InfoMigjorn, revista virtual sobre llengua catalana [10.000 membres]
 
Podeu trobar tots els butlletins d'InfoMigjorn en http://www.migjorn.cat/historic/index.php
Podeu donar d'alta adreces electròniques en InfoMigjorn en http://www.migjorn.cat/alta.php
 
Butlletí número 191 (dimecres 07/10/2009) - Continguts triats i enviats per Eugeni S. Reig
 
1) Eugeni S. Reig - Esquena, muscle i espatla / espatleta i espatló
 
2) TV3 al País Valencià i a les Illes depèn de tu
 
3) Nou cicle de "XERREM"
 
4) El bloc APRENDRE LLENGÜES
 
5) Toni Fernández -  “Sólo catalán”
 
6) XVIII SIMPOSI DE LA SELGYC A LA UNIVERSITAT D'ALACANT
 
 
8) Xerrada sobre el domini .cat a internet
 
 
10) Presentació del Quinque Libri d'Estivella
 
 
1)

 

Article publicat en el diari digital EL PUNT (edició del País Valencià) dilluns 5 d'octubre del 2009
 
 
 
 

Eugeni S. Reig

 

La nostra llengua disposa dels substantius esquena, muscle i espatla, tres noms completament diferents, no únicament per la seua morfologia o el seu origen etimològic, sinó també pel seu significat. Les definicions són les següents:

esquena 1. Part posterior del tronc dels éssers humans i dels altres animals quadrumans (ximpanzés, goril·les, etc.), fins a la cintura pelviana. 2. Part superior del cos dels mamífers no quadrumans, des del coll a les anques. 3. Part dorsal d'altres animals.

muscle Part superior i lateral del tronc dels éssers humans i dels altres animals quadrumans, situada a cada costat del coll, en la zona a on naix el braç, i que inclou l'articulació escapulohumeral així com els músculs, la pell i els pèls que la recobreixen. (Els animals no quadrumans no tenen muscles).

espatla 1. Zona de l'esquena dels éssers humans i dels altres animals quadrumans immediatament posterior als muscles. 2. En els mamífers quadrúpedes que sacrifiquem per a aprofitar-ne la carn, part superior de les extremitats de davant a on aquestes s'unixen al cos.

Hem de tindre molt clar que la paraula espatla, referida als éssers humans, no equival en absolut a esquena. Tampoc equival a part superior de l'esquena. L'espatla és, únicament, la zona de l'esquena immediatament posterior als muscles i, per consegüent, podem parlar de l'espatla dreta i de l'espatla esquerra –perquè en tenim dues– i de les espatles, en plural, si ens referim a totes dues alhora. Antigament, el vocable espatla s'usava amb el mateix significat que muscle, però no s'ha usat mai amb el significat d'esquena. Usar el mot espatla amb el significat d'esquena és un castellanisme empobridor i inadmissible que hem d'evitar a tota costa. Lamentablement, a voltes, els que haurien de donar llum donen fum i així, en el Diccionari Valencià, editat conjuntament per l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, la Generalitat Valenciana i Editorial Bromera, en l'entrada espatla podem llegir la definició següent: «Esquena, especialment la part alta de l'esquena». Aquesta definició és completament errònia, en primer lloc perquè, com ja he dit, l'espatla no és l'esquena, i en segon lloc perquè l'espatla no és en absolut la part alta de l'esquena. Les espatles, la dreta i l'esquerra, estan en la part alta de l'esquena, això sí, però tota la part alta de l'esquena no s'anomena espatla, en singular. La zona de la part alta de l'esquena que està exactament a continuació del clatell no és ni espatla dreta ni espatla esquerra, és, simplement, esquena. Espere que quan l'Acadèmia Valenciana de la Llengua elabore el seu diccionari, esmene errades com aquesta, tan grosses i tan lamentables, que falsegen les coses i desconcerten els usuaris de la llengua.

Els valencians emprem també els diminutius espatleta i espatló amb el significat següent:

espatleta o espatló Carn que recobrix l'os de l'espatla dels animals que sacrifiquem per a aprofitar-ne la carn.

La paraula espatleta, amb el significat definit, és d'ús habitual en el parlar tradicional d'Alcoi. Podem parlar d'anar a la carnisseria a comprar una espatleta de corderet o una espatleta de cabritet, però també podem parlar de les espatletes d'un conill que hem sacrificat a casa. La paraula espatló té, en el parlar tradicional del Camp d'Elx, exactament el mateix significat.

