, no acceptara Filologia Catalana, independentment de si aquestes ordres incloïen o no de manera explícita la llicenciatura en qüestió. Però ara, el TSJCV va més enllà en els seus requeriments i declara que per a ajustar-se a dret les llistes de titulacions que acrediten el coneixement de valencià han d'incloure la llicenciatura en Filologia Catalana.

A més, el tribunal és especialment contundent quan recrimina al govern valencià l'incompliment reiterat de les sentències. En aquesta última, imposa costes per la «manifesta temeritat» del govern valencià «en reiterar, incomprensiblement, l'omissió qüestionada sense respectes a les decisions judicials fermes, anteriors i conegudes, i faltar, reiteradament, a la seua obligació».

El sindicat STEPV interpreta que aquesta greu advertència del tribunal per l'incompliment de les sentències i la claredat en l'exigència d'inclusió de Filologia Catalana «fan que Camps puga trobar-se amb un nou front en els tribunals si el seu govern persisteix a desafiar les decisions dels jutges».

El Consell acumula ja, entre el Tribunal Superior valencià, el Suprem i el Constitucional, 36 sentències en contra respecte a la unitat del català i contra les seues pretensions de separar-ne el valencià, 29 de les quals corresponents a les successives convocatòries d'oposicions des del 2002 fins enguany.

Precisament, en la darrera convocatòria, del 27 d'abril proppassat, el govern valencià recorria al circumloqui de citar el Reial Decret 1964/1994, que recull el títol de Filologia Catalana, per evitar així posar literalment en les ordres el terme «català».

 
9) 
 
En català, podem inventar paraules noves i transgredir les velles (com en qualsevol altra llengua).

Joan Tudela

Del llibre Llengua i comunicació, cent raons per viure en català
 
 
 
-----------------------------
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us pregue encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del nou butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com