Cal aclarir que la paraula espatla i els seus diminutius espatleta i espatló, s'han de pronunciar geminant la el.

La grafia espatlla reflectix la pronúncia palatal lateral sonora geminada pròpia d'algunes zones no valencianes del nostre domini lingüístic. Els valencians no palatalitzem mai el dígraf -tl. Les grafies amb -tll són tan normatives com les grafies amb -tl, però els valencians hem d'emprar, preferentment, les grafies que reflectixen la nostra manera de pronunciar.

Actualment, per desgràcia nostra, les denominacions de carnisseria espatleta i espatló estan desapareixent desplaçades per la paraula castellana equivalent paletilla. Si ens fixem, veurem de seguida que paletilla és un diminutiu de paleta i que paleta s'assembla sospitosament a espatleta. Forasters vindran que de casa ens trauran.

 

NOTA.- Done les gràcies a Joan Carles Martí i Casanova que, per mitjà d'un missatge que va enviar a la llista Migjorn, em va informar de l'ús del diminutiu espatló en el parlar tradicional del Camp d'Elx.

2)
 
 

 

TV3 al País Valencià i a les Illes depèn de tu

Per la llibertat d'expressió, per la nostra llengua, per la pluralitat informativa, per la nostra dignitat, perquè ningú t'impose què pots veure i què no...!

Fes-te fedatari

Sols has d'omplir el qüestionari que trobaràs més avall i enviar-lo juntament amb una fotocòpia del carnet d'identitat a:

Oficina de Coordinació de la ILP

Acció Cultural del País Valencià
Carrer de Sant Ferran, núm. 12
46001- València

www.acpv.cat

 
Més informació:

http://televisiosensefronteres.cat

Facebook: Televisió Sense Fronteres

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Qüestionari que has d'omplir i enviar
 
Fedatario/a especial para la Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular deTelevisión Sin Fronteras
Fedatari/a especial per a la Proposició de Llei d'Iniciativa Legislativa Popular, de Televisió Sense Fronteres

DECLARACIÓN JURADA / DECLARACIÓ JURADA

 
D/Dª. En/Na ______________________________________________________ con DNI número/amb DNI número ____________________, con domicilio en la calle/amb domicili en el
carrer
__________________________________, número/número__________, municipio de/municipi de ______________________, código postal/codi postal _________, provincia
de/província de ________________.
 
DECLARA ser ciudadano/a español/a, estar en plena posesión de sus derechos civiles y políticos y carecer de antecedentes penales.
DECLARA ser ciutadà/na de l'estat espanyol, estar en plena possessió dels drets civils i polítics i no tenir antecedents penals.
 
ACEPTA el nombramiento como fedatario/a especial en todo el territorio nacional para la Proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular mencionada en el encabezado.
ACCEPTA el nomenament com a fedatari/a especial en tot el territori de l'estat espanyol per a la Proposició de Llei d'Iniciativa Legislativa Popular esmentada a l'encapçalament.
 
JURA/PROMETE dar fe de la autenticidad de las firmas de los/las signatarios/as de la referida Proposición de Ley.
JURA/PROMET donar fe de l'autenticitat de les signatures dels i de les signants de l'esmentada Proposició de Llei.
 
En___________________ _________, a____ de _____________________ de 2.00_

 
Fdo.:/Signat:

Nota.- remita esta declaración jurada con una fotocopia legible del Carnet de Identidad (ambas caras) o Pasaporte a:
Nota.- remeta aquesta declaració jurada amb una fotocòpia llegible del Carnet d'Identitat (ambdues cares) o Passaport a:
 
Oficina de Coordinació de la ILP
Edifici Octubre, Centre de Cultura Contemporània
Carrer de Sant Ferran, núm. 12
46001 València
Información a aportar por los/las fedatarios/as para facilitar la coordinación de la campaña:
Informació a aportar pels fedataris i fedatàries per facilitar la coordinació de la campanya:

Telf mòvil/telf mòbil:_______________________ E-mail:______________________________________
Tefl fijo/telf fix:___________________________Pliegos que desea recibir/plecs que desitja rebre:_____
Dirección donde quiere recibir el envío/Adreça on vol rebre l'enviament:
______________________________________________________________________
Si tiene cualquier duda, puede llamar al 96 315 77 99 o escribir a fedataris@acpv.cat
Si té qualsevol dubte, pot telefonar al 96 315 77 99 o escriure a fedataris@acpv.cat
 
3)
 
Nou cicle de "XERREM"
 
Passat l'estiu comencen de nou les trobades dels grups de conversa en català, els grups "Xerrem" que organitza Veu Pròpia son els següents:

XERREM A MANRESA:
Dissabtes a les 6 de la tarda al casal la Fadulla, c/verge de l'Alba núm.4  telèfon: 620324547 http://veupropiabagesbergueda.blogspot.com
 
XERREM A TERRASSA:
Dijous a les 7 de la tarda al local d'Òmnium Cultural, c/Portal Nou,13  telèfon i fax: 93.7834435 (22 d'octubre primera sessió) http://veupropiaterrassa.blogspot.com/

XERREM A BARCELONA:
Dijous a les 6 de la tarda als Propis, Via Júlia 203 (nou barris)  telèfons 645.37.77.25 / 667.66.58.97 http://www.veupropiabarcelona.blogspot.com/

 
Si vols més informació entra a la nostra web http://veupropia.info/ o be escriu-nos a: veupropia@gmail.com.
 
Si vius en un altra localitat i vols saber si s'organitzen grups de XERREM pots contactar amb la cal: http://www.cal.cat/Campanyes/Xerrem/tabid/440/Default.aspx
 
 
4)
 
El bloc APRENDRE LLENGÜES
 
El bloc APRENDRE LLENGÜES comença la segona temporada després d'un primer any amb més de 25.000 visites. Ofereix comentaris sobre aspectes d'interès relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge de les llengües (eines del web 2.0, publicacions, noves tendències, metodologia, aprenentatge autònom, etc.) i s'actualitza diàriament.

http://enricserrabloc.blogspot.com
 
 
5) 
 
Publicat en indirtecte.cat dimarts 29 de setembre del 2009
 

“Sólo catalán”

 

Toni Fernández

 

L'altre dia era al tren enraonant amb unes veïnes que sempre ens apleguem a la mateixa hora cada matí del món, dues d'elles catalanes d'una certa edat, i la tercera gallega amb una nena petita que ara comença P6. Nosaltres sempre ens adrecem a la gallega en català, i sembla que li costa entendre la nostra llengua, tot i que ja fa SET ANYS que viu a Catalunya. No cal dir que ella sempre parla en espanyol, incapaç pobreta de dir ni tan sols un trist i esquifit “bon dia”.

Aquesta senyora ha viscut a Brussel•les molts anys, i a casa els nens parlen en francès amb el seu pare, i espanyol amb la mare. Jo ja vaig detectar un cert menyspreu lingüístic un dia que li vaig preguntar si sabia neerlandès, i ella em contestà que no l'hi havia fet pas cap falta i que, a més, el neerlandès era una llengua difícil i més aviat malsonant.

Així les coses, no em va sorprendre gens la seva resposta quan una de les veïnes li demanà si la nena feia català a l'escola: “¿Que si hace catalán? Sólo catalán”. Una de les veïnes li recorda que “el castellà s'aprèn sol” i l'altra li engega que sabia de nens que només (oh, horror!) parlen català i que no saben gens d'espanyol. Deuen ser aquells famosos nens d'Olot que són com les bruixes d'aquesta gallega, que haberlos haylos, però que ningú mai no ha vist o conegut!

Res de nou. Res que els lectors no hagin comprovat dia sí i dia també al llarg i ample del nostre país. Gent que ve a Catalunya amb una aversió extrema a la llengua i cultura del país d'acollida. Gent que es vanta grollerament davant de nosaltres que a ells no els fa falta el català. Potser que treballem tots plegats per a que ben aviat SÍ que els hi faci falta. Una manera ben fàcil de fer una passa en aquesta direcció és adoptant el lema “A Catalunya, Català Sempre”. Jo fa temps que l'he adoptat i he de dir que l'experiència és ben gratificant. I també puc afirmar que en els mesos que porto a Catalunya  no m'ha fet falta l'espanyol! De fet, ja fa moltíssims anys que l'espanyol no em fa servei, ni aquí ni a fora...

Finalment, i com a nota curiosa, l'altre dia vaig ser testimoni d'una experiència gairebé paranormal, tot un vagó de tren als FGC de la línia del Vallès amb TOTS els passatgers enraonant en català amb total normalitat, fins i tot un pidolaire ens va demanar almoina en català. Una situació d'allò més normal a qualsevol país però que a casa nostra esdevé del tot excepcional, tristament.

 

6) 

 

XVIII SIMPOSI DE LA SELGYC A LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

Del 9 a l'11 de setembre de 2010 se celebrarà a la Universitat d'Alacant el XVIII Simposi de la Societat Espanyola de Literatura General i Comparada (SELGYC). Les temàtiques seran tres: literatura i espectacle, literatures ibèriques medievals comparades i ciberliteratura i comparatisme. El termini d'inscripció i de presentació de propostes de comunicació finalitza el 31 de desembre de 2009. Per a més informació, consulteu l'enllaç http://www.selgyc.com/mat/convocatoria_simposio09.pdf
 

7) 
 
 
Article publicat en el diari Levante-EMV dimecres 23 de setembre del 2009
http://www.levante-emv.com/opinion/2009/09/23/falta-deducacio-conseller-deducacio/633927.html
 

Josep Maria Pañella

Quan jo era un xiquet, els meus pares m´ensenyaven a «contestar bé» sempre, ja que volien que jo fóra un xiquet ben educat, cosa que, encara no dubte que també li ho ensenyaren, pareix que no ha aprés el conseller Font de Mora i si no mireu què li he preguntat i què m´ha contestat.
El Síndic de Greuges va instar la Conselleria d´Educació a garantir que l´alumnat dels programes en valencià poguera rebre l´ensenyament en aquesta llengua i a que aplicara les mesures necessàries per aconseguir-ho, arran d´una denúncia d´un pare de l´IES La Garrigosa de Meliana. Anteriorment, el Consell d´Europa, a través d´un informe sobre les llengües regionals, denunciava la manca de voluntat, de l´administració valenciana, d´impulsar el valencià en els àmbits en què és competent, especialment en l´educació, i instava també a la conselleria a prendre les mesures necessàries per estendre l´ensenyament del valencià en tot el sistema educatiu.
També explicava al conseller, per si no ho recordava, que els sindicats de l´ensenyament ja fa anys que vénen denunciant aquesta situació mitjançant els informes anuals sobre la situació del valencià i que demanaven mesures urgents per garantir el dret de l´alumnat a rebre les classes en valencià, entre elles, la catalogació lingüística dels llocs de treball, que l´actual avantprojecte de Llei de Funció Pública tampoc no contempla, malgrat haver-se pactat en l´acord de plantilles de 1999 i que 10 anys després encara no han aplicat.
A conseqüència de tots aquest informes i de totes aquestes reclamacions li vàrem preguntar quines mesures tenia previstes per garantir l´ensenyament en valencià a tots els alumnes que ho desitgen i per quin motiu no s´aplica la catalogació dels llocs de treball, en aquest cas, docents.
La contestació ha arribat en setembre, tres mesos després de fer la pregunta, i diu textualment: «... la Conselleria d´Educació posa tots els mitjans tècnics necessaris perquè els nostres alumnes puguen rebre ensenyança en valencià i garantix el respecte a la lliure elecció dels pares a decidir la llengua en què estudien els seus fills. Així mateix, esta administració continuarà avançant progressivament en el procés de catalogació lingüística del professorat a través dels cursos de formació que s´estan impartint i d´altres actuacions formatives complementàries».
De la contestació es desprén, per una part, que tots els informes són falsos, que el Síndic de Greuges s´equivoca i que els sindicats menteixen. El Síndic de Greuges s´equivoca perquè els insta a fer una cosa que ja fan, els sindicats i el Consell d´Europa menteixen quan denuncien la falta de places en valencià. O això o és el mateix conseller, Font de Mora, qui menteix i contesta el que ja sap que no és veritat.

 
8) 
 
Xerrada sobre el domini .cat a internet
 
El dissabte 10 d'octubre a 2/4 de 8 del vespre a l'aula magna de l'Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar (entrada per la plaça Indústria) tindrà lloc una xerrada sobre el domini .cat, el domini a
la xarxa d'internet de la comunitat lingüística i cultural catalana.

L'acte està organitzat conjuntament per les seccions locals de Canet de Mar de la Plataforma per la Llengua i d'Esquerra Republicana de Catalunya, i la col·laboració de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Canet de Mar.

Els ponents de la xerrada seran els periodistes Vicent Partal, Director de VilaWeb i considerat un dels pioners de la xarxa internet als Països Catalans, i Saül Gordillo, conegut blocaire i autor del
llibre “Nació.cat”.
 
9) 
 
Publicat en el diari EL PUNT dilluns 5 d'octubre del 2009
http://www.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/88567-el-palau-de-valencia-aplaca-la-representacio-de-lobra-de-chapi-on-shavien-censurat-les-almlusions-a-catalunya.html
 

El Palau de València aplaça la representació de l'obra de Chapí on s'havien censurat les al·lusions a Catalunya

La directora argumenta que parlar del Principat al País Valencià «pot ferir determinades sensibilitats»

La directora del Palau de la Música de València, Mairen Beneyto, ha comunicat als hereus de Ruperto Chapí que l'òpera Roger de Flor no es representarà el proper dia 8 amb motiu de la commemoració dela diada del Nou d'Octubre, tal com estava previst. La decisió s'ha pres després que la família haja amenaçat l'Ajuntament de València de portar l'alteració del text original de l'obra als jutjats.

Segons la portaveu dels hereus de Chapí, María Ángeles Tejedor, besnéta del compositor, la directora del Palau s'ha excusat per la modificació de l'obra que substituïa les al·lusions al «poble català» per «poble valencià» i li ha dit que havien decidit ajornar la representació per a més avant mantenint el text original. L'ajornament, segons li ha afirmat Beneyto, és «per no ferir determinades sensibilitats amb referències catalanes en una data tan significativa».

El grup socialista en l'Ajuntament de València ha reclamat la convocatòria urgent del consell d'administració del Palau de la Música per esbrinar qui va decidir i donar suport a la «censura» del text. Segons l'opinió del regidor socialista Juan Soto, l'ajornament de l'obra «impedeix als ciutadans gaudir de la composició pels mateixos motius pels quals han intentat alterar-la».

10) 

Presentació del llibre Quinque Libri d'Estivella de Lluís Mesa i Reig

Dijous 8 d'octubre a les 20.00 hores es presentarà a l'església dels Sants Joans d'Estivella el llibre Quinque Libri d'Estivella 1619-1675. Índex i comentaris, del qual és autor Lluís Mesa i Reig.

La publicació ha esta editada per l'Ajuntament d'Estivella amb la col·laboració de l'església de la població i la Generalitat Valenciana. Presenta la peculiaritat d'incloure un CD amb la reproducció digital del Quinque Libri, i a més és la primera publicació d'estes característiques a la comarca del Camp de Morvedre. Es tracta del llibre més antic conservat a la població i una mena de llibre fundacional, ja que s'hi troben els primers habitants de l'actual Estivella. A més, conté dades destacades com la benedicció i fundació dels temples d'Estivella i Beselga, les primeres campanes, el soterrament del baró d'Estivella o els batejos dels familiars del senyor, entre d'altres.

A l'acte de presentació, a més de l'alcalde de la població Robert Renau Ramon i del rector de la parròquia Mn. José Miguel Peris Silla, assistirà l'autor. La presentació estarà a càrrec del professor del Departament d'Història Medieval de la Universitat de València Mateu Rodrigo Lizondo.

 

-----------------------------
 
InfoMigjorn és un butlletí que distribueix missatges informatius relacionats amb la llengua catalana, com ara:
– Retalls de notícies de premsa.
– Articles, publicats o inèdits.
– Informacions sobre seminaris, congressos, cursos, conferències, presentacions de llibres, publicacions de revistes, etc.
– Ressenyes de llibres, publicades o inèdites.
Així com altres missatges informatius relacionats amb sociolingüística, gramàtica històrica, dialectologia, literatura, política lingüística, normativa, etc.
 
Us pregue encaridament que feu arribar aquest missatge als vostres coneguts a fi que l'existència del nou butlletí InfoMigjorn siga coneguda per la quantitat més gran possible de persones interessades en la llengua catalana.
 
Si voleu donar-vos de baixa, cliqueu ací
Enviat pel servei Sala de premsa de DRAC telemàtic http://drac.